နန္းတြင္း လူသတ္ပြဲၾကီး

စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ဘုရင့္ဘက္ေတာ္သားမ်ား အဖြဲ႔သည္ ၀န္ၾကီးမ်ားအာဏာၾကီးစုိးေနသည္ကို မလုိလားသျဖင့္ သီေပါမင္းလက္ထဲ အာဏာရရန္ အစြန္းကုန္ၾကိဳးပမ္းၾကေတာ့သည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ တုိင္းတာျမိဳ ႔စား တုိ႔မွ စနစ္တက် စီစဥ္ၾကသည္။ ကင္း၀န္မင္ၾကီး ႏွင့္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔သည္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ရန္ အထူး အာရုံစုိက္ေနၾကျပီး စုဖုရားလတ္တုိ႔၏ မဟာအၾကံအစဥ္မ်ားကို မရိပ္မိခဲ့ၾကေခ် ။ ရေနာင္သည္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ယံုၾကည္မူကို တႏွစ္အတြင္း လံုး၀ ရရွိခဲ့ကာ သီေပါမင္း၏ ေထာက္ခံမူလည္း ပါသျဖင့္ နန္းတြင္း ဘုရင့္ကုိယ္ရံေတာ္အဖြဲ႔ အျပင္ အထူးတပ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္သည့္ ေျမာက္ဒ၀ယ္တပ္ဗုိလ္မွဴ းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရေလသည္။
ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မိမိတြင္ရွိေသာ တပ္အင္အား မလံုေလာက္မွန္းသိသျဖင့္ ယခင္ ရာထူးခ်ခံရေသာ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး ႏွင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔အေပၚ အခဲမေက်ေသာ လူမ်ားကုိ သိမ္းသြင္းခဲ့ေလ၏။ စုဖုရားလတ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ အစီအစဥ္ခ်ထားသည့္အတုိင္း ၁၈၇၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္တြင္ ဘုရင့္အမိန္႔ဟုဆုိကာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔၏ ၀န္ၾကီး မ်ားစြာတုိ႔ကို ရုတ္တရက္ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္သြင္းခ်ထားေလ၏။ ေယာမင္းၾကီး ဦးဘုိးလူိင္လည္း အဖမ္းခံရျပီး ေထာင္ထဲတြင္ အျငိဴ းျဖင့္ ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ခံရေလသည္။ ေနာက္ပုိင္း ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ေတာင္းပန္မူေၾကာင့္ ေသဒဏ္မွ နယ္ႏွင္ဒဏ္ အျဖစ္ေျပာင္းခံရျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့ရေလသည္။

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔၏ တပ္သားမ်ားသည္ ၀န္ၾကီးမ်ား၏ အိမ္ေတာ္မ်ားတုိ႔ ၀င္စီးကာ ၀န္ၾကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီးသည့္အျပင္ ေရႊေငြမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒမဲ့ ယူငင္ၾကေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ အိမ္ေတာ္ကို ၀င္စီးမည္လုပ္ရာ မိဖုရားၾကီး ဆင္ျဖဴ မရွင္ မွ စစ္သည္ရဲမက္လႊတ္ကာ အကာအကြယ္ေပးသျဖင့္ ရေနာင္တပ္ မ်ား ကင္း၀န္မင္းၾကီးကို မဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ေပ။ နန္းေတာ္အတြင္း ဘုရင့္ဘက္ေတာ္သားမ်ား အာဏာျပန္ သိမ္း ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ႏွင့္ တုိင္းတာျမိဳ ႔စား တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ ေနာက္စီမံကိန္း တခုကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေလသည္။

ေနာက္စီမံကိန္းတခုမွာ ဘုရင္အသစ္ သီေပါမင္း အာဏာတည္တံ့ေစရန္အတြက္နန္းျပိဳင္မင္းသား မ်ားကို သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းျပီး ၊ ေနာက္တေန႔ ၁၄ မွ ၁၆ အထိ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားေသာ မင္းသား ႏွင့္မင္းသမီး မ်ားအားလံုးကို သတ္ျဖတ္ပြဲ က်င္းပခဲ့ေလ၏။ ထုိ မဟာဆီ၊ မဟာေသြး မ်ား သတ္ပြဲ ကို ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကုိယ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္ခဲ့ျပီး ေျမာက္ဒ၀ယ္တပ္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေလ၏။ မည္သူမွ မထင္ထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ၾကီး တရပ္ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

ထုိလူသတ္ပြဲၾကီးကို ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔လည္း မတားႏုိင္ခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းမွာမူ ဘုရင့္အမိန္႔အရ ေနအိိိမ္အက်ယ္ခ်ဴ ပ္က်ခံေနရျပီး ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားၾကီး ကုိယ္တုိင္ပင္ နန္းေဆာင္မွ ထြက္ခြင့္မရခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ရေနာင္တုိ႔ကို တားမည့္သူမရွိဘဲ စိတ္ရွိတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေလသည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ တုိ႔သည္ မင္းတုန္းမင္း၏ မင္းသား ႏွင့္မင္းသမီး မ်ားကို နန္းေတာ္၏ အေနာက္ေျမေနရာတြင္ က်င္းအက်ယ္ၾကီး တူးကာ သတ္ျဖတ္ၾကျပီး တြင္းထဲသုိ႔ ပစ္ပစ္ထည့္ေလ၏။ ထုိလူသတ္ပြဲၾကီးတြင္ မင္းသမီး တခ်ိဴ ႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေလ၏။

ထုိလူသတ္ပြဲၾကီး က်င္းပေနစဥ္ သီေပါမင္း ႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔သည္ နန္းေတာ္အတြင္းတြင္ ေအာင္ပြဲ အေနျဖင့္ ဇာတ္ပြဲအၾကိီးအက်ယ္က်င္းပ ေနေလ၏။ သီေပါမင္း တုိ႔ တုိက္ရုိက္အမိန္႔ေပးသည္ မေပးသည္ကို မည္သူမွ မွတ္တမ္း မတင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိ သီေပါမင္း၏ ေမာင္ႏွမ မ်ား သတ္ပြဲၾကီးတြင္ အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္ ၄၈ ဦး အနက္ ၃၁ ဦး  ႏွင့္ သမီးေတာ္ ၆၂ ဦး အနက္ ၉ ဦး၊ အသတ္ခံရေလသည္။ ေထာင္သြင္းခ်ခံရသူအားလံုးအသတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

သီေပါမင္း ႏွင့္ စုဖုရားလတ္တုိ႔မွ တုိ႔ ပါ၀င္ျခင္းမရွိဟု သမိုင္းဆရာမွတ္တမ္းတင္ေသာ္လည္း ထုိ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သုတ္သင္သတ္ျဖတ္မူၾကီး တြင္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သူ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ ထုိလူသတ္ပြဲ ၾကီး ေနာက္ပုိင္း မင္းသားဘြဲ႔ ရကာ နန္းေတာ္သုိ႔ တံခါးမရွိ၊ဓားမရွိ အခ်ိန္တုိင္း ၀င္ထြက္ႏုိင္သည့္အျပင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကဲ႔သုိ႔ပင္ တန္ခုိးအာဏာ ၾကီးထြားလာျခင္းကို ၾကည့္ရူျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္၊မပါ၀င္ကို သံုးသပ္ႏုိင္၏။

ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္တုိ႔ အဖြဲ႔သည္ အရာအားလံုးကို သုတ္သင္ျပီးေသာအခါ သီေပါမင္းကုိ ဘိသိတ္အသစ္ ခံယူေစကာ နန္းတက္ပြဲ ထပ္မံက်င္းပေလသည္။ ဘုရင္အေပၚ ကန္႔သတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားလုိက္ျပီး လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး မ်ားကို မိမိလူမ်ားျဖင့္ စိတ္တုိင္းက် ခန္႔ထားေလသည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး မွာမူ အလြန္ကံေကာင္းလုိ႔သာ ေသကံမေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဆင္ျဖဴ မရွင္ မိဖုရား
ၾကီး၏ မ်က္ႏွာျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ ရာထူးမွ မခ်ခံရေပ၊ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာအားလံုးကို ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္မွ ကုိင္ထားေတာ့သျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး အဖုိ႔ အာဏာမရွိေတာ့ေပ။

ထိုလူသတ္ပြဲၾကီး သတင္းသည္ ခ်က္ျခင္း ျပန္႔သြားျပီး ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး အုံ႔အံု႔က်က္က်က္ ျဖစ္ကုန္ေလ၏။ သီေပါမင္းသည္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲၾကီး၊ အလွဴ အဒါန္းပြဲၾကီး က်င္းပကာ ျပည္သူမ်ားကို ဘာသာေရး ျဖင့္ ထိန္းျပန္ေလ၏။ ျဗိတိသွ် တုိ႔သည္ ထုိ လူသတ္ပြဲၾကီးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကေလ၏။ အိႏၵိယဘုရင္ခံ အစုိးရသည္ ခ်က္ျခင္း အထက္ျမန္မာျပည္ ကို စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

အထက္ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ားကို ခ်က္ျခင္း ျဖန္႔က်က္ထားေလသည္။ ထုိျပင္ ေအာက္ျမန္မာျပည္မွ အထက္ျမန္မာျပည္ကိုအလံုးအရင္း ၀င္ကာ သိမ္းပုိက္ျပီး အိႏၵိယတြင္ ေရာက္ေနသည့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို နန္းတင္ရန္ ျဗိတိသွ် အရာရွိမ်ားမွ စတင္ျပင္ဆင္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ စစ္ျပင္ေနစဥ္ အာဖဂန္နစၥတန္ ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက တုိ႔တြင္ ပုန္ကန္မူမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ ျဗိတိသွ် အရာရွိမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ျပႆ      နာကို ေခတၱထားကာ ထုိ ပုန္ကန္မူမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အာရုံစုိက္ၾကေလ၏။

ထုိျပင္ ရတနာပံုရွိ ျဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ရုံးကိုလည္း ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းသြားေလေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ရုတ္သိမ္းသြားျခင္းကို ရေနာင္တုိ႔အဖြဲ႔မွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကျပီး ဂရုပင္မစုိက္ေပ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ရုတ္တရက္ က်ရူံးသြားရသည္ကို ေနာက္မဆုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္တုိးတက္လုိသည့္ စိတ္ျဖင့္ မိမိတုိ႔ရွိသည့္ အင္အားျဖင့္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ရေနာင္တုိ႔၏ အင္အားစု ကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း မလႊမ္းမုိးေစ၇န္ အထူးၾကိဳ းပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးၾကီးသည့္ ၀န္ၾကီးေနရာမ်ားကို လက္လႊတ္လုိက္ရသည့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး တုိ႔အဖြဲ႔ သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ မလႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာ္လည္း အင္အားစု တစု အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။Share:

No comments:

Post a Comment