ဘုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကို မိမိ နတ္ရြာစံမစံခင္ ျပီးစီးေစရန္ ေန႔ေရာညပါ လူသူ အင္အား ေျမာက္ျမားစြာ သံုးကာ ေဆာက္လုပ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပင္ပန္းၾကရကုန္၏။ ထုိျပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ ျပည္သူမ်ားကို အခစား ေပးကာ ခုိင္းေစေသာ္လည္း အရာရွိမ်ားမွ အခေၾကးေငြကုိ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသျဖင့္ မသိေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ဘုရင့္ကို စိတ္နာၾကဥ္းၾကေလကုန္၏။ ထုိေၾကာင့္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ျပီးလွ်င္ ဘုရင္ နတ္ရြာစံမည္ ဟူေသာ သေဘာင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားလာေလ၏။ 
ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ သေဘာင္၊နိမိတ္မ်ားကို အလြန္ယံု ရုံသာမက၊ မိမိကုိယ္တုိင္မွာမူလည္း ေလာကီပညာ ကို အေတာ္အသင့္ တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္ေလရာ ထုိသေဘာင္ကို ၾကားသိေသာ္ စုိးရိမ္စိတ္၀င္ကာ မင္ကြန္း ပုထုိးေတာ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ထားလုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ေျမးေတာ္မ်ားကို မိမိ လြန္ေသာ္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ကုိ ျပန္ထားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဆငျ္ဖဴ မယ္ နတ္ရြာစံ ျပီးေသာ္ စစ္ကိုင္းမင္းသား ႏွင့္ မယ္ႏု အေၾကာင္း နန္းတြင္း ေကာလဟလ ထြက္ေနသည္ကို ပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး အသက္ ၈ ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ပန္းေတာင္းမင္းသမီးကို အိမ္ေရွ႔မိဖုရားေခါင္ ေနရာ ေပးကာ မိမိကုိယ္တုိင္ ေျမးေတာ္ စစ္ကုိင္းမင္းသား ႏွင့္ လက္ဆက္ ေပးေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ေျမးေတာ္ ကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ မယ္ႏု သတင္းကို ၾကားသိေသာ္လည္း နန္းေတာ္မွ ေမာင္းထုတ္ျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ 

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၀န္မင္းမ်ား လွည့္လည္ သြားလာပံု ( ဆရာျခံဳ ပန္းခ်ီ) 

ဘုိးေတာ္ဘုရား အျမင္မွာေတာ့ မိဖုရားေခါင္ေနရာကို မဟာဆီမဟာေသြး မ်ားကိုသာ ေနရာေပးေစလုိ၏။ စစ္ကိုင္းမင္းသားမွ မယ္ႏုကို ၾကိဳက္လွ်င္ ယူခြင့္ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ မိဖုရားေခါင္ေနရာကိုေတာ့ မေပးေစလုိခဲ့ေပ။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မိမိအသက္ အုိမင္းလာသည္ကိုလည္း သတိထားမိ၏။ ထုိေၾကာင့္ မိမိ လြန္ေသာ္ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ အတြင္း ေသြးမစြန္းေစရန္ စီစဥ္ေလ၏။ 

ေျမးေတာ္ ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းမင္းသား ႏွင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ကို ေခၚကာ မိမိလြန္လွ်င္ သာယာ၀တီ မင္းသားကို အိမ္ေရွ႔စံ အျဖစ္ ထားရမည္ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ေပးခဲ့ေလသည္။ ထုိျပင္ အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦးကိုလည္း အျမင့္ဆံုး ရာထူး ေပးရန္ မိန္႔ခဲ့၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္တြင္ အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦး သည္ ရုိးရုိး ၀န္မင္း ရာထူး သာ ရခဲ့သည္။ သူ၏ ေခါင္းမာ မူမ်ားေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ရာထူး ၾကီး မေပးခဲ့ေပ။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၉ ၊ ၂ လပုိင္း၊ ၂၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ အညာသီဟေတာ သုိ႔ ခရီးထြက္ကာ ဘုရားတည္ ေစတီတည္ ေလ၏။ ထုိေတာ တြင္ ယာယီ နန္းေတာ္ေဆာက္ကာ ရက္ ၅၀ ေနျပီး ဘုရား တည္ ျပီးသည္အထိ ေနထုိင္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာေလသည္။ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူျပီး ၂ ရက္ခန္႔ အၾကာ တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္လာေလ၏။ ေရာဂါလည္း အလြန္အမင္း တက္လာေနရာ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ႏွင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ကို အျပင္းေခၚ ခုိင္း ေလ၏။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းသားႏွစ္ပါး ကို မွာ စရာရွိသည္မ်ားကို မွာၾကားေတာ္မူျပီးေနာက္ ထုိႏွစ္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔၊ ညေနေစာင္း အခ်ိန္တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အားလံုး ၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ပင္ နတ္ရြာစံေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္မွာ ၇၄ ႏွစ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ား ထဲတြင္ စံခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ေနခဲ့ေသာ မင္းျဖစ္ေလ၏။ 


  
ဘုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံလွ်င္ ေျမးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္းသားမွ အမရပူရ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ စစ္ကုိင္းမင္း (ေခၚ) ဘၾကီးေတာ္ ဘုရင္ျဖစ္လွ်င္ ပထမဆံုး လုပ္ရပ္ မွာ ဘုိးေတာ္ဘုရား စကားကို ပယ္ျပီး မယ္ႏုကို ေတာင္ညာစံ ေဒ၀ီ ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။ ကုန္းေဘာင္သမိုင္းတြင္ မဟာအမွား တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ ထူးျခားမူ ေနာက္ တခုမွာ မင္း အဆက္ဆက္ ရဟန္းဂုိဏ္းၾကီး ႏွစ္ခု ထိ ကြဲ သြားေသာ ကိစၥကို အျပီးသတ္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အတင္ဂုိဏ္း ႏွင့္ အရုံဂုိဏ္း ဆုိျပီး ျမန္မာျပည္သာသနာ တြင္ ၀ိ၀ါဒါ ကြဲ ခဲ့ၾကသည္။ အတင္ဂုိဏ္း ၀ါဒ မွာ သာမဏမ်ား ျမိဳ ႔ရြာ အတြင္း ၀င္ေသာ အခါ ရဟန္းမ်ားလုိ သကၤန္းရုံရန္ မလုိ၊ လက္ကန္႔ေတာ့ထုိးျပီး အနံတေတာင္ အလ်ားသံုးေထာင္ရွိ သကၤန္းအတုကို လက်ၤာပခံုး တြင္ တင္ျပီး ၀င္ရမည္ဟု ဆုိၾကသည္။

အရုံဂုိဏ္းမွာမူ သာမေဏမ်ားသည္ ရဟန္းကဲ့သုိ႔ သာ ျပဳမူရမည္။ ပရိမ႑လသိကၡာပုဒ္ႏွင့္အညီ ၀တ္၍ သုပၸဋိစၧႏၷသိကၡာပုဒ္ႏွင့္အညီ ႐ုံရမည္ ဟု ဆုိၾကသည္။ ထုိ ဂုိဏ္းၾကီး ႏွစ္ခု အေျခအတင္ ကိစၥသည္ အင္း၀ဘုရင္ စေနမင္း လက္ထက္မွ စခဲ့ရာ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ေရာက္ေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အရုံဂုိဏ္း ဆရာေတာ္ဘက္ ပါခဲ့ေလ၏။ 

ထုိေနာက္ အတင္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ ဆရာေတာ္ အတုလမေထရ္ကို လူ၀တ္လဲေစျပီး ေလွဦးတြင္ ကုိယ္လံုးတီးထားလ်က္ ထုိဘုန္းၾကီးလူထြက္ကို ဧရာ၀တီျမစ္ရုိး တစ္ေလွ်ာက္ သံခ်ပ္ထုိးျပီး ရူတ္ခ်ေစခဲ့သည္။ တျခား ၀ိနည္း ႏွင့္ မညီေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလည္း သဲက်ံဴ းေစျခင္း၊ ေရခပ္ေစျခင္း စေသာ ဒဏ္မ်ားကို သာသနာပုိင္မွ တဆင့္ ဒဏ္ခတ္ခဲ့ေလ၏။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္မက္ မျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးကား မေကာင္းခဲ့ေပ။ အေလာင္းမင္းတရားလက္ထက္ ဟုိင္းၾကီးကၽြန္းရွိ အဂၤလိပ္မ်ားကို မြန္စစ္ပြဲတြင္ မြန္ဘက္ပါသည္ဟု အေလာင္းမင္းတရားက ယူဆသျဖင့္ အဂၤလိပ္မ်ားကို ဟိုင္းၾကီးကြၽန္းမွ အျပီး သုတ္သင္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ ေအာင္ သံတမန္ အဆက္အဆံ မရွိခဲ့ဘဲ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ တြင္မွ ျပန္လည္ ဆက္ဆံခဲ့၏။ 

အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ပုသိမ္ေလွခြန္ ကိစၥ နွင့္ ပက္သက္ျပီး ျမိဳ ႔၀န္ႏွင့္ အခ်င္းမ်ားရာ မြန္နယ္ (ဟံသာ၀တီ- ရန္ကုန္- ဧရာ၀တီ ) ကို ေပးမည္ေလာ စစ္မက္ျပဳ မည္ေလာ ဟူသည့္ အဆင့္အထိ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏုိး ၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ ႏွင့္ အမတ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္ တင္ခ်က္မ်ားကို လို္က္နာျပီး ထုိ အခြန္ကိစၥကို ေျဖရွင္းလုိက္သျဖင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္မျဖစ္ခဲ့ရေပ။ ေျဖရွင္းရာမွာ ေငြေတာ္တသိန္း ေလ်ာ္ေၾကး ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္မွစျပီး ကုန္းေဘာင္မင္း ကို စမ္းသပ္လာခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္မ်ားသည္ ေျမးေတာ္ ဘၾကီးေတာ္ လက္ထက္တြင္ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ကို ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ 


Share:

No comments:

Post a Comment