ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ တည္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ ျဖစ္ျပီး ငယ္မည္မွာ ေမာင္လြင္ျဖစ္သည္။ မင္းတုန္းမင္း သည္ မင္းသား ဘ၀ကတည္းကပင္ စစ္ေရးမူကို ၀ါသနာ မထံုခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာေရးကုိ အလြန္ ကုိင္းရူိင္းေသာ မင္းသားတပါးျဖစ္၏။ အလွဴ အဒါန္းမ်ားကို သာသာေရးကိစၥ မ်ားကို အထူးအေလးထားျပီး ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေလသည္။ ပုဂံမင္းကို ပုန္ကန္စဥ္က ကေနာင္မင္းသားမွ စစ္ေရးမူအားလံုးကို စီမံ ေဆာင္ရြက္ျပီး မင္းတုန္းမင္းသား ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ဘုရင္လုပ္ဖုိ႔အခြင့္အေရးရွိေသာ္လည္း ေနာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ မင္းတုန္းမင္းသားကိုသာ ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ေလသည္။

Share:

မင္းတုန္းမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္ျခင္း

မင္းတုန္းမင္းသည္ ေရႊဘုိကို ဗဟုိျပဳ ျပီး ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံယူကာ မိမိ၏ အတုိင္ပင္ခံ မွဴ းမတ္မ်ားကို စတင္ ရာထူးမ်ား ေပးေလေတာ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း၏ ျပဳ မူခ်က္မ်ားကို အမရပူရေနျပည္ေတာ္မွ မခံမရပ္ ျဖစ္ ေသာ္လည္း ကေနာင္းမင္းသား ဦးစီးသည့္ တပ္မ်ားကို ထုိးေဖာက္ျခင္းမျပဳ ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။ တဘက္မွာလည္း ျဗိတိသွ် မ်ား၏ က်ဴ းေက်ာ္ရန္ကို ခုခံေနရသျဖင့္ အမရပူရလႊတ္ေတာ္ ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား အဖုိ႔ ရင္ေလး စရာ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ ပုဂံမင္းမွာမူ ေန႔စဥ္ ၾကက္တုိက္ မျပတ္ေပ။

Share: