အဂၤလိပ္တုိ႔၏ မတရားေသာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္အေရးအခင္းအျပီးတြင္ သတိေခတၱ၀င္ကာ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုကို အလြန္အမင္း မုန္းတီးေနၾကေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ အလွဴ အဒါန္း
အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ျပႆ      ဒ္ ၾကီးမ်ား ေဆာက္ကာ ခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ အလွဴ လာခံသူမွန္သမွ် ကို အလွဴ ေပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် အလွဴ ပစၥည္းရၾကေလ၏။


ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၁၊ ၁၁ လပုိင္း၊ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီး ထံ(ယခု ရန္ကုန္-ပဲခူး-ဧရာ၀တီ ကို အုပ္စုိးရေသာ ျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီး ) ခံျပဳခ်က္ မယူဘဲ စစ္သဘၤာ ၃ စင္းနဲ႔ ဒလျမိဳ ႔ေရဆိပ္သုိ႔ ဆုိက္ကာ အဂၤလိပ္ကုန္သည္မ်ားကို ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ႏွိပ္စက္ေနသည္ကုိ တရားႏွင့္အညီ ေက်နပ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဟံသာ၀တီမင္းၾကီးထံ စာပုိ႔လုလင္လႊတ္ကာ သဘၤာမ်ားကိုလည္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆုိက္ထားေလ၏။ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္မွာ အဂၤလိပ္သေဘၤာ ကပၸတိန္ ဟာရုိလူ၀ီ ႏွင့္ ကုန္သည္ ေရာဘတ္ရွက္ပတ္ တုိ႔သည္ ျမန္မာပုိက္နက္အတြင္း လူသတ္မူက်ဴ းလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မူထင္ရွားသျဖင့္ ဒဏ္ေငြ ခ် မွတ္သည္ကို မေက်နပ္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ထံ တုိင္ၾကားရာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲရန္ အေၾကာင္းဖန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီးလည္း မႏွိပ္စက္ေၾကာင္း အားလံုး တရားႏွင့္အညီ ပင္ ရွိေၾကာင္း စာျပန္ေလ၏။ ထုိ အဂၤလိပ္သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ေရာက္လာေၾကာင္းကုိလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းပုိ႔ေလသည္။ ထုိႏွစ္ ၁၂ လပုိင္း၊ ၁၄ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ ရာဇသံစာ ပါ၀င္လာျပီး ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီး ကုိ ရာထူးမွ ႏုတ္ေပးရန္ ပုဂံမင္းထံ စာေရာက္ေလသည္။

ပုဂံမင္းသည္ လႊတ္ေတာ္မတက္သျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းသား တုိ႔အဖြဲ႔မွ ဘုရင္ရွိရာ ၾကက္တုိက္ရာ ေနရာ သုိ႔ သြားျပီး အေၾကာင္းစံုေလွ်ာက္တင္ရာ ပုဂံမင္းမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီးကို ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ေခၚရန္ မိန္႔ေလသည္။ ထုိေနာက္ ျပည္ေရႊေတာင္ျမိဳ ႔၀န္ သတုိးမင္းၾကီး မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ ကုိ အဂၤလိပ္အေရးကို ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ေပးကာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ သုိ႔ စုန္ဆင္းေစေလ၏။

ရန္ကုန္သုိ႔ေရာက္ေသာ္ ေက်ာက္ေမာ္ျမိဳ ႔၀န္ ကိုေစလႊတ္ကာ ထုိအေရးကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးေလ၏။ ေနာက္ ခ်ိန္းသည္႔ရက္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား ေပၚမလာဘဲ အေမရိကန္ဘာသာေရးဆရာ ႏွင့္ ဒုအရာခံဗုိလ္အဆင့္ရွိ ဗုိလ္ငယ္ေလး ႏွစ္ဦးတုိ႔ ျမင္းစီးလာျပီး ရုံး၀င္းအတြင္းသုိ႔ ျမင္းစီး၀င္ရန္ ၾကိဳစားၾကရာ အေရးပုိင္မင္းၾကီး၏ ရုံးအတြင္း ျမင္းမစီးရန္ တံခါးမွဴ းမ်ားက တားျမစ္သည္ကို မလုိက္နာသျဖင့္ ေတြ႔ခြင့္မရဘဲ ျပန္သြားၾက၏။

ထုိညတြင္ အဂၤလိပ္တုိ႔မွ ေရနန္းယာဥ္သာ သေဘၤာေတာ္ၾကီးကို အတင္းလုယူ ေလ၏။ ထုိအခါ ျမန္မာေရ၀န္ တုိ႔မွ အေျမွာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ တားျမစ္ေသာ္လည္း မရပ္ဘဲ သန္လ်င္ထိ ယူေဆာင္သြားေလ၏။ ေနာက္တေန႔တြင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မွ

  • အဂၤလိပ္ကုန္သည္ ကို ခ်မွတ္ထားေသာ ေငြဒဏ္ ကုိးေထာင္ကို ျပန္ေပးရန္၊ 
  • အဂၤလိပ္ဗုိလ္မ်ား ေစလႊတ္စဥ္က ယခင္ ဟံသာ၀တီ၀န္မင္းၾကီး မေတြ႔သျဖင့္ အရွက္ရသည္ကို ေက်နပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္၊
  • ရႏၱပုိစာခ်ဴ ပ္တြင္ ပါသည့္အတုိင္း အဂၤလိပ္အေရးပို္င္ကို ဟံသာ၀တီနယ္ပယ္တြင္ သင့္ေတာ္သည့္ အေဆာင္အေယာင္ျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရန္ 

ထုိအခ်က္သံုးခ်က္ ကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံလွ်င္ ေရနန္းယာဥ္သာ သေဘၤာၾကီးကို ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တုိက္စစ္သေဘၤာမ်ားကို ႏုတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေရႊေတာင္ျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီး ထံ စာေရာက္ေလသည္။
ထုိစာကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ကာ အမိန္႔ေတာ္ေစာင့္ေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္မွ ထုိအခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အမိန္႔ေတာ္က်ေလ၏။

ျပည္ေရႊေတာ္ျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီးလည္း ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္က်လာသျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ေလ၏။ ထုိအခါ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မွ အတင့္ပုိရဲကာ အထက္က သံုးခ်က္အျပင္ ယခု ခ်ီတက္လာခဲ့သည္ စစ္စရိတ္ ဒဂၤါးတစ္သန္းကိုလည္း ေပးရမည့္အျပင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ရွိရာ သုိ႔ ျပည္ေရႊေတာင္ျမိဳ ႔၀န္မင္းၾကီး ကုိယ္တုိင္လာေတြ႔ရမည္ဟု စာထပ္ျပန္ေလ၏။

Related image

ထုိအေၾကာင္းကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကားျပန္ေလရာ အမရပူရလႊတ္ေတာ္ရွိ ၀န္မင္းမ်ား၊ အမတ္မ်ား၊ ေဒါသထြက္ၾကျပီး အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ စစ္လိုလားေနသည္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကေလ၏။ ခုခံရန္ အသင့္အေနအထား ရွိရန္လုိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကျပီး ပုဂံမင္းထံ အမိန္႔ေတာ္ ေတာင္းၾကေလသည္။ ပုဂံမင္းလည္း ၾကက္တုိက္ရာ ေနရာမွ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ေပးေလ၏။

ထုိေၾကာင့္ အဂၤလိပ္က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲလာလွ်င္ ခုခံရန္ စစ္ေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္း ကို ဖြဲ႔စည္းကာ ေအာက္ျပည္သုိ႔ ဆင္းျပီး အင္အားျဖည့္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စာအဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ဘဲ စစ္ပြဲ မစမွီကတည္းကပင္ အဂၤလိပ္စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဒလေရဆိပ္ကို သိမ္းပုိက္မိျပီးသား ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။

အဂၤလိပ္တုိ႔ အထူးသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ကုိ အေျခကုပ္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္လုိၾက၏။ ျမန္မာျပည္မွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားစြာ ကုိ ေစ်းသက္သာစြာရႏုိင္သည့္အျပင္ တျခား ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔လည္း လြယ္ကူစြာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ႏုိင္သျဖင့္ ေလာဘရမၼက္အလြန္ၾကီးၾကကာ အခြင့္အေရးရတုိင္း အဂၤလိပ္အရာရွိ မ်ားကို ျမန္မာ့အင္ပါယာအား သိမ္းပုိက္ရန္ အျမဲတုိက္တြန္းေလ့ရွိ၏။

ထုိေခတ္က အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဴ းသည္ ဘုရားသခင္မွ ကမာၻကိုအုပ္စုိးရန္ ဖန္ဆင္းထားေပးေသာ လူမ်ိဴ းျဖစ္ေၾကာင္း အလြန္အမင္းယံုၾကည္ေနၾကခ်ိန္လည္းျဖစ္၏။ အေရွ့အာရွ ရွိ လူမ်ိဴ းမ်ားကို လူရုိင္းမ်ားဟု သတ္မွတ္ျပီး မိမိတုိ႔သည္ ထုိသူမ်ားကို ကယ္တင္ရန္လည္း ဘုရားသခင္မွ ညႊန္ၾကားထားသေယာင္ေယာင္ လုပ္ေလ့ရွိ၏။ စက္မူေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ လက္နက္အင္အားအရ ၊ ေငြေၾကးအင္အား ပါ ၾကီးမားေသာ ျဗိသိသွ် မ်ားသည္ အေရွ႔အာရွ အားလံုးကို သိမ္းပုိက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိျပီးသားျဖစ္၏။

ထုိစဥ္ အိႏၵိယသုိ႔ေျပာင္းလာေသာ ဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္အသစ္ Lord Dalhousie သည္ ျဗိတိသွ် အင္ပါယာကို တုိးခ်ဲ႔ လုိစိတ္အလြန္ျပင္းထန္သူျဖစ္ျပီး၊ မိမိ၏ အၾကံေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ိဴ းစံုကို သံုးျပီး လုပ္ေလ့ရွိသူျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့အင္ပါယာကို ခ်က္ျခင္းသိမ္းပုိက္လုိသူတဦးလည္းျဖစ္သည္။

Dalhousie.jpg
(ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲရန္ စနစ္တက် စီစဥ္ခဲ့သူ Lord Dalhousie) 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ကို သိေသာ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ျမန္မာအရာရွိမ်ား သည္းမခံႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္လည္း မိမိတုိ႔လုိခ်င္ေသာ အကြက္ထဲသုိ႔ ၀င္လာျပီ ျဖစ္သျဖင့္ အိႏၵိယ စစ္သေဘၤာမ်ားစြာ ေစလႊတ္ရန္ ဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္ထံ စာပုိ႔ေလေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ကုလားျဖဴ မ်ားကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ Sir Henry Godwin ဦးေဆာင္ျပီး ေငြဒဏ္ရုိက္ေသာ အေရးေလးမွ တုိင္းျပည္တျပည္ကို က်ဴ းေက်ာ္သည္အထိ လုပ္ယူၾကေလေတာ့သည္။


Share:

No comments:

Post a Comment