၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး

မင္းတုန္းမင္းသည္ ျမင္းခံုတုိင္အေရးအခင္းႏွင့္ ပန္းတိမ္းမင္းသားအေရးအခင္း အျပီးတြင္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးပုိင္းကို အာရုံစုိက္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ဘာသာေရးဘက္သုိ႔သာ အလွဴ အဒါန္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ေနေစခဲ့ေလသည္။ ထုိျပင္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရာဂါမ်ား တခုျပီးတခု စြဲကပ္ကာ အင္အားမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာခဲ့ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ယုတ္ေလ်ာ့ေနေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္းသည္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကို ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္း၏ နန္းတြင္းသမားေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သူ ဂ်ာမနီလူမ်ိဴ း ေဒါက္တာမာဖယ္လ္စ္ မွ မင္းတုန္းမင္း၏ ေရာဂါသည္ အလြန္ဆုိးရြား ျပင္းထန္ေနသည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ျပီး ဘုရင္ကို သီးသန္႔ခန္းေဆာင္တြင္ ထားကာ ကုသေပးေလ၏။
ထုိသုိ႔ ေရာဂါျပင္းထန္ေနရာ တခါတရံ သတိပင္မရေတာ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္း၏ အေျခအေနကို ဆင္ျဖဴ မရွင္မိဖုရား ႏွင့္ ရာထူးၾကီးေသာ လႊတ္ေတာ္၀န္မင္းၾကီး ၄ ပါး ႏွင့္ တျခား ၾသဇာၾကီးေသာ အမတ္မင္း မ်ားသာ သိၾကေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းမွ နန္းဆက္ခံမည့္ မင္းသားကို ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းမရွိသျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ၀န္ၾကီး၊မွဴ းၾကီးမ်ား တာ၀န္ျဖစ္လာခဲ့ေလ၏။ ၀န္ၾကီး အမ်ားစုသည္ မင္းသားၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ မကၡရာမင္းသားၾကီး၊ သံုးဆယ္မင္းသားၾကီး ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားၾကီး မ်ားကို မေရြးခ်ယ္လုိၾကေပ။ 

၀န္ၾကီးမ်ား လုိလားသည္မွာ ငယ္ရြယ္ျပီး ထိန္းခ်ဴ ပ္လြယ္ေသာ မင္းသားကို တင္ေျမွာက္ကာ ျဗိတိသွ် ကဲ့သုိ႔ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလုိၾက၏။ ၀န္ၾကီးတုိ႔ သံုးသပ္သည္မွာ ဘုရင့္မ်ိဴ းႏြယ္မင္းသား မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ျပိဳ င္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုိ လြန္ေစျပီး မည့္သည့္ ေကာင္းက်ိဴ းမေပး ဟု ယံုၾကည္ေနၾက၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးမ်ားသည္လည္း ဘုရင့္မ်ိဴ းႏြယ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အာဏာကုိ ခံုမင္ သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားက စကားေျပာေနေလသည္။

မင္းတုန္းမင္း နာမက်န္း ခ်ိန္တြင္ အေရးပါဆံုး ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းၾကီး ေလးပါးအနက္ ၾသဇာၾကီးသူမွာ ေရနံေခ်ာင္းျမိဳ ႔စားၾကီး ျဖစ္ေလသည္။ သူသည္ အေရးပါေသာ ၀န္ၾကီး မ်ား၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုအၾကား အျပန္အလွန္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမူမွ တဆင့္ မဟာမိတ္ကြန္ယွက္ကို တည္ေဆာက္ထား၏။ ေရနံအမ်ားအျပား ထြက္ရာ ေဒသကို အပုိင္စားရသျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူလည္း ျဖစ္ေလသည္။ သူ၏ သမီးတဦးမွာ မင္းတုန္းမင္း၏ မိဖုရားျဖစ္ျပီး (ၾကယ္ျမင့္မိဖုရား) ၊ ထုိမိဖုရားမွ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ သား တဦး ထြန္းကားကာ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားျခင္း ခံရ၏။ 

ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီးသည္ ထုိ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ မင္းသားေလးကို ဘုရင္တင္ေျမွာက္လုိျပီး ၀န္ၾကီးအမ်ားစု လုိလားေသာ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို လြယ္ကူစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး မေက်ာ္လႊားႏုိင္ ေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း တဦး ရွိေနေလ၏။ ထုိသူမွာ သမိုင္းတြင္ နာမည္ၾကီးေသာ ကင္း၀န္မင္းၾကီး ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး၏ အၾကံကို သေဘာမတူေပ။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ နန္းတြင္း ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုိလားေသာ အုပ္စုမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သျဖင့္ အုပ္စုေတာင့္သည္ဟု ဆုိရမည္။ ထုိျပင္ ဆင္ျဖဴ မရွင္ မိဖုရားၾကီး၏ လူယံုေတာ္ လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီးကို အံတု ႏုိင္သူ တဦး ျဖစ္ေလသည္။ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ ဥေရာပ ကို လည္ပတ္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္ရာ ျမန္မာ့အင္ပါယာ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ တုိးတက္မူ အလြန္ေနာက္က် ခဲ့ေနသည္ကို မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ ခဲ့ရာသျဖင့္ နန္းေတာ္ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္အရာရွိ မ်ားစြာ ကို နန္းေတာ္ ထဲရွိ အေရးပါေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေလသည္။ 

ထုိအရာရွိငယ္မ်ားသည္ ၁၈၆၀ ႏွစ္ကာလတြင္ ရာထူးစယူလာခဲ့ရာ မင္းတုန္းမင္း နာမက်န္း ခ်ိန္သည္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ျဖစ္ရာ ထုိႏွစ္တြင္ ရာထူးၾကီးေသာ အမတ္မ်ား၊ အရာရွိ မ်ားျဖစ္ေနျပီျဖစ္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေထာက္ခံမူအရဆံုးေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္တဦးျဖစ္ေနေလ၏။ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး ႏွင့္ ကြဲျခားေသာ အခ်က္မွာ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီးသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မ်ား ႏွင့္ အမ်ိဴ းသာ ေတာ္ျပီး ေအာက္ေခ် ဗုိလ္မွဴ းမ်ား၊ တပ္မွဴ းမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သိပ္မရွိလွေပ။ 

ကင္း၀န္မင္းၾကီး မွာမူ စစ္မူထမ္းခဲ့ဖူးသျဖင့္ ေအာက္ေခ် ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ေသြးေသာက္ၾကီး မ်ား၏ ရင္ထဲမွ ေလးစားမူကို ခံရျပီး ကင္း၀န္မင္းၾကီးမွ ေတာင္းဆုိလွ်င္ ေထာက္ခံအားေပးမည္သူမ်ားစြာ ရွိေနျပန္ေလသည္။ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး ၏ အဆိုျပဳ ခ်က္သည္ စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး တုိ႔ အေပါင္းအပါမ်ားက အာဏာယူထားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္အတုိင္းသာ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကင္း၀န္မင္းၾကီးတုိ႔မွ သေဘာမတူခဲ့ေပ။ 

ထုိေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္း နာမက်န္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း မ်ား၏ အားျပိဳင္မူ ၾကီးထြားလာေလသည္။ ထုိသုိ႔ အားျပိဳင္မူမွသည္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ နန္းတြင္း အာဏာသိမ္းမူတရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment