ကေနာင္မင္းသားၾကီး ၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္

ကေနာင္မင္းသားၾကီးသည္ ထုိေခတ္က ျမန္မာျပည္ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို တုိးတက္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ရန္ ေမြးဖြားလာသူတဦး ဆုိလွ်င္ မမွားေခ်။ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ ေရွးရုိးစြဲ၀ါဒ ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳ ပ္ခဲ့မူေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ေအာက္ျပည္နယ္မ်ား လက္လြတ္လုိက္ရသည့္အျပင္ အဂၤလိပ္ဘက္က စာခ်ဴ ပ္မ်ား ေၾကာင့္ စစ္ရူံးစရိတ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔၏ အခြန္မ်ားမွ ေပးအပ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္၏။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ထုိအခက္အခဲမ်ားစြာကို နားလည္သေဘာေပါက္သူျဖစ္ျပီး အေျမွာ္အျမင္လည္း ၾကီးမား သူျဖစ္သည္။ ၁၈၅၄ ခုနွစ္တြင္မင္းတုန္းမင္းမွ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ နန္းေတာ္အသစ္ တြင္ ဥကင္ေတာ္ဖြင့္ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းမွ နန္းတက္ပြဲ က်င္းပေသာ ေန႔တြင္ တုိင္းျပည္ေရွ႔ေရွးအတြက္အလြန္အေရးပါေသာ (ယခုေခတ္အေခၚ ေကာ္မတီ တခု) ကေနာင္မင္းသားမွ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔ ခဲ့ေလသည္။ထုိအဖြဲ႔ ၏ စီမံကိန္း သည္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ပညာေတာ္သင္ ေစလႊတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားမွ ပညာရွင္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚယူျခင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားမွ မွာယူျခင္း၊ ဘုရင့္တပ္ေတာ္ အင္အား ေတာင့္တင္းျပီး ေခတ္မွီလက္နက္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ ေၾကးနန္း စနစ္ ထူေထာင္ ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကာ စီမံကိန္းခ်ခဲ့ေလ၏။

ထုိစီမံကိန္းကို မင္းတုန္းမင္းမွ သေဘာက် ခြင့္ျပဳ ခဲ့ျပီး ကေနာင္မင္းသားသည္  ေရႊျပည္၀န္ၾကိး ဦးဘုိးလူိင္ကို ေခါင္းေဆာင္ ခန္႔ကာ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ေလ၏။ ကေနာင္မင္းသား သည္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျဗိတိသွ် အေရးမ်ားကို သိရွိေစရန္ အဂၤလိပ္ သတင္းစာမ်ားကို မွာယူ ခဲ့ျပီး ဘာသာျပန္ကာ အစဥ္တစိုက္ အဂၤလိပ္မ်ား ႏွင့္ ဥေရာပ ႏုိင္ငံေရးမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေလ့လာခဲ့၏။

ကေနာင္မင္းသား၏ ေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္လွ၏။ ပညာေတာ္သင္ျပန္ မ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ၾကိဳးပမ္းၾကသျဖင့္ ထုိေခတ္က ဆက္သြယ္ေရးမွာ အလြန္လြယ္ကူလာေတာ့သည္။ ဦးဘုိးလူိင္မွ ျမန္မာအကၡရာႏွင့္ ေၾကးနန္းရုိက္နည္းကို တီထြင္ႏုိင္သျဖင့္ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္မွ ေအာက္ သရက္ျမိဳ ႔ ႏွင့္ အထက္ ဗန္းေမာ္ အထိ ေၾကးနန္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေလ၏။

ထုိျပင္ မႏၱေလးသေဘၤာက်င္းတြင္လည္း သေဘာၤမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး မႏၱေလးဆရာရွမ္းမွ စစ္ဘက္သံုး တုိက္သေဘၤာတစင္းကို အလုပ္သမား ၅၀၀ ျဖင့္ ၅ လအတြင္း ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ကေနာင္မင္းသား မွ အခမ္းအနားျဖင့္ ခင္းက်င္း ျပသခဲ့ေလ၏။ ထုိ သေဘၤာက်င္းသည္ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူသည္ အထိ သေဘၤာေပါင္း ၁၈ စင္း ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

ကေနာင္မင္းသား၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ေၾကာင့္ ထုိေခတ္က ျဗိတိသွ် မ်ား ေရလမ္းမွ မလာႏုိင္ေအာင္ ေရျမွဳ ပ္ဗံုး စမ္းသပ္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။ ကေနာင္မင္းသားသည္ ၁၈၆၃ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္၏ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ရွိေသာ ေအာင္ပင္လယ္ကန္ေအာက္တြင္ ဗံုးမ်ားကို ေသခ်ာ ျမွဳပ္ထားေစျပီး ထုိဗံုးရွိရာ သုိ႔ ေလွၾကီးတခု ကို လႊတ္ေစေလ၏။ ထုိေလွၾကီးသည္ ဗံုးကို ထိမိသည္ႏွင့္ ၾကီးမားေသ ေပါက္ကြဲမူၾကီးျဖစ္ကာ ကြဲအက္ပ်က္စီးသြားရေလေတာ့သည္။ ထုိစမ္းသပ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္သည့္အတြက္ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ ဦးဘုိးလူိင္တုိ႔မွာ ေပ်ာ္မဆံုး ျဖစ္ရေလသည္။

ကုန္းေဘာင္သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုး ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ တီထြင္မူျဖစ္သည့္အျပင္ ျဗိတိသွ် မ်ား ၏ က်ဴ းေက်ာ္မူမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ကေနာင္မင္းသားသည္ ေပ်ာ္မဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ ေပ်ာ္ရႊင္မူ မ်ားသည္ ေနာင္ေတာ္ မင္းတုန္းမင္း အား ၀င္ခစားခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရေလသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကေနာင္မင္းသား သည္ ေန႔စဥ္လုိလုိ ေသနတ္၊ဗံုး စမ္းသပ္ေလ့ရွိျပီး ေနျပည္ေတာ္ တြင္ ေသနတ္သံ၊ အေျမွာက္သံ မၾကားရသည့္ေန႔ သည္ မရွိဟုဆုိေလ၏။

ျမင္းကြန္းမင္းသား

ထုိေန႔က နန္းေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းမွ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းပင့္ဖိတ္ကာ အလွဴ ျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ ကေနာင္မင္းသား စမ္းသပ္ေသာ ေရျမွဳပ္ဗံုးသည္ ယခင္ထက္ အဆမတန္ က်ယ္ေလာင္သျဖင့္ ဆြမ္းစားေနေသာ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဆြမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ မဘုဥ္းေပးႏုိင္ေတာ့ဘဲ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္လည္ၾကြျမန္းၾကကုန္ေလ၏။

ထုိအေၾကာင္းေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသည္ စိတ္မသာမယာျဖစ္ေနသျဖင့္ ကေနာင္မင္းသားလည္း အလုိက္သိစြာျဖင့္ စမ္းသပ္မူမ်ားကို ေလ်ာ့ေလ၏။ ရပ္တန္႔သြားျခင္းေတာ့မရွိေပ။ မင္းတုန္းမင္းဘက္မွ လုိလုိလားလား ေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာရာ လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရွးရုိး၀ါဒီ၀န္မင္းမ်ားလည္း အခြင့္ေကာင္းယူျပီး မိမိတုိ႔ ႏုိင္ရာ ေယာအတြင္း၀န္တုိ႔ကို အမ်ိဴ းမ်ိဴ းစြပ္စြဲ တုိက္ခုိက္ျပီး မိမိတုိ႔ အာဏာရေရးအတြက္ မုိက္မဲစြာျဖင့္ လက္နက္စက္ရုံ လည္ပတ္မူ က်ဆင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေလ၏။

ကေနာင္မင္းသားသည္လည္း ထုိေခတ္က နန္းတြင္းႏုိင္ငံေရး၏ ယုတ္မာမူမ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သူျဖစ္သျဖင့္ ညီအကိုအရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္း အမ်က္ေတာ္ မရွေစရန္ သတိထားေနထုိင္ေနရေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားအား အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ ေပးသည္ကို နားမလည္ႏုိင္ေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ သားေတာ္မ်ားစြာရွိေလသည္။ ထုိထဲတြင္ စရုိက္ၾကမ္းေသာ လူမုိက္ကဲ့သုိ႔ ျပဳမူေနထုိင္ေသာ ျမင္းကြန္းမင္းသား သည္ အဆုိးဆံုးဟု ဆုိရမည္ျဖစ္၏။

ျမင္းကြန္းမင္းသားသည္ ကေနာင္မင္းသား ကို အျပတ္ရွင္းလုိျပီး ထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္ကာ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားလုိ၏။ ထုိေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းကို ေစာင့္ေနေလသည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ကိန္းခန္းအရ နန္းေတာ္ အျပင္တြင္ ယာတီတဲနန္းေဆာက္ကာ ေနထုိင္ေလသည္။ ထုိအခြင့္အေရးကို ျမင္းကြန္းမင္းသားမွ လက္မလြတ္ဘဲ လုပ္ၾကံရန္ စီစဥ္ေလေတာ့သည္။

ထုိေန႔ကား ၁၈၆၆၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔ ..ကေနာင္မင္းသားသည္ ယာယီလႊတ္ေတာ္တြင္ ျမေတာင္၀န္ၾကီး ဦးမူိ၊ ပခန္း၀န္ၾကီး ဦးရန္ေ၀း စသည့္ ၀န္မင္း မ်ားျဖင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ျမင္းကြန္းမင္းသားသည္ စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ယာယီလႊတ္ေတာ္၀န္းထဲသုိ႔ ျမင္းခံုတုိင္မင္းသားအား ဓားျဖင့္ လုိက္ခုတ္ေလ၏။ မင္းသား ၂ ပါး ရန္ျဖစ္ေနသည္ကို အေ၀းမွ ျမင္ေသာ္ ယာယီလႊတ္ေတာ္မွ ကေနာင္မင္းသားၾကီး ႏွင့္ ၀န္မင္းမွ ဆင္းလာၾကျပီး ျမေတာင္၀န္ၾကီး မွ တားရန္ ေရွ႔သုိ႔ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ သြားရာ ျမင္းကြန္းမင္းသားမွ ဓားျဖင့္ ခုတ္ခ်ေလ၏။

ထုိအခါ သူရဲ၀န္ဦးေရႊလံုးမွ ကေနာင္မင္းသားအား ေျပးရန္ လွမ္းေအာ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္မမွီလုိက္ေပ  ျမင္းကြန္းမင္းသား၏ လူမ်ားသည္ ယာယီလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္စီးနင္းႏုိ္င္ျပီး ကေနာင္မင္းသားလည္း ျမင္းကြန္းမင္သား ၏ ဓားခုတ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ကံကုန္ေတာ္မူေလသည္။ကံကုန္ခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၄၇ သာ ရိွေသး၏။  (ထုိေခတ္က လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း မည္သူမွ် ဓားလက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္မရ၊ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားသည္လည္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ခြင့္မရေပ)။ထုိအခ်ိန္လႊတ္ေတာ္တက္ရန္ ေရာက္လာေသာ မလြန္မင္းသား၊ျပင္စည္မင္းသား ႏွင့္ စကုမင္းသား တုိ႔လည္း ခုတ္သတ္ခံရေလ၏။ ဦးဘုိးလူိင္မွာမူ အမ်က္ေတာ္ရွခံရျပီး နယ္နွင္ဒဏ္ခံေနရသျဖင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းျဖစ္ေလ၏။

ကေနာင္မင္းသားသည္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာၾကီး ဟုဆုိရမည္ အိမ္ၾကီးကို က်ားကန္ေပးထားသည့္ တုိင္ တတုိင္ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္တုိင္ျပိဳလဲေသာ္ အိမ္ၾကီးလည္း မခုိင္ခံ့ေတာ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္းသည္ မိမိ ယံုၾကည္အားထားရေသာ ညီေတာ္ သည္ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ကံကုန္သြားခဲ့ရသျဖင့္ အလြန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး သားေတာ္မ်ားကိုလည္း မယံုေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိနတ္ရြာစံသည္အထိ မည္သူ႔ကိုမွ အိမ္ေရွ႔စံ မေပးခဲ့ေပ။ (ျမင္းကြန္းအေရးေတာ္ပံု အေသးစိတ္ကို ေနာင္ မင္းတုန္းမင္း အေၾကာင္းတြင္ ေရးသားတင္ျပပါမည္)။
Share:

No comments:

Post a Comment