ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ား

မင္းတုန္းမင္း နာမက်န္းစဥ္က သီေပါမင္းသားကုိ နန္းတင္ကာ က်န္မင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့မူတြင္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ထံမွ အမိန္႔တုိက္ရုိက္မက်ေသာ္လည္း ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ ထုိအမိန္႔အတုကို ၀င္မတားခဲ့ေပ။ ထုိ အမိန္႔အတု ထုတ္သူမွာ ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရားၾကီး ျဖစ္ေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္သံုးသပ္သည္မွာ ျမန္မာဘုရင္မ်ား သမုိင္းတြင္ ထီးနန္းအတြက္ႏွင့္ ေသြးသားအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ေနျပီး ထုိအျဖစ္ကုိ ထပ္မံ မလုိလားေတာ့သျဖင့္ ယာယီသေဘာျဖင့္ မင္းသားမ်ားကို ဖမ္းဆီး သည္ကို သေဘာတူခဲ့ဟန္ ရွိ၏။ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ လံုး၀ အသက္၀င္လာသည့္အခါမွသာ မင္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပး မည့္အၾကံရွိခဲ့ေလ၏။ 
ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ေလသည္။ ၀န္ၾကီး အပါး ၁၄ ဦး ခန္႔အပ္ျပီး ထုိ ၀န္ၾကီး တပါး စီတြင္ အရာရွိအမူထမ္း အနည္းဆံုး ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့ေလသည္။ ေရွးယခင္က ေန႔စဥ္ လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ျဗဲတုိက္ (အတြင္း၀န္ ၄ ပါး ဦးေဆာင္ျပီး ဘုရင့္ႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႔ရသူမ်ားအဖြဲ႔ ျဖစ္၏။) တုိ႔မွ ၀န္မင္းမ်ားသည္ ဘုရင္ႏွင့္ သီးသန္႔အရင္ ေတြ႔ဆံုျပီး ေန႔လယ္ခင္း ညီလာခံတြင္မွ လႊတ္ေတာ္၊ ျဗဲတုိက္၊ ဘုရင္ တုိ႔အားလံုး ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ ထုိစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ျပီး လႊတ္ေတာ္တရပ္လံုး ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ ေကာ္မတီမ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာ မ်က္ႏွာစံု အစည္းအေ၀းျဖင့္ အစားထုိးခဲ့ေလသည္။

ထုိျပင္ ဘုရင္သည္ ၀န္ၾကီး တဦးခ်င္းႏွင့္ မေတြ႔ရဘဲ ၀န္ၾကီးအားလံုး သာမက လႊတ္ေတာ္တရပ္လံုး ႏွင့္သာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရေလသည္။ ထုိ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားစြာကို ေန႔တုိင္းမွတ္တမ္းျဖင့္ ထားရွိခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပါေတာ္မူစဥ္ကာလတြင္ ျဗိတိန္သွ်ဘက္မွ ဘုရင့္စာၾကည္တုိက္ထဲရွိ စာေပမ်ားစြာကုိ မီးရူိ႔ဖ်က္ဆီးသျဖင့္နန္းစဥ္လႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းအျပင္ အဖုိးထုိက္တန္ေသာ စာေပမ်ားစြာ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရေလ၏။ အထူးျခားဆံုးတခုမွာ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး အသစ္ ျဖစ္သည့္ ေယာျမိဳ ႔စား ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘုိးလူိင္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ရွင္ဘုရင္၊မိဖုရား (သုိ႔) မည္သူတဦးမွ် ကို ေငြထုတ္ေပးရန္ မလုိဟု ကင္း၀န္မင္းၾကီး ဦးေဆာင္သည့္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူထားၾကေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ ေျပာင္းလဲမူမ်ားကုိ ဘုရင့္မိသားစုက လက္ခံေသာ္လည္း ေငြတုိက္မွ ေငြထုတ္၇န္ ဦးဘုိးလူိင္ခြင့္ျပဳ မွ ရမည္ကို ေရွးရုိးစြဲေနေသးသည့္ ဘုရင့္မိသားစုအတြက္ လံုး၀ လက္မခံႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ခဲ့ေလ၏။ အထူးသျဖင့္ စုဖုရားလတ္သည္ အကဲဆံုး ျဖစ္ေလ၏။ ေယာအတြင္း၀န္သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ ေခတ္သစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဘုရင္အသစ္ ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္း လက္ခံသေဘာတူေစရန္ အတြက္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း တေစာင္ေရးသား တင္ျပခဲ့ျပီး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခံခံဥေပေဒ ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာအစုိးရတရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ အဆုိျပဳ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလ၏။ 

ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ တုိင္းျပည္အလ်င္အျမန္တုိးတက္ရန္ စီးပြားေရးေကာင္းဖုိ႔လုိေၾကာင္း သိရွိ၏။ ထုိေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေစရန္ အထူးၾကိဳးစားခဲ့ေလသည္။ အထက္ ဗမာျပည္ကို ျဖတ္သန္းမည့္ မီးရထားသံလမ္း ေဆာက္ရန္ ျဗိတိသွ် မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့သည္အျပင္၊ ျဗိတိသွ် ကုိယ္စားလွယ္ရုံးတြင္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ အေစာင့္တဦး ကိုလည္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေလ၏။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ ဘုရင္အသစ္ သီေပါမင္း အား ဥေရာပ ခရီးထြက္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့ျပီး ထုိ ခရီးသြားခဲ့ပါက မိမိတုိ႔ အစုိးရ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ရသည္ကို နားလည္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေလ၏။ 

သုိ႔ေသာ္ စုဖုရားလတ္ ႏွင့္ ဘုရင္ ေနာက္ကြယ္မွ အေပါင္းအပါတုိ႔ ေသြးထုိးခ်က္အရ သီေပါမင္းသည္ ထုိခရီးစဥ္ကို ျဖတ္သိမ္းခဲ့ေလသည္။ သီေပါမင္းသည္လည္း အလြန္ခက္ခဲေသာ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနေလ၏။ ေရွးရုိးစြဲ စုဖုရားလတ္ ႏွင့္ အေပါင္းအပါ အုပ္စု ၊ တုိင္းျပည္တုိးတက္လုိေသာ ၀န္ၾကီးမ်ား အုပ္စု ၾကားတြင္ ေရာက္ေနရေလသည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားသည္ တႏွစ္အတြင္း အလြန္အရွိန္အဟုန္ျမင့္ခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူႏုိင္ေသာ ေရွးရုိးစြဲ၀ါဒီ မ်ား အုပ္စု ၏ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ထုိတုိးတက္မူမ်ားႏွင့္ အတူ လုပ္ရွားေနေလသည္။


စုဖုရားလတ္သည္ ထက္ျမက္သည္ ဟုလည္း မဆုိႏုိင္ေပ။ မာနအတၱၾကီးေသာ မိဖုရားဆုိလွ်င္ ပုိမွန္ကန္ေပမည္။ စုဖုရားလတ္သည္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ တုိးတက္မူ အစီအစဥ္မ်ားကို မကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္အာဏာကို ကန္႔သတ္သည္ကို လံုး၀ သေဘာမေတြ႔ခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ၏ အစီအစဥ္မ်ားကို ဖ်က္စီးဖုိ႔ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ေလေတာ့သည္။ စုဖုရားလတ္ကုိ သူ၏ မိခင္ ဆင္ျဖဴ မရွင္ပင္ မႏုိင္ခဲ့ေပ။ မိမိတုိ႔သည္ အရွင္သခင္ ျဖစ္သည္၊ မိမိတုိ႔ကို မည္သူမွ အမိန္႔ေပးရန္ မလုိဟူေသာ ေရွးရုိးဘုရင္မ်ား၏ ခံယူခ်က္သည္ စုဖုရားလတ္တြင္ လံုး၀ကိန္းေအာင္းေနရာ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔မွ ဘုရင့္အာဏာကို ကန္႔သတ္လာသည့္အခါ မိမိတုိ႔အား ပုန္ကန္သည္ဟု သူခံစားခဲ့ရေလ၏။ 

ထုိေၾကာင့္ သီေပါမင္းအား အာဏာျပန္ရရန္ ေနာက္ကြယ္မွ လံုး၀ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေလေတာ့သည္။ နန္းေတာ္အတြင္း ဘုရင့္ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ စုဖုရားလတ္မွ သီေပါမင္း၏ လူမ်ား ပါလာရန္ ၾကိဳ းပမ္းေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၾကိဳ းပမ္းမူမ်ားကို ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ သတိမထားမိေပ။ ထုိထဲတြင္ စုဖုရားလတ္တုိ႔ အားကုိးရေသာသူမွာ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ ကို ေျမာက္ဒ၀ယ္ဗုိလ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္သည္ မင္းသားမဟုတ္ေသာ္လည္း သီေပါမင္း မွ မင္းသားဘြဲ႔ကို ခ်ီးျမင့္ခဲ့၏။ 

ဘုရင့္ဘက္ေတာ္သားတုိ႔၏ တန္ျပန္အာဏာသိမ္းမူသည္ အခ်ိန္တႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေလသည္။ ထုိ တန္ျပန္အာဏာသိမ္းမူသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အက်ဥ္းတန္ဆံုး ႏွင့္ အရက္စက္ဆံုး ဟု သမုိင္းဆရာမ်ား တင္စားခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ မွ ၁၆ ရက္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပုိင္း စတင္ခဲ့ေလသည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူမ်ားလည္း လံုး၀ရပ္တန္႔သြားသည့္အျပင္ အသက္ ၂၀ အရြယ္သာ ရွိသည့္ သီေပါမင္း ႏွင့္ စုဖုရားလတ္ တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္ ကို မိမိတုိ႔ ထင္သလုိ ျမင္သလုိ ၇ ႏွစ္ ၾကာမွ် အုပ္ခ်ဴ ပ္ခဲ့ေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment