ဒုိင္းခင္ခင္၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း

ဒုိင္းခင္ခင္၏ ဖခင္အရင္းသည္ ကန္နီျမိဳ ႔စား ျဖစ္ေလသည္။ ကန္နီျမိဳ ႔စားသည္ ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီးကေတာ္၏ ေမာင္အရင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ သားသမီး မထြန္းကားသျဖင့္ ကန္နီျမိဳ ႔စား၏ သမီးေတာ္ေလး ကို ေမြးစားခဲ့ၾကျပီး ခင္ခင္ၾကီး ဟု နာမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဖခင္နာမည္ ကို အစြဲျပဳ ကာ ဒုိင္းခင္ခင္ ဟု လူသိမ်ားခဲ့ေလသည္။ ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ ေရႊကူမင္းသား၏ ေျမးေတာ္ ေမာင္ေဖငယ္ကုိလည္း သားကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသျဖင့္ အခြင့္ရတုိင္း ဒုိင္းခင္ခင္ျဖင့္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေဆာ့ေစရာ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ ေမာင္ေဖငယ္သည္ ဒုိင္းခင္ခင္ကို ခ်စ္ခင္စြဲမက္ေလေတာ့သည္။ 
ေမာင္ေဖငယ္၊ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ သီေပါမင္း တုိ႔သည္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း မ်ားျဖစ္ၾကေလ၏။ ေမာင္ေဖငယ္သည္ မင္းသားမ်ိဴ းရုိးျဖစ္သျဖင့္ သီေပါမင္း ႏွင့္ ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းေနဖက္ ျဖစ္သည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ မွာမူ အမတ္မ်ိဴ းရုိး၊ရဲမက္မ်ိဴ းရုိးျဖစ္ရာ သီေပါမင္းတုိ႔ႏွင့္ စာသင္ခြင့္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေမာင္ေမာင္တုတ္ သည္ သီေပါမင္းသား အေပၚ အလြန္ သစၥာရွိျပီး ညီအစ္ကိုကဲ့သုိ႔ ေလးစားစြာဆက္ဆံ၏။ 

ေမာင္ေဖငယ္သည္ ကဗ်ာဘက္တြင္ ထက္ျမက္သူျဖစ္ရာ သီေပါမင္းမွ စုဖုရားလတ္ကို ပုိးပန္းခဲ့စဥ္က အခ်စ္ကဗ်ာ ေရးသားေပးကာ သီေပါမင္းႏွင့္စုဖုရားလတ္တုိ႔ကို နီးစပ္ေစခဲ့ေလသည္။ သီေပါမင္းမွ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျပီး ဘုရင္ျဖစ္သည့္အခါ ေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ကို သီေပါမင္းမွ အထူးခ်ီးေျမွာက္ေလသည္။ ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ရေနာင္ျမိဳ ႔ကို စားရသည့္အျပင္ မဟာမင္းလွမင္းထင္စည္သူ ဘြဲ႔ကိုရကာ နန္းေတာ္သို႔ အခ်ိန္မေရႊး ၀င္ေရာက္ခစားႏုိင္ေလသည္။ မင္းသားအဆင့္အထိ ဘုရင္သီေပါမွ ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္တုတ္ သည္ ၾသဇာေညာင္းသူ တဦးျဖစ္လာေလသည္။

ထုိျပင္ ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ မိခင္သည္ စုဖုရားလတ္၏ ႏုိ႔ထိန္းျဖစ္ေလသည္။ ေမာင္ေဖငယ္ကိုမူ သီေပါမင္းမွ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ အကူအညီျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔ထံမွ အာဏာျပန္သိမ္းႏုိင္သည့္အခါ ေရႊတုိက္စိုး အျဖင့္ ရာထူးခန္႔သည့္အျပင္ ေတာင္သမန္အင္းၾကီးႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားကို အပုိင္ေပးသျဖင့္ ေတာင္သမန္ လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္ဟု အမည္ထင္ရွားလာသည္။ 

ေမာင္ေဖငယ္၏ ေကာင္းမူေၾကာင့္ ဒုိင္း၀န္မင္းမွာလည္း ပုဂံျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားခံရကာ အတြင္း၀န္မင္းၾကီး အထိ ရာထူးတုိးျမင့္ျခင္းခံရေလသည္။ နန္းေတာ္တြင္လည္း စုဖုရားလတ္ သည္ မိဖုရားေခါင္ေနရာကုိ ရရန္ အထူးၾကိဳ းပမ္းေလသည္။ အစဥ္အလာအရ သီေပါမင္း ဘိသိတ္ခံရာတြင္ စုဖုရားၾကီးသည္ အၾကီး ျဖစ္သည့္အတြက္ မိဖုရားေခါင္ေနရာ တြင္ ရွိျပီး စုဖုရားလတ္မွာမူ မိဖုရားၾကီးေနရာ တြင္သာ ရွိသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဘိသိတ္ပြဲတြင္ စုဖုရားလတ္သည္ ရာဇပလႅင္ေပၚ တက္ထုိင္ေလ၏။ သီေပါမင္း၏ အခ်စ္ဆံုး ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔ကိုလည္း ဘိသိတ္သြန္းရမည္ဟု ခပ္ျပတ္ျပတ္ဆုိသျဖင့္ သီေပါမင္းကို ညီအစ္မ ႏွစ္ပါးစံုညီစြာျဖင့္ ဘိသိတ္သြင္းခဲ့ၾကေလသည္။ စုဖုရားၾကီးမွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ဟု အမည္ခံရုံသာျဖစ္ျပီး သီေပါမင္းသည္လည္း အေဆာင္ေတာ္ မကူးေပ။ အေဆာင္မကူးရန္လည္း စုဖုရားလတ္မွ သီေပါမင္းကို ခက္ခက္ထန္ထန္ တားျမတ္ထား၏။ စုဖုရားလတ္သည္ မိမိခ်စ္ရသူ လင္ေတာ္ေမာင္ကို ဘယ္သူကိုမွ မမွ်ေ၀ႏုိင္ဟူေသာ အခ်စ္မာနကို ကုိင္ဆြဲကာ တလင္တမယားစနစ္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလသည္။ 

ထုိေခတ္က မိန္းမမ်ားမ်ား ယူေသာ စနစ္ၾကီးကုိလည္း စုဖုရားလတ္မွ မၾကိဳက္ေပ။ သုိ႔ျဖင့္ စုဖုရားလတ္တြင္ ကုိယ္၀န္တည္ေလ၏။ အဦးအဖ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင္ႏွင့္စုဖုရားလတ္တုိ႔မွ ထံုးစံအတိုင္း ေဗဒင္ေမးၾကေလသည္။ ဟူးရာျဖဴ ၊ဟူးရားညို တုိ႔မွ သားဦးေမြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ေလွ်ာက္တင္သည့္အတုိင္း သားေတာ္ေလး တပါး ေမြးဖြားေလသည္။ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔အလြန္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မၾကာမီပင္ လသားအရြယ္ မင္းသားေလးသည္ ေက်ာက္ေရာဂါျဖင့္ လြန္ေတာ္မူေလ၏။ စုဖုရားလတ္ သည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ စိတ္ကို ေျပေပ်ာက္ေစရန္ နန္းေတာ္အတြင္း အလွဴ အဒါန္း ပြဲလမ္းသဘင္ကုိ ဆင္ယင္ က်င္းပေစေလ၏။ 

ထုိျပင္ သီေပါမင္းကိုလည္း ဘုန္းက်က္သေရ ထပ္မံ တုိးေစရန္ ဘိသိတ္သြန္း အခမ္းအနားကိုပါ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ၾကေလသည္။ ထုိဘိသိတ္သြန္း ပြဲတြင္ အစဥ္အလာအရ ဘိသိတ္ေတာ္ဆက္ အပ်ိဴ ေတာ္ ကို ေရြးခ်ယ္ေရး ကိစၥ ေပၚေပါက္လာသည္။ ထုိ အပ်ိဴ ေတာ္ သည္ န၀ရတ္ကိုးပါးစီျခယ္ထားေသာ ေရႊဖလား ကို ကုိင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ထုိကိုင္မည့္ မိန္းကေလးမွာလည္း အျပစ္ေျခာက္ပါး ကင္းစင္သည့္ ကညာစင္ ျဖစ္ရမည္။ ထုိအပ်ိဴ ေတာ္ကို ေရြးရန္ အတြက္ မိန္းမကိစၥတြင္ နာမည္ၾကီးသည့္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို စုဖုရားလတ္မွ တာ၀န္ ေပးလုိက္ေလ၏။

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အၾကံသမားပီပီ ေနျပည္ေတာ္ တရပ္လံုး အလြန္ေခ်ာေမာလွပသည့္ မိန္းကေလး မ်ားကို ရွာေဖြေလ၏။ ေနာက္ဆံုး တြင္ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ေဖငယ္၏ အိမ္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုိင္းခင္ခင္ကို ေတြ႔သည့္အခါ သေဘာက်ျပီး ဘိသိတ္ေတာ္ဆက္ အပ်ိဴ ေတာ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေလေတာ့သည္။ ထုိဘိသိတ္သြန္းသည့္ေန႔တြင္ ဒုိင္းခင္ခင္သည္ သင္ၾကားေပးသည့္အတုိင္း ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ စုဖုရားလတ္မွ သေဘာက်ကာ အပ်ိဴ ေတာ္အျဖစ္ ေခၚယူထားေလေတာ့သည္။

စုဖုရားလတ္၏ အပ်ိဴ ေတာ္ ျဖစ္သျဖင့္ သီေပါမင္းကို ခစားတုိင္း အျမဲပါရေလ၏။ ဒုိင္းခင္ခင္သည္ တျခားအပ်ိဴ ေတာ္ မ်ားထက္ လွသူျဖစ္ေလရာ သီေပါမင္းမွ စတင္ မ်က္စိက်ေလေတာ့သည္။ထုိစဥ္ စုဖုရားလတ္မွ သမီးေတာ္ ေလး ေမြးဖြားေလရာ သီေပါမင္းသည္ သမီးေတာ္ေလး ကို အေၾကာင္းျပဳ ျပီး ညီလာခံျပီးတုိင္း အေဆာင္ေတာ္ လာေလ၏။ လာတုိင္း မိမိ၏ အေဆာင္သုိ႔ မျပန္လုိ သမီးေတာ္ေလးကို အေၾကာင္းျပျပီး စုဖုရားလတ္ အေဆာင္တြင္ ေနေလ၏။ ထံုးတိမ္းအစဥ္အလာအရ မသင့္ေတာ္လုိ႔သာ စက္ေတာ္ေခၚခ်ိန္တြင္သာ သီေပါမင္း အေဆာင္သုိ႔ ျပန္ၾကြ၏။ 

သီေပါမင္းသည္ ဒုိင္းခင္ခင္ကို အလြန္တြယ္တာေနရာ ေနာက္ဆံုး မဖံုးႏုိင္ေတာ့ဘဲ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔ကို ဖြင့္ေျပာေလေတာ့သည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မအံ့ၾသေသာ္လည္း ေမာင္ေဖငယ္မွာမူ အလြန္အံ့ၾသသြားေလေတာ့၏။ ဒုိင္းခင္ခင္သည္ မိမိ၏ ငယ္ခ်စ္ဦး ျဖစ္သည္က တေၾကာင္း၊ ဒီအေၾကာင္းကို စုဖုရားလတ္သိလွ်င္ ဒုိင္းခင္ခင္၏ ဘ၀ပ်က္မည္ကို သံုးသပ္မိသျဖင့္ အလြန္ စိတ္ပူေသာက ေရာက္ေလေတာ့၏။ မိမိရင္ထဲတြင္ မီးျမိဳက္သကဲ့သုိ႔ ခံစားရေသာ္လည္း ဘုရင့္ေရွွ႔ျဖစ္သျဖင့္ မ်ိဴ သိပ္ထားရေလ၏။ 

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဘုရင္သီေပါမင္းအတြက္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔ အမူထမ္းရေလေတာ့သည္။ ဒုိင္းခင္ခင္ကို နားခ်ရန္ ေမာင္ေဖငယ္မွ တာ၀န္ယူေလ၏။ ဒိုင္းခင္ခင္ကို စုဖုရားလတ္ အေဆာင္မွ ညတုိင္း ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔မွ လာေရာက္ ေခၚေဆာင္ကာ သီေပါမင္းထံ ပုိ႔ ေဆာင္ေပးၾကေလသည္။ ေတြ႔ဖန္မ်ားလာကာ ဒုိင္းခင္ခင္သည္ သီေပါမင္းကို စတင္ေမတၱာ၀င္ကာ ခ်စ္မိေလေတာ့၏။ 

သီေပါမင္းႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႔သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မည္သူမွ မခြဲႏုိင္ေသာ ခ်စ္သူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္သြားေလေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ သီေပါမင္းသည္ စုဖုရားလတ္အေၾကာင္း ကို သိသျဖင့္ တရား၀င္ မေတြ႔ေသးေပ။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ အကူအညီျဖင့္သာ ေတြ႔ေနရေလသည္။ တေန႔တြင္ စုဖုရားလတ္ သိသြားေလေတာ့၏။ စုဖုရားလတ္သည္ အလြန္စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ကာ သီေပါမင္းမွ မိမိအေဆာင္လာစဥ္ သီေပါမင္းအား အျပစ္ဆုိကာ ရဲရဲတင္းတင္းစကားမ်ားကို ဆုိေလေတာ့သည္။ ထုိအခါ သီေပါမင္းသည္ အလြန္ေဒါသထြက္ျပီး မိမိလက္သံုးေတာ္ဓါးျဖင့္ စုဖုရားလတ္ကို ခုတ္ရန္ ျပင္ေလေတာ့သည္။ 

စုဖုရားလတ္

ထုိအခါ စုဖုရားလတ္သည္ သီေပါမင္းေဒါသထြက္သည္ကို တခါမွ မေတြ႔ဖူးသျဖင့္ အလြန္ေၾကာက္လန္႔ကာ မယ္ေတာ္ဆင္ျဖဴ မရွင္ အေဆာင္သုိ႔ ေျပးေလ၏။ သီေပါမင္းလည္း ေနာက္ကြယ္မွ လုိက္လာေလရာ ေနာက္ဆံုး ဆင္ျဖဴ မရွင္ မွ မိမိသမီးေတာ္ကို အေဆာင္ထဲတြင္ ပုန္းေစျပီး သီေပါမင္းကုိ အက်ိဴ းအေၾကာင္းေျပာကာ ေဒါသကို ေလ်ာ့ေစေလသည္။ သီေပါမင္းလည္း ေဒါသေလ်ာ့ကာ အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။ စုဖုရားလတ္သည္ မိမိ၏ အခ်စ္ေတာ္ သီေပါမင္း မွ ဒုိင္းခင္ခင္ကို တမ္းတမ္းတ စြဲလမ္းသြားသည့္အတြက္ အလြန္ ေဒါသထြက္ကာ ပါ၀င္သူမ်ားကို ဖ်က္စီးရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့၏။ 

စုဖုရားလတ္သည္ မိမိ၏ အခ်စ္ေတာ္ လင္ေတာ္ေမာင္ သီေပါမင္း အမ်က္ေျပခ်ိန္တြင္ ပရိယာရ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ကာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေမးျမန္းေလသည္။ သီေပါမင္းမွ ဒုိင္းခင္ခင္ကို စုဖုရားလတ္ကဲ့သုိ႔ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသျဖင့္ ေျမာက္နန္းစံမိဖုရားအျဖစ္ တင္ေျမွာက္လုိေၾကာင္း ဆုိလာေလသည္။ စုဖုရားလတ္မွ ျဖစ္ေစရပါမည္ဟု မိန္းမမာယာျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ေလ၏။ သီေပါမင္းမွာ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ကာ ေျမာက္နန္းေဆာင္ကုိ စတင္ရွင္းလင္းေစကာ အေဆာင္ေတာ္ကိုလည္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ စုဖုရားလတ္သည္ ထုိကိစၥကို စတင္ခဲ့ေသာ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကို ရွင္းလင္းရန္ စတင္ေတာ့သည္။ သီေပါမင္းသည္ ဒုိင္းခင္ခင္ကို လြတ္လပ္စြာ ေတြ႔ရသျဖင့္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံဆုိးသည္မွာ မုိးနဲေစာ္ဘြားပုန္ကန္မူျဖစ္ပြားေလသည္။ ျဖစ္ပံုမွာ မုိးနဲေစာ္ဘြား၏ သမီးေတာ္သည္ စုဖုရားလတ္၏ ဒုတိယသမီးေတာ္ကို ထိန္းရေသာ အပ်ိဴ ေတာ္ျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စုဖုရားလတ္မွ ေဒါသထြက္တုိင္း မုိးနဲမင္းသမီးေလးကို ႏွိပ္စက္ရာ မခံႏုိင္သျဖင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္မွ ထြက္ေျပးျပီး လမ္းခုလတ္တြင္ ဘုရင့္ရဲမက္ လက္ခ်က္ျဖင့္ ကြယ္လြန္ရေလသည္။

ထုိအတြက္ေၾကာင့္ မုိးနဲေစာ္ဘြားမွ ေဒါသထြက္ကာ သီေပါမင္းထံ အခစားမ၀င္ဘဲ ေနေလသည္။ ထုိသုိ႔ အခစား မ၀င္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွ ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ ၁၂ လပုိင္း ၂၀ ရက္တြင္ မုိးနဲေစာ္ဘြားကို ဖမ္းဆီးရန္ စစ္အင္အား ၃ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ေလသည္။ ထုိအခါ နန္းေတာ္တြင္ မုိးနဲေစာ္ဘြားအေရးျဖင့္ ရူပ္ေထြးေနခုိက္ျဖစ္ေလသည္။ ထုိတုိင္းျပည္အေရး မျငိမ္သက္သည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ စုဖုရားလတ္မွ သီေပါမင္းအား ဘုရင့္အနားတြင္ သစၥာမရွိသူ မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္ မယံုပါက ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ တုိင္စာ မ်ားကို လက္ခံပါေလ ဟု ဘုရင္ကုိ နားခ်ေလ၏။ သီေပါမင္းလည္း စုဖုရားလတ္ေျပာသည့္အတုိင္း ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ေရႊေသတၱာ ေထာင္ကာ တုိင္စာမ်ားကို လက္ခံေလသည္။ 

စုဖုရားလတ္သည္ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ မေကာင္းမူမ်ားစြာကို ထုိ တုိင္စာထဲ ေရာက္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ေလ၏။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္း အမွန္တကယ္ လူမုန္းမ်ားသူျဖစ္သျဖင့္ တုိင္သူမ်ားေလ၏။ထုိေရႊေသတၱာမ်ား ဘုရင့္ထံေရာက္ေသာ္ တုိင္စာမ်ား ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ လာဘ္စားပံု၊မိန္းမလုိက္စားပံု၊ နန္းေတာ္အျပင္တြင္ ဘုရင္ကဲ့သုိ႔ ေနပံု၊ ရေနာင္၏ အိမ္ေတာ္တြင္ ဘုရင္ကဲ့သုိ႔ ေရႊပလႅင္ျဖင့္ ေနပံု မ်ားစြာ ပါရွိသျဖင့္ သီေပါမင္း အမ်က္ထြက္ေလ၏။ထုိျပင္ စုဖုရားလတ္သည္ ဒုိင္းခင္ခင္ ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္တုိ႔သည္ ဘုရင့္ေနာက္တြင္ ရည္ငံေနသည္ဟု ေခ်ာက္တြန္း ျပန္ေလသည္။ ေမာင္ေဖငယ္၏ အလြမ္းကဗ်ာမ်ားကို စုဖုရားလတ္မွ သက္ေသအျဖစ္ျပသေလ၏။

အခ်စ္အဆိပ္သင့္ကာ သီေပါမင္းသည္ အလြန္အမ်က္ထြက္ျပီး အားလံုးကို ဖမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလေတာ့သည္။ ေမာင္ေဖငယ္ကို မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ျပီး ေနာက္ဆံုး ေသဒဏ္ပါ ေပးေလေတာ့သည္။ ဒုိင္းခင္ခင္ကိုလည္း ေထာင္သြင္းခ် ေစေလသည္။ ဒုိင္းခင္ခင္၏ ေမြးစားဖခင္ ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီး ကိုပါ ဖမ္းဆီးေစသည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကိုလည္း ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းခ်ကာ ေသဒဏ္ခ်ေလ၏။ ဒုိင္း၀န္မင္းၾကီးလည္း စုဖုရားလတ္ ႏူတ္မိန္႔ျဖင့္ ေထာင္ထဲတြင္ အသတ္ခံရေလသည္။

၁၈၈၂ ခုႏွစ္ ၂ လပုိင္း ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ မုိးေကာင္းတြင္ ရွိေသာ ေတာင္တမန္ လယ္စား ေမာင္ေဖငယ္ကို ကြပ္မ်က္ေလသည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္လည္း အက်ဥ္းေထာင္တြင္မိမိိကုိယ္ကုိ အဆံုးစီရင္ေလသည္။ ထုိဖမ္းစီးခံရခ်ိန္ ဒုိင္းခင္ခင္တြင္ ဘုရင့္ရင္ေသြးရွိေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ တုိင္းတာမင္းၾကီးတုိ႔မွ သီေပါမင္းအား လႊတ္ေပးပါရန္ သနားတင္ေလွ်ာက္ထားပါေသာ္လည္း သီေပါမင္းမွ မလႊတ္ေပးခဲ့ေပ။ စုဖုရားလတ္ မွ ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ 

ေနာက္ဆံုး မိမိ၏ အခ်စ္ကို လုယူခဲ့ေသာ ဒုိင္းခင္ခင္ကို နန္း၀တ္နန္းစားမ်ား ခၽြတ္ေစျပီး (အ၀တ္အစားမ၀တ္ေစရ) ဆံေကသာအား အာဏာပါးကြက္သားတုိ႔က တပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ ရစ္ပတ္ကုိင္ကာ ေျမျပင္တြင္ ဒူးေထာက္ေစလ်က္ ဦးေခါင္းကို ေမာ့ေစျပီး ၀ါးစိမ္းဒုတ္ျဖင့္ လည္ျမိဳ အား ရုိက္ကာ သတ္ေစဟု စုဖုရားလတ္မွ အမိန္႔ေတာ္ခ်ခဲ့ေလသည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment