သမိန္ပရူခံ ငစပ္၏ ပုန္ကန္မူ

ပထမ-အဂၤလိပ္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ ဘၾကီးေတာ္ကုိ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ သည္လည္း တုိင္းျပည္အေရးကိစၥအ၀၀ လ်စ္လ်ဴ ရာမွ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ ႏွင့္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု တုိ႔ထံ အလံုးစံုေသာ အာဏာ အလုိလုိ ေရာက္လာသလုိ ျဖစ္သြားေလ၏။ ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု သည္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမိဳ ႔ရြာမ်ားက စည္ပင္ေအာင္ တနည္းအားျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမူ ျပန္ရေအာင္ ၾကိဳး ပမ္းၾကေလ၏။
အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေမာင္အုိ ဦးေဆာင္ေသာ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ေရးဆြဲေဆြးေႏြးၾကျပီး ဘၾကီးေတာ္ ထံ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းၾက၏။ ဘၾကီးေတာ္လည္း အလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳ ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမာင္အုိသည္ မိမိ၏ အုပ္စု မဟုတ္ေသာ ၀န္ၾကီး မင္းၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ (ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး) ကုိ အမူထမ္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ေပးအပ္ကာ ဘုရင့္အမိန္႔ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္အထိ ျမိဳ ႔ရြာမ်ား သာယာ စည္ပင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ေလ၏။

 ထုိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ သန္လ်င္ျမိဳ ႔၀န္ေဟာင္း သမိန္ပရူခံ မွ ပုန္ကန္ထၾကြ ေလသည္။ ထုိပုန္ကန္မူကို ေျဖရွင္းရန္ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး ကို အထူးအာဏာကုန္ လြဲအပ္ၾကကာ တာ၀န္ ေပးေလ၏။ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီးလည္း အဂၤလိပ္တပ္မ်ား နွင့္ ပူေပါင္းသြားမည္ကို စုိးရိမ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ သုိ႔ အျပင္း စုန္ဆင္းေလ၏။

ထုိေနာက္ ပုသိမ္၀န္ေထာက္ ကိုလည္း အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ထံ သြားေရာက္ေစကာ ပုန္ကန္သူမ်ားကို မေထာက္ခံရန္ သတိေပးေစေလ၏။ အဂၤလိပ္စစ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မွ စာခ်ဴ ပ္အတုိင္းသာ ျပဳမူမည္ ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္မပူပါရန္ အေၾကာင္းျပန္ေလသည္။ ၀န္ၾကီး မင္းၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ သည္ ၁၈၂၆၊ ၁၁ လပိုင္း၊ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ျပီး အဂၤလိပ္ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ တုိ႔မွ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ရြာဆိပ္ တြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုၾကေလ၏။

အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္ မွ အေျမွာက္သံ ၁၉ ခ်က္ ေပးကာ ၀န္ၾကီးကို အေလးျပဳ ေလ၏။ ၁၂ လပုိင္း ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ေထာင္ေတာ္တံခါးျပင္ တြင္ စုိက္ထားေသာ အဂၤလိပ္အလံ ကို ခ် ကာ ျမန္မာဘုရင့္အလံေတာ္ ကို အေျမာက္သံ သံုးခ်က္ေပးျပီး တင္ထားေလသည္။ အဂၤလိပ္ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ ႏွင့္ အရာရွိတုိ႔လည္း ကိစၥ အားလံုးကို ေဆာက္ရြက္ျပီး ျဖစ္သျဖင့္ စစ္သည္မ်ားကို သိမ္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ႔မွ ထုိေန႔ တြင္ ထြက္သြားၾကေလသည္။

အဂၤလိပ္တုိ႔ ထြက္ခြာသြားျပီး ေနာက္ေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ အင္အား ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိ သမိန္ပရူခံ ဦးေဆာင္ေသာ ပုန္ကန္သူမ်ားမွ ပုဇြန္ေတာင္ တြင္ ရွိေနေသာ အင္း၀တပ္ကို တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ၀န္ၾကီး လည္း အျပင္းအထန္ နွိမ္နင္းေစေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိက္လံ တုိက္ခုိက္ျခင္း မရွိဘဲ ခုခံမူကိုသာ ျပဳလုပ္ေစေလသည္။ ၀န္ၾကီး ၏ လက္ေအာက္တြင္ တပ္အင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္သာ ရွိသျဖင့္ လုိက္လံ မတိုက္ခုိက္ ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ ဟံသာ၀တီမွ ေနမ်ိဴ းမင္းလွရာဇေက်ာ္ ၏ အင္အား ၁ ေထာင္ ရွိ တပ္မွ စစ္ကူ အျဖစ္ ရန္ကုန္ကို ခ်ီတက္လာေလသည္။


ညီလာခံ တက္ရန္ ၾကြလာေသာ မင္းညီမင္းသား၊ မွဴ းမတ္မ်ား ပန္းခ်ီ 

သမိန္ပရူခံ လည္း သန္လ်င္ျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းယူေလသည္။ ၀န္ၾကီးသည္ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ ျခင္း ခံရသူ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင့္တံဆိပ္ကို အေရးေပၚ သံုးခြင့္ရွိသူျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မုတၱမျမိဳ ႔၀န္ကို စစ္ကူ လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလ၏။ မုတၱမျမိဳ ႔၀န္ မွ လူအင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး ဘက္မွလည္း အင္အား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျဖင့္ သန္လ်င္ျမိဳ ႔ကို တုိက္ခိုိက္ၾက၏။

သုိ႔ေသာ္ အေရးမသာခဲ့ေပ။ သမိန္ပရူခံ ၏ တပ္မ်ား ေအာင္ပြဲ ခံျပီး၊ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး တုိ႔ တပ္ဆုတ္ခြာရေလသည္။ သမိန္ပရူခံ ၏ တပ္မ်ားသည္ ဒလဘက္ ရွိ ပုိင္တူရြာ တြင္ ဟသၤာရုပ္အလံ ကို ေထာင္ကာ အေျမာက္မ်ား ျဖင့္ ရန္ကုန္ဘက္ သုိ႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ပစ္လႊတ္ေလ၏။ သမိန္ပရူခံ ၏ တပ္မ်ား ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး တုိ႔၏ တပ္မ်ား အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ကို သမိန္ပရူခံ ၏ တပ္မ်ား ၀ုိင္းရံ ထားႏုိင္ ေလသည္။

၀န္ၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ လည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စစ္ကူေတာင္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ မက်ေအာင္ အျပင္းအထန္ ခုခံ ေလသည္။ ၁ လတုိင္ေအာင္ ခုခံရာ မြန္ဘက္မွလည္း အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ ပစ္ေလ၏။ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေစလႊတ္လုိက္ေသာ ျမင္းခုံတုိင္ျမိဳ ႔စား ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ကူမ်ား ေရာက္ရွိလာေလသည္။ ထုိျပင္ မဟာမင္းေခါင္သခၤယာ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ကူမ်ားလည္း ေရာက္ရွိလာရာ ဟံသာ၀တီ၀န္ၾကီး မွ ထုိ တပ္မ်ားကို အားလံုး စုေပါင္းျပီး တညီတညႊတ္တည္း သူပုန္မ်ားကို ထြက္တုိက္ေစေလသည္။

ထုိအခါ သမိန္ပရူခံ ငစပ္ငယ္ ၏ တပ္မ်ား မခံနုိင္ေတာ့ဘဲ သန္လ်င္ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရေလသည္။ ငစပ္ငယ္ လည္း သန္လ်င္တြင္ လူသူအင္အား ျပန္လည္ စုရုံးျပီး အင္း၀တပ္ကို တုိက္ခုိက္ျပန္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေရးမသာေတာ့ဘဲ ရူံးနိမ့္သျဖင့္ ငစပ္ငယ္လည္။ ေမာ္လျမိဳင္သုိ႔ ထြက္ေျပးေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ား သန္လ်င္ျမိဳ ႔ကို ၈ ရက္ ၂ လပုိင္း ၁၈၂၇ တြင္ သိမ္းပုိက္မိေလသည္။

ထုိေနာက္ တပ္ဆုတ္သြားေသာ ပုန္ကန္သူမ်ားကို လုိက္လံဖမ္းဆီးရာ ၂၆ ရက္ေန႔ ၂ လပုိင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအားလံုး ဖမ္းဆီးမိေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ လည္း အားလံုးကို ေသဒဏ္ေပးေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ ၀န္ၾကီး မင္းၾကီးေက်ာ္ထင္ သည္ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ ၉ ရက္ ၃ လပုိင္း တြင္ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ အမိန္႔ေတာ္တြင္ ငစပ္ငယ္ ကို ေသဒဏ္မေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္ ပါ၀င္သူ အားလံုး( ေခါင္းေဆာင္ မပါ ) လႊတ္ေပးရန္ အမိန္႔ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ငစပ္ငယ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးသည္ ေသဒဏ္ ေပးျပီး ျဖစ္ရာ က်န္ရွိေနသာ ပုန္ကန္သူ တပ္သားမ်ားကိုသာ လႊတ္ေပးေလသည္။

၀န္ၾကီး မဟာမင္းလွရာဇကိုလည္း ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ၾကီး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ကာ ေအာက္ျပည္တလႊားကို အုပ္ခ်ဳ ပ္ေစေလသည္။ သမိန္ပရူခံ ငစပ္ငယ္၏ ပုန္ကန္မူ သည္ ၃ လ ေက်ာ္ ၾကာျမွင့္ ခဲ့ျပီး ထုိ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ဘၾကီးေတာ္အေပၚ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမူ ပုိမို က်ဆင္းခဲ့ရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေထာက္ခံမူ ျပန္ရရန္ မင္းသားေမာင္အုိတုိ႔မွ ပုန္ကန္သူမ်ားကို အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းျဖစ္၏။
Share:

No comments:

Post a Comment