မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ နန္းတြင္းဓေလ့

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ နိဂုံးပုိင္း ျဖစ္သျဖင့္ ကုန္ဆံုးခါနီး ဆီမီးတုိင္သည္ မျငိမ္းခ်ဴပ္မီ ပုိမုိ အလွ်ံျမင့္တက္သည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္သည္ ေနျပည္ေတာ္တ၀ွက္ အလြန္ပင္ သာယာထြန္းလင္းခဲ့ေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ၀ါတြင္း ၄ လ ပတ္လံုး သားငါး မသတ္ မစားရ၊ သီလသီတင္း ေဆာက္တည္ေစ ဟူေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင္ေပၚမွ တဆင့္ မွဴ းမတ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ တျမိဳ ႔လံုး ေမာင္းထု အမိန္႔ေတာ္ျပန္၏။
ေန႔စဥ္ အစည္းအေ၀းကို ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳ လုပ္ေတာ္မူေလရွိသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း မ်ိဳ းမဟုတ္ဘဲ ဘုရင္ႏွင့္ သီးသန္႔ အစည္းအေ၀းမ်ိဴ းျဖစ္ေလ၏။ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ လက္ဖက္ရည္ေဆာင္ ႏွင့္ ေဗာင္းေတာ္ေဆာင္ တြင္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ မနက္ညီလာခံ သည္ အေရးၾကီးျပီး ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ႏွင့္ ရာထူးၾကီးေသာ အမတ္မင္းၾကီး မ်ား တက္ေရာက္ကာ တုိင္းေရးျပည္ေရး ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး မ်ားကို ေလွ်ာက္တင္ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိသည္။ ညေန ညီလာခံ တြင္မူ မင္းတုန္းမင္း၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥ ႏွင့္ နန္းတြင္း သားေရး သမီးေရး ဘုရင့္ေဆြမ်ိဴ းေရး ျပႆ      နာ မ်ားကို ေဆြးေႏြး သျဖင့္ တုိင္းျပည္အေရး မဟုတ္ေပ။
မင္းတုန္းမင္းသည္ တေန႔ ေလးၾကိမ္ပြဲေတာ္တည္၏။ ပြဲေတာ္တည္ခ်ိန္တြင္ မိဖုရား ႏွင့္ မင္းသမီးမ်ားက ေစာင့္ေနၾကရသည္။ ဓေလ့အျဖစ္ မနက္ညီလာခံ မစမီ ပြဲေတာ္ေခၚခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္၏ အျမတ္ႏုိးဆံုး မိဖုရား တဦး ကသာ ဘုရင္ကို စားစရာ တုိက္ရုိက္ ဆက္သခြင့္ရွိေလ၏။ တျခား မိဖုရားမ်ားကမူ ယပ္ခတ္၊ လက္ေဆးေရး ေလာင္းေပးသည္မ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ရေလသည္။ 

ဘုရင့္၏ ပြဲေတာ္စားစရာ အားလံုးကို ဘုရင္ေရွ႔တြင္ အပ်ိဴ ေတာ္ မ်ားမွ စားျပရေလ၏။ စားျပျပီးမွသာလွ်င္ မင္းတုန္းမင္း ထံ ဆက္သေလ၏။ ညေနပုိင္းတြင္ စာေပကၽြမ္းက်င္သူ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားက စာေတာ္မ်ားကို ဖတ္ျပရေလ၏။ ဘုရင္မွ ရပ္နားေစ လုိ႔ အမိန္႔ေပးမွ ရပ္နားရေလသည္။ ထုိအခ်ိန္ ဘုရင္စက္ေတာ္ေခၚလွ်င္လည္း ဆက္တုိက္ အပ်ိဴ ေတာ္ အလွဲအလွယ္ လုပ္ၾက မရပ္မနားရြတ္ဖတ္ရေလ၏။ ထုိအခ်ိန္မ်ိဴ းတြင္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး မွ အေဆာင္ေတာ္သုိ႔ ၾကြလာတတ္ျပီး အပ်ိဴ ေတာ္ကို ရပ္ေစ လုိ႔ အမိန္႔လာေပးတတ္ေလ၏။ 


မင္းတုန္းမင္းသည္ နန္းရစတြင္ မိဖုရား တပါးစီ တလတၾကိမ္ အေဆာင္ေတာ္လွည့္ေလ့ရွိ၏။ ျမင္ကြန္းအေရးေတာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေဆာင္ေတာ္ မကူးေတာ့ေပ။ ထုိအေဆာင္လွည့္လွ်င္ အပ်ိဴ ေတာ္စုိး အစရွိသည့္ အမူထမ္းမ်ားမွ ဘုရင့္၏ အသြားအလာကို တိတိက်က် မွတ္သားရေလ၏။ ဘုရင္ ၀တ္ေတာ္လွဲသည့္အခါ တြင္ မိဖုရားမ်ားကသာ ျပဳ စုရေလသည္။ ထုိအလုပ္မ်ားကို စာရင္းမ်ားျဖင့္ အလွည့္က်လုပ္ျပီး မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ အမူထမ္းမ်ားက စီစဥ္ၾကျပီး မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ တဆင့္ မိဖုရားငယ္မ်ားကို ေစခုိင္းရ၏။ စာရင္း အလွည့္က်ေသာ မိဖုရားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္ကို ျပဳစုရေလသည္။ 

ဘုရင္ေရွ႔တြင္ မိဖုရားၾကီး ေလးပါးက လြဲလုိ႔ ဘယ္သူမွ ဖိနပ္စီးခြင့္မရွိေပ။ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေတာင္မွ စီးခြင့္ မရွိေပ။ ထီးေတာ္သည္လည္း မိဖုရားၾကီး ေလးပါးသာလွ်င္ ဘုရင္အနားတြင္ ထီးေဆာင္းလုိက္ပါခြင့္ရေလ၏။ ဘုရင္ႏွင့္ ထိေတြ႔ စကားေျပာလွ်င္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပစၥည္းေပးလွ်င္ ျဖစ္ျဖစ္ ရွိခုိးျပီးမွ ေပးရေလသည္။ ဘုရင္ႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ မ်က္လံုးခ်င္း မၾကည့္ရေပ။ ေခါင္းေအာက္စိုက္ကာ စကားေျပာဆုိရ၏။ ဘုရင္ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ မရွိခုိးဘဲ လက္ပုိက္ကာ ၀ါက်ဆံုးထိ ေနႏုိင္သူမွာ မိဖုရားေခါင္ၾကီး တပါးသာ ရွိေလ၏။ 

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ တြင္ အသက္ကယ္ခြင့္ရသူမွာ စၾကာေဒ၀ီ ျဖစ္သည္။ စၾကာေဒ၀ီသည္ မင္းတုန္းမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ျဖစ္ျပီး ထုိ အသက္ကယ္ခြင့္ကုိ သာယာ၀တီမင္း လက္ထက္မွ ရျခင္းျဖစ္၏။ ဘုရင္မွ စိတ္လက္မာန္ပါ သတ္ေစ ဟု ေပးေသာ အမိန္႔မ်ားကို ယာယီ ေထာင္သြင္းခ်ထားေစ ဟု ျပန္လည္ အမိန္႔ ေပးႏုိင္ျပီး အမူကို ေသခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲထားႏုိင္ေလ၏။ စၾကာေဒ၀ီသည္ အသက္မ်ားစြာ ကို ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းမွ ေနာင္ေတာ္စစ္ကိုင္းမင္းကို ေအာင္ႏုိင္သည့္အခါ စစ္ကုိင္းမင္းကို သတ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့၏။ သုိ႔ေသာ္ စၾကာေဒ၀ီမွ ခမည္းေတာ္အား အဖႏွင့္တူေသာ ေနာင္ေတာ္ကို သတ္မိပါက ကံၾကီးထုိ္က္ကာ အဇာတသတ္မင္းကဲ့သုိ႔ ငရဲတြင္ ခံရမည္ဟု ရဲ၀င့္စြာ ေလွ်ာက္ဖူးသျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းမွ သမီးေတာ္စကားကို နားေထာင္ခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း စၾကာေဒ၀ီ မကယ္တင္ႏုိင္ေသာ အသက္မ်ားစြာ လည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ စၾကာမင္းသားေလး၊ ျပည္မင္း၊ျမေတာင္မီးသမီး ႏွင့္ မိဖုရား မျမကေလး တုိ႔ကိုမူ မကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

မင္းတုန္းမင္းသည္ အလွဴ ေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ ေသာ မင္းျဖစ္သျဖင့္ အလွဴ ဒါန အေရးတုိ႔တြင္ ေန႔တုိင္းလုိလုိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ၏။ နန္းတြင္းအေရးတြင္လည္း ထုိအလွဴ အဒါန္းအေရးျဖင့္သာ အလုပ္မ်ားၾကေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ သဂၤါယနာတင္ပြဲကို ၁၈၇၁၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး ထုိႏွစ္ ၉ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေအာင္ျမင္ျပီးေျမွာက္ခဲ့ေလသည္။ ေျမနန္းေတာ္တြင္ အခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာျဖင့္ က်င္းပျပီး ရဟန္းေတာ္ ၂၄၀၀ ကုိ သုဓမၼာဆရာေတာ္ ၈ ပါးမွ အုပ္ခ်ဴ ပ္ျပီး ၅ လၾကာမွ် ပိ႗ကတ္ ၃ ပံုကို ရြတ္ဖတ္ ျပဳ ျပင္ၾကေလသည္။ ထုိ ရဟန္းေတာ္ ၂၄၀၀ သည္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ ေသာ ရဟန္းေတာ္ မ်ားအနက္ ပိ႗ကတ္ ၃ ပံုကို ႏူတ္ငံုရြတ္ဆုိႏုိင္သူ၂၄၀၀ ပါးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းမွ အမွားတလံုး ေတြ႔သူကို ေဒါင္းဒဂၤါး တျပား ဆုခ်ေလ၏။ 

မင္းတုန္းမင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲၾကီး ကို ေျမနန္းေတာ္တြင္ က်င္းပ၏။ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္၊ မိဖုရားငယ္မ်ား၊ မင္းသား၊မင္းသမီး အားလံုး တက္ေရာက္ အလွဴ ဒါနျပဳလုပ္ရေလသည္။ ထုိျပင္ ယုိးဒယားဆုိင္း၊ တီးမ်ိဴ း၊မူတ္မ်ိဴ းမ်ားစြာျဖင့္ သာယာဖြယ္ေကာင္းေသာ အသံမ်ားျဖင့္ တီးခတ္ပူေဇာ္ၾကေလ၏။ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ရွိ ပဌာန္းဇရပ္တြင္ ပထမေက်ာ္ စာျပန္ပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္၏။ ပထမျပန္ ဆုိႏုိင္ေသာ သာမေဏ ငယ္မ်ား ၏ ေဆြမ်ိဴ း ၇ ဆက္တုိ႔သည္ ဘုရင့္အခြန္ေတာ္ မ်ားမွ အားလံုး လြတ္ျငိမ္းေလ၏။ ပထမေက်ာ္ ကိုလည္း ဆုေတာ္ေငြ ၅၀၀၀ လွဴ ဒါန္း၏။ 

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၏ ေလးမ်က္ႏွာတြင္ ခရီးသြားမ်ား နားရန္ အုတ္ဇရပ္ၾကီး ၈ ခု ေဆာက္လုပ္ထားေလ၏။ ထုိဇရပ္တြင္ လာလာသမွ် ခရီးသြားမ်ား သံုးေဆာင္ႏုိင္ရန္ လက္ဖက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ ယပ္ေတာင္၊ နံ႔သာျဖဴ ၊ သြားပြတ္တံ အစရွိသည့္ (ယခုေခတ္ ဟုိတယ္အသံုးအေဆာင္ကဲ့သုိ႔) ထုိေခတ္က အေျခခံက်ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို ထားေပးေလ၏။ ထုိျပင္ သူနာတုိက္ ၅ လံုး၊ သူအုိတုိက္ ၅ လံုး ျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းကုိယ္တုိင္ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းထားေပးေလ၏။ ထုိ တုိက္မ်ားကို အခြန္မေကာက္သည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကုိ ဘုရင္မွ စုိက္ထုတ္ေပး၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေရး၊ သာသာသာသနာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမူ တည္တံ့ေရးကို သူတတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္ တပါး ဆုိသည္မွာ မမွားေပ။ 

ထုိျပင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားကို နန္းေတာ္တြင္ လစားေပးကာ နန္းတြင္းပန္းခ်ီဆရာ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားခဲ့ေတာ္မူေလ၏။ ထုိပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ တာ၀န္သည္ မင္းတုန္းမင္း၏ ကုသုိလ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရး ကိစၥအ၀၀ကုိ ပန္းခ်ီဆြဲ မွတ္တမ္းတင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ေအာက္ပါ ပန္းခ်ီကားသည္ British Library မွ ယူထားသည့္ ပံုမ်ားျဖစ္ျပီး မင္းတုန္းမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွျပဳလုပ္ေသာ အလွဴ ေတာ္ ၇ ခု ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိထားပါသည္။ 

မင္းတုန္းမင္း ၏ တသက္သာ အလွဴ ကို မွတ္တမ္းတင္ထားရာ ၂၂ ကုေ႗ ႏွင့္ ၆ သန္း ျဖစ္ေလ၏။ (ယခုေခတ္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလံယံ နီးပါး ရွိႏုိင္ပါသည္။) Share:

No comments:

Post a Comment