ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ၏ စစ္ပြဲ

သာယာ၀တီမင္းသား သည္ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု၏ အၾကံအစည္ကို ရိပ္မိသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူရာ ဘုရင္ကို ပုန္ကန္သူ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မင္းသားေမာင္အုိလည္း ထုိ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဘုရင့္တပ္ အင္အား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသားကို ဖမ္းရန္ ေစခုိင္းေလသည္။

သာယာ၀တီမင္းသား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ္ နန္းတြင္းရွိ မင္းသား၏ ၀န္စာေရးၾကီး ႏွင့္ မင္းသားကို သစၥာရွိေသာ အမတ္မ်ားကိုဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ထဲတြင္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကေလ၏။ ထုုိျပင္ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီး အိမ္ေတာ္ကိုလည္း ၀င္စီးကာ မင္းသမီး ႏွင့္တကြ အိမ္သားမ်ား၊ ကၽြန္ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေလ၏။

အင္း၀နျပည္ေတာ္ တခုလံုး မင္းသားေမာင္အုိ၏ ရဲမက္မ်ား ဘုရင့္ရဲမက္မ်ားျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသားကို ကူညီ ခဲ့ေသာ သူမ်ားကို လုိက္လံ ဖမ္းဆီးေနၾကေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္ကိုလည္း အခုိင္အခံျပင္ဆင္ၾကေလသည္။ စၾကာမင္းသားေလးကိုလည္း လံုျခံဳ ေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ထားၾကေလ၏။ ဘၾကီးေတာ္ သည္လည္း မိမိ၏ ညီေတာ္ အမွန္တကယ္ ပုန္ကန္ျပီဟုသာ ထင္မွတ္ကာ စိတ္ဓါတ္ပုိမုိ က်ဆင္း လာရေလ၏။

ေနျပည္ေတာ္မွ သာယာ၀တီမင္းသား ကို ဖမ္းရန္ ဘုရင့္တပ္အသီးသီး ေစလႊတ္ရာတြင္ ေရွ႔ေျပး ရဲမက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကို ဦးေဆာင္ေသာ ထား၀ယ္ဗုိလ္ သည္ လမ္းခုလတ္တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား တုိ႔အုပ္စု ကို ေတြ႔ေလ၏။ ထား၀ယ္ဗုိလ္သည္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ ငယ္ကၽြန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္ မတုိက္ခုိက္၀ံ့ဘဲ လက္နက္ခ် အညံ့ခံေလ၏။

ထုိေနာက္ သာယာ၀တီမင္းသား သည္ ထား၀ယ္ဗုိလ္ကို ဖမ္းဆီးကာ စစ္ေဆး ေမးျမန္း ေလ၏။ ေနာင္ေတာ္ ဘုရင္ ၏ အေျခအေန ကုိ သိရသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္အား မိမိမွ သစၥာ မေဖာက္ပါ၊ စိတ္ႏွလံုး ထဲတြင္မွ မေဖာက္မျပား ပါ ဟု မိန္႔ျပီး ထုိစကား ကို ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ထံ မၾကႊင္းမက်န္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု သစၥာဆုိခုိင္းကာ လႊတ္ေပးလုိက္ေလ၏။

ထား၀ယ္ဗုိလ္လည္း လမ္းခုလတ္မွ ျပန္လွည့္ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ခ်ီတက္ေလ၏။ ထား၀ယ္ဗုိလ္ မွ ဘုရင္ကို ေတြ႔ရန္ ေလွ်ာက္တင္ရာတြင္ စလင္းမင္းသား၏ ရုံးမွ တဆင့္ အသိေပးရေလ၏။ ထိုအခါ စလင္းမင္းသား မွ မသၤကာသျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေလ၏။ ေနာက္ဆံုး ႏွိပ္စက္မူဒဏ္ကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ထား၀ယ္ဗိုလ္မွ ဟုတ္မွန္သည့္အတုိင္း ေျပာဆုိေလရာ ထုိေနရာတြင္ ကြပ္မက္ခံရေလသည္။

စလင္းမင္းသားသည္ သာယာ၀တီမင္းသားကို အေသဖမ္းရန္ မိမိ၏ တပည့္မ်ားကို ထပ္မံ အမိန္႔ေပးကာ မင္းသားကို ဖမ္းရန္ ထြက္သြားေသာ ဘုရင့္တပ္ ၂ ေထာင္ ဆီသုိ႔ အလ်င္အျမန္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းေစေလ၏။ သာယာ၀တီမင္းသား သည္ ေရႊဘုိႏွင့္ မနီးမေ၀းရွိ လွေတာၾကီးရြာသုိ႔ ေရာက္ေလသည္။

လွေတာၾကီးရြာတြင္ အသင့္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ အင္အား ၅၀၀ ရွိသည့္ တပ္မ်ား ႏွင့္ ပူေပါင္းေလသည္။ ထုိမွတဆင့္ ေရႊဘုိသုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ ေရႊဘိုျမိဳ ႔၀န္ မဟာေဇယဗုိလ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သည္ မ်ားကို မသိရွိရေသးေပ။ သာယာ၀တီမင္းသား မွ ေတာကစား ထြက္လာသည္ ဟု သာ ထင္ေနေလ၏။

မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု ၏ အရီးေတာ္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ေတာ္ တြင္ ၀င္ေရာက္ စံေနေသာ အခါမွ အေၾကာင္းအရင္းမွန္ကို ျမိဳ ႔၀န္မွ သိရျပီး ေၾကာက္လန္႔ကာ အမူေတာ္ကို ထမ္းရြက္ပါမည္ ဟု သစၥာေရေသာက္ ကာ သစၥာခံေလသည္။ ( ထုိေခတ္က မင္းသား ပင္လွ်င္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ပုိင္ဆုိင္ေသာ အိမ္ေတာ္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္လုိ႔ မရေပ။)  

သာယာ၀တီမင္းသား သည္ ေရႊဘုိကို အေျခစုိက္ကာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ရွိ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ မယ္ႏု ကို ဖမ္းဆီးမည္ ဟု အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္း ထုတ္ေလ၏။ ေရႊဘုိတ၀ွက္ရွိ ရြာစားမ်ားလည္း သာယာ၀တီမင္းသားလက္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကေလ၏။ မင္းသားေမာင္အုိကို မႏွစ္သက္ေသာ ျမိဳ ႔၀န္မ်ားလည္း သာယာ၀တီမင္းသား ထံ ၀င္ေရာက္လာၾကေလသည္။

ထုိသတင္းသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ထိ ေရာက္ျပီး ဘုရင့္နားေတာ္ေပါက္ၾကားေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘၾကီးေတာ္သည္ မယ္ႏု ကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ မယ္ႏုတုိ႔ကို အထင္မမွားဘဲ သာယာ၀တီမင္းသားမွ ပုန္ကန္ရန္ အေၾကာင္းရွာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ကာ မင္းသားကို ဖမ္းရန္ ထပ္မံ အင္အား ျဖည့္ေစျပီး ေနာက္ထပ္ ရဲမက္ ၃ ေထာင္ထပ္မံ ေစလႊတ္ေလသည္။

ဘၾကီးေတာ္၏ တပ္မ်ားသည္ ေရႊဘုိျမိဳ ႔ ႏွင့္ မနီးမေ၀း စုိင္နံအရပ္တြင္ တပ္ၾကီးတည္ကာ ေရႊဘုိကို တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကေလသည္။ သာယာ၀တီမင္းသားလည္း ဗုိလ္ေရႊဦး ဆုိသူကို မင္းလွမင္းေခါင္ဘြဲ႔ ေပးကာ စုိင္နံ အရပ္တြင္ တပ္တည္ေနေသာ ဘုရင့္တပ္မ်ားကို တိုိက္ခုိက္ရန္ ေစလႊတ္ေလ၏။

သာယာ၀တီမင္းသား၏ လက္ရုံးရည္ကို သိေသာ စလင္းမင္းသားတုိ႔မွ ဘုရင္အား စစ္တပ္ ထပ္မံ ေစလႊတ္ ရန္ ေလွ်ာက္တင္ၾကျပန္ေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ သီေပါမင္းသား ကို ဗုိလ္မွဴ းျပဳ ျပီး စစ္သည္သူရဲ ငါးေထာင္ ျဖင့္ ငစဥ္႔ကူးျမိဳ ႔တြင္ တပ္မ ခ်ထားစြဲေစေလ၏။ စုိင္နံအရပ္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ ဘၾကီးေတာ္တပ္မ်ားကို သာယာ၀တီမင္းသား၏ တပ္မ်ားမွ စတင္တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ အက်အဆံုး မ်ားစြာျဖင့္ ေရႊဘုိသုိ႔ ျပန္လည္ တပ္ဆုတ္သြားရေလ၏။

သာယာ၀တီမင္းသားလည္း မိမိတပ္သားမ်ားကို ျပန္လည္ စုေဆာင္းျပန္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ပူးေပါင္းေသာ ျမိဳ ႔၀န္မ်ား၏ တပ္မ်ားျဖင့္ ပူေပါင္းလုိက္ရာ အင္အား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိလာေလသည္။ သာယာ၀တီမင္းသားလည္း စုိင္နံအရပ္ရွိ ဘၾကီးေတာ္တပ္ကို ထပ္မံ တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။
Share:

No comments:

Post a Comment