ျဗိတိသွ် ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ပုန္ကန္မူ

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ စစ္ေၾကဌာ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကဲ့သုိ႔ စာႏွင့္ေပျဖင့္ တရား၀င္ မေၾကဌာေသာ္လည္း ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ကင္းတပ္ကို သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲ စတင္ဖန္တီးေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မွလည္း အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲမွာ ၃ ရက္ၾကာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားသည္ အလြန္ေခတ္မွီသည့္အျပင္ စြမ္းအားလည္းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားထိ ဆုတ္ခြာရေလေတာ့၏။ 
Share:

အဂၤလိပ္တုိ႔၏ မတရားေသာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္အေရးအခင္းအျပီးတြင္ သတိေခတၱ၀င္ကာ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုကို အလြန္အမင္း မုန္းတီးေနၾကေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ အလွဴ အဒါန္း
အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ျပႆ      ဒ္ ၾကီးမ်ား ေဆာက္ကာ ခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ အလွဴ လာခံသူမွန္သမွ် ကို အလွဴ ေပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် အလွဴ ပစၥည္းရၾကေလ၏။

Share: