မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ ေရႊဘုိကို ဗဟုိျပဳ ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံယူကာ မိမိ၏ အတုိင္ပင္ခံ မွဴ းမတ္မ်ားကို စတင္ ရာထူးမ်ား ေပးေလေတာ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း၏ ျပဳ မူခ်က္မ်ားကို အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ မခံမရပ္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ကေနာင္းမင္းသား ဦးစီးသည့္ တပ္မ်ားကို ထုိးေဖာက္ျခင္းမျပဳ ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ တဘက္မွာလည္း ျဗိတိသွ် မ်ား၏ က်ဴ းေက်ာ္ရန္ကို ခုခံေနရသျဖင့္ အမရပူရလႊတ္ေတာ္ ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား အဖုိ႔ ရင္ေလး စရာ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ပုဂံမင္းမွာမူ ေန႔စဥ္ ၾကက္တုိက္ မျပတ္ေပ။


မင္းတုန္းမင္းထံသုိ႔ သစၥာခံလာေသာ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား ႏွင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား တုိ႔ကို စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ေၾကာင္း ဦးေဆာင္ေစျပီး အမရပူရေနျပည္ေတာ္ကုိသိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ သတင္းဆုိး တခု ေရာက္လာေလ၏။ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာျဖစ္ေသာ ပဲခူးနယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္နယ္ ေအာက္ဘက္ တလႊားကို ျဗိတိသွ် တုိ႔ သိမ္းပုိက္လုိက္ျပီး ဟူေသာ သတင္းျဖစ္၏။ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ အေစာပုိင္းတြင္ ျဗိတိသွ် တုိ႔ဘက္မွ ပုဂံမင္းထံ စာပုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ မည္သုိ႔မွ် မတတ္နုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပုဂံမင္းတုိ႔သည္ ပုန္ကန္ေနေသာ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ကို အျပတ္ရွင္းရန္ ျဗိတိသွ်တုိ႔ကို ခုခံခဲ့ေသာ တပ္သားမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ ပုန္ကန္မူကို ႏွိမ္နင္းရန္ ေစလႊတ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ဘက္မွ ပုိမုိလူထုေထာက္ခံမူကို ရရွိေလ၏။ ပုဂံမင္း ၏ အရည္အခ်င္းညံ့ေသာေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် ကို ရူံးနိမ့္ရ၏ ဟူေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ ျမိဳ ႔ရြာအႏွံ ျပန္႔ႏွံရာ လူထုမ်ားသည္ မင္းတုန္းမင္း၏ ပုန္ကန္မူကို ေထာက္ခံလာၾကေလ၏။

ထုိသုိ႔ လူထုေထာက္ခံမူ ရလာေသာ အခါ လူသူမ်ားစြာ မင္းတုန္းမင္း၏ တပ္ထံ လာေရာက္ပူေပါင္းၾကသျဖင့္ အင္အားပုိမုိၾကီးလာေတာ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ထုိအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္မခံဘဲ အမရပူရ သုိ႔ စစ္တပ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလေတာ့သည္။ ပုဂံမင္း၏ ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္ဟု ဆုိရမည့္ လက္ယာ၀င္းမွဴ း ၏ တပ္ႏွင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြား တပ္ တုိ႔ အလံုျမိဳ ႔အနီးတြင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ႏွစ္ဖက္ စလံုး အထိအခုိက္ အမ်ားျဖင့္ ဆုတ္ၾကရေလ၏။ လက္ယာ၀င္းမွဴ းလည္း က်ဆံုး ရေလသည္။

မင္းတုန္းမင္း အတြက္မွာမူ စစ္ေၾကာင္းတခု သာျဖစ္ျပီး ပုဂံမင္း အတြက္မွာမူ သူ၏  ေနာက္ဆံုးစစ္တပ္ ျဖစ္ေလသည္။ ၁၈၅၃ ၊ ၁ လပုိင္း ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ သလံုး၀န္မင္းၾကီး ကို ရဲမက္မ်ား ေပးအပ္ျပီး စစ္ကို္င္းျမိဳ ကို သိမ္းပုိက္ေစေလသည္။ စစ္ကုိင္းစား လည္း အေျခအေန ကို သိေသာေၾကာင့္ ျမိဳ ႔တံခါး ဖြင့္ေပးသျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းတုိ႔ ဘက္မွ အသာရျပန္ေလ၏။ ထုိအခါ ေနာင္ေတာ္ ပုဂံမင္း သည္ မိမိ၏ အေျခအေန ကို သိလာသျဖင့္ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ ကုိ မင္းတုန္းမင္းထံ ေစလႊတ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္းတုန္းမင္း၏ စိတ္ေပ်ာ့ကြက္ ကုိ သိေသာ သလံုး၀န္မင္းၾကီး မွ ၾကားျဖတ္ ရပ္တန္႔ေစျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြရန္ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ သာသနာပုိင္ဆရာေတာ္ တုိ႔ မင္းတုန္းမင္းကို မေတြ႔လုိက္ရဘဲ ျပန္ၾကြရေလ၏။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ပုဂံမင္းလည္း ဆရာေတာ္မ်ား ျပန္ၾကြလာျပီး အေရးမသာ သည္ကို သိရကာ ၾကက္တုိက္ေနရာမွ ထျပီး ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ အမရပူရျမိဳ ႔ေလးဘက္ ေလးရပ္ အခုိင္အခံ့ ျပဳလုပ္ေစျပီး အေျမွာက္ၾကီး မ်ား တင္ကာ မင္းတုန္းမင္း၏ တပ္မ်ား အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။ ပုဂံမင္း အား သစၥာခံသူ မ်ားအနက္ မင္းသားမ်ားထဲတြင္ လုိင္မင္းသား တပါး သာ က်န္ရွိရာ ပုဂံမင္းမွ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ခန္႔ကာ ျမိဳ ႔ကို ခုခံေစေလ၏။ ကေနာင္မင္းသားလည္း အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ျမင္၇န္ မတၱရာ၀န္ ဗုိလ္ေဘး၊ ေတာင္ဗုိလ္ မင္းေခါင္သူ၇ိန္၊ ပန္းပဲအတြင္း၀န္ေဟာင္း မင္းလွေက်ာ္သူ၊ ေျမာက္ဘက္လွေတာ္ ဗုိလ္ျပင္ တုိ႔ကို အမပူရ ျမိဳ ႔မ်က္ႏွာ အသီးသီး ေနရာခ်ကာ ခ်ဥ္းကပ္ ၀ုိင္းရံ ထားေစေလသည္။

မင္းတုန္းမင္း

ထုိေနာက္ ကေနာင္မင္းသားသည္ စစ္ကို္င္းျမိဳ ႔ကို ဌာနာခ်ဴ ပ္ ျပဳ လုပ္ကာ စစ္ဘက္အေရးမ်ားကို ထုိျမိဳ ႔မွ တဆင့္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို ပုဂံမင္း၏ သစၥာေစာင့္သိေသာသူ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ ႔စား သိလွ်င္ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ ႔စားသည္ အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံရာတြင္ စစ္ေၾကာင္း တေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ကာ ခုခံခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္မ်ား ေအာက္ျပည္မ်ားကို သိမ္းပုိက္လို္က္ေၾကာင္း သတင္းသိရေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ေနျခင္းျဖစ္၏။

မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ ပုဂံမင္း တုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သိရျပီးေနာက္ ပုဂံမင္းကို သစၥာရွိသူပီပီ ေနာက္ဆံုး အေသခံ တုိက္ပြဲအျဖစ္ ကေနာင္မင္းသား ရွိရာ စစ္ကိုင္းျမိဳ ႔ကို တုိက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းစားသည္ စစ္ကုိင္းျမိဳ ႔ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သလံုး၀န္ၾကီးလည္း စစ္အင္အား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလ၏။ အင္အားျခင္းမမွ် သျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ ႔စား ကို အရွင္ဖမ္းဆီး မိေလ၏။

ကေနာင္မင္းသားမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ ႔စား ႏွင့္ အရာရွိ တစု ကို ကားစင္တင္ကာ  ျမိဳ ႔တြင္းရွိ အရာရွိမ်ား လက္နက္ခ်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမရပူရ ျမိဳ ႔ ျပင္ တြင္ လွည့္လည္ျပသ ေစေလ၏။ ထုိအခါမွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းစား အသက္ရွင္ေနသည္ကုိ ပုဂံမင္း သိရျပီး ၀မ္းနည္းေလ၏။ မင္းတုန္းမင္း ၏ တပ္မ်ား ၀ုိင္းရံထားခ်ိန္တြင္ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္ေျပးလာေသာ အမူထမ္းမ်ားကို ေနရပ္ေက်းရြာ သုိ႔ ျပန္ေစေလ၏။

အမရပူရေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုဂံမင္းဘက္မွ ရပ္တည္ေနေသာ သစၥာခံမ်ားအနက္ လုိင္မင္းသား သည္ ထက္ျမက္ေသာ မင္းသား ျဖစ္ျပီး ကေနာင္မင္းသား ကို လုိက္လံ့ဖမ္းဆီး ေသာ တုိက္ပြဲ တခု တြင္ ကေနာင္မင္းသားကို အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ျပီး ဖမ္းဆီးရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ လုိင္မင္းသား၏ ဗုိလ္ႏွင့္ေသြးေသာက္မ်ား သစၥာေဖာက္သျဖင့္ အေရးနိမ့္ကာေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ လုိင္မင္းသား သည္ ရဲမက္ ၁ ေထာင္ ကို ဦးေဆာင္ျပီး ေတာင္မ်က္ႏွာ တံခါး တြင္ ေနျပီး ျမိဳ ႔နားကပ္လာေသာ ရဲမက္ မွန္သမွ် ကို တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းေနေလ၏။ ထုိသုိ႔ ပုဂံမင္း ကို သစၥာရွိသူ မ်ား ရွိေသာ္လည္း တဘက္တြင္ ကေနာင္မင္းသား မွ ေစလႊတ္ထားေသာ သူလွ်ိမ်ားလည္း ရွိေလ၏။

၁၈၅၃ ခုႏွစ္၊ ၂ လပုိင္း ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ အမရပူရလႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္ေနၾက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ကို လုပ္ေလသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ေက်ာက္ေမာ္ျမိ ု႔စား ဦးေဆာင္သည့္ ကေနာင္မင္းသား ၏ သစၥာခံ အဖြဲ႔သည္ လႊတ္ေတာ္၀န္မင္း ႏွင့္တကြ၊ မွဴ းမတ္မ်ား၊ ျမိဳ႔ စီးျပစီး အရာရွိ မ်ား ကို တုိက္ခုိက္ ဖမ္းဆီး ခ်ည္ေႏွာင္ ေလ၏။ ထုိသုိ႔ အခ်ိန္ကုိက္ကာ ေျမာက္တံခါးကို ေစာင့္ေနေသာ တံခါးမွဴ းလည္း ျမိဳ ႔တံခါး ဖြင့္ေပးသျဖင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရံေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ တပ္မ်ား အမရပူရျမိဳ ႔တြင္းသို႔ ၀င္ႏုိင္ေလသည္။

ထုိအေၾကာင္းကို လုိင္မင္းသား ၾကားသိလွ်င္ မိမိိတပ္ကို ႏုတ္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ အျပင္း၀င္ကာ ရန္သူမ်ားကို ခုခံတုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေစ်း ၾကီးအနီး တြင္ တုိက္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး လုိင္မင္းသား သည္ ထုိတုိက္ပြဲ တြင္ က်ရူံး ရေလ၏။ လုိင္မင္းသား ၏ တပ္လည္း က် ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ရန္သူတုိ႔ ၀င္စီး ႏုိင္ျပီး ျဖစ္ေနရာ ပုဂံမင္း အဖုိ႔ လက္နက္ခ် ရန္မွ တပါး တျခားအေၾကာင္းမရွိေတာ့ေပ။ (လုိင္မင္းသား သည္ ထက္ျမက္ေသာ မင္းသား တပါးျဖစ္ျပီး သာယာ၀တီမင္းတရားၾကီး၏ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ ရွမ္းလူမ်ိဴ း မယ္အီပူ ႏွင့္ ရေသာ သားေတာ္ ျဖစ္ေလ၏။ လုိင္မင္းသား၏ အရည္အခ်င္းကို ရိပ္မိေသာ ကေနာင္မင္းသား မွ မိမိဘက္ပါ ေအာင္ စည္းရုံးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ျဖစ္ခဲ့ေပ။)

မင္းတုန္းမင္း၏ တပ္မ်ားလည္း နန္းေတာ္၀င္ေရာက္ ေနရာယူ ၾကျပီး ပုဂံမင္း ကို ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ ဖမ္းဆီး ေခၚယူခဲ့ျပီး အလယ္နန္း မိဖုရားေဆာင္တြင္ မိဖုရားမ်ားႏွင့္ ထားေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊတုိက္ကို သလံုး၀န္ၾကီး မွ ေစာင့္ေရွာက္ျပီး ပုဂံမင္း၏ ဘက္ေတာ္သား လက္နက္ကိရိယာမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေတာ္ေရွ႔တြင္ ပံုထားေစကာ ေက်ာက္ေမာ္ျမိဳ ႔စား မွ ၾကီးၾကပ္ေစာင့္ရေလသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ မင္းေျမွာက္တန္ဆာ ငါးပါးကိုလည္း ေရႊဘုိျမိဳ ႔တြင္ စံေနေသာ မင္းတုန္းမင္း ထံ ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သ ရေလ၏။ ၁၈၅၃၊ ၂ လပုိင္း ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး စစ္ပြဲ ျပီးဆံုးကာ မင္းတုန္းမင္းမွ အႏုိင္ရျပီး အမရပူရ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ေနာက္ ၃ ရက္ ေျမာက္ေန႔ တြင္ ျဗိတိသွ် တုိ႔ဘက္မွ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ၏ ေအာက္ျပည္နယ္မ်ားကို ျဗိတိသွ် လက္ေအာက္သုိ႔ သိမ္းသြင္းေၾကာင္း ကို ကမာၻသိ ေၾကဌာ ေလေတာ့သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ျဗိတိသွ် က်ဴ းေက်ာ္စစ္ပြဲ တြင္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ႏွင့္ စာခ်ဴ ပ္မ်ား ခ်ဳ ပ္ဆုိ ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ မင္းတုန္းမင္းသည္ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေနာက္ အဂၤလိပ္မ်ားႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္စတင္ခဲ့ ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment