ဆရာစံ၏ ေတာ္လွန္မူ

ကုိလုိနီအစုိးရသည္ သီေပါမင္းအလြန္ ပုန္ကုန္မူမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ကို ေအးခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ စူးအက္တူးေျမာင္းမွ တဆင့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ဥေရာပ သုိ႔ တင္ပုိ႔ရာ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးသည္ အလြန္ေကာင္းလာခဲ့သည္။ သစ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္း၊ မုိးကုတ္ပတၱျမား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားလည္း တုိးတက္လာခဲ့၏။ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀သည္ တုိးတက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မူကို ျဗိတိသွ် စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊ အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ Anglo-Burmese ဟု ေခၚေသာ ဥေရာပေသြးႏြယ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဴ းမ်ား မ်ားသာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေလသည္။ 
 ျမန္မာ့ဆန္သည္ ဥေရာပ တြင္ ေစ်းေကာင္းရေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစု၏ ဘ၀သည္ တုိးတက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ စဥ္းစာေတြးေခၚေသာ ပညာမျပည့္စံုသည္က တေၾကာင္း၊ ေငြးေၾကးမျပည့္စံုသျဖင့္ အတုိးမ်ားေသာ အိႏၵိယကုန္သည္(ခ်စ္တီး) မ်ားထံ ေငြးေခ်းရသည္က တေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား အမ်ားစု ၏ ဘ၀ သည္ ဆင္းရဲနက္တြင္း က် ခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ ဆင္းရဲနက္တြင္း က်ေနသည္ကို ျဗိတိသွ် အစုိးရမွ အခြန္ေငြ တုိးေကာက္ရန္ စီစဥ္ေသာ အခါ ေတာင္သူလယ္သမ်ား မ်ားသည္ အလြန္အမ်က္ထြက္ ေဒါသျဖစ္ခဲ့ၾကေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမ်ား မ်ား၏ ဘ၀ကို စံုစမ္းရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရေသာ ဆရာစံမွ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျဗိတိသွ် အစုိးရ ကို လက္နက္ကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေတာ့သည္။ 

ဆရာစံကို ၁၉၂၈ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္း (ျမန္မာအသင္းခ်ဴ ပ္ၾကီး ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖင့္ ၁၉၂၀ တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္) မွ လယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀ကို စံုစမ္းရန္ ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရာ ဆရာစံမွ နယ္အနွံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀မ်ား၏ အေျခအေနကို  အေၾကာင္းစုံကို ေသခ်ာ စံုစမ္းျပီး အမူတြဲ ၁၇၀ ပါရွိေသာ အစီရင္ခံစာကို ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းဗဟုိသုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာ တြင္ ျဗိတိသွ် အစုိးရ အဖြဲ႔၀င္၏ ဥပေဒမဲ့လြန္က်ဴ းမူမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီး ထုိအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အေရးယူေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရန္ ဆရာစံမွ တုိက္တြင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဂ်ီစီဘီေအ ဗဟုိမွ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားကို လက္မခံခဲ့ေပ။ 

ထုိေၾကာင့္ ဆရာစံသည္ သာယာ၀တီနယ္ကို အေျချပဳ ကာ ျဗိတိသွ် တုိ႔အား ၁၉၃၀ တြင္ စတင္လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္ လွ်ိဳ၀ွက္စီစဥ္ေတာ့သည္။ ထုိႏွစ္ ၁၉၃၀ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျပည္ႏွင့္ ပဲခူးတြင္ ငလ်င္လုပ္ေလရာ မင္းေလာင္းေပၚမည္ဟူေသာ ေကာလဟာလ စတင္ျပန္႔ေလေတာ့သည္။ ထုိေကာလဟာလ ႏွင့္အတူ ဆရာစံသည္ သုပဏၰကဂဠဳနရာဇာ ဘြဲ႔ကုိ ခံယူကာ ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ေတာ့သည္။ 
ဆရာစံ

၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ တြင္ သာယာဝတီ အင္းရြာ မက်ီးကုန္းဘုန္ႀကီးေက်ာင္း၌ ဝံသာႏုလယ္သမားေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတဝွမ္းရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဂဠဳန္တပ္မ်ားကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။ ၁၉၃၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၈တြင္ တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠံၿမိဳ႕အေရွ႕ေျမာက္အရပ္ရွိ ျမစိမ္းေတာင္ညိဳဘုရားတြင္ ဆရာစံသည္ လက္ပံပင္မွ ဂဠဳန္ငွက္မင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ ‘သုပဏၰက ဂဠဳနရာဇာ’ဘြဲ႕ကို ခံယူ၍ ဥပုသ္ႀကီးဝင္ခဲ့သည္။ ဆရာစံသည္ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ‘က’၊ ‘ခ’ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။ ‘က’ ဂဠဳန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လက္နက္စြဲကိုင္လ်က္ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရတပ္မ်ားကို ေရွ႕တန္းမွ တုိက္ခိုက္ရသည္။ အာဏာဖီဆန္ေသာအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း မ်ားအတြင္းသို႔ဝင္၍ သစ္ဝါးမ်ားခုတ္ၾကရမည္။ ‘ခ’ ဂဠဳန္တပ္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းမွ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရွ႕တန္းမွလိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးရမည့္အျပင္ ‘က’ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား တုိက္ပြဲ က်ဆံုးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေထာင္တန္းက်လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္ရစ္သူ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ားကို ‘ခ’ ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေ႐ွာက္ရသည္။ 

ဆရာစံသည္ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာတပ္စြဲရန္ အလံေတာင္တြင္ ၁၉၃၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အလံေတာင္ သည္ သာယာဝတီၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာ ပဲခူး႐ိုးမေတာင္တန္းတန္းတြင္ ရွိသည္။ ဆရာစံသည္ ဂဠဳန္တပ္၏ေအာင္လံကိုလည္း တီထြင္ခဲ့သည္။ ဂဠဳန္တပ္၏ေအာင္လံမွာ နဂါးကို ဂဠဳန္သုတ္ေနပံုျဖစ္သည္။ နဂါးသည္ နယ္ ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ (နဂါး) ကို ဂဠဳန္လာသုတ္သည့္အဓိပၸါယ္ျဖင့္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာစံ၏ ဂဠဳန္တပ္သည္ စည္း႐ုံးေရးဘက္တြင္ အားေကာင္းေသာ္လည္း လက္နက္အင္အားဘက္တြင္ လြန္စြာခ်ိဳ႕တဲ့သည္။ ပုန္ကန္ခ်ိန္၌ သူတို႔သည္ ေခတ္မီ လက္နက္ဆို၍ ျပည္တြင္းျဖစ္ လုပ္ေသနတ္အလက္(၃၀)ခန္႔သာ ရွိသည္။ က်န္လက္နက္မ်ားမွာ ဓား၊ လွံ၊ ဝါးခၽြန္၊ ဒူးေလး၊ ေကာက္စြ၊ ဝါးရင္းတုတ္ စသည္တို႔ သာျဖစ္သည္။ ေခတ္မီေသနတ္မ်ားသာမက စက္ေသနတ္မ်ားပင္ စြဲကိုင္ထားေသာ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္မလြယ္ေၾကာင္း သူတို႔ မသိမ ဟုတ္ သိၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ကလည္း စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈဒဏ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းေသာဒဏ္ကို မခံရပ္ႏိုင္သည့္အတြက္ အသက္႐ွင္လ်က္ ဆင္းရဲငတ္ျပတ္ကာေနရျခင္းထက္ မိမိထက္ အစစအရာရာအင္အားႀကီးမားေသာရန္သူကို ရွိ သည့္လက္နက္ျဖင့္ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေသရျခင္းက ျမတ္သည္ဟု ခံယူခဲ့ေလသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္ဘုရင္ခံ ဆာခ်ားလ္အင္းနစ္သည္ ဘိလပ္သို႔ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဘိလပ္ပါလီမန္အစိုးရ(အဂၤလန္အစုိးရ) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ယူ၍ ျပန္သြားစဥ္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးအား ေခတၱဘုရင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးသည္ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ရင္း သာယာဝတီသို႔အေရာက္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားက ေက်းရြာမ်ားအား မတရားဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားကို ရြာသားတို႔က ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေရးသား၍ ေခတၱဘုရင္ခံ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးထံသို႔ တုိင္တန္းၾကသည္။ 

သာယာဝတီ ဒီစႀကိတ္ေကာင္စီလူႀကီးမ်ားက ဘုရင္ခံထံသို႔ဆက္သေသာ ဧည့္ခံၾသဘာစာတြင္ ျပည္သူတို႔ၾကည္ျဖဴစြာမေပးလိုေသာ သႆေမစႏွင့္လူခြန္ကို ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီးက “အစိုးရစစ္တပ္မ်ားက ေက်းရြာမ်ားကို ႏွိပ္စက္သည္ဟု တိုင္တန္းထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရ ေၾကာင္း”၊ သႆေမစ ႏွင့္လူခြန္ကို အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းရန္ မႀကံရြယ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဘုရင္ခံထံမွ ျငင္းဆိုေသာစကားကို ၾကားရ ေသာအခါ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အဖို႔ “ေသလွ်င္ေျမႀကီး ႐ွင္လွ်င္
ရႊထီး” ဟူသကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္မွတပါး အျခားမရွိၿပီဟု စိတ္ႏွလံုး ဒံုးဒုံးခ်လိုက္ၾကေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆရာစံ၏အမိန္႔ျဖင့္ ၁၉၃၀ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔တြင္ ရဲေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕ရ ဗိုလ္ဘိုးေဆာ့ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား ဂဠဳန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သာယာဝတီေထာင္ဖြင့္ရန္ သာယာဝတီၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ရာ စမ္းတြင္းရြာ အနီးတြင္ ဇိမ္ဇာရြာသူႀကီး ဦးဖိုးၫြန္႔ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေတြ႕ရွိၿပီး တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားရာမွ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီး စတင္ ခဲ့ေလသည္။

 ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုသည္ သာယာဝတီနယ္ ဇိမ္စာ၊ အင္းေကာက္၊ ေရတိုက္၊ ဖားေရႊေက်ာ္၊ ဆီႏွစ္ခြ၊ လွည္းလမ္းကူး အစရွိ ေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ စတင္ကာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သာယာဝတီနယ္အႏွံ႔ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးတပ္မ်ားလည္း ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြားကာ အျပင္းအထန္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ အျခားနယ္မ်ားသို႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား မျပန္႔ ပြားေစရန္လည္း အစြမ္းကုန္တားဆီးခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ မည္မွ်ေလာက္ဗ်ာမ်ားသြားသည္ဟူမူ ခြင့္ယူထားေသာ ဘုရင္ခံ ဆာ ခ်ားလ္အင္းနစ္သည္ ခြင့္ရက္မေစ့မီ ျမန္မာျပည္သို႔အျမန္ျပန္လာရၿပီး လွံက်ိဳး ဓားပဲ့ႏွင့္ ဒူးေလးမွလြဲ၍ လက္နက္ေကာင္းဟူ၍ လံုးဝမရွိ ေသာဂဠဳန္တပ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္ရွိ စစ္တပ္၊ ပုလိပ္တပ္မ်ားအျပင္ ဘိလပ္မွ ေဂါရာတပ္၊ အိႏိၵယမွ ပန္ခ်ာပီတပ္မ်ားပင္ေခၚယူကာ ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရေလသည္။ 

ဆရာစံသည္ မူလက ခ႐ိုင္အသီးသီးတြင္ တၿပိဳင္နက္တည္း ထႂကြပုန္ကန္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း အျခားခ႐ိုင္မွ ပုန္ကန္ ထႂကြမႈမ်ားမရွိေသးဘဲ သာယာဝတီခ႐ိုင္ထဲ၌သာ ပုန္ကန္လ်က္ရွိရာ နယ္ခ်ဲ႕တပ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဖိ၍တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆရာစံ အား အစိုးရတပ္မ်ားက လက္ရဖမ္းဆီးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေခတၱခဏမွ် တေနရာသို႔ ေ႐ွာင္တိမ္းရန္ အႀကံေပးၾကသည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ ဆရာစံသည္ အလံေတာင္စခန္းကို ဘားမား႐ိုင္ဖယ္တပ္မ်ား တက္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည့္ေန႔မွာပင္ အလံေတာင္စခန္းမွ တိမ္းေ႐ွာင္သြား ခဲ့သည္။ ၁၉၃၁ခု ဇူလိုင္လတြင္ ဆရာစံသည္ ႐ွမ္းျပည္သို႔တိမ္းေ႐ွာင္၍ ႐ွမ္းေတာင္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဂဠဳန္တပ္မ်ားျဖင့္ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ေနာင္ပိန္၊ ရပ္ေစာက္တို႔ရွိ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရတပ္မ်ားအား ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆရာစံကုိ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ သံုးဆယ္နယ္၊ ကုလားကြဲခ႐ိုင္ ဟိုခိုေနာင္ကြမ္းရြာအနီးတြင္ အဂၤလိပ္ ပုလိပ္တပ္မ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ 
ဆရာစံကုိ သာယာ၀တီေထာင္မွ ထုတ္လာပံု

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆရာစံအား ပုလိပ္တို႔က ဝါးညႇပ္ေျခထိပ္ခတ္ၿပီး ေနာင္ခ်ိဳအခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ ပို႔သည္။ ထိုမွတဆင့္ စစ္တပ္အေစာင့္အေ႐ွာက္မ်ားျဖင့္ ဆရာစံအား သာယာဝတီေထာင္သို႔ပို႔ခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၁၄ ၇က္ေန႔တြင္ သာယာဝတီ ေထာင္သို႔ေရာက္သည္။ ၁၉၃၁ ၾသဂုတ္ ၁၅ တြင္ ဆရာစံအား သာယာဝတီတရား႐ုံးသို႔ ႐ုံးထုတ္စစ္ေဆး၍ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တရားသူႀကီး မစၥတာကန္းလခ္ (Mr. J.R.E Cunliffe) မစၥတာဒါဝုဒ္ (Mr. A.J. Darwood) ႏွင့္ ဦးဘဦး (ေနာင္ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတႀကီး ေဒါက္တာဘဦး) တို႔ပါဝင္သည့္ တရား႐ုံးက ဆရာစံအား အိႏိၵယရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၂၁ အရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္းထင္႐ွား၍ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ေလသည္။ 

ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုေခါင္းေဆာင္ႀကီး အာဇာနည္ သုပဏၰကဂဠဳနရာဇာဘြဲ႔ခံ ဆရာစံအား သာယာဝတီေထာင္တြင္ ၁၉၃၁ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ စေနေန႔ နံနက္ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔တြင္ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္လုိက္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္၌ ဆရာစံသည္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။
Share:

No comments:

Post a Comment