ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ စတုတၱက်ဴ းေက်ာ္စစ္

မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏုိင္ျပီးေနာက္ AD 1768 ဧျပီလတြင္ ပုဂံရွိ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ သည္ငလ်င္ေၾကာင့္ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ထီးေတာ္အသစ္သြားေရာက္ တင္လွဴ ေလ၏။ ထုိသုိ႔ တင္လွဴ ျပီး ၆ လပုိင္းတြင္ ငလ်င္ျပင္းစြာ ထပ္လူပ္သျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သည္ ပထမေဖာင္းတုိင္ျပိဳ ကာ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဟာင္းကို ငံုကာ (ယခုလက္ရွိ ဥာဏ္ေတာ္အတုိင္း) ျပန္လည္ျမင့္တင္ျပီး ျပဳျပင္ေတာ္မူေလ၏။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ေရႊေငြမ်ားစြာကို ထုတ္ေပးေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယူနန္တြင္ ခ်န္လံု၏ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng ေရာက္ရွိေနျပီး အင္း၀ကို ထပ္မံ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပန္ေလ၏။


ယခုတၾကိမ္တြင္ စစ္အင္အား ၁ သိန္းနီးပါးျဖင့္ ခ်ီတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အင္း၀တပ္မ်ားသည္လည္း ယုိးဒယားကို ေအာင္ႏုိင္ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ခုခံရန္ အင္အားအလံုအေလာက္ရွိေလသည္။ Fuheng သည္ ယခင္ မန္ခ်ဴ းတုိ႔ ခ်ီတက္သည့္အတုိင္းပင္ ခ်ီတက္ရန္ စီစဥ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုတၾကိမ္တြင္ ေပက်င္းမွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားစြာ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ယခင္ မင္ယြီမွ မွားခဲ့ေသာ ရိကၡာအမွားကို မမွားႏုိင္ေအာင္လည္း ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားေလ၏။

Fuheng ၏ ဗ်ဴ ဟာမွာ ယခင္နည္းအတုိင္း ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို အျပင္းအထန္တုိက္မည္။ ထုိသုိ႔ တုိက္ေနစဥ္ ေနာက္စစ္တေၾကာင္း မွ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ကုန္းေၾကာင္း၊ေရေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္မည္။ ရိကၡာတပ္မ်ားကိုလည္း ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးမွသာ ခ်ီတက္မည္။ ထုိ ရိကၡာတပ္ကို ေရေၾကာင္းမွ ကာကြယ္မည္။ ထုိေနာက္ ေနရာေကာင္းတခု တြင္ ခံတပ္အၾကီး တခု တည္ေဆာက္ကာ အင္း၀ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိက္သိမ္း မည္ ျဖစ္၏။

ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ယခင္နည္းအတုိင္း ေကာင္းတံုခံတပ္ကို ထပ္မံေကာင္းစြာ ျပင္ဆင္ေစေလ၏။ ယခုတခါ တြင္မူ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား ဗန္းေမာ္သုိ႔ မေရာက္လာမီ နယ္စပ္တြင္ ခုခံတုိက္ခုိက္ရန္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ ကုိ နယ္စပ္သုိ႔ ဦးစြာ ခ်ီတက္ထားခုိင္းေလသည္။

 ေကာင္းတံုခံတပ္ကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ဗလမင္းထင္( ၃ ၾကိမ္တုိင္ေအာင္ မန္ခ်ဴ းကုိ ခုခံႏုိင္သျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္အထိ ရာထူးတုိးေပးျခင္းခံရ၏)  မွ ထပ္မံျပီး ကြပ္ကဲျပန္၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ဘက္တြင္ ယုိးဒယားမွ ျပန္လာေသာ ႏြားထုိးၾကီးျမိဳ ႔ကို အပုိင္စားအျဖစ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ဘက္မွ ခ်ီးေျမွာက္ထားေသာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား Pierre De Milard လည္း ပါ၀င္၏။ Pierre သည္ အေျမွာက္တပ္ႏွင့္ ေသနတ္တပ္ကို တာ၀န္ယူ ၏။

Fuheng ကို မန္ခ်ဴ းဗုိလ္မွဴ းမ်ားမွ မုိးလုံး၀ အကုန္ ႏုိ၀င္ဘာေလာက္မွ ခ်ီတက္ရန္ အၾကံေပးေသာ္လည္း Fuheng သည္လက္မခံဘဲ မဟာသီဟသူရ မွ ယူနန္ကို ခ်ီတက္လာႏုိင္သည္ဟု မွားတြက္ျပီး အင္း၀တပ္မ်ား နယ္စပ္မေရာက္မီ အလ်င္ဦးစြာ တုိက္လုိသျဖင့္ မုိးကုန္သည့္လ ေအာက္တုိဘာလ (မိုးလံုး၀မကုန္ေသးေပ) တြင္ စတင္ခ်ီတက္ေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ဗန္းေမာ္တြင္ မဟာသီဟသူရ ၏တပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ျပီး စစ္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ၾကေလ၏။


 Fuheng သည္ အစီအစဥ္ အတုိင္း ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္းတံုကို စစ္ၾကီးခင္းေနစဥ္၊ အင္အား ၇ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ေရႊေညာင္ပင္ရြာတုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ျပီး ထုိရြာအနီးတြင္ ခံတပ္အၾကီးတခု တည္ေဆာက္ေလသည္။ ထုိခံတပ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ျပီးေသာ္ ထုိခံတပ္ကို ဗဟုိျပဳျပီး စစ္ေလွယာဥ္မ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ကာ ေရေၾကာင္းမွ အင္း၀ကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။

ထုိအေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္ၾကားသိရေသာ္ လက္၀ဲမွဴ းကို ကုန္းေၾကာင္းျဖင့္ မန္ခ်ဴ းခံတပ္ကို လုပ္ၾကံရန္ ခ်ီတက္ေစျပီး၊ မန္ခ်ဴ း၏ ေရတပ္ကို ခုခံရန္ ေလွေပါင္းမ်ားစြာ ကို အလ်င္အျမန္ ေဆာက္လုပ္ေစျပီး ေရတပ္ကုိ ဗုိလ္မွဴ း မင္းလွမဟာ ဦးေဆာင္ေစျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းကို ဆန္တက္ေစေလ၏။

၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္းတံု တ၀ွက္တြင္ မန္ခ်ဴ းတပ္ႏွင့္ ၁ လၾကာေအာင္ တုိက္ပြဲ မ်ားစြာ ျဖစ္ေလသည္။ မန္ခ်ဴ းတုိ႔သည္ ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေကာင္းတံုကို မသိမ္းႏုိင္ေပ။ ဗုိလ္မွဴ းမင္းလွမဟာ ၏ ေလွတပ္ ႏွင့္ မန္ခ်ဴ းေလွတပ္တုိ႔လည္း ဧရာ၀တီျမစ္တြင္ အၾကီးအက်ယ္တိုက္ပြဲျဖစ္ျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ မ်ားစြာ က်ရူံးရ ေလသည္။

ထုိသုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တုိက္ခုိက္ေနၾကျပီး ဒီဇင္ဘာလ အေရာက္တြင္ မန္ခ်ဴ းခံတပ္မွ စစ္သားမ်ား အထြက္နည္းလာသည္ကို အင္း၀ဘက္မွ ရိပ္မိေလ၏။ အေၾကာင္းအမွန္မွာ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng သည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ မိ ျပီး အျပင္းဖ်ားေနျခင္းျဖစ္၏။ မန္ခ်ဴ းတပ္သား ေတာ္ေတာ္မ်ားစြာလည္း ဖ်ား ေန၏။ ထုိအေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္တုိ႔ မသိေပ။

Fuheng ပံု
မန္ခ်ဴ းခံတပ္မွ စစ္သားအထြက္နည္းသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဆင္ျဖဴ ရွင္ဘက္မွ အင္အား ၄ ေသာင္းျဖင့္ မန္ခ်ဴ းခံတပ္ကို အလံုးအရင္း တုိက္ခုိက္ေစေလသည္။ မန္ခ်ဴ းတုိ႔လည္း အင္အား ၅ ေသာင္းျဖင့္ ခံတပ္မွ ထြက္ကာ အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကေလသည္။ အင္း၀ဘက္မွ အျပင္းအထန္ ခုခံတုိက္ခုိက္သျဖင့္ မန္ခ်ဴ းတပ္သား မ်ား အက်အရူံးမ်ားလာကာ ဗန္းေမာ္ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဗန္းေမာ္ဘက္တြင္ လည္း ေကာင္းတံုခံတပ္ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားသည္ ႏွစ္ဖက္ညုပ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာေလသည္။ Fuheng လည္း အျပင္းဖ်ားေနသျဖင့္ မန္ခ်ဴ းဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မ်ားမွ အင္း၀ကို စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ကမ္းလွမ္း လာေတာ့၏။

ထုိ စစ္ေျပျငိမ္းကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အင္း၀ဗုိလ္မွဴ းမ်ားက လက္မခံခ်င္ၾကေပ။ သုိ႔ေသာ္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ မွ လက္ခံျပီး ဘုရင့္အျပစ္ေပးလွ်င္ သူခံမည္ဟု ဆုိသျဖင့္ လက္ေအာက္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ ႏွင့္ မန္ခ်ဴ းဗုိလ္ခ်ဴ ပ္တုိ႔သည္ ေကာင္းတံုခံတပ္ တြင္ စစ္ေျပျငိမ္းစာခ်ဴ ပ္ခ်ဴ ပ္ဆုိၾက၏။ ထုိစာခ်ဴ ပ္တြင္

၁၊ ယူနန္နယ္သုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ ျမိဳ ႔စားမ်ား၊ေစာ္ဘြားမ်ားကို အင္း၀ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံရမည္။
၂၊ ေပက်င္းသည္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားနယ္မ်ား ႏွင့္ အင္း၀ပိုင္နက္မ်ားကို ေလးစားရမည္။ အေၾကာင္းမဲ့ လာေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းမရွိေစရ။
၃၊ ေပက်င္းမွ ဖမ္းဆီးမိထားေသာ အင္း၀စစ္သားမ်ားအားလံုးကို လႊတ္ေပးရမည္၊ ထုိသုိ႔ ျပဳလွ်င္ အင္း၀ဘက္မွ လည္း မန္ခ်ဴ းစစ္သားမ်ားကို ျပန္ လႊတ္ေပးမည္။
၄၊ တရုတ္ဘုရင္ ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ဘုရင္ တုိ႔ ႏွစ္ဦး ခ်စ္ၾကည္စြာ ဆက္ဆံရမည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ သံတမန္မ်ား ထားရွိရမည္။

အစရွိသည့္ ၄ ခ်က္ကို ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရမွ ဆင္ျဖဴ ရွင္ကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲ စာခ်ဴ ပ္ခ်ဴ ပ္လုိက္ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ အလြန္ေဒါသထြက္ျပီး မဟာသီဟသူရ ကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ Fuheng ဘက္မွ ထုိအခ်က္မ်ားကို လုိက္ေလ်ာသျဖင့္ ယူနန္ဘက္သုိ႔ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာ သြားႏုိင္ေလသည္။

Fuheng သည္ ေပက်င္းေရာက္ေသာ္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ေလ၏။ ခ်န္လံုသည္ ထုိအခ်က္မ်ားကို မလုိက္ေလ်ာေပ။ မန္ခ်ဴ းဗုိလ္ခ်ဴ ပ္မ်ား အင္း၀ကို ႏုိင္ေအာင္ မတုိက္ႏုိင္ပါေတာ့ေၾကာင္း ဟူေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လည္း နားမ၀င္ဘဲ နန္းစဥ္မွတ္တမ္းတြင္ အင္း၀ကို လက္ေဆာင္ဆက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခုိင္းလုိက္ေလ၏။ ကုန္းေဘာင္ကို ခ်ီတက္ေသာ စစ္ပြဲကိုလည္း မိမိ၏ အလြန္ၾကီးျမတ္ေသာ စစ္ပြဲၾကီး ၁၀ ပြဲ တြင္ စာရင္း ထည့္ခုိင္းျပီး မိမိမွ အႏုိင္ရ ေၾကာင္း နန္းစဥ္မွတ္တမ္းတြင္ ေရးသားေလ၏။

ခ်န္လံုသည္ စာခ်ဴ ပ္ပါ အတုိင္း မလုိက္နာသျဖင့္ အင္း၀ဘက္မွ ဖမ္းဆီးထားေသာ မန္ခ်ဴ းစစ္သား ၂ ေသာင္းကိုလည္း မလြတ္ေပးခဲ့ေပ။ ထုိသုိ႔ ဘုရင့္အမိန္႔မပါဘဲ စာခ်ဴ ပ္ခ်ဴ ပ္လုိက္သျဖင့္ အမ်က္ထြက္ေနေသာ ဆင္ျဖဴ ရွင္ကို အမ်က္ေျပရန္အတြက္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရသည္ ပုန္ကန္ေနေသာ မဏိပူရဘက္သုိ႔ သြားေရာက္ ႏွိမ္နင္းျပီး ေအာင္ျမင္လာကာ ေအာင္ပန္း ၂ ခု ကို ဘုရင့္ထံ သယ္ေဆာင္လာေပးေလ၏။ အင္း၀သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ ကို မန္ခ်ဴ းတုိ႔ ေပးလုိက္ေသာ လက္ေဆာင္မ်ားကို ေခါင္းေပၚ ရြက္ေစျပီး လႊတ္ေတာ္ အျပင္တြင္ တေနကုန္ ရြက္ထားခုိင္းကာ အျပစ္ေပးေလ၏။ (ထုိေခတ္က ပံုမွန္ဆုိလွ်င္ ေသဒဏ္ျဖစ္သည္) 


Share:

No comments:

Post a Comment