ျမိဳ ႔၀န္ ဘုိင္ဆိပ္ အေၾကာင္း

ပုဂံမင္းသည္ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ မိဖုရားၾကီး အကူအညီျဖင့္ အမရပူရထီးနန္းကို ရရွိလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမဟုတ္သျဖင့္ နန္းေတာ္လႊတ္ေတာ္အေရးမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းသား၊ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကို လႊဲအပ္ထားကာ မိမိမွာမူ မနက္မ်က္လံုးဖြင့္သည့္ႏွင့္ ၾကက္တုိက္၊ အရက္ေသာက္ရာ ေနရာ သုိ႔ အျမဲတမ္းၾကြေလ့ရွိေလ၏။ မ်က္ႏွာလုိသူ သေဌးမ်ား၊ အမတ္မ်ားသည္ ပုဂံမင္း ႏွင့္အတူ ၾကက္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၾကက္တုိက္ရာတြင္ ပုဂံမင္း အျမဲတမ္းႏုိင္ေအာင္ မင္းသားဘ၀ ကတည္းက ကူညီေပးသူတဦး ရွိေလသည္။ ထုိသူသည္ ေပၚတူဂီ ေသြးစပ္သူ ဘုိင္ဆိပ္ (ပုိင္သတ္ ဟုလည္း မွတ္တမ္းတခ်ိဳ ႔တြင္ေတြ႔၏) ျဖစ္ေလသည္။

Share:

ျပည္မင္းသား၏ သားေတာ္ ျပည္ထိပ္တင္တုတ္ အေၾကာင္း

ျပည္မင္းသားၾကီးသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ လုပ္ၾကံမူေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္သြားရေလေတာ့သည္။ မိဖုရားေခါင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ နန္းတြင္းရဲမက္မ်ား ေစလႊတ္ကာ မင္းသားၾကီး ႏွင့္ သားေတာ္ ၄ ပါးကို အေသရရ၊အရွင္ရရ ဖမ္းေစေလသည္။ ျပည္မင္းသားၾကီးတြင္ သားေတာ္ ၅ ပါး ႏွင့္ သမီးေတာ္ ၁ ပါး ရွိေလ၏။

(၁) သတုိးမင္းေစာ၊ အသက္ ၁၇ ၊ တပ္မွဴ း
(၂) သတုိးမင္းဖ်ား၊ အသက္ ၁၅၊ တပ္မွဴ း
(၃) သတုိးမင္းလွ၊ အသက္ ၁၂
(၄) သတုိးမင္းဒင္၊ အသက္ ၉၊
(၅) ျပည္ထိပ္ေခါင္တင္၊ အသက္ ၇၊
(၆) ျပည္ထိပ္တင္တုတ္၊ အသက္ ၃၊

Share: