ပါေတာ္မူျပီးေနာက္

ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီတြင္ ျဗိတိသွ် တပ္ဖြဲ႔ မ်ားသည္ တံခါးနီမွတဆင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိဘုရင့္အာဏာက် ဆံုးေသာေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဥေပေဒစုိးမုိးေရးမရွိေတာ့ေပ။ ဥေရာပသံတမန္ မ်ားစြာသည္ ရန္ကုန္သုိ႔ စုန္ေျပးၾက၏။ မင္းမ်ိဴ းမင္းႏြယ္ ျဖစ္ေသာ အႏြယ္ေတာ္မ်ား၏ အိမ္ေတာ္သုိ႔ ဓားျပတုိက္ ၾက၏။ လမ္းေပၚတြင္လည္း လုယွက္မူမ်ား ေန႔ခ်င္းေၾကာင္ေတာင္ ပင္လွ်င္ ျပဳလုပ္ၾကကုန္ေလသည္။ ၀န္မင္းမ်ား၊အမတ္မင္း မ်ားကုိလည္း မည္သူမွ် မေလးစားၾကေတာ့၊ ဆဲသူဆဲ ေစာ္ကားသူက ေစာ္ကားမ်ားစြာျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမိဳ ႔ပ်က္သဖြယ္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

Share: