ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တုိင္းေရးျပည္မူဆုိင္ရာ

ျမန္မာ့သမုိင္းကို ေဖာ္ျပရာမွာ က်ေနာ္တုိ႔က အမ်ားအားျဖင့္ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္း မ်ားကို အားကုိးကာ ျမန္မာ့ဘု၇င္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုမ်ားကို ေလ့လာကာ ထုိေခတ္က အေျခအေနမ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုမ်ားကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ရုံသာမက ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္ မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆုိင္ရာမ်ားကို ကုိယ္ေတြ႔မွတ္တမ္း အျဖစ္ အီတလီ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဆန္ဂ်ာမာႏုိ( Sangermano) မွ သူ၏ မွတ္တမ္းစာအုပ္ The Burmese Empire တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ သူသည္ ၁၇၈၃ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ျပီး ခရစ္ယာန္သာသနာကုိ ျပဳကာ ရန္ကုန္တြင္ စိန္ဂၽြန္း ဘုရာရွိခုိးေက်ာင္းကို အျပီးသတ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့၏။ သူသည္ ျမန္မာျပည္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာမွ် ေနထုိင္ခဲ့ေလ၏။ သူ၏ မွတ္တမ္းမ်ားကို က်ေနာ္ ဘေလာ့တြင္ တင္ျပသြားပါမည္။ ထုိေၾကာင့္ သမုိင္းႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း သူ၏ အျမင္မ်ားကို ေလ့လာကာ  မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေလ့လာႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ယူျပီး သူ၏ The burmese empire ထဲမွ ေကာက္ႏုတ္တင္ျပသြားပါမည္။

Share:

ဆရာစံ၏ ေတာ္လွန္မူ

ကုိလုိနီအစုိးရသည္ သီေပါမင္းအလြန္ ပုန္ကုန္မူမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္ကို ေအးခ်မ္းစြာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ စူးအက္တူးေျမာင္းမွ တဆင့္ ျမန္မာ့ဆန္မ်ားကို ဥေရာပ သုိ႔ တင္ပုိ႔ရာ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးသည္ အလြန္ေကာင္းလာခဲ့သည္။ သစ္လုပ္ငန္း၊ ေရနံလုပ္ငန္း၊ မုိးကုတ္ပတၱျမား လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြမ်ားလည္း တုိးတက္လာခဲ့၏။ စီးပြားေရးတုိးတက္လာေသာ္လည္း ျမန္မာ့အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀သည္ တုိးတက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မူကို ျဗိတိသွ် စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မ်ား၊ အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ Anglo-Burmese ဟု ေခၚေသာ ဥေရာပေသြးႏြယ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဴ းမ်ား မ်ားသာ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ၾကေလသည္။ 
Share:

ကုိလုိနီအစုိးရ

သီေပါမင္းပါေတာ္မူျပီးသည့္ေနာက္ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းပုန္ကန္မူမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႏွိမ္နင္းခဲ့ရသည္။ တဖက္တြင္လည္း ျမန္မာလူမူ႔အဖြဲ႔အစည္းထံမွ ယံုၾကည္မူရရန္ အထူးၾကိဳ းပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေျမနိမ့္ပုိင္းတြင္ ပုန္ကန္မူမ်ားကို ဆယ္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ထိန္းႏုိင္ေသာ္လည္း ၁၈၉၀ ၀န္းက်င္ အထိ ေ၀းလံေသာ ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိသွ် ကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္မူ မ်ား အနည္းငယ္ ရွိေနေသးသည္။ မျငိမ္သက္မူမ်ားေၾကာင့္ အထက္ဗမာျပည္ ႏွင့္ ေအာက္ဗမာျပည္ ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏွစ္မ်ိဴ းျဖင့္ ခြဲထားရာ ၁၈၉၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္း အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ျပီး အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္တခု အေနျဖင့္လည္း ေပါင္းစည္းသြားခဲ့ရသည္။

Share: