စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္တတ္ေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရား

ရခုိင္ကို သိမ္းပုိက္ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားၾကီးသည္ ရခုိင္မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ကို ပင့္ေဆာင္ရန္ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္တကြ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ စံပယ္ရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ကာ အခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဂါထာေတာ္မ်ား၊ စည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ တီးခတ္ကာ ပူေဇာ္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပညာရွိမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေသခ်ာ ေလ့လာျပီး ပင့္ေဆာင္ရန္ အစစရာရာ ျပင္ဆင္ၾကရေလ၏။


အမရပူရအိမ္ေရွ႔မင္းသားဦးေဆာင္ျပီး ရခုိင္မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္လာရာ AD 1785 , ဇန္န၀ါရီလ , 19 ရက္ တြင္ ပုိးခ်ည္ကၽြန္း ခံတပ္ ဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေလ၏။(မွတ္ခ်က္ ရခုိင္ရာဇ၀င္ဆရာမ်ားကမွာမူ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ၾကီးကို ေဖာင္ျဖင့္ ပင့္လာရာတြင္ အလြန္ေလးလံသျဖင့္ ေရတြင္ က်ေတာ္မူသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားၾက၏) ထုိသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ေနစဥ္ ေျမာက္ဦးတြင္ က်န္ရွိေနေသာ တပ္မွဴ းမ်ားမွ ရခုိင္ဘုရင္ ကို ေတာနင္းရွာေဖြၾကရာ ကၽြန္းေခ်ာင္းသာယာကၽြန္း တြင္ ဖမ္းမိေလသည္။ ေျမာက္ဦး ႏွင့္တကြ ရခုိင္ျပည္ ကို အုပ္စုိးရန္ ဘုရင္ခံ အျဖစ္ မင္းၾကီး မင္းေခါင္ေက်ာ္ကို ရဲမက္အင္အား ၁ ေသာင္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစေလ၏။

တပ္မွဴ းတုိ႔သည္ ဖမ္းမိေသာ ရခုိင္ဘုရင္ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသား ထံ လာေရာက္ ဆက္သၾကေလသည္။ အိမ္ေရွ႔မင္းသား သည္ ေျမာက္ဦးမွ ရခုိင္ဘုရင္ ႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ အျပင္၊ ပညာရွိ ပုေရာဟိတ္ မ်ား၊ ျဗဟၼဏမ်ိဴ း ( ဟိႏၵိဴ ဘာသာေရးဆရာ(သုိ႔) ဆာဒူး ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ)၊ အေျမာက္ၾကီးငယ္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ေရႊေငြရတနာ အစရွိသည္မ်ားကို သယ္ေဆာင္လာခဲ့ျပီး ဘုိးေတာ္ဘုရားကို စာရင္းႏွင့္တကြ ဆက္သေလသည္။

မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီး အမရပူရေရႊျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ေသာအခါ ပညာရွိတုိ႔ ရွာေဖြထားသည့္ ကုန္းေတာ္(ယခု လက္ရွိဘုရားၾကီး သီးတင္းသံုးရာေနရာ) တြင္ ေရႊျပာသာဒ္ျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ကာ ၾကီးစြာေသာ ပူေဇာ္မူကို ျပဳေလသည္။

ရခုိင္ကို ေအာင္ႏုိင္ျပီးသည့္ေနာက္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္လုိေသာ ဆႏၵ ေပၚေပါက္ လာေလ၏။ တခ်ိဴ ႔ေသာ မွဴ းမတ္မ်ားလည္း မ်က္ႏွာရခ်င္ၾကသျဖင့္ ဘုရင္ကို စၾကာမင္းနီးပါး ထင္ေအာင္ ေျမွာက္ေပးၾကေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလေတာ့ သည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ တပ္ေၾကာင္း ၆ ေၾကာင္းခြဲကာ စစ္သည္ ငါးေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ဘန္ေကာက္သုိ႔ AD 1785 , 11 လပုိင္း , 11 ရက္ေန႔တြင္ ခ်ီတက္ ေစေလ၏။ ထုိစစ္ေၾကာင္းၾကီးကို မိမိကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဦးေဆာင္ ျပီး ခ်ီတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္း ကို အေစာင့္အေရွာက္ထား ကာ ခ်ီတက္ ေလ၏။

ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ေနစဥ္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ေရွ႔စစ္ေၾကာင္းမ်ား ရိကၡာအခက္အခဲ  ျဖစ္ေပၚေလသည္။ ထုိ အခက္အခဲ ကိုေျဖရွင္းရန္ ဗုိလ္မွဴ းမင္းေခါင္ေက်ာ္၏ စစ္ေၾကာင္းမွ ရိကၡာအနည္းငယ္ကို သြားပို႔ေဆာင္ေစေလ၏။ ထုိေနာက္ ေနာက္ေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္ေနေသာ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို မုတၱမျမိဳ ႔သို႔ အျမန္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ လႊတ္ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ ၄ ရက္တုိင္ေအာင္ စစ္သည္မ်ား ကုန္စင္ ေအာင္ ေရာက္မလာသျဖင့္ စည္းကမ္းၾကီးေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အမ်က္ထြက္ကာ မိမိလွံေတာ္ကို တပ္မွဴ းတုိ႔ ခစားေနသည့္ ေနရာ သုိ႔ ပစ္ေလ၏။
ထုိလွံသည္ စစ္ကဲၾကီး နႏၵေက်ာ္ထင္ကို မွန္ကာ ကြယ္လြန္ေလသည္။ ထုိအခါမွ တပ္မွဴ းမ်ား အားလံုး ျမင္းဒုန္းစုိင္း စီးကာ က်န္ရစ္ေနေသာ တပ္စုကို အလ်င္အျမန္ ျမစ္ကူးရန္ သြားေရာက္ ကူညီၾကေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မိမိ၏ တပ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ရိကၡာအခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္ကို မသိေပ။ တပ္မွဴ းမ်ားလည္း ဘုိးေတာ္ဘုရားအမ်က္ၾကီးေၾကာင္း သိသျဖင့္ မည္သူမွ မေလွ်ာက္တင္ရဲၾကေပ။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မိမိသားေတာ္မ်ားကိုလည္း မေခၚေဆာင္လာခဲ့။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားအား တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ွက္ေသာ္လည္းေကာင္း မေလွ်ာက္တင္၀ံ့သူမရွိျဖစ္ေနေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ လက္စြဲေတာ္ ဦးေပၚဦးမွာလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်န္ရစ္ေနခဲ့၏။

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မိမိ၏ စစ္တပ္ကုိ ယံုၾကည္ကာ ယုိးဒယားနယ္သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလ၏။ စစ္ေအာင္ႏုိင္ရန္ ပေရာဟိတ္မ်ားမွ အခ်ိန္အခါ တြက္ခ်က္ထားေပးသျဖင့္ ထုိအခ်ိိန္အခါကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ လြန္စြာ ယံုၾကည္ ကာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာျခင္းမရွိဘဲ တစြတ္ထုိး သာ ခ်ီတက္သျဖင့္ တပ္မွဴ းမ်ားမွ ရိကၡာကို ေကာင္းမြန္စြာ မစီမံႏုိင္ေပ။ ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ ေသဒဏ္ေပးခံရဖုိ႔ မ်ားသျဖင့္ အားလံုးသည္ ႏူတ္ပိတ္ ကာ ေနၾကေလ၏။

ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး ကမၼဴ ရီ ေဒသ ေရာက္ေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ေရွ႔ ခ်ီတက္ေနေသာ စစ္ေၾကာင္းမွ စီးခံေနေသာ ယုိးဒယားတပ္ကို ေတြ႔ကာ အၾကီးအက်ယ္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယုိးဒယားတုိ႔၏ တပ္ကို မထုိးေဖာက္ဘဲ တပ္ဆုတ္လာခဲ့ရေလသည္။ ရိကၡာမွန္သမွ်ကိုလည္း ယုိးဒယားတုိ႔ သိမ္းမိေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာမူ အလယ္စစ္ေၾကာင္းမွ ျဖည္းျဖည္းခ်ီတက္ေနျခင္းျဖစ္၏။ ေရွ႔ေျပးေတာ္ရဲမက္တုိ႔မွ ယုိးဒယား စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ျပီး အေရးေတာ္ပံုနိမ့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာေတာ့မွ မိမိတပ္ေၾကာင္းတြင္ ရိကၡာ ျပႆ      နာ ေပၚေနေၾကာင္း သိရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ အမ်က္ေတာ္လည္း ထြက္သျဖင့္ မိမိ တပ္မွဴ းမ်ား ကို တပ္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ကာ ျပန္လည္ ျပန္ေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ ဇင္းမယ္ေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္ေသာ စစ္ေၾကာင္းကုိ အမိန္႔မေရာက္ေသးသျဖင့္ ဇင္းမယ္ေၾကာင္းသည္ ဇင္းမယ္ရွိ ျမိဳ ႔မ်ားကို တုိက္ခုိက္ေနရာ တျမိဳ ႔ျ႔ပီးတျမိဳ ႔ သိမ္းပုိက္မိေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ တပ္ဆုတ္ရန္ ဘုရင့္အမိန္႔ ေရာက္လာေတာ့မွ တပ္ကို က်ိဴ င္းတံုထိ ဆုတ္ရေလသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရား တပ္ဆုတ္လာေၾကာင္း သတင္းရေသာအခါ မိဖုရားေခါင္မွ ဘုိးေတာ္ဘုရား အေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိသျဖင့္ မိမိ ႏွင့္အတူ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ အခ်စ္ေတာ္ သမီးေတာ္၊ေျမးေတာ္၊သားေတာ္ မ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ထိ စုန္ဆင္းကာ ေစာင့္ေနေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ မိမိကုိ လာၾကိဳ ေသာ မိဖုရားေခါင္ကို ျမင္ရသျဖင့္ စိတ္ညစ္ညဴ းေနျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကာ စိတ္ေပ်ာ္လာျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ ( မွတ္ခ်က္။  ။မိဖုရားေခါင္ၾကီး မဆင္းလာခဲ့လွ်င္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား အားလံုး ေသဒဏ္ေပးခံရဖုိ႔ မ်ား၏။ ) 
Share:

No comments:

Post a Comment