အဂၤလိပ္-ကုန္းေဘာင္ ပထမ စစ္ပြဲ

 အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္ ေလာ့အမ္းမွတ္ ( Lord Earl Amherst) မွ ၁၈၂၄ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ႏွင့္ တရား၀င္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိစစ္ေၾကညာစဥ္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ၏ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး ရွင္မျဖဴ ကၽြန္းအေရးကို စစ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း အထူးအေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူၾကျပီး အဂၤလိပ္ကို ခုခံရန္ ေဆြးေႏြးၾကရေလ၏။ 

 စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္သည္႔ မဟာဗႏၶဳလ ၏ ကြပ္ကဲမူ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ တပ္မ သည္ ထုိေခတ္က အေကာင္းဆံုး တပ္ဟု ဆုိႏုိင္၏။  မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျပီး အျမဲတမ္းစစ္တပ္ မထားရွိသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ အရည္အေသြး ရွိေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိတပ္မ ျဖင့္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ပန္း၀ါ(ရာမူး) တုိက္ပြဲ တြင္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ားကို အႏုိင္တုိက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ 


 မဟာဗႏၶဳလ ၏ အစီအစဥ္မွာ ျဗိတိသွ် တုိ႔ကို ရခုိင္မွတဆင့္ မ်က္ႏွာစာ ႏွစ္ခုတြင္ တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိမွတဆင့္ စစ္တေကာင္း၊ ကာလကတၱားအထိ သိမ္းယူရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအစီအစဥ္မွာ အဂၤလိပ္တုိ႔ ရုတ္တရက္ ရန္ကုန္ကို ေရေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေသာအခါ အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ ပင္မ ဗ်ဴ ဟာသည္ နယ္စပ္တြင္ ပုန္ကန္ မူမ်ား ျဖစ္ေစျပီး ကုန္းေဘာင္၏ တပ္မၾကီး ခ်ီတက္လာခဲ့လွ်င္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ရုတ္တရက္ ၀င္တုိက္ ရန္ ျဖစ္၏။ 

ထုိဗ်ဴ ဟာကို ျဗိတိသွ် တုိ႔ လြယ္ကူစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ရန္ကုန္သုိ႔ ရုတ္တရက္ ခ်ီတက္လာေသာ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ခုခံရန္ ဘၾကီးေတာ္ တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ အင္အား ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ စစ္တပ္ကို ဖြဲ႔ကာ ရန္ကုန္သုိ႔ အျပင္း ေစလႊတ္သည္။ ထုိေနာက္ ရခုိင္ရွိ အေနာက္စစ္မ်က္ႏွာစာ တပ္အားလံုး ရန္ကုန္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ အင္အားလာျဖည့္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ လႊတ္ေလသည္။ 

နန္းေတာ္တြင္ မင္းသားၾကီး ေမာင္အို တုိ႔သည္ အဂၤလိပ္၏ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကို မိမိတုိ႔ ႏိုင္မည္ဟု တရားေသ မွတ္ထား ၾကသည္။ အၾကံၾကီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ျပင္ပကမာၻအေၾကာင္းကို မသိေသာ ဖားသူငယ္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနကာ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ အင္အား ကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိျပင္ သာယာ၀တီမင္းသားမွ အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံရာတြင္ မိမိ ပါ၀င္လုိေၾကာင္း ဘၾကီးေတာ္ထံ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ တုိ႔မွ သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ မွာ စုိးသျဖင့္ ဘၾကီးေတာ္အား ခြင့္မျပဳ ရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ 

ျဗိတိသွ် ေရတပ္မ်ား ရန္ကုနု္ဆိပ္ကမ္း(ဒလ) ကို တုိက္ခုိက္ေနပံု
အဂၤလိပ္မ်ား၏ ရုတ္တရက္ ၀င္တုိက္မူသည္ ေအာင္ျမင္ေလသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ျမိဳ ႔ေစာင့္တပ္မွာ အင္အား ရာ ဂဏန္း သာ ရွိ၏။ အေျမွာက္တပ္မ်ားသည္လည္း ေခတ္မမွီ ေသာ အေျမွာက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထုိႏွစ္ ၅ လပုိင္း ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္သည္ သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္ျပီး သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔၀န္ ႏွင့္ တပ္သား အနည္းငယ္မ်ားသည္လည္း ဆုတ္ခြာရေလ၏။ အဂၤလိပ္တပ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ကို သိမ္းပိုက္ျပီး ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ကို ဗဟုိျပဳ ကာ ခံတပ္ ေဆာက္ၾကေလသည္။ 

ရန္ကုန္ျမစ္တေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာခံတပ္ကို ထုိးေဖာက္ တုိက္ခုိက္ေနပံု

အင္း၀နန္းေတာ္မွ ၀န္ၾကီးမင္းၾကီး မဟာမင္းေခါင္ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ားသည္ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လာျပီး အဂၤလိပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မထုိးေဖာက္ႏုိင္သျဖင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္ ဘက္တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ အဂၤလိပ္ကို ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ ၈ ရက္ ၇ လပိုင္း အထိ ၂ လၾကာေအာင္ ရန္ကုန္ တြင္ အျပင္းအထန္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ၾကေလသည္။ ထုိ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ၀န္ၾကီး မဟာမင္းေခါင္ ႏွင့္ ၀န္ေထာက္မင္းၾကီး ေနာ္ရထာ တုိ႔သည္ ကမာရြတ္ တုိက္ပြဲ တြင္ က်ရူံးရေလသည္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ခံတပ္လည္း က်ရူံးရေလ၏။ 

ျဗိတိသ်ွ တပ္မ်ား ၾကည့္ျမင္တုိင္ ခံတပ္ကို ထုိးေဖာက္ ေနပံု 
မင္းၾကီး ႏွစ္ပါး က်ရူံးေၾကာင္း သတင္းကို ေနျပည္ေတာ္ထံ ေပးပုိ႔ရာ သာယာ၀တီမင္းသားမွ ဘၾကီးေတာ္မင္းၾကီး  အား မိမိ ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ျပဳ ရန္ အတန္တန္ေလွ်ာက္တင္ေတာ့မွ ဘုရင္လည္း ခြင့္ျပဳ ေလသည္။ အေနာက္စစ္ေျမျပင္ ရွိ  တပ္မ်ားကို ဆုတ္ရန္ အမိန္႔သည္ မဟာဗႏၶဳလ တုိ႔ထံ ၇ လပုိင္း ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ေလ၏။ ထုိအမိန္႔ ႏွင့္ အတူ  မဟာဗႏၶဳလ ကို သတုိးမင္းၾကီး ဘြဲ႔ပါ ထပ္မံ အပ္ႏွင္းလုိက္ျပီး စစ္တေကာင္းျမိဳ ႔ကိုပါ အစားေပးေလသည္။ 

 မဟာဗႏၶဳလ သည္ အမိန္႔ရသည္ ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ တပ္ကို ျပန္လည္ စုရုံးျပီး ရခုိင္မွ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိလ သည္ မုတ္သုန္ မုိးအလြန္မ်ားေသာ လျဖစ္ျပီး ခရီးလမ္းမွ ပိုမို ၾကမ္းတမ္းေလသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၃ လ ၾကာ ခ်ီတက္ရမည့္ ခရီးကို  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ၁ လ ခရီးျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ကၽြန္းျမိဳ ႔ကို ၉ လပုိင္း ၂၀ ရက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ေလသည္။ 

ထုိမွတဆင့္ ဟံသာ၀တီ စစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ အျပင္းခရီးႏွင္ေလသည္။ သာယာ၀တီျမိဳ ႔တြင္လည္း သာယာ၀တီမင္းသားမွ  မဟာဗႏၶဳလ ၏ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေပါင္းရန္ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ေစာင့္ေနေလသည္။  မဟာဗႏၶဳလ သည္ သာယာ၀တီမင္းသား တပ္ႏွင့္ ပူေပါင္းျပီး ရန္ကုန္အျပင္ဘက္တြင္ အင္အား ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ အဂၤလိပ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ဘုရင့္အမိန္႔အရ  မဟာဗႏၶဳလ သည္ စစ္အားလံုးကို ကြပ္ကဲ ရေသာ စစ္သူၾကီး ျဖစ္သည္။ ထုိျပင္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ မယ္ႏု တုိ႔၏ အုပ္စု ျဖစ္ရာ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ အတို္က္အခံ ျဖစ္၏။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကို  စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ တုိ႔ အုပ္စုမွ လက္ခံ ျခင္း မရွိေပ။ ထုိသုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိပ္တန္း တင္ျခင္းသည္လည္း က်ရူံး မည့္ ေျခလွမ္း တရပ္ျဖစ္၏။ ကုန္းေဘာင္တပ္သည္ အင္အား ၃ ေသာင္း ရွိေသာ္လည္း စစ္သံုး ေသနတ္ မ်ားကို အင္အား ၁ ေသာင္း သာ ကိုင္ႏုိင္သည္။ ထုိေသနတ္သည္လည္း ေခတ္မမွီေသာ ေသနတ္ ျဖစ္ေလ၏။ အေျမွာက္မ်ားသည္ အေျမွာက္အဆံအလံုးမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျဗိတိသွ် တုိ႔၏ အေျမွာက္မွာ ေပါက္ကြဲေစႏုိင္ေသာ အေျမွာက္ဆံမ်ားကို ပစ္ခတ္ႏုိင္သည္။ ထုိျပင္ တခါမွ မသံုးေသးေသာ လက္နက္အသစ္အဆန္းမ်ားကုိလည္း ျဗိတိသွ် တုိ႔ ဘက္မွ အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားျပီး  မဟာဗႏၶဳလ တုိ႔၏ တပ္မကို ျဖိခြဲ ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 

သာယာ၀တီမင္းသားသည္  မဟာဗႏၶဳလ ႏွင့္ ရန္ကုန္သုိ႔ လုိက္ပါျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ သာယာ၀တီျမိဳ ႔ကို ဗဟုိျပဳ ျပီး ပန္းလူိင္ကၽြန္း တြင္ ခံတပ္၊ လူိင္ျမစ္ေပါက္ ထန္းတစ္ပင္၀ ခံတပ္၊ က်ိဳက္ကလုိဘုရားခံတပ္ အစရွိသည့္ ခံတပ္ ၃ တပ္ ကို တည္ေဆာက္ကာ အဂၤလိပ္ကို ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ထား၏။ အဂၤလိပ္တုိ႔လည္း သာယာ၀တီမင္းသား ခံတပ္ ၃ တပ္ ကို ကြပ္ကဲေၾကာင္း သတင္းရလွ်င္ ရန္ကုန္ျမိ ု႔တြင္းမွ ထြက္ျပီး က်ိဳက္ကလုိခံတပ္ကို လာေရာက္ တုိက္ခုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ သာယာ၀တီမင္းသား ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ ကြပ္ကဲျပီး ခုခံသျဖင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ အေရးနိမ့္ကာ ဆုတ္ခြာသြားရေလသည္။ 

စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ လည္း ရန္ကုန္ျမိဳ႔ တြင္းရွိ အဂၤလိပ္မ်ားကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔စြန္႔စားစား တုိက္ခုိက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ခံတပ္အနား ေရာက္လွ်င္ အဂၤလိပ္မ်ားမွ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္သျဖင့္ မကပ္ႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလ၏။ ထုိသုိ႔  မဟာဗႏၶဳလ တပ္မ်ား ဆုတ္လွ်င္ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ေျခလ်င္တပ္သား အေျမာက္အမ်ား ျဖင့္ လုိက္တုိက္ ရာ  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ဓႏုျဖဴ ျမိဳ ႔အထိ ဆုတ္ခြာရေလသည္။ 

                      စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ 

ဓႏုျဖဴ ခံတပ္ တြင္ ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာေအာင္ အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္  မဟာဗႏၶဳလ ဦးေဆာင္ ေသာ ခံတပ္ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ေပ။ ပဲခူးျမိဳ ႔၊ျပည္ျမိဳ ႔၊ပုသိမ္ျမိဳ ႔မ်ားကိုလည္း ခံတပ္ျမိဳ ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံတုိက္ခုိက္ ရေစသည္။ ရွမ္းျပည္တလႊားမွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ကူမ်ားသည္ ၁၈၂၅၊ ၁ လပုိင္း ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီး ထုိမွတဆင့္ အတြင္း၀န္မင္း မဟာဥဇနာ ဦးေဆာင္ကာ မဟာဗႏၶဳလ ရွိရာသုိ႔ အင္အားအလံုးအရင္း ျဖင့္ တပ္အား ျဖည့္ၾကရေလသည္။ 

အဂၤလိပ္တပ္မ်ားသည္ ဓႏုျဖဴ ခံတပ္ကို ၃ လတုိင္ေအာင္ တုိက္ေသာ္လည္း မထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ကုန္းေဘာင္ သမုိင္း၊ ျမန္မာသမုိင္း တြင္ အစားထုိးလုိ႔မရႏုိ္င္ေသာ အေျပာင္းအလဲ တခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ အေျမွာက္ဆံ မွန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျဖစ္ပံုမွာ ဗုိလ္ၾကီး သီဟေက်ာ္ေခါင္ ႏွင့္ သီဟရဲထင္ တုိ႔ကို အဂၤလိပ္တုိ႔ ဖမ္းဆီး မိျပီး  မဟာဗႏၶဳလ ရွိႏုိင္မည့္ေနရာ ကို စစ္ေဆးေမးျမန္း ၏။ သိရေသာ အခါ အေျမွာက္ၾကီးျဖင့္ ထုိေနရာ ကို အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္သျဖင့္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ဗံုးဆံမွန္ကာ စစ္ပြဲတြင္ က်ရူံးရေလသည္။ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ က်ရူံးသည့္ ေန႔မွာ ၁၈၂၅၊ ၄ လ၊ ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ က်ရူံးေသာ္ ထံုးစံအတုိင္း ခ်က္ျခင္း မီးသျဂိလ္ၾကေလ၏။ ( မွတ္ခ်က္။ ။ တခ်ိဴ ႔မွတ္တမ္းတြင္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ မိမိ၏ တပ္သားမ်ား အားတက္ေစရန္ စစ္၀တ္တန္ဆာ အျပည့္အစံုျဖင့္ ေရႊထီးမုိးကာ လုိက္လံ အားေပးေနစဥ္ အဂၤလိပ္တုိ႔ အေ၀းမွ ျမင္သျဖင့္ အေျမွာက္ျဖင့္ လွမ္းပစ္ရာ က်ရူံးေၾကာင္း ေရးသားၾက၏။) 

စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ က်ရူံးေၾကာင္း သတင္းသည္ တပ္အႏွံ ျပန္႔သြားရာ တခ်ိဳ ႔တပ္သားမ်ား စိတ္ဓါတ္က်ကာ ေျပးၾကကုန္၏။ အတြင္း၀န္မင္းၾကီး မဟာမင္းလွရာဇ မွ ရႏုိင္သမွ် စစ္သား မ်ားကို စုရုံး ကာ  မဟာဗႏၶဳလ ၏ အရုိးအုိး ျဖင့္ ဓနုျဖဴ မွ ဆုတ္ခြာလာေလသည္။ ဓည၀တီျမိဳ ႔ကို လည္း ျမန္မာကို မလုိလားေသာ အုပ္စု မ်ားမွ ပုန္ကန္ၾကကာ တုိက္ခိုက္ၾကေလသည္။ စစ္ကူအျဖစ္ ခ်ီတက္လာသာ အတြင္း၀န္မင္း မဟာဥဇနာ လည္း ျပည္ျမိဳ ႔ ေရာက္ေသာ္ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ အေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းပုိ႔ေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မ်ားကို စနစ္တက် စုရုံးျပီး အဂၤလိပ္မ်ားကို ခုခံ ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ျပန္ေလသည္။ 

ဒြာရာ၀တီမင္းသား ဦးေဆာင္ေသာ တပ္အင္အား ၃ ေသာင္း ရွိေသာ ဟံသာ၀တီ စစ္ေၾကာင္း မွ မလြန္ျမိ ု႔တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ၊ ေျမထဲျမိဳ ႔၊ ျမစ္ကုိင္းျမိဳ ႔ မ်ားကို ခံတပ္အသီးသီး ေဆာက္ျပီး အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ခုခံခဲ့သည္။ ၁၈၂၅၊ ၆ လပုိင္း၊ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္  အဂၤလိပ္ဘက္မွ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ အရင္ဆံုး ကမ္းလွမ္းလာေလသည္။ အင္း၀ဘက္မွ ဒြာရာ၀တီမင္းသား ဦးေဆာင္ျပီး၊ အတြင္း၀န္မင္းၾကီး ၂ ပါး၊ အရာရွိ မ်ားစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကရာ အေျဖမထြက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

အဂၤလိပ္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ စစ္ပြဲ သည္ ၁၀ လၾကာေအာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး အဂၤလိပ္ဘက္မွ တျဖည္းျဖည္းျခင္း ေရွ႔သို႔ ခ်ီတက္လာႏုိင္ရာ ေနာက္ဆံုး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ၄ ရက္ခရီး ျဖင့္ ေရာက္ေသာ ရႏၱပိုရြာ သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေလသည္။ ထုိရြာ ေရာက္မွ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား ႏွင့္တကြ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား တုိ႔သည္ ျမန္မာတုိ႔ စစ္ရူံးေၾကာင္းကို လက္ခံ ခဲ့ေလသည္။ သေဘာမတူႏုိင္သာ္လည္း အဂၤလိပ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိေသာ အခ်က္မ်ားကို လုိက္ေလ်ာခဲ့ရေလသည္။ ရႏၱပို စာခ်ဴ ပ္မ်ားထဲမွ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားမွာ - 

၁. ျဗိတိသွ် အား ရခုိင္(အာရကန္)၊ တနသၤာရီ၊ မဏိပူရ ႏွင့္ အာသံ နယ္မ်ားကို ေပးအပ္ရန္
၂. ကခ်ာ ႏွင့္ ဂ်ိမ္းရွ နယ္မ်ားကို မထိပါးရန္
၃. ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပါင္ စတာလင္ တစ္သန္း  ကုိ ေလးရစ္ခြဲေပးရန္ ( ထုိေခတ္ ျမန္မာေငြအရ ေငြဒဂၤါး ၁၀ သန္း က် သင့္ျပီး၊ ထုိေခတ္ က အၾကမ္းအားျဖင့္ ရြာသား တဦး ၀င္ေငြ မွာ တလ ေငြ ဒဂၤါး တျပား သာ ရွိသည္) 
၄. ႏွစ္ျပည္ေထာင္ အခ်င္းခ်င္း သံအမတ္ထားရွိရန္

ထုိအခ်က္မ်ားကို အင္း၀ဘက္မွ လုိက္ေလ်ာခဲ့ရသည္။ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ ပထမ အဂၤလိပ္က်ဴ းေက်ာ္ စစ္ပြဲ အျပီးတြင္ စိတ္ဓါတ္အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာသည္ မိမိလက္ထပ္တြင္ ျပိဳ လဲ သြားရသျဖင့္ မစားႏုိင္မေသာက္ႏုိင္ ျဖစ္ျပီး၊ တခါတရံ လသာေဆာင္မွ အေ၀းသုိ႔ စကားမေျပာဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေငးေမာ ေနသျဖင့္ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား ရူးသြားျပီဟု ေကာလဟလ မ်ား ထြက္ေပၚလာေလေတာ့သည္။

ဘၾကီးေတာ္ဘုရား သည္ တုိင္းေရးျပည္ေရးမ်ားကို လံုး၀ လွည့္ၾကည့္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထုိစစ္ပြဲ အျပီး မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိတုိ႔သည္ ဘုရင္အာဏာကို လံုး၀ ရရွိသြားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိကုိ ျပည္သူမ်ားစြာ ရြံမုန္းၾကေတာ့သည္။ ယခင္က မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ ကို မုန္းတီးသူမ်ားမွာ နန္းေတာ္ အတြင္းရွိ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ပြဲျပီးဆံုးသြားသည့္အခါ ျပည္သူမ်ား က မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ တုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ရူံးေၾကာင္း ေျပာဆုိလာၾကျပီး ရြံမုန္းလာၾကသျဖင့္ အဖတ္ဆယ္ ရန္ မယ္ႏု သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ရက္ရက္ေရာေရာ ဒါန မ်ားစြာ ျပဳ လုပ္လာေလ၏။

ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားစြာ ကိုလည္း ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိျပင္ ျပည္သူမ်ား ခ်စ္ခင္ သည့္ စၾကာမင္းသား ေလး ႏွင့္ မိမိ၏ သမီးေတာ္ကို လက္ဆက္ေစေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စၾကာမင္းသား ကို အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ မအပ္ႏွင္းေပ။ ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ တခ်ိန္လံုး ေငးေမာ ေနသျဖင့္ အရာကိစၥအားလံုး မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အုိ သာ ဆံုးျဖတ္ၾကေလသည္။

ဓႏုျဖဴ ျမိဳ ႔ရွိ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ အုတ္ဂူ
ထုိ အဂၤလိပ္ ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ အင္ပါယာ ၏ ပထမဆံုး တုိက္ပြဲသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အၾကာဆံုးေသာ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ပြဲ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေငြေၾကးအရ တန္ဖုိးအၾကီးဆံုး တုိက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဗိတိသ်ွ ဘက္မွ စတာလင္ေပါင္ ၁၃ သန္း ( အၾကမ္းအားျဖင့္ ယခုေခတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံ ) ကုန္က်ခဲ့ျပီး ထုိစစ္ပြဲ ေၾကာင့္ အိႏၵိယ တြင္ စီးပြားေရး ကပ္ဆုိက္မူ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာဘက္တြင္လည္း ထုိေခတ္အရ သိကၡာအၾကီးအက်ယ္ က်ခဲ့ျပီး ( ကုန္းေဘာင္မင္း မ်ားသည္ အလြန္ဘုန္းကံၾကီးေသာ မင္းအျဖစ္ ထင္မွတ္ၾကျပီး အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တုိက္ေသာ စစ္ပြဲ တုိင္း ႏုိင္သျဖင့္ မိမိကုိယ္ကို အလြန္အထင္ၾကီးၾကကုန္၏) မိမိတုိ႔ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး လည္း ယခင္ထက္ပုိျပီး က်ဆင္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ အဘက္ဘက္ ခၽြတ္ခ်ံဳ က်ဆင္းေနသည့္ၾကားမွ သာယာ၀တီမင္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ထပ္မံ ေျပာင္းခဲ့ေသး၏။စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ ၏ ဘြဲ႔သည္ အဂၢမဟာ ေသနာပတိ၊ သတိုးမဟာ ဗႏၶဳလ၊ ေနမ်ိဳးသူရ ရဲေခါင္ ျဖစ္ျပီး သူ၏ သမုိင္း၀င္ ေနာက္ဆံုးေျပာခဲ့ေသာ စကားမွာ - 

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ တိုက္ပြဲတြင္ ရႈံးေကာင္းရႈံးမည္။ ဤအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကံၾကမၼာျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေကာင္းဆုံးတိုက္ခိုက္ၾကၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အသက္မ်ားကို ေပးဆပ္ၾကမည္။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ သတၱိႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ ကင္းမဲ့သည့္အတြက္ တိုက္ပြဲရႈံးနိမ့္ရျခင္း ေၾကာင့္ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အရွက္ရျခင္းကို ကၽြန္ပ္မခံစားနိုင္ပါ။ ျမန္မာတို႔ တိုက္ပြဲရႈံးနိမ့္ ရျခင္းမွာ သူတို႔၏အႀကီးအကဲ တပ္မႉးခ်ဳပ္ကိုဆုံးရႈံးရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔အား သေဘာ ေပါက္ပါ ေစ။ ဤအရာသည္ အျမဲတည္ရွိေနမည့္ ျမန္မာတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈစိတ္ဓာတ္ကို သက္ေသၿပ လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ ကၽြန္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ ခမ္းနားထည္ဝါျခင္းကို ပို၍ ျပည့္စုံေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

Share:

No comments:

Post a Comment