ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး သံမွဴ း John Crawfurd ၏ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား ညီလာခံ မွတ္တမ္း

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ သံမွဴ း John Crawfurd ၏ မွတ္တမ္း ကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံအဖြဲ႔ကို ေရွ႔ေတာ္သုိ႔မ၀င္မီ လႊတ္ေတာ္၏ အေရွ႔တြင္ရွိေသာ အေဆာင္တခုတြင္ နားေနၾကရန္ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္းသားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဇရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ေရႊခ်ျခင္း၊ ပန္းပုလက္ရာတုိ႔ႏွင့္ မြမ္းမ့ျခင္း မရွိပါ။ ထရံမ်ားလည္း မရွိပါ။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ ၏ ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခတၱရပ္နားခဲ့ေသာ ဗိမာန္မွာ ယခုရုံးေတာ္ထက္ အပံုၾကီး သာပါသည္။


John Crawfurd
ရွင္ဘုရင္၏ ညီလာခံသုိ႔ မင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ျဖစ္ရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံအဖြဲ႔မွာ သူတုိ႔ေနာက္မွ လုိက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေရွ႔ အေဆာင္တြင္ ၂ နာရီေက်ာ္မွ် ထုိင္ေစာင့္ၾကရသည္။ ပထမဦးဆံုး အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ေရာက္လာသူမွာ ဘုရင့္ညီေတာ္ ပုဂံမင္းသား ( သမုိင္းထဲက ဘုရင္ျဖစ္သူမဟုတ္) ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေနာက္ သံတြဲျမိဳ ႔စား မင္းသား မင္းျမတ္ဗုိလ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲ အျပီး ျမန္မာတပ္ အသီးသီး ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္သူမွာ မင္းသား မင္းျမတ္ဗုိလ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မင္းသား မင္းျမတ္ဗိုလ္သည္ ငယ္ရြယ္သူျဖစ္လ်က္ သူ႔ေဘးတြင္ ေကာလင္း၀န္ၾကီးက အျမဲလုိက္ပါ ကြပ္ကဲရသည္။ ထုိေနာက္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ သားေတာ္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ မကၡရာမင္းသား တုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ သူတုိ႔ေနာက္တြင္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု၏ ေမာင္ေတာ္ မင္းသားၾကီး ေရာက္လာ၏။ ေနာက္ဆံုး တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား ၀င္ေတာ္မူလာ၏။ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာ ညီေတာ္မင္းသားအျဖစ္ ေရႊထီး ၁၀ လက္ မုိးရ၏။ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ အတြက္ ေရႊထီး ၈ လက္သာ ရရွိေလသည္။ က်န္မင္းသားမ်ားသည္ ေရႊထီး ၁ လက္စီသာ မုိးရ၏။ ေမာင္အုိသည္ မင္းေသြးမဟုတ္ေသာ္လည္း ႏွမေတာ္ မ်က္ႏွာျဖင့္ ဘုရင့္ ေျမွာက္စားမူ ခံရသူျဖစ္သည္။

ထုိမင္းသားမ်ား အဆင့္အတန္းအလုိက္ ၀င္ၾကရာတြင္ ေရွ႔ဆံုးမွ ကုိယ္ရံေတာ္စစ္သားမ်ား ပါရွိ၏။ မင္းသားမ်ားကား ေ၀ါစီးလုိက္ပါၾက၏။ ထုိေနာက္မွ ဆင္မ်ား၊ျမင္းမ်ား လုိက္ပါၾက၏။ မွဴ းၾကီး မတ္ၾကီးမ်ားကား ေရႊထီးေဆာင္းလ်က္ တံခါးနီးသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ အေျခႊအရံမ်ားကုိ အျပင္၌  ထားခဲ့ၾကရ၏။ မင္းညီမင္းသားမ်ား အဖုိ႔ကား မိမိ စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ ေ၀ါမ်ားကို ထုိတံခါးမွ လြန္၍ နန္းေတာ္ေလွကားအေရာက္ သြားႏုိင္၏။ လက္နက္ကုိင္ ေနာက္ပါမ်ားကား အားလံုးပင္ တံခါးအနီးမွ ေက်ာ္လြန္ လုိက္ပါခြင့္ မရၾကေပ။

နန္းေတာ္သုိ႔ အခစား၀င္ရတြင္ မင္းသားမ်ားသည္ မိမိတတ္ႏုိင္သလုိ အေျခႊအရံမ်ားစြာ ႏွင့္ အခမ္းအနား ၀င္လာႏုိင္၏။ ထုိေန႔က အခမ္းနားဆံုးမွာ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ၏ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ေနာက္လုိက္ပါေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါရွိ၏။ ထုိသူတုိ႔တြင္ အဂၤလိပ္စစ္ဗာရီ (sepoys) ယူနီေဖာင္း ၀တ္သူ ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ပါရွိရာ ထုိသူမ်ားမွာ စစ္တေကာင္း တုိက္ပြဲမွ ျမန္မာတုိ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ သံု႔ပန္းမ်ား ျဖစ္ဟန္ တူ၏။
Sepoys ယူနီေဖာင္း

မွဴ းၾကီး မတ္ၾကီး တုိ႔ႏွင့္ မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ နန္းေတာ္ေလွကား အထိ ဖိနပ္စီးျခင္း စေသာ အခြင့္အေရး မ်ား ရရွိသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔ကိုလည္း အလားတူ ခြင့္ျပဳရန္ ကၽြန္ေတာ္က ေတာင္းဆုိေတာ့၏။ အေမရိကန္ သာသနာျပဳ ဆရာ ဂ်ပ္ဆင္က ဘာသာျပန္ အျဖစ္ ပါရွိ၏။ မူလကမူ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ရုံးေတာ္မွ စျပီး ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ယခင္က အင္း၀သုိ႔ အရင္ ေရာက္သူ သံမွဴ း မုိက္ကယ္ဆုိင္း ကုိလည္း ျမန္မာအရာရွိမ်ားက နန္းေတာ္သုိ႔ မ၀င္မီ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွိခုိးရန္ ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံသားမ်ားအဖုိ႔ ဦးထုတ္ကို ခၽြတ္၍ အေလးျပဳ ရန္ ၀န္မေလးေသာ္လည္း ဖိနပ္ခၽြတ္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာနည္းတူ ဒူးတုပ္၍ ရွိခုိးရန္မွာ ေဘာင္းဘီ၀တ္သူအဖုိ႔ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္အထူးပင္ လုိက္ေလ်ာရန္ ခက္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္မွ တင္းမာစြာ ေတာင္းဆုိမွ အမတ္တဦးက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိေနာက္ နာခံေတာ္တဦး ေရွ႔ေဆာင္ကာ နန္းေတာ္ဆီသုိ႔ သြားရန္ ျပင္ၾက၏။ အဂၤလိပ္ ဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္၏ သ၀ဏ္လႊာကို တင္ရန္ ေငြလင္ပန္းတခု ေတာင္းရာ မရေခ်။ ထုိေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ေထာက္ ကို ထုိ သ၀ဏ္လႊာ ကုိင္ေဆာင္ေစလ်က္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္တြဲ လုိက္ပါေစခဲ့သည္။

ရုံးေတာ္မွ နန္းေတာ္အထိ သြားရာတြင္ တံတုိင္း ၃ ခုရွိရာ တံခါး ၃ ေပါက္မွ ၀င္ရ၏။ ပထမတံတုိင္းမွာ သစ္တံတုိင္း ျဖစ္၏။ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယမွာ အုတ္တံတုိင္း ျဖစ္၏။ ၎တုိ႔ကို ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ နန္းေတာ္ အေရွ႔မုခ္ေလွကား သုိ႔ေရာက္၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လမ္းျပေသာ သံေတာ္ဆင့္က ပထမတံခါးသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ပင္ နန္းေတာ္ ကို စတင္ ဦးခ်၏။

ညီလာခံ အေဆာင္ေတာ္မွာ ျပာႆ      ဒ္ၾကီး မားမားမတ္မတ္ လႊမ္းမုိးလ်က္ရွိေသာ ဗဟုိေဆာင္ျဖစ္၏။ ၀ဲယာတြင္ ျပာသာဒ္မပါေသာ အေဆာင္ၾကီး ၂ ခုတုိ႔က အလ်ားလုိက္ ျခံရံေန၏။ ရာဇပလႅင္ရွိရာ အပုိင္းမွ တပါး အကာအရံမ်ား မရွိေခ်။ ကၽြန္းသား မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္ တုိင္မ်ားကို ေရႊခ်ထားသည္မွာ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေန၏။ ၾကမ္းျပားကား ေက်ာက္ျဖဴ ျပားတုိ႔ႏွင့္ ျပီးလ်က္ အလြန္ ေခ်ာေမြ႔ ေတာက္ေျပာင္ေပသည္။ ေရႊတုိင္ၾကီးမ်ား ေအာက္ပုိင္း လူတစ္ရပ္ေလာက္ကိုကား ဟသၤပဒါး သုတ္ထား၏။

ရာဇပလႅင္ရွိရာ ဘက္တြင္ကား  ေရႊေရာင္သည္ အ၀င္းဆံုးတည္း။ ပန္းျခဴ းပန္းႏြယ္ စေသာ ပန္းပုအမြမ္းအမံတုိ႔ လည္း အမ်ားဆံုး ရွိေနေပသည္။ ရွင္ဘုရင္ စံေတာ္မူရာ ပလႅင္ကား ေရႊႏွင့္ ဖန္မွန္မ်ား ေရာေႏွာ မြမ္းမံထားသျဖင့္ အေတာက္ေျပာင္ဆံုး ျဖစ္၏။ ဗိမာန္တခုလံုး အလြန္ ခံ့ညား တင့္တယ္ေပသည္။ အေနာက္ဗိသုကာစနစ္မ်ားႏွင့္ လံုး၀ မတူေသာ္လည္း အထူး ထည္၀ါ ေတာက္ေျပာင္လွေပသည္။ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၌ ဤသုိ႔ ထူးျခားဆန္းျပားေသာ နန္းေတာ္မ်ိဴ း ရွိမည္ မထင္ပါ။
သူ ဘန္ေကာက္ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ပန္းခ်ီ

နန္းေတာ္တုိ႔ ၀င္ရာ ေလွကားေပါက္ သံုးခုအနက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္ယာဘက္မွ ၀င္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ရာဇပလႅင္၏ ေရွ႔နား လက္၀ဲဘက္တြင္ ေနရာခ်ထား ေပးပါသည္။ လက္ေဆာင္ မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႔တြင္ စီတန္းခ်ထားပါသည္။ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ၾကေသာ္ ရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူလာသည္။ ထြက္ေတာ္မူခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတူရိယာသံမ်ား ၾကားရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရာဇပလႅင္ တံခါးပြင့္သံမ်ား ၾကားရ၏။

ရွင္ဘုရင္သည္ မင္းေျမာက္တန္ဆာမ်ား ျပည့္စံုစြာ ၀တ္ဆင္ကာ ေလွကားမွ တက္လာရာ ထုိတန္ဆာမ်ား အတန္ပင္ ေလးပံုရ၏။ သရဖူမွာ ေစတီပုထုိးမ်ား၏ ထီးေတာ္ႏွင့္ တူပါသည္။ ၀တ္လံုေတာ္မွာ ေရႊထည္ ျဖစ္လ်က္ ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ား စီျခယ္ထား၏။ လက္ယာဘက္၌ သားျမီးယပ္ေတာင္ ကုိင္ေဆာင္ထား၏။ ထီးျဖဴ ေတာ္ မုိးလ်က္ သားျမီးယပ္ျဖင့္ ပလႅင္ေတာ္ကို အမူိက္လွည္းသလုိ ျပဳ ျပီးမွ ထုိင္ေတာ္မူသည္။

ရွင္ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူလာလွ်င္ပင္ အေရွ႔တုိင္းထံုးစံအရ မွဴ းမတ္အရာရွိ အားလံုးတုိ႔က ဦး ၃ ၾကိမ္ ခ်ၾကရေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနျဖင့္ အေနာက္ထံုးစံအတုိင္း ဦးထုပ္ ခၽြတ္ျပီး ေခါင္းညႊတ္ကာ ဆလံ ေပးၾကပါသည္။ မိဖုရာေခါင္ၾကီးလည္း ရွင္ဘုရင္၏ ေနာက္ေတာ္ပါးမွ ပါလာသည္။ သူသည္လည္း ရွင္ဘုရင္ ကဲ့သုိ႔ ေတာက္ေျပာင္ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားျဖင့္ သမီးေတာ္ေလးႏွင့္အတူ ပါလာ၏။ သမီးေတာ္ကား အသက္ ၅ ႏွစ္ အရြယ္မွ် ရွိေပ၏။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွ မင္းသားတုိ႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု
ပထမ အစီအစဥ္ အေနျဖင့္ ပုဏၰးေတာ္မ်ားက ဂါထာမ်ား သံျပိဳင္ရြတ္ဆုိၾကသည္မွာ ၃ မိနစ္ခန္႔ ၾကာ၏။ ထုိေနာက္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေစာ္ဘြား၊ျမိဳ ႔စား၊နယ္စား မ်ား၏ လက္ေဆာင္ ဆက္သမူကို စတင္ၾကသည္။ အေနာက္ဆံုးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာရင္း ပါရွိသည္။ ထုိေနာက္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး ဘုရင္ခံမွ ဆက္သေသာ လက္ေဆာင္စာရင္း သီးသန္႔ ဖတ္ၾကားေပးပါသည္။

ထုိေနာက္ ရွင္ဘုရင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေမးခြန္းမ်ား ေမးၾကားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေလးစားစြာျဖင့္ ေျဖဆုိၾကပါသည္။ ထုိေနာက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ မ်ားကို ေရႊခြက္ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဧည့္ခံျပဳ စုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေလးစားေသာအားျဖင့္ ထပ္မံ ဆလံေပး အေလးျပဳၾကပါသည္။ ဘုရင္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ကို ေက်ာက္နီလက္စြပ္ ၊ ပုိးအုပ္ တခုစီ၊ ယြန္းထည္ တစံု စီ ေပးကမ္း၏။ ဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္ထံမွ စာကို ဖတ္ရူျခင္း မရွိေခ်။ ညီလာခံမွာ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာသည္။

အရွင္ႏွစ္ပါး ၀င္ေတာ္မူေသာအခါ ထပ္မံ ရွိခုိးၾကျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဦးထုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆင္ျမန္းၾက၏။ ညီလာခံတြင္ ျပည္သူမ်ား ခ်စ္ေသာ စၾကာမင္းသားေလးကို မေတြ႔မိေခ်။ ငယ္ရြယ္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညီလာခံ မတက္ျခင္း ျဖစ္မည္ ထင္မိပါသည္။ ညီလာခံ တက္သူ အားလံုး ၀တ္စား ဆင္ယင္ပံုမွာ ဘန္ေကာက္နန္းေတာ္ အမူထမ္းမ်ားထက္ သာလြန္ထည္၀ါ ခံ့ညားေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႔လည္း ညီလာခံျပီးလွ်င္ မင္းသားမ်ား၊ မွဴ းမတ္ၾကီးမ်ား အားလံုး ထြက္ျပီးပါမွ ထြက္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာတုိ႔မွ အဂၤလိပ္ကို စစ္ရူံးထားျပီး ျဖစ္သျဖင့္ မည့္သည့္ မွဴ းမတ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို စကားေျပာဆိုျခင္း မရွိၾကပါ။ မကၡရာမင္းသား တပါးသာ သာေၾကာင္းမာေၾကာင္း မ်ား လာေရာက္ ေမးျမန္းပါသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment