ကုိလုိနီအစုိးရ

သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းပုန္ကန္မူမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာလူမူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံမွ ယံုၾကည္မူရရန္ အထူးၾကိဳ းပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေျမနိမ့္ပုိင္းတြင္ ပုန္ကန္မူမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ထိန္းႏုိင္ေသာ္လည္း ၁၈၉၀ ၀န္းက်င္ အထိ ေ၀းလံေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိသွ် ကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မူ မ်ား အနည္းငယ္ ရွိေနေသးသည္။ မျငိမ္သက္မူမ်ားေၾကာင့္ အထက္ဗမာျပည္ ႏွင့္ ေအာက္ဗမာျပည္ ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏွစ္မ်ိဴ းျဖင့္ ခြဲထားရာ ၁၈၉၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္း အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ျပီး အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တခု အေနျဖင့္လည္း ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ရသည္။


ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ပုန္ကန္မူမ်ားေၾကာင့္ မႏၱေလးတြင္ လူ ၁ ေထာင္ဆန္႔ေသာ ေထာင္မ်ားကိုလည္း အလ်င္အျမန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမင္းျခံ တြင္လည္း ေထာင္ၾကီး တေထာင္ ေဆာက္ခဲ့ျပီး တျခား ျမိဳ ႔မ်ားတြင္လည္း ေထာင္အက်ဥ္းမ်ားစြာ ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပို္င္း ေထာင္မ်ားအားလံုး လူျပည့္ကုန္သျဖင့္ အခ်ိ ဳ႔ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ကပၸလီကၽြန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ မွတ္တမ္းအရ တတုိင္းျပည္လံုး ေထာင္သား ဦးေရသည္ တႏွစ္လွ်င္ ၁ ေထာင္ခန္႔ ရွိသည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ အထက္ဗမာျပည္ အတြက္သာျဖစ္သည္။ ေအာက္ဗမာျပည္ တြင္မူ ပုန္ကန္မူမရွိသျဖင့္ ခုိးမူ၊လုမူ၊လူသတ္မူ အစရွိေသာ အမူ မ်ားသာ ရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္မူ မ်ားေသာ အထက္ဗမာျပည္ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေထာင္သား ဦးေရ နည္း၏။

ထုိကာလတြင္ ျဗိတိသွ် လူမ်ိဴ းမ်ားသာ အစုိးရလူၾကီး ျဖစ္ခြင့္ရွိ၏။ သီေပါမင္း၏ အဆင့္ျမင့္ အမတ္မင္းမ်ား ႏွင့္ ေခတ္ပညာတတ္ အမတ္မ်ိဴ းႏြယ္၀င္ မ်ားသည္ အေမ့ေလ်ာ့ခံဘ၀ ျဖင့္သာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးတြင္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း ခံရသူမွာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တဦး သာ ရွိသည္။ သူ၏ ရာထူးမွာလည္း အၾကံေပးအရာရွိ သာ ျဖစ္၏။ ၁၈၈၇ တြင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးကို ရန္ကုန္အစုိးရမွ ေတာင္းဆုိသျဖင့္ ဗမာဗုဒၵဘာသာက်မ္း ကို ေရးသာျပဳစုခဲ့သည္။ ထုိက်မ္းသည္ ဗုဒၵဘာသာဗမာ လူမ်ိဴ းမ်ား၏ အက်င့္၊စရုိက္၊ထံုးစံမ်ားကို အေသးစိတ္ ဖြင့္ဆုိထားျပီး၊ ဗမာလူမူအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ေရွးထံုးမူ မ်ားစြာကိုလည္း ေရးသားထားသည္။
သီေပါမင္းေခတ္ ၀န္ေထာက္မင္း မ်ား 

ဘုရင့္အႏြယ္ေတာ္မ်ားသည္ ကိုလုိနီအုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးေအာက္တြင္ အထက္တန္းဘ၀၊ မွက် ဆင္းခဲ့ရျပီး သာမန္လူအျဖစ္ႏွင့္သာ ေနထုိင္ခဲ့ရသည္။ ဘုရင့္အႏြယ္ေတာ္မ်ားနွင့္ အမတ္မင္း မ်ားသည္ ယခင္ သီေပါမင္းႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ မင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ အလြန္ၾကီးျမတ္ေသာ လူတန္းစားမ်ားအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘုရင့္မ်ိဴ းႏြယ္မ်ား ေစ်း၀ယ္ထြက္လွ်င္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး ရုိေသစြာ ဆက္ဆံရ၏။ အရိပ္ကိုပင္ နင္းခြင့္မရွိေပ။ ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးေအာက္တြင္ သူတုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္အားလံုး သိမ္းပုိက္ခံရျပီး၊ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားစြာ ကိုလည္း ျဗိတိသွ် အစုိးရ တုိ႔ သိမ္းပုိက္ခဲ့ေလသည္။

ျဗိတိသွ် အစုိးရတုိ႔သည္ အိႏၵိယတြင္ အုပ္စုိးစဥ္က ထုိေဒသရွိ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လံုး၀ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳ ရ ဟူေသာ မူ၀ါဒ ကို ကိုင္ဆြဲခဲ့ရာ၊ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ထုိမူ၀ါဒ အတုိင္းသာ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဗုဒၵဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး မရွိခဲ့ေပ။ ၁၈၉၅ တြင္ သီေပါမင္း ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ သာသာနာပိုင္ ေတာင္ေတာ္ဆရာေတာ္ နတ္ရြာစံသြားျပီးသည့္ေနာက္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ မည္သည့္ရဟန္းေတာ္ကိုမွ သာသနာပုိင္ မခန္႔ခဲ့သျဖင့္ သာသနာပုိင္ႏွင့္ သုဓမၼေကာင္စီ တုိ႔မွာလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရသည္။ ယခင္ မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ သီေပါမင္း တုိ႔ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား မေပးေတာ့ေပ။
ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား ႏွင့္ သူ၏ အျခံအရံ

ရွမ္းျပည္ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကို ျဗိတိသွ် မ်ားမွ အျပည့္အ၀ ေပးအပ္ထားျပီး၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ႔ကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ကာ ကုိယ္စားလွယ္ရုံး တရုံး ဖြင့္ျပီး ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ရွမ္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္နီ (ယခုကယားျပည္နယ္) နယ္သည္ သီေပါမင္းလက္ထက္အထိ ကုန္းေဘာင္မင္းတုိ႔ မအုပ္ခ်ဳ ပ္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းအမ်ိဴ းမ်ိဴ းေၾကာင့္ ယခင္ ကရင္နီေစာ္ဘြားမွ မင္းတုန္းမင္းထံ သူ၏ နယ္ကို လာသိမ္းရန္ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ မင္းတုန္းမင္းမွ မသိမ္းခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ျဗိတိသွ် လက္ထက္တြင္ ရွမ္းျပည္ ကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ခြင့္ ရခဲ့ျပီး ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ မိမိတုိ႔ ပုိင္နက္အျဖစ္ မသတ္မွတ္ခဲ့ေပ။

အထက္ဗမာျပည္၏ ေတာ္လွန္မူမ်ားေၾကာင့္ ျဗိတိသွ်တုိ႔သည္ ဗမာလူမ်ိဴ းမ်ားကို သူတုိ႔၏ စစ္တပ္အဖြဲ႔ ထဲသုိ႔ စုေဆာင္းခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ဗမာလူမ်ိဴ းမ်ားကို စစ္သည္ေကာင္း မဟုတ္ႏုိင္ေသာ မ်ိဴ းႏြယ္ အျဖစ္ထိေတာင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾက၏။ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ အထူးၾကိဳ းပမ္းခဲ့ၾကသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႔ျဖိဳး ရန္လုပ္ငန္းအတြက္ ၁၈၈၅ မွ ဆယ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စတာလင္ေပါင္ ၁၂ သန္း အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကာလတြင္ အခြန္ေငြမွာ စတာလင္ေပါင္ ၇ သန္း သာ ရသျဖင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ ၅ သန္းနီးပါး ပုိမိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ သစ္ေတာ ႏွင့္ ေရနံ ထုတ္လုပ္ေရး တြင္ စီးပြားေရး အထူးေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။

 ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ အမူအက်င့္ေကာင္းတခု ကုိျမန္မာျပည္တြင္ အသံုးျပဳခဲ့၏။ ထုိ ဥေပေဒ မွာ သစ္ေတာဥေပေဒ ျဖစ္သည္။ ခုတ္ျခင္တုိင္း ခုတ္ခြင့္မရွိေပ။ သတ္မွတ္ထားေသာ အသက္အပိုင္းအတြင္း ရွိသည့္ သစ္ပင္မ်ားကို သာ ခုတ္လွဲ ခြင့္ရွိျပီး၊ ခုတ္ျပီးလွ်င္လည္း သစ္ပင္ အနည္းဆံုး ၁၀ ပင္ ထက္ မနည္း ျပန္လည္ စုိက္ပ်ိဴ းရ၏။ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ စီးပြားေရး တုိးတက္လာလွ်င္ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားလာသျဖင့္ သူတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မူ ေလ်ာ့နည္းမည္ဟု တြက္ကာ စီးပြားေရးေကာင္းေအာင္ အထူးစီမံခဲ့ၾကသည္။ ျဗိတိသွ် တုိ႔၏ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆုိရမည္။ ၁၈၉၀ ေနာက္ပုိင္း ပုန္ကန္မူမ်ား လံုး၀ က်ဆင္းသြားခဲ့ျပီး အထက္ဗမာျပည္ႏွင့္ ေအာက္ဗမာျပည္ကို ပူးတြဲ အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္အျပင္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း တုိးတက္လာခဲ့သည္။


Share:

No comments:

Post a Comment