ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တုိင္းေရးျပည္မူဆုိင္ရာ

ျမန္မာ့သမုိင္းကို ေဖာ္ျပရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔က အမ်ားအားျဖင့္ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း မ်ားကို အားကုိးကာ ျမန္မာ့ဘု၇င္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာကာ ထုိေခတ္က အေျခအေနမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုမ်ားကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုံသာမက ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္ မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆုိင္ရာမ်ားကို ကုိယ္ေတြ႔မွတ္တမ္း အျဖစ္ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဆန္ဂ်ာမာႏုိ( Sangermano) မွ သူ၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္ The Burmese Empire တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၇၈၃ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျပီး ခရစ္ယာန္သာသနာကုိ ျပဳကာ ရန္ကုန္တြင္ စိန္ဂၽြန္း ဘုရာရွိခုိးေက်ာင္းကို အျပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့၏။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနထုိင္ခဲ့ေလ၏။ သူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို က်ေနာ္ ဘေလာ့တြင္ တင္ျပသြားပါမည္။ ထုိေၾကာင့္ သမုိင္းႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း သူ၏ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာကာ  မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူျပီး သူ၏ The burmese empire ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသြားပါမည္။ဆန္ဂ်ာမာႏုိ၏ လႊတ္ေတာ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုအေၾကာင္းမ်ား အခန္းမွ ေကာက္ယူပါသည္။

ဘုရင္သည္ အာဏာကို တေယာက္ထဲအေနႏွင့္ အရမ္းမဲ့သံုးျပီး အမိန္႔မခ် ေပ။ ရာဇ၀တ္မူၾကီး တခုကို အမိန္႔ခ် ရန္ အတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ သူၾကီး (တရားသူၾကီး) ႏွင့္ တရားခြင့္မွ တဆင့္ စစ္ေဆးကာ ေနာက္ဆံုးမွ ဘုရင့္ထံ တက္ရေလသည္။ ဦးဆံုး တရားခြင္ကား လႊတ္ေတာ္ျဖစ္၏။ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ၄ ပါး ရွိျပီး၊ ရာဇ၀တ္မူၾကီး မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ရေလသည္။ အမိန္႔ေတာ္မ်ားကို ေပရြက္တြင္ ေရးသားၾကသည္။ စာေၾကာင္း အသံုးအႏူန္းမွာ တိက် ျပတ္သား လွ၏။ ေပရြက္ကို ထိပ္ပုိင္းက ခၽြန္ေအာင္ ျဖတ္ထားသျဖင့္ ဓား ပံုႏွင့္ပင္ ဆင္တူေနပါသည္။

ဘုရင့္၏ သားေတာ္ သမီးေတာ္ တုိ႔သည္လည္း သီးျခားရုံးေတာ္မ်ားရွိၾကသည္။ ဘုရင္တြင္ မိဖုရားၾကီး ၄ ပါးရွိ၏။ အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ အရပ္ကို ခြဲျပီး အေရွ႔ မိဖုရား၊ အေနာက္ မိဖုရား၊ စသျဖင့္ အမည္တပ္ ေခၚၾကသည္။ ဘုရင္တြင္ မိဖုရားမ်ားစြာ ရွိသည့္အေလ်ာက္ သားသမီးလည္း မ်ားစြာရွိ၏။ သုိ႔ရာတြင္ သားအၾကီးဆံုးကိုသာ အေရးေပးေလ့ရွိ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရင္တြင္ သားသမီးေပါင္း ၁ ရာေက်ာ္ ရွိေလရာ သူ၏ သားသမီးမ်ားကို နယ္ပယ္မ်ား ေပးစားရေလသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျမိဳ ႔ၾကီးတုိင္းတြင္ ရုံးဟု ေခၚေသာ တရားခြင္ရွိသည္။ ရုံးေတာ္တြင္ ျမိဳ ႔၀န္၊အခြန္၀န္၊အတြင္း၀န္မ်ား စာေရး စာခ်ီ မ်ား ရွိၾကသည္။ ရန္ကုန္တြင္ကား ေရ၀န္ ဟုေခၚေသာ အရာရွိ တဦး အပုိ ရွိေလသည္။ ထုိ ေရ၀န္သည္ ျမိဳ ႔၀န္ထက္ အနည္းငယ္သာ အာဏာေလ်ာ့သည္။ ထုိျပင္ သေဘၤာအထြက္အ၀င္ကို ၾကီးၾကပ္ရသူလည္း ရွိၾကသည္။ ျမိဳ ႔၀န္ကို ဘုရင္မွ လူကို အဆံုး စီရင္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမိဳ ႔၀န္သည္ အျပစ္ရွိသူကိုေရာ၊ သူမုန္းသူကိုပါ သုတ္သင္ စီရင္ေလသည္။ ျမိဳ ႔ရြာငယ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ရန္ ျမိဳ ႔သူၾကီး မ်ားရွိသည္။ ထုိျမိဳ ႔ရြာ မ်ား၏ အေခါင္အဓိပဓိအျဖစ္ ဘုရင္မွ သူ၏ သားသမီးမ်ားကို ေပးေလ့ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျမိဳ ု႔သူၾကီးမ်ားသည္ မင္းသား၊မင္းသမီး မ်ားထံ သစၥာခံရေလသည္။

တရားစီရင္ရာတြင္ ျမိဳ ႔၀န္ ၾကီးၾကပ္ေသာ ရုံးေတာ္သုိ႔ တင္ရသည္။ တရားလုိ ႏွင့္ တရားခံ တုိ႔ သေဘာတူေသာ မင္းအမူထမ္း တဦးသည္ တရားသူၾကီး အျဖစ္ စီရင္ခြင့္ ရွိေလသည္။ အမူကိစၥ ျဖစ္လွ်င္ နီးစပ္ရာ မင္းမွဴ းမတ္ တုိ႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပီး အမူကို တုိင္ၾကားကာ ဆံုးျဖတ္ေစေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ တရားစီရင္မူတြင္ တရားမွ်တမူ မရွိသည္ကို ေလ့လာမိပါသည္။ ဘုရင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာဇ၀တ္ၾကီးမူ မ်ားသည္ မုဒိန္းမူ၊ ဓားျပတုိက္မူ၊ လူသတ္မူ၊ မီးရွိ႔ ဖ်က္စီးမူ၊ ေသရည္ ေသရက္ ေသာက္စားမူ၊ ဘိန္းရူမူ ၊ သားၾကီး ငါးၾကီး သတ္မူတုိ႔ကို ၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မူ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မူကိုသာ ျမိဳ ႔၀န္ရုံးမွ တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္ေလသည္။ ျမိဳ ႔၀န္ရုံးမွ ထုိရာဇာ၀တ္ၾကီးမူ ကို စာအုပ္တြဲျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ လႊတ္ေတာ္အထိ ပုိ႔ရေလသည္။ ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ ထုိအမူမ်ားကို ကုိင္တြယ္ျပီး စီရင္ခ်က္မ်ားခ်ေလသည္။ ေ၀းကြာေသာ အရပ္ေဒသတြင္မူ ဘုရင့္မွ အမိန္႔ေတာ္ ေပးပုိ႔ကာ စီရင္ခ်က္ မ်ားကို ျမိဳ ႔၀န္မွ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ လာဘ္စားမူ၊ ေငြေၾကး ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ေပးသည္။ လူသတ္မူကို ခြင့္မလႊတ္ေပ။ ထုိလူမ်ားကို တခါတရံ ေသဒဏ္ေပးျပီး တခါတရံ လူသတ္သမား အာဏာပကြက္သား အျဖစ္ ခုိင္းေစသည္။

အာဏာပကြက္သားမ်ား၏ မ်က္ႏွာတြင္ တံဆိပ္ရုိက္ႏွိပ္ျပီး သူ႔၏ ရင္ဘတ္တြင္လည္း သူက်ဴ းလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္ကို ေဆးနက္ ( ေဆးမွင္ေၾကာင္) ျဖင့္ ေရးထုိးကာ သူ႔ကို လူသတ္သမားအျဖစ္ လုပ္ေစေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစာမစားဘဲ အက်င့္သီလေစာင့္ေသာ လ (၀ါတြင္းသံုးလ) ဆုိလွ်င္ အမူမ်ားကို ခ်က္ျခင္း မစီရင္ေပ။ မေကာင္းမူတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မိန္းမမ်ား၊ ကၽြန္မ်ားကိုမူ အာဏာပကြက္သားမ်ားက မသတ္ရဘဲ ကၽြန္တဦးဦးကပင္ သတ္ရေလသည္။ သတ္နည္းမွာ အက်ဥ္းသားကို ငံု႔ထုိင္ေစျပီး လည္ဂုတ္ကုိ တင္းပုတ္ႏွင့္ တအားလြဲ ရုိက္သတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ သတ္နည္းမွာ လည္မ်ိဴ  ကို ရုိက္သတ္နည္း ျဖစ္သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ေတမိမင္းသား ဇာတ္ ပန္းခ်ီ 

ေသဒဏ္ေပးျခင္းထက္ ရက္စက္ေသာ ႏွိပ္စက္ ညဥ္းပန္းမူမ်ားကို ရာဇာ၀တ္မူ က်ဴ းလြန္သူဟု မသကၤာသူတုိ႔အား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထုိသူမွ အျပစ္ရွိပါသည္ ဟု ၀န္ခံလာပါမွ အျပစ္ကို စီရင္ေလသည္။ ျမန္မာတုိ႔၏ ထံုးစံအရ ၀န္မခံ ဘဲ အျပစ္မေပးသာေခ်။ အေယာင္ေဆာင္မ်ား၊ သူခုိးမ်ားကို တခါတရံ ခုိးသည့္လက္ကို ျဖတ္ပစ္ျပီး ဆီပူအုိး ထဲ ႏွစ္ေစျပန္သည္။ တရားစီရင္ရာတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဥေရာပထက္ လ်င္ျမန္စြာ စီရင္ခ်က္ ခ်တတ္ေလသည္။

ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြဥေရာပသား ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာ ကုန္သည္ႏွစ္ဦး ႏွင့္ မာလိန္မွဴ းတုိ႔သည္ မတရားမူ တခု ျဖစ္ပြားရာတြင္ ေရွ႔ေနငွား အမူလုိက္ရာ သူတုိ႔ျမန္မာျပည္တြင္ ရွာထားသမွ် ပစၥည္းမ်ား ကုန္ကာ မြဲျပာက်ကုန္ေလသည္။ ေရွ႔ေနအလုပ္ကိုလည္း မည္သူမဆုိ စကား ခ်က္က် လက္က် ျပန္လည္ ေခ်ပ ေျပာတတ္ ျပီး ျမန္မာဓမၼသတ္စီရင္ထံုးကို နားလည္ပါက လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကေလသည္။ အမူသည္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ေရွ႔ေနျဖင့္ ခံုရုံးသြားၾကေလသည္။ အမူကို တရက္ထဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူပါက လဘက္လက္ဆံု စားရေလသည္။

သုိ႔ေသာ္တခါတရံ သေဘာတူေသာ္လည္း တဖက္က တျခား မင္းမူးမတ္ တဦးထံ ေျပာင္းျပီး အယူခံယူခဲ့ပါလွ်င္ တရားဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ရေလသည္။ အမူအားလံုးကို ဓမၼသတ္ တရားႏွင့္ အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေလသည္။ စီရင္ရာတြင္ သက္ေသမ်ားျဖင့္ စီရင္ရသည္။ ထုိ သက္ေသမ်ားသည္ သစၥာစကားမ်ား ဆုိရေလသည္။ ျပီးမွသာ သက္ေသထြက္ရသည္။ က်မ္းက်ိန္သည့္စာသားတုိ႔ကား အမွန္တရားအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ အဂတိလိမ္ညာ ထြက္ဆုိခဲ့ပါလွ်င္ ေလးသခ်ၤႏွင့္ ကမာၻ တသိန္း ကာလပတ္လံုး ပါရမီျဖည့္ခဲ့ေသာ ဘုရားရွင္တုိ႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ျဖစ္ေေသာ နတ္မ်ားမွ ထုိလိမ္ညာ သက္ေသ ထြက္သူတုိ႔အား သတ္ပါေစသား၊ သာသနာေစာင့္ နတ္တုိ႔သည္ ထုိသူအား သတ္ပါေစသား၊ ၀ဲနာ၊ နူနာႏွင့္ ရွက္ဖြယ္ရာ အနာေရာဂါမ်ား စြဲကပ္ပါေစသား၊ ဆင္ဖုိ၊ ဆင္မ နင္းသတ္ပါေစသား၊ ေျမဆုိးမ်ား ေပါက္သတ္ပါေစသား၊ ဘီလူးသဘက္ႏွင့္ ေတာမွ က်ား တုိ႔ ကုိက္စားပါေစသား၊ ေျမျမိဳ ပါေစေသား၊ နတ္မင္းတုိ႔ လက္နက္ျဖစ္ေသာ မုိးၾကိဳး ပစ္ခံရပါေစသား၊ ေသြးအန္ေသပါေစသား၊ ေရာဂါဆုိးမ်ား ခံစားရပါေစသား၊ ဆင္းရဲမြဲေတပါေစသား၊ ငရဲတြင္ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းေသာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခံရျပီး ျပိတၱာ အသူရကယ္ ျဖစ္ပါေစသား၊ အစရွိေသာ ေၾကာက္ဖြယ္ရာ က်ိန္ဆုိၾကရပါသည္။

တဖန္ သက္ေသမရွိေသာ အမူအခင္းမ်ားကိုမူ တရားသူၾကိးမ်ားမွ ျပိဳင္တူ ေရငုပ္ျပိဳင္ေစကာ စီရင္ခ်က္ ခ်ေလသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္မတုိင္မီ ေခါင္းျပန္ေဖၚလာသူသည္ ရူံးေလေတာ့သည္။ ထုိ ေရငုပ္ျပိဳင္သူသည္ လူငွား ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိ ေရငုပ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္အမူသည္ မ်ားမွ သုိက္ျမိဳက္ ခမ္းနားစြာ လာၾကေလသည္။ ယွဥ္ျပိဳင္ကာ တဘက္ႏုိင္သြားသည့္အခါ ထုိ အႏုိင္ရရွိသူမ်ားသည္ ေတးသံမ်ား သီဆုိတီးမူတ္ျပီး ေအာ္ဟစ္ဆူညံကာ ျပန္သြားၾကေလသည္။ ထုိယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ က်ိန္ဆုိျပီးမွသာ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရေလသည္။ ျမန္မာထံုးတမ္း မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဥေရာပ ထံုးတမ္း မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ထူးဆန္းသည္မ်ားရွိေၾကာင္း က်ေနာ္မွတ္သားရပါသည္။
Share:

1 comment: