ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္ရာဇ၀င္

စဥ့္ကူးမင္းသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရ ၏ ကူညီမူျဖင့္ ဘုရင္ျဖစ္လာသူျဖစ္၏။ ဘုရင္ မျဖစ္ခင္က ကဗ်ာေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ အစရွိသည့္ အႏုပညာတြင္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနသူျဖစ္သျဖင့္ စဥ့္ကူးမင္းကို အမ်ားမွ အထင္အျမင္ေသးၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအထင္အျမင္သည္ စဥ့္ကူးမင္းနန္းတက္ေသာ္ ထက္တက္စင္ လြဲေလေတာ့၏။

 AD 1777၊ 5 လပုိင္း၊ 22 ရက္ေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ အမိန္႔တခု ဖတ္ၾကား ေစခဲ့သည္။ စဥ့္ကူးမင္းမွာမူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမတက္ေပ။ အမိန္႔ေတာ္ကား ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရကို စစ္ကုိင္းသို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေသာ စာျဖစ္၏။ ထုိအျပင္ မဟာသီဟသူရ၏ သမီးေတာ္ ေျမာက္နန္း မိဖုရားကိုလည္း ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ ေပးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကို မည္သူမွ် မသိရွိရေပ။မဟာသီဟသူရ မွာလည္း ရုတ္တရက္ အမိန္႔ေပးခံရသျဖင့္ ဘုရင္ကို ေတြ႔ခြင့္ေတာင္းေသာ္လည္း မရဘဲ ခ်က္ျခင္း ထုိေန႔တြင္ စစ္ကုိင္းသုိ႔ သြားရေလ၏။ မိမိ၏ သမီးအတြက္လည္း အလြြန္၀မ္းနည္းကာ စဥ့္ကူးမင္း ကိုလည္း လြန္စြာမွ ေဒါသျဖစ္ေလသည္။

စဥ့္ကူးမင္း သည္ ထုိႏွစ္ ၉ လပုိင္းတြင္ ဦးရီးေတာ္ အျမင့္မင္းသား ကုိလည္း မသင့္ေသာ အၾကံကို ၾကံသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဆီးျပီး ေသဒဏ္ေပးျပန္ေလသည္။ ထုိေနာက္ က်န္ရွိေနေသာ ဦးရီးေတာ္ ၃ ပါး ျဖစ္သည့္ ဗဒံုမင္း(ဘုိးေတာ္ဘုရား) ၊ ပခန္းမင္းသား၊ ပင္းတလဲမင္းသား တုိ႔ကို လည္း နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးကာ ျမိဳ ႔အသီးသီးတြင္ ဆင္းရဲစြာ ေနထုိင္ေစ၏။

AD 1780၊ 2 လပုိင္း၊ 4 ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ အခမ္းအနားၾကီးစြာျဖင့္ မန္လည္ဆရာေတာ္ ကို သာသနာပုိင္အျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလသည္။ ထုိပြဲ က်င္းပျပီးေနာက္ ၃ လ အၾကာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း ၏ သားေတာ္ မင္းသားေမာင္ေမာင္ကို ေဖာင္းကားရြာသုိ႔ ရြာစား အျဖစ္ပုိ႔ေလသည္။ မင္းသားေမာင္ေမာင္ လည္း မိမိကို ရြာစား အဆင့္သို႔ ပုိ႔သျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူပီပီ အမ်က္ထြက္ျပီး အျငိဴ းထားေလ၏။

စဥ္႔ကူးမင္း သည္ ထုိသုိ႔ မိမိထီးနန္းကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္မည့္ သူေတြကို ဖယ္ရွားျပီးေသာ္ ေန႔စဥ္ နန္းေတာ္တြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ ကခုန္ျခင္း၊ ၾကက္တုိက္ျခင္း မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးေလ၏။ တံုပူရီဘုရင္ Taskin မွ  အင္း၀ပုိင္ ခ်င္းမုိင္ကို ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ေသာ အခါ စဥ္႔ကူးမင္းမွ စစ္တပ္လႊတ္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ၾကာ ျမန္မာ လက္ေအာက္တြင္ ရွိခဲ့ေသာ ခ်င္းမုိင္သည္ ယုိးဒယားေအာက္သုိ႔ လံုး၀ က်ေရာက္သြားေလ၏။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းကုိလည္း မွန္မွန္မတက္သျဖင့္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ မွဴ းမတ္မ်ားမွ မၾကည္ညို ၾကေတာ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ စဥ့္ကူးမင္း သည္ မိမိလုပ္ခ်င္သည္ကိုသာ လုပ္ေနျပီး မည္သူကိုမွ ဂရုမစုိက္ေပ။ ေပ်ာ္ခ်င္တုိင္း ေပ်ာ္ေနျပီး မိမိ ေရွ႔ေရွးအတြက္ပင္ စိတ္မပူခဲ့ေပ။ ထုိသုိ႔ နန္းစံေနျပီး AD 1782၊ 2 လပုိင္း၊ 2 ရက္ေန႔တြင္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သည္ ပ်င္းဖုိ႔ ေကာင္းသည္ဟု ဆုိျပီး မယ္ေတာ္အပါအ၀င္ မိဖုရား ေမာင္းမအေပါင္းတုိ႔ႏွင့္ သက္ေတာ္ေစာင့္ရဲမက္၂ ေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ အညာသီဟေတာသုိ႔ ဘုရားဖူး ထြက္ေလသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ရာဇဘိသိတ္မဂၤလာ ခံယူပြဲ
စဥ္႔ကူးမင္း အညာသီဟေတာသုိ႔ ဘုရားဖူးထြက္ေနစဥ္ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ သည္ ညအခ်ိန္ တြင္   ဘုရင္ကဲ့သုိ႔ မင္းခန္းမင္းနား ျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္လာေလ၏။ တံခါးမွဴ းတုိ႔လည္း မင္းခမ္းမင္းနား ျဖင့္ အင္း၀ဘုရင့္အလံမ်ား ေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္ မေမးျမန္းဘဲ တံခါးကို ဖြင့္ေပးေလသည္။   နန္းေတာ္ တံခါးမွဴ းလည္း ဘုရင္ ျပန္လာသည္ ဟုသာ ထင္ျပီး တံခါးဖြင့္ေပးေလ၏။

ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ သည္ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ေဟာင္း မဟာသီဟသူရ ၏ အကူအညီျဖင့္ အင္း၀နန္းေတာ္ ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလ၏။ လႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကို ဘုရင္အမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေစျပီး အားလုံးကို သစၥာေပးေလသည္။ ၀န္ၾကီး မ်ား၊ မွဴ းမတ္မ်ား လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ သစၥာ ခံၾကေလ၏။ မဟာသီဟသူရ ကို သက္ေတာ္ရွည္ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္အျဖစ္ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ မွ ခန္႔အပ္ေလ၏။

ထုိေနာက္ အေလာင္းဘုရား၏ သားေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဗဒံုမင္းသားၾကီး၊ပခန္းမင္းသားၾကီး ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္းသားၾကီး တုိ႔ကို အင္း၀သုိ႔ ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ျပီး အိမ္ေတာ္ေဟာင္းတြင္ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ ထားေလ၏။      အင္း၀ျမိဳ ႔ကို မိမိ၏ သစၥာခံ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစျပီး စစ္ေရးကိစၥတုိ႔ကိုလည္း စီရင္ေလသည္။ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ အတူပါလာေသာ ရြာသားမ်ား၊ ေတာသားမ်ားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္၏ ၾကီးက်ယ္မူကို ျမင္ရ ေသာ အခါ ေလာဘတက္ျပီး ဘုရင္နာမည္ျဖင့္ သေဌးအိမ္ေတြထံ ၀င္ကာ ရမ္းကား ေလ၏။ လုိခ်င္သမွ် တုိ႔ကို လည္း လုယူေလ၏။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား သည္ ဘုရင္ထက္ ငယ္ေသာ ပလႅင္ ႏွင့္ ေရႊထီးမုိးကာ ခစားခြင့္ရ၏။
ထုိအျခင္းအရာ ကို ျမင္ေသာ ဗဒံုမင္းသား သည္ စိတ္မခ်မ္းမေျမ့ ျဖစ္ရေလသည္။ ထုိအခါ ဗဒံုမင္းသား ထံ ခစားေနေသာ ဦးေပၚဦး မွ အေလာင္းမင္းတရားကို သစၥာရွိေနေသးေသာ အမတ္မ်ား၊ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ႏွင့္ ဗဒံုမင္းသား ကုိ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ေအာင္ လွ်ိဴ ႔၀ွက္ စီစဥ္ေပးေလသည္။ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ မွ အင္း၀နန္းကို သိမ္းပိုက္ လုိက္ေသာ အခါ ေဇတ၀န္ေဆာင္ေတာ္ျမဲ ေမာင္လွ သည္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ေျပး ျပီး စဥ့္ကူးမင္း ရွိရာ သုိ႔ အေျပးအလႊား သြားကာ နန္းေတာ္ သိမ္းပုိက္ခံရေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

စဥ္႔ကူးမင္းလည္း အင္း၀ကို ျပန္လည္ သိမ္းရန္ စီရင္ကာ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ ႔သို႔ ၀င္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္သည္ဗုိလ္ပါမ်ား အလြန္နည္းသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ားထံ အကူအညီေတာင္းရန္ အတြက္ ျမစ္ညာ သုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ခရီးလမ္း တေလွ်ာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ပါလာေသာ ဗုိလ္မွဴ း၊ တပ္မွဴ းမ်ား ရဲမက္မ်ား အသီးသီး ထြက္ေျပးၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေဖာင္ေတာ္ကို ဆြဲငင္မည့္သူ မရွိ ျဖစ္သြားေလသည္။

စဥ္႔ကူးမင္းလည္း ၾကံရာမရ ျဖစ္ျပီး က်န္ရွိေနေသာ မိဖုရား ႏွင့္ ေမာင္းမ၊ အေျခြအရံေတာ္ အနည္းအငယ္ တုိ႔ႏွင့္ ကံအတုိင္းသာ ျဖစ္ပါေစေတာ့ ဟုဆုိကာ အင္း၀သုိ႔ စုန္ဆင္းေလ၏။ ေဖာင္ေတာ္ကို ေမာင္းမ ႏွင့္ အေျခြအရံ မ်ားမွ ဆြဲငင္ ေလွာ္ လာခဲ့ရေလ၏။

ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္  အင္း၀နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ထားျပီး ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ဗဒံုမင္းသား မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို ၀င္စီးေလသည္။ ဗဒံုမင္းသား ကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ျပီး ျမင္သမွ် ခုခံသူ မွန္သမွ် သတ္ပစ္ ေလ၏။ အေလာင္းမင္းတရား ကို သစၥာခံသူ အမ်ားအပါး ပါ၀င္သျဖင့္ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ျမင္ ေလသည္။ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ ကိုလည္း ဖမ္းမိေသာ ေနရာတြင္ ဗဒံုမင္းသား ကုိယ္တုိင္ သတ္ပစ္ေလ၏။

အင္း၀သုိ႔ စုန္ဆင္းလာေသာ စဥ္႔ကူးမင္း ကုိလည္း ဖမ္းဆီးလာေစျပီး ေရွ႔ေတာ္ ေရာက္ေသာ္ လက္စြဲေတာ္ ဓါးျဖင့္ ကြပ္မက္ေလ၏။ မိဖုရား ၄ ပါး လည္း အတူတူ ကြပ္မက္ ျခင္း ခံရေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ မဟာဆီ မဟာေသြးမ်ား အျခင္းျခင္း အာဏာလုေသာ နန္းသိမ္းပြဲ သည္ တခဏ ျငိမ္းသြားရေလ၏။ ဗဒုံမင္းသား လည္း အင္း၀ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment