အစုိးရ ၂ ရပ္ ႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္

မဟာဆီမဟာေသြးမ်ားကုိ ရုတ္တရက္ သတ္ျဖတ္လုိက္သည့္ အတြက္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ အမ်ားမွ သီေပါမင္းႏွင့္ စုဖုရားလတ္ကို ရြံ႔ရွာစုတ္ယုတ္ၾကေလ၏။ ထုိအခ်က္ကို ကုစားရန္ သီေပါမင္းသည္ ဘာသာေရးကို အသံုးခ်ကာ အလွဴ အဒါန္းအၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေလသည္။ ဘုရင့္ေငြတုိက္မွ ေငြမ်ားကို အတားအဆီးမရွိ သံုးခ်င္သလုိသံုး၊ျဖဳန္းခ်င္သလုိ ျဖဳန္းေလေတာ့သည္။ ဇာတ္ပြဲၾကီးမ်ားကို မၾကာမၾကာ က်င္းပ ကာ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔မ်ားကို လွပေအာင္ ကျပသူမ်ားကို ေငြပမာၾကီးမားစြာျဖင့္ ဆုေတာ္ေငြ ခ်ေလ၏။

နန္းတြင္း လူသတ္ပြဲၾကီးေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် မ်ား စစ္ျပင္လာသည္ကို နန္းတြင္းရွိ အမတ္မ်ား အထူးသျဖင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ အဖြဲ႔မွ သိရွိၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ျဖစ္လာလွ်င္ မည္သုိ႔ျပဳ မူရမည္ကို မသိၾကျဖစ္ေနၾကေလရာ အေမျဖစ္သူ ဆင္ျဖဴ မရွင္ထံ အပူကပ္ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားမွ ကင္း၀န္မင္းၾကီးကို ရွိျမဲရာထူးခန္႔ကာ အၾကံယူ ရန္ ေျပာေလေတာ့မွ စုဖုရားလတ္တုိ႔သည္ မၾကိဳက္ေသာ္လည္း ကင္း၀န္မင္းၾကီးကို ျပန္လည္ ခန္႔ထား ေလသည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ျဗိတိသွ် တုိ႔မွ တျခားလက္ေအာက္ခံနယ္ ပုန္ကန္မူမ်ားေၾကာင့္ စစ္ခ်ီလာျခင္း မရွိသျဖင့္ စုဖုရားလတ္ တုိ႔ ၇ ႏွစ္ၾကာေအာင္ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ 

သုိ႔ေသာ္ အဓိက ေနရာမ်ားကို မိမိလူမ်ားျဖင့္ အစားထုိးထားျပီး ျဖစ္ရာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး အဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ အာဏာလႊမ္းမုိးျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ ၾသဇာၾကီးမားေသာ္လည္း အာဏာမရွိေပ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ အကင္းပါးသူ ထက္ျမက္သူျဖစ္ရာ က်န္ရွိရာ မိမိလူသူမ်ားကို ရသမွ် စုေဆာင္းကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသထက္မ်ားေအာင္ ၾကိဳးပမ္းသျဖင့္ ယခုေခတ္အတုိက္အခံသေဘာျဖင့္ အင္အားစု တရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ 

ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ အဖြဲ႔တြင္ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔စားကဲ့သုိ႔ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူ တခ်ိဴ  ႔ က်န္ရွိေနေသး သျဖင့္ ၇ ႏွစ္ ၾကာစြာ သီေပါမင္းမွ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ေနာက္တဖြဲ႔တြင္ တုိင္းတာမင္းၾကီး ဦးေဆာင္ျပီး ဘုရင့္သစၥာခံအဖြဲ႔ (ေရွးရုိး၀ါဒီ) ျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင့္သစၥာခံ ဆုိသည္မွာ ဘုရင္ကို အသံုးခ်ျပီး မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ိဴ းကို ရွာေနသည့္ အဖြဲ႔ သာျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ေရွ႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ မ်ားစြာ တင္သြင္းျပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ လာဘ္မ်ားစားကာ ဘုရင့္မိသားစုကို အကာအကြယ္ေပးေသာ သစၥာခံမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ၾကေလ၏။ 

သီေပါမင္းကုိ သစၥာခံအဖြဲ႔ တြင္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ဘုရင့္မိသားစု၏ လံုျခံဳ ေရးကို တာ၀န္ယူကာ နန္းတြင္းတပ္မ်ားကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ရေလ၏။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာသူ ျဖစ္ကာ ပ်ိဴ တုိင္းၾကိဳက္ေသာ ႏွင္းဆီကဲ့သုိ႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေက်ာ္ေဇာသူျဖစ္ေလသည္။ ဘုရင္ႏွင့္နီးကပ္သူလည္း ျဖစ္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လူကံုထံ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ သမီးမ်ားကုိ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ လာေရာက္ ဆက္သသည္ အထိ ရွိေလ၏။ 

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ နန္းေတာ္အတြင္းခစားေနစဥ္ သူမၾကိဳက္ေသာ အခ်က္တခုမွာ သီေပါမင္း အား မိဖုရားစုဖုရားလတ္မွ ခ်ဴ ပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ သီေပါမင္းအား ဗမာဘုရင့္ထံုတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ မိဖုရားအမ်ားအျပား ထားရန္ အခ်ိန္ရတုိင္း သီေပါမင္းကို တုိက္တြန္းေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ သီေပါမင္း သည္ စုဖုရားလတ္ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ျဖစ္ေနေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္ ဒုိင္းခင္ခင္ ဆုိသည္ အမ်ိဴ းသမီးႏွင့္ သီေပါမင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေလေတာ့သည္။ ဒုိင္းခင္ခင္သည္ အမတ္မင္းမ်ိဴ းႏြယ္ျဖစ္ေလသည္။ ကန္နီျမိဳ ႔စား၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္ျပီး ပုဂံျမိဳ ႔စား၏ တူမ ေတာ္စပ္သူ လည္း ျဖစ္ေလသည္။ ဒုိင္းခင္ခင္၏ ဖခင္သည္ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး တဦးျဖစ္ေလ၏။

သီေပါမင္းႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႔ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူတုိင္းသိေသာ ဇာတ္လမ္း တပုဒ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (ေနာက္ပုိင္းတြင္ အက်ယ္ေရးသားတင္ျပပါမည္) ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္၏ ၾကိဳးပမ္းမူသည္ စုဖုရားလတ္ ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ ေတြ႔လာျပီး ေနာက္ဆံုး အာဏာလြန္ဆြဲပြဲ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ ယခင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရး အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးစနစ္အတုိင္း သီေပါမင္းတုိ႔မွ ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ထားသကဲ့သုိ႔ အျပည့္အ၀ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

၇ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၏ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ မူမ်ားျဖင့္ ျခစားေနခဲ့ၾက ျပီး တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရးအတြက္ လံုး၀ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ သီေပါမင္း အုပ္ခ်ဴ ပ္သည့္ ၇ ႏွစ္ ကာလာ တြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဖိအားမ်ားလည္း ပုိမို မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ အခြန္အတုတ္မ်ားလည္း ပံုမွန္ မရျဖစ္ေနျပီး ပုန္ကုန္မူမ်ား မျဖစ္သည့္တုိင္ေအာင္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားမွ သီေပါမင္းထံ အခစား ၀င္ျခင္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္သျဖင့္ သီေပါမင္း အာဏာစက္ သည္ ရွမ္းျပည္သုိ႔ သက္ေရာက္မူ မရွိေတာ့ေပ။ 

ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ျဗိတိသွ် အလုိေတာ္ရိ မ်ားသည္လည္း သီေပါမင္းကို ပံုမွန္ထက္ ဆုိးေသာ ဘုရင္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ၾကေလသည္။ နန္းတြင္းလူသတ္မူၾကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကို အသံုးခ်ကာ သီေပါမင္းအား ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အရက္စက္ဆံုး ဘုရင္၊ အရက္ေသစာ ၾကိဳက္ေသာ ဘုရင္၊ မိမိ၏ ညီေနာင္မ်ားကို သတ္ရန္ ၀န္မေလးေသာ ဘုရင္ အျဖစ္ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းပံုေဖာ္ၾကကာ ျပည္သူအမ်ား ေလးစားမူ မရေအာင္ ၀ါဒမ်ား ျဖန္႔ၾကေလ၏။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ သီေပါမင္း အစုိးရ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မူကို ႏုိင္ငံျခားမွ မလုပ္လုိၾကေပ။ 

ကုန္သြယ္မူ မရွိသျဖင့္ တုိင္းျပည္၀င္ေငြလည္း မမ်ားျပားခဲ့ေပ။ ထုိအေရးကို သီေပါမင္း အစုိးရမွ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္မွာ ျဗိတိသွ် သာရွိခဲ့ေလသည္။ ျဗိတိသွ် စီပြားေရးသမား မ်ားသည္လည္း အထက္ျမန္မာျပည္မွ တဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္လုိသျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္ကို ျဗိတိသွ် အစုိးရမွ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ဆင္ႏြဲေအာင္ အခြင့္ေကာင္း ရသည္ႏွင့္ အမ်ိဴ းမ်ိဴ း ေသြးထုိး ၾကိဳ းပမ္းေနၾက၏။ 

ထုိအေၾကာင္းကို ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ ရိပ္မိသျဖင့္ ျဗိတိသွ် စီးပြားေရးသမားမ်ား အဆင္ေျပေအာင္ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းၾကံေဆာင္ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရွးရုိး၀ါဒီ တုိင္းတာမင္းၾကီးတုိ႔မွ အမ်ိဴ းသားေရး စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဴ းမ်ိဴ းျပကာ ျဗိတိသွ် စီးပြားေရးသမားမ်ား အခက္ေတြ႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းကိုမူ ျဗိတိသွ် ဘက္မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိထားျပီး ျဖစ္၏။ အထင္ရွားဆံုး မွာ ဘံုေဘဘားမား ျဖစ္သည္။
သီေပါမင္းသည္ ဘုရင့္ေရႊတုိက္ေတာ္ ၀င္ေငြတုိးေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ၁၈၇၈ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ထီ ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ထီသည္ တခဏအတြင္း ေရပန္းစားလူၾကိဳက္မ်ားလာျပီး ေနျပည္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ လူအမ်ားက ပင္ ရတနာပံုျမိဳ ႔ေတာ္ထိ လာကာ ထီမ်ား ၀ယ္ၾကေလသည္။ ထီေပါက္သူမ်ားကို ဆင္ေပၚတင္ကာ သေဌးဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ျပီး ျမိဳ ႔လွည္႔ပတ္ ျပသ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကမူ ထုိထီသည္ ေလာင္းကစားကို အားေပးျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ မေကာင္းေၾကာင္း ျပစ္တင္ရွ႔ံခ်ခဲ့ၾက၏။ ထုိ ထီကို အေၾကာင္းျပဳ ျပီး ျပည္သူအမ်ားသည္ စီးပြားပ်က္ၾကေလ၏။ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း နတ္ကေတာ္မ်ားထံ ထီနိမိတ္မ်ားကို သြားသြား ေမးေနရသည့္အတြက္ ျပည္သူအမ်ားမွာ အလုပ္ပင္ မလုပ္ႏုိင္မကုိင္ႏုိင္ၾကေပ။ 

ထီအေရာင္းကို ဘုရင့္နန္းေတာ္မွသာ တုိက္ရုိက္ေရာင္းသျဖင့္ ဘုရင့္ေရႊတုိက္ေတာ္တြင္ ေငြမ်ား တေန႔ထက္ တေန႔ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားမွာ ဆင္းရဲကာ ဘ၀ပ်က္သူ မ်ားျပားလာေလ၏။ ထုိေငြရလြယ္ ေသာ အခြင့္ေကာင္းကို တုိင္းတာမင္းၾကီး တုိ႔အဖြဲ႔မွ မိမိတုိ႔လည္း ထီဆုိင္ခြဲ ဖြင့္ခြင့္ရရန္ ၾကိဳ းပမ္းလာၾကကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ သီေပါမင္း၏ ေနာက္လုိက္အရာရွိမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ထီဆုိင္ခြဲ မ်ား ဖြင့္ လာႏုိင္ၾကျပီး အျမတ္ေငြမ်ား ရရွိၾကေလ၏။ 

လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္လည္း ထုိ ထီကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အၾကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားၾကေလ၏။ တုိင္းတာမင္းၾကီးတုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔ စီးပြားေရးကို ထိပါးသျဖင့္ လက္မလြတ္လုိၾကေပ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ လည္း ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးေနျပီး ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး ထီထုိးျခင္းကို လုပ္ငန္း တခုလုိ လုပ္ေနၾကသျဖင့္ ပ်က္စီးေနၾကေၾကာင္း ထုိေၾကာင့္ဖ်က္သိမ္းရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေတာင္းဆုိ ေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိဖုရားၾကီး စုဖုရားလတ္၏ အထိန္းေတာ္ မိသားစုသည္ ထီေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ကာ ေနစရာမရွိေတာ့သျဖင့္ ထုိအထိန္းေတာ္မွ စုဖုရားလတ္ကို ငုိယို ေလွ်ာက္ထားအကူအညီေတာင္းရာမွ ျပႆ    နာကို ထင္ထင္ရွားရွား သိရွိသျဖင့္ သီေပါမင္းကို ထုိထီစနစ္ကို ပိတ္ရန္ နားခ်ခဲ့ရာ ၁၈၈၀ တြင္ ထီလုပ္ငန္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေလသည္။ 

သီေပါမင္း လက္ထက္ တြင္ မိမိကုိယ္က်ိဴ းကို ၾကည့္ေသာ တုိင္းတာမင္းၾကီး တုိ႔ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတုိးတက္ေရးကို ၾကည့္ေသာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔၏ လြန္ဆြဲေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖင့္ ၇ ႏွစ္မွ် ၾကာရွည္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ သီေပါမင္းသည္ တရံတခါ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ေလ်ွာက္ထားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေလ့ရွိ၏။ ထုိေခတ္က ဘုရင့္ဘဏ္ တခု တည္ေထာင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သေဌးတဦးထံမွ ရူပီး တသိန္းေက်ာ္ ေခ်းခဲ့ဖူး၏။ ထုိဘဏ္မွ တဆင့္ ဥေရာပ စီပြားေရးသမားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ သီေပါမင္းတုိ႔ ၾကိဳ းစားခဲ့ၾကေသးသည္။ ထုိသုိ႔ ၾကိဳ း ပမ္းမူမ်ားသည္လည္း ျဗိတိသွ် တုိ႔ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲျခင္းအေၾကာင္း တရပ္ျဖစ္ခဲ့၏။ သီေပါမင္း အစုိးရ မွ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းလာသျဖင့္ ျပင္သစ္တုိ႔ လႊမ္းမုိးသြားမည္ကို စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

သီေပါမင္း လက္ထက္တြင္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးသည္လည္း ေဆြမ်ိဴ းေကာင္းစားေရး အုပ္စု သည္ ႏုိင္ငံေကာင္းစားေရး အုပ္စု အေပၚ အျမဲအားသာအႏုိင္ရေနျပီး ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္လည္း ညစ္ပတ္ေသာျပင္ပမွ အားထုတ္မူတုိ႔ေၾကာင့္ သီေပါမင္း လက္ထက္ တြင္ အထက္ျမန္မာျပည္ သည္ အဘက္ဘက္မွ ဆင္းရဲခဲ့ရသည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment