ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ တည္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ ျဖစ္ျပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္လြင္ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္း သည္ မင္းသား ဘ၀ကတည္းကပင္ စစ္ေရးမူကို ၀ါသနာ မထံုခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးကုိ အလြန္ ကုိင္းရူိင္းေသာ မင္းသားတပါးျဖစ္၏။ အလွဴ အဒါန္းမ်ားကို သာသာေရးကိစၥ မ်ားကို အထူးအေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေလသည္။ ပုဂံမင္းကို ပုန္ကန္စဥ္က ကေနာင္မင္းသားမွ စစ္ေရးမူအားလံုးကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ျပီး မင္းတုန္းမင္းသား ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဘုရင္လုပ္ဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း ေနာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္းသားကိုသာ ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ေလသည္။


မင္းတုန္းမင္းသည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ထံုးစံအတုိင္း မိမိ၏လူယံုမ်ားကို ၀န္မင္း၊အမတ္ ရာထူးမ်ားေပး သနားကာ ေျမွာက္စားေလ၏။ ထုိျပင္ မိမိ၏ ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသားကိုလည္း အိမ္ေရွ႔စံရာထူး ေပးသနားေတာ္မူေလသည္။ မိမိ၏ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဘုရင္ေဟာင္း ပုဂံမင္း ကိုလည္း စံအိမ္ေတာ္ျဖင့္ မင္းစည္းစိမ္အတုိင္း ေကာင္းမြန္စြာ ေကၽြးေမြးထားေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ အမရပူရျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ မေနထုိင္လုိေပ၊ ထုိေၾကာင့္ ေရႊဘုိုျမိဳ ႔တြင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ စံျမန္းေလသည္။ ေမာင္ဘုိးလူိင္ကိုလည္း မင္းသားတပါးကဲ့သုိ႔ ခ်ီးေျမွာက္ကာ ေယာျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားေလ၏။ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ ေမာင္ဘုိးလူိင္ တုိ႔ကုိသာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရြက္ေဆာင္ေစ၏။

ေမာင္ဘုိးလူိင္သည္ စၾကာေဒ၀ီ၏ တုိက္တြန္းခ်က္အရ ရဟန္းဘ၀မွလူထြက္ကာ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔၏ ပုန္ကန္ေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိလူမထြက္မီ မဲထီးေက်ာင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ လူမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြၾကရာ ပုန္းေနရာ ရွာမေတြ႔သျဖင့္ အေရးေတာ္ပံုကို ပူးေပါင္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္၏။ ေမာင္ဘုိးလူိင္မွ မိမိသည္ ထုိ ပုန္းေနစဥ္ ပဌာန္းတရားမ်ားကို အဆက္အျပတ္ရြတ္ဆုိေနေၾကာင္း မင္းတုန္းမင္းကို ေလွ်ာက္ထားဖူး၏။
ေမာင္ဘုိးလူိင္သည္ ဗဟုသုတ မ်ားသည့္အေလ်ာက္ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ကို ေတာင္ျပံဳ းညီေနာင္ နတ္ကြန္း သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားဖူး၏။ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔လည္း နတ္ကြန္းေရွ႔တြင္ ေကာင္းစားလွ်င္ မေမ့ပါ ဟု ကတိျပဳ ၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ႏွစ္တုိင္း ေတာင္ျပံဳ းညီေနာင္ပြဲ ကို က်င္းပေပးေလ၏။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၆၊ ၁၀ လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ မင္းတုန္းမင္းသည္ စစ္ကုိင္းျမိဳ ႔သုိ႔ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ျပီးသည့္ေနာက္ မႏၱေလးေတာင္ ရွိ ဆူးခါးဆရာေတာ္ကို ၀င္ဖူးေလသည္။ ဆရာေတာ္မွ မႏၱေလးအရပ္သည္ ကပိလရွင္ရေသ့ ၏ သခၤမ္းေျမႏွင့္ တူသည္။ အသင္ မင္းၾကီးသည္လည္း ကပိလ၀တ္ျပည္ကို တည္ေထာင္သည့္ ဥကၠာမုကၡ စေသာ သာကီ၀င္မင္းမ်ားႏွင့္ တူသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

ထုိသုိ႔ ဆရာေတာ္မိန္႔ၾကားျပီးသည့္ေနာက္ မင္းတုန္းမင္းသည္ စိတ္စြဲဟန္ တူ၏။ ထုိညတြင္ အိမ္မက္ေလ၏။ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းအရ မင္းတုန္းမင္း မက္ျမင္ေသာ အိပ္မက္မွာ- မႏၱေလးအရပ္သုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ၾကြေတာ္မူလာရာတြင္ စႏၵမုခိဘီလူးမ မွ မိမိ၏ ရင္သားကို ျဖတ္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို လွဴ ရာ ျမတ္စြာဘုရားမွ ဘီလူးမ အား အသင္သည္ ဒီအရပ္တြင္ ျပည္ၾကီး တျပည္ကို တည္ေထာင္ကာ သာသနာျပဳ မင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္ မူသည္ ဟု မက္ျမင္ေၾကာင္း နံနက္ညီလာခံတြင္ မွဴ းမတ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပေလသည္။

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ ကိုပံုေဖာ္ထားေသာ ပန္းခ်ီ 

၀န္မင္းမ်ားလည္း နတ္မ်ား ျပသေသာ နိမိတ္ျဖစ္ဟန္တူပါသည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ ထုိေနာက္ မင္းတုန္းမင္းမွ ပခန္းမင္းၾကီးကုိ မႏၱေလးအရပ္ကို စနည္းနာ၊ေလ့လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးေလသည္။ ပခန္းမင္းၾကီး လည္း အတတ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ သုိက္ဓာတ္နိမိတ္စာ မ်ား ကို ေလ့လာသည့္အျပင္၊ မႏၱေလးအရပ္ကိုလည္း ဗိသုကာမ်ားျဖင့္ ေသခ်ာတုိင္းထြာေလ့လာၾကျပီး ျမိဳ ႔ေတာ္အဂၤါႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း ရွိမရွိကို ေလ့လာၾကေလ၏။

၂ လေက်ာ္ ေလ့လာခဲ့ၾကျပီးေသာ္ မႏၱေလးအရပ္သည္ မင္းေနျပည္ေတာ္တည္ရန္ အရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း အေျဖထြက္ေၾကာင္းကို မင္းတုန္းမင္းအား ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ မႏၱေလးအရပ္ရွိ ေျမကြက္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ သံုးဆယ္ေစာ္ဘြားၾကီး ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားျဖစ္ေလ၏။ ထုိျပႆ      နာ တခု ကို ေျဖရွင္းရန္ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ေရေျမ့သနင္း ျဖစ္သည့္ မင္းတုန္းမင္းမွ သံုးဆယ္ေစာ္ဘြားကို မင္းမိန္႔ျဖင့္ လာေရာက္ဆက္သ၇န္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကသလုိ တခ်ိဳ ႔မ်ားလည္း စစ္တုိက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ မင္းတုန္းမင္းသည္ ထုိေခတ္ ေပါက္ေစ်း အတုိင္း ေငြျဖင့္ ေပးေခ် ၀ယ္ယူရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလ၏။ သံုးဆယ္ေစာ္ဘြားၾကီးလည္း ၾကည္ျဖဴ စြာပင္ မင္းတုန္းမင္းအား ေရာင္းခ်ေပးေလ၏။

ေနျပည္ေတာ္တခု ေျပာင္းရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ သံုးဆယ္ေစာ္ဘြားၾကီးထံမွ ေျမကြက္မ်ားကို ဘုရင့္ေငြတုိက္ေတာ္မွ ေငြမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူေၾကာင္း သတင္းၾကားသိရေသာအခါ အမရပူရျပည္သူမ်ားမွ မႏွစ္ျမိဳ ႔ၾကေပ။ ျမိဳ ႔ေတာ္အသစ္ကိုလည္း မေျပာင္းလုိၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္ၾကေလ၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ စိတ္ႏွလံုးသိမ္ေမြ႔ျပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ စကားကို နားေထာင္ေသာ မင္းအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားသျဖင့္ အမရပူရျမိဳ ႔ရွိ မေျပာင္းလုိေသာ အုပ္စုမ်ားမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ဆရာေတာ္မ်ားကို ေျမွာက္ပင့္သျဖင့္ ထုိေခတ္က ဆႏၵျပပြဲေတာင္ ျဖစ္ပြားလုိက္ေသး၏။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ထုိဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဆႏၵကိုလည္း မစြန္႔လြတ္ခ်င္၊ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကိုလည္း နားေထာင္ ခ်င္ျဖစ္ကာ မစားႏုိင္မအိပ္ႏုိင္ျဖစ္ေလ၏။ (ဆႏၵျပပြဲ ဆုိသည္မွာ ယခုေခတ္ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေပ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲကဲ့သုိ႔ လူစုလူရုံးျဖစ္ျပီး ဘုရင္ကို မထိသထိ နာေအာင္ စာျဖင့္ေပျဖင့္ ေျပာကာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵ ျပသည့္သေဘာျဖစ္၏)

ထုိအခါ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ စာျဖင့္ေပျဖင့္ မႏၱေလးအရပ္တြင္ ျမိဳ ႔ထီးျပထီး နန္းစုိက္သည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းကို ဘုရင့္ထံ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလ၏။ ထုိအျပင္ အမရပူရရွိ နာမည္ေက်ာ္ ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ သာမက နာမည္ေက်ာ္ စာေပပညာရွင္မ်ားမွ ဘုရင့္ကို ေထာက္ခံသည့္ စာမ်ား အသီးသီး ေရးသား တင္သြင္းၾကသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္း အဖုိ႔ စိတ္သက္သာရာ ရေလ၏။

ထုိသုိ႔ ျပည္သူတခ်ိဳဴ ႔ ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ၁၈၅၆ ၊ ၁၂ လပုိင္း ၃၀ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္ညီၤလာခံတြင္ မွဴ းမတ္ အေပါင္းတုိ႔မွ ဘုရင္အား မႏၱေလးအရပ္တြင္ ျမိဳ ႔ရာနင္းခ်င္းျပီး ျမိဳ ႔ေတာ္ တည္ေထာင္စံေတာ္ပါ ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းမွ ျမိဳ ႔ေတာ္အသစ္တည္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment