မင္းတုန္းမင္းသားမွ ပုန္ကန္ျခင္း

ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မူကုိ ခံေနရေသာ္လည္း အမရပူရနန္းတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ၾကီးထြားလာသည္။  ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ မခြာဘဲ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္လာသမွ် ကို နားေထာင္ျပီး လုပ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ ဟူေသာ ႏူတ္မိန္႔ကုိသာ ေပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နန္းတြင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွဴ းမတ္မ်ား တန္ခုိးအာဏာၾကီးထြားလာကာ ထင္တုိင္းၾကဲေလေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 
Share: