ျမိဳ ႔၀န္ ဘုိင္ဆိပ္ အေၾကာင္း

ပုဂံမင္းသည္ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ မိဖုရားၾကီး အကူအညီျဖင့္ အမရပူရထီးနန္းကို ရရွိလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမဟုတ္သျဖင့္ နန္းေတာ္လႊတ္ေတာ္အေရးမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းသား၊ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကို လႊဲအပ္ထားကာ မိမိမွာမူ မနက္မ်က္လံုးဖြင့္သည့္ႏွင့္ ၾကက္တုိက္၊ အရက္ေသာက္ရာ ေနရာ သုိ႔ အျမဲတမ္းၾကြေလ့ရွိေလ၏။ မ်က္ႏွာလုိသူ သေဌးမ်ား၊ အမတ္မ်ားသည္ ပုဂံမင္း ႏွင့္အတူ ၾကက္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၾကက္တုိက္ရာတြင္ ပုဂံမင္း အျမဲတမ္းႏုိင္ေအာင္ မင္းသားဘ၀ ကတည္းက ကူညီေပးသူတဦး ရွိေလသည္။ ထုိသူသည္ ေပၚတူဂီ ေသြးစပ္သူ ဘုိင္ဆိပ္ (ပုိင္သတ္ ဟုလည္း မွတ္တမ္းတခ်ိဳ ႔တြင္ေတြ႔၏) ျဖစ္ေလသည္။


ဘုိင္ဆိပ္သည္ ၾကက္ငွက္ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အလြန္ေတာ္သျဖင့္ ပုဂံမင္းမွ အလြန္အားကိုးေလသည္။ မိမိ ဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဘုိင္ဆိပ္ကို အမရပူရေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ ျမိဳ ႔၀န္အျဖစ္ခန္႔အပ္ေလသည္။ ဘုိပ္ဆိပ္သည္ မေကာင္းစား မီက မုဆုိးဘ၀ ႏွင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္ေလသည္။ ျမိဳ ႔၀န္ျဖစ္ေသာ္ အမရပူရျမိဳ ႔တြင္  ေသာင္းက်န္းေလေတာ့သည္။ ပုဂံမင္း ၾကက္တုိက္ ရန္ေနရာ မ်ားစြာကုိလည္း မိမိကုိယ္တုိင္ စီစဥ္ေလသည္။ ပုဂံမင္း ၾကြလာခ်ိန္ တြင္ အရက္၊ ၾကက္ စသည္မ်ား အားလံုး အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီး ဘုရင္ၾကိဳက္သည့္ ႏုိင္ငံျခား အရက္မ်ိဴ းစံုကိုလည္း အဆင္သင့္ ဆက္သျပီး ျဖစ္၏။

ပုဂံမင္းသည္ အလြန္သေဘာက်ကာ ဘုိင္ဆိပ္ကို နန္းေတာ္အတြင္း တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ၀င္ခြင့္ေပးထားေလသည္။ ဘုိင္ဆိပ္သည္ ျမိဳ ႔ေတာ္အတြင္း မတရားမူ မွန္သမွ်ကို အကုန္ျပဳလုပ္သည္။ ေငြေပး သူမွန္သမွ် တရား ကို အႏုိင္ေပးသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘုိင္ဆိပ္သည္ လြန္စြာ ခ်မ္းသာ၏။ ထုိျပင္ မိန္းကေလး အပ်ိဴ  အအို မခ်န္ သူသေဘာက်လွ်င္ အကုန္သိမ္းပုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္းအာဏာကို ေၾကာက္သျဖင့္ မည္သူမွ် မတုိင္ၾကား ၀ံ့ေပ။

ဘုိင္ဆိပ္ သည္ လူလည္ျဖစ္ျပီး လူသိသာေအာင္ ထင္တုိင္းၾကဲေနျခင္းမ်ိဴ းမဟုတ္ေပ။ လူဆုိးေပါင္းမ်ားစြာ ေမြးထားျပီး မိမိလုပ္လုိသည္မ်ားကို ထုိလူဆုိးမ်ားမွ တဆင့္ခုိင္း၏။ ထုိျပင္ ျမိဳ ႔ေတာ္ အတြင္းရွိ အမူမ်ားအားလံုး ျမိဳ ႔၀န္ ရုံးဆီ အရင္ေရာက္သျဖင့္ ဘုိင္ဆိပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ဆီ မေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေလသည္။ ထုိျပင္ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္လည္း တည့္ေအာင္ ေပါင္းသျဖင့္ ဘုိင္ဆိပ္သည္ ၅ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ မိမိ လုပ္ခ်င္သမွ် လုပ္ႏုိင္ေလသည္။

ျမိဳ ႔၀န္ ဘုိင္ဆိပ္တြင္ ျမိဳ ႔စားေရး ဦးပိန္ ဆုိသူ ရွိေလ၏။ ဦးပိန္ သည္လည္း မိမိ၏ သခင္ ဘုိင္ဆိပ္ကဲသုိ႔ ပင္ အလြန္ေငြမက္ျပီး ယုတ္မာ၏။ ဘုိင္ဆိပ္သည္ ေတာင္သမန္ အင္းကို ျဖတ္ကူးေသာ ကၽြန္းသစ္သားၾကီး ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ေစေလသည္။ ထုိေဆာက္လုပ္ေရးကို ဦးပိန္မွ ၾကီးၾကပ္ရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္အခါ ဦးပိန္ တံတားဟု နာမည္တြင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ တံတားေဆာက္ရာတြင္ ယခင္ နန္းေတာ္ေဟာင္းမ်ားမွ သစ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ရာ အင္း၀နန္းေတာ္အေဆာင္ေဟာင္း မ်ားစြာ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရ၏။ ဘုိင္ဆိပ္၏ အၾကံသည္ အခြင့္သာေသာအခါ အမရပူရ ေရႊနန္းေတာ္ကို ၀င္စီးျပီး ထီးနန္းလုရန္ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ လုရန္ ေတာင္သမန္တဖက္ကမ္းရွိ မိမိ၏ အမ်ိဴ းမ်ား၊ လူမိုက္မ်ား လိုအပ္လွ်င္ အလြယ္တကူ ျမစ္ကူးႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ဘုိင္ဆိပ္သည္ ျမိဳ ႔၀န္ျဖစ္စ တြင္ လူဆုိးလူမိုက္မ်ား ကို သာ သံုးျပီး ေရႊျမိ ု႔ေတာ္အတြင္း ခ်ယ္လွယ္ေလသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ရဲလာကာ လူျမင္ကြင္းမ်ားတြင္ပင္ ယုတ္မာမူမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလေတာ့၏။ နန္းေတာ္ ရွိအေနာက္ေဆာင္ (မိဖုရားမ်ားေနေသာ အေဆာင္) တြင္းသုိ႔လည္း မိမိ၀င္ခ်င္သလုိ ၀င္ေလ၏။ အေနာက္ေဆာင္သည္ ဘုရင္မွ တပါး မည္သူမွ ၀င္ခြင့္မရွိေပ။ ဘုိင္ဆိပ္သည္ မိမိကုိယ္ကို ဘုရင္ကဲ့သုိ႔ ထင္မွတ္ကာ နန္းေတာ္တြင္ စတင္ ျခယ္လွယ္လာေတာ့သည္။ လူလည္ ဘုိင္ဆိပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ဘက္သုိ႔ ေျခဦး မလွည့္ေသးေပ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူ၏။

Image result for u pain bridge
(ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိန္ တံတား) 

အေနာက္နန္းေဆာင္ရွိ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ားကို နန္းတြင္း ေငြဖလား ေပ်ာက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဘုိင္ဆိပ္မွ ဖမ္းဆီးေလ၏။ မိဖုရားတခ်ိဳ ႔ကိုလည္း ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားေလရာ မိဖုရားမ်ားသည္ ဘုရင္ကိုပင္ မတုိင္၀ံ့ဘဲ အံ့ၾကိတ္ ခံစားရေလသည္။ အမွန္မွာ ဘုိင္ဆိပ္ႏွင့္ ျမိဳ႔စားေရး ဦးပိန္ တုိ႔သည္ နန္းေတာ္ အပ်ိဴ ေတာ္မ်ား ကို ဖ်က္ဆီးလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း ျဖစ္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ပုဂံမင္းသည္ ေန႔စဥ္ အရက္ မူးေနသျဖင့္ မသိရွိေပ။ သူသိသည္မွာ ဘုိင္ဆိပ္မွ ေငြဖလားေပ်ာက္ေသာ ကိစၥကို ေျဖရွင္းေနသည္ဟူေသာ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ပင္ျဖစ္၏။  တပတ္ တြင္ ပုဂံမင္း မမူးေသာ ေန႔ မရွိေပ၊ အေရးကိစၥမ်ားကို ေလွ်ာက္တင္လုိလွ်င္ ဘုရင္ကို ခစားခြင့္မရွိဘဲ ဘုရင့္လူယံုအျမဲေတာ္မ်ား ထံ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ ပုရပုိက္မ်ားကို ေပးထားခဲ့ရသည္။ ထုိ ဘုရင့္အျမဲေတာ္ မ်ားသည္ ဘုိင္ဆိပ္၏ လူယံုမ်ားျဖစ္ျပီး မိမိကုိ တုိင္ၾကားသူမ်ားကို ဇာတ္လမ္းဆင္ကာ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သတ္ပစ္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဘုိင္ဆိပ္သည္ အာဏာမရွိေသာ္လည္း ဘုရင္တပါးကဲ့သုိ႔ ျခယ္လွယ္လာႏုိင္ေလေတာ့သည္။

ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းအရ ထုိသုိ႔ ဆုိး၀ါးေသာင္းၾကမ္းေနေသာ ဘုိင္ဆိပ္ကို လူသူမ်ားမွ ဘုရင္ထံ မေလွ်ာက္ႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ ႔ေစာင့္နတ္မ်ားမွ ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ပုဂံမင္းသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၁၊ ၁၀ လပုိင္း၊ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ စက္ေတာ္ေခၚေနစဥ္ စေလျမိဳ ႔စားေဟာင္းမွ ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္ျဖင့္ တုိင္းျပည္ကို ၾကည့္ရူေတာ္မူပါ ဟု မ်က္ႏွာညိူးစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ေလရာ ဘုရင္မွ အဘယ္သုိ႔ ၾကည့္ရူသင့္သနည္း ဟု ျပန္ေမးရာ ေျမာက္စမုတ္ေတာ္တြင္ ရုပ္စံုသဘင္ပြဲ ခံျပီး ၾကည့္ေတာ္မူပါ ဟု ေလွ်ာက္ျပီး ဘုရင္မွ ႏုိးေတာ္မူေလ၏။

ထုိသုိ႔ အိမ္မက္ဆန္းကို မက္သျဖင့္ ထုိေန႔တြင္ အရက္မေသာက္ဘဲ မယ္ေတာ္ထံ အခစား ၀င္ေလ၏။ မယ္ေတာ္ မွ အိမ္မက္အတုိင္း ျပဳလုပ္ပါဟု တုိက္တြန္းေလ၏။ ပုဂံမင္းသည္ ေျမာက္စမုတ္ေတာ္တြင္ ရုပ္စံုသဘင္ပြဲ ခံရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလသည္။ ဘုိင္ဆိပ္အေၾကာင္းကို ရိပ္မိေသာ ပုဂံမင္း၏ မယ္ေတာ္သည္ ထုိရုပ္စံုသဘင္ပြဲတြင္ ဘုိင္ဆိပ္အေၾကာင္းကို အားလံုး ထည့္ရန္ စိစဥ္ေလေတာ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိ ရုပ္စံုသဘင္ပြဲ တြင္ ဘုိင္ဆိပ္ ယုတ္မာခဲ့သမွ် ကို ပြဲကသူမ်ားက ဘုရင့္မ်က္ႏွာကိုပင္ မေထာက္ဘဲ အစြန္းကုန္ ကျပ ၾကေလေတာ့သည္။

ရုပ္စံုသဘင္ပြဲကို ၾကည့္ျပီးေနာက္ ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္ႏွင့္ ျမိဳ ႔စာေရး ဦးပိန္တုိ႔ကို ေရွ႔ေတာ္ေခၚသြင္း ေမးျမန္းေလေတာ့သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေနေသာ အမတ္မ်ားလည္း ဘုိင္ဆိပ္လုပ္ခဲ့သမွ် နန္းေတာ္ အေနာက္ေဆာင္တြင္ ထင္တုိင္းၾကဲခဲ့သမွ် တုိ႔ကို အားလံုး ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ဦးပိန္လည္း အျပစ္ဒဏ္မွ လႊတ္လုိသျဖင့္ ဘုိင္ဆိပ္၏ အာဏာသိမ္းမည့္အၾကံကို ေဖာ္ေကာင္လုပ္ကာ ေလွ်ာက္တင္ေလေတာ့၏။ ထုိအခါမွ ပုဂံမင္းသည္ အလြန္ေဒါသ ထြက္ကာ ဘုိင္ဆိပ္ ႏွင့္ စာေရး ဦးပိန္ တုိ႔ကို အမရပူရ ျမိဳ ႔လယ္ တြင္ ကားစင္တင္ တံက်င္လွ်ိျပီး ျခံခတ္ကာ အငတ္ထားျပီး ေသဒဏ္ေပးေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment