နန္းတြင္း ပုန္ကန္မူမ်ားၾကားက ဘုိးေတာ္ဘုရား

ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အင္း၀ေရႊနန္းကုိ AD 1782၊ 2 လ၊ 11 ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံျပီး ဘုရင္ လုပ္ေလသည္။ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ သိရီပ၀ရ၀ိဇယာနႏၱ ယသႀတိ ဘ၀နာဒိတ်ာဓိပတိ ပ႑ိတ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာ  ျဖစ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ မိမိ၏ ငယ္ကၽြန္မ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူရာ ဦးေပၚဦးတုိ႔လုိ ငယ္ကၽြန္ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ေနရာကို ရရွိၾကေလ၏။ နန္းသိမ္းပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ေငြအသျပာ သံုးေထာင္စီ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ မဟာသီဟသူရ ကို အင္း၀ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ၾကီး တေနရာ ေပးျပီး တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ဆုိေသာ္လည္း မဟာသီဟသူရ မွ လက္မခံ ပယ္ခ်ခဲ့ေလ၏။


ထုိသုိ႔ ပယ္ခ်ခဲ့သျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားကို အမ်က္ထြက္ေစခဲ့ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ တျခားနန္းတြင္းေရးရာမ်ား လုပ္စရာ ရွိေသးသျဖင့္ မဟာသီဟသူရ ကို လစ္လ်ဴ ရူ ခဲ့ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အင္း၀နန္းေတာ္ ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း မိမိ၏ အာဏာကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိေနေသးသည္။ အင္း၀ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ရူပ္ေထြး ေနေသာ အခြင့္အေရးကို အျမတ္ထုတ္လုိသူ မ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိေန၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ နန္းက်ဘုရင္ စဥ္႔ကူးမင္း ကို ထုိလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေရခ် ကြပ္မက္သျဖင့္ စဥ္႔ကူးမင္းကို သနားသူမ်ားမွ ဘုိးေတာ္ဘုရား ကို မေကာင္းသတင္းလြင့္ၾကေလ၏။

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားအတြက္ မထင္မွတ္ေသာ ပုန္ကန္မူ တခုျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေလာင္းဘုရား ၏ သားေတာ္အငယ္ဆံုး ညီေတာ္ စည္သာမင္းသား  ႏွင့္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ တုိ႔ ပုန္ကုန္မူ ျဖစ္၏။ စည္သာမင္းသား သည္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ အိမ္နိမ့္ဘ၀ တြင္ ၀န္ၾကီးအတြက္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား သင့္လွ်င္သင့္သလုိ ပုိ႔ေပးေလ့ရွိသည္။

မဟာသီဟသူရ ထံမွလည္း အၾကံဥာဏ္မ်ားစြာ ရရွိခဲ့ သူ ျဖစ္၏။ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္မွ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔ရခ်ိန္တြင္ စည္သာမင္းသား သည္ နန္းေတာ္ကို သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိျပီးသား ျဖစ္သည္။ ပင္းတလဲမင္းသား ႏွင့္ ဗဒံုမင္းသား( ဘုိးေတာ္ဘုရား) တုိ႔က တစု ျဖစ္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားတုိ႔ အုပ္စုမွ ထီးနန္းကို အလ်င္အျမန္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္လုိက္ သျဖင့္ စည္သာမင္းသားသည္ မိမိအၾကံပ်က္သြားရာ အခြင့္ေကာင္းရခ်ိန္တြင္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပို္က္ ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။

အမရပူရနန္းေတာ္ တြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ညီလာခံက်င္းပေနပံု

ထုိအၾကံသည္ ဘုိးေတာ္ဘုရားနားေတာ္ထံ ေပါက္ၾကားေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မဆုိင္းမတြ မိမိ၏ ညီေတာ္အိမ္ကို ၀င္စီးကာ ဖမ္းဆီးေစေလ၏။ စည္သာမင္းသား၏ ရဲမက္မ်ားမွ ျပန္လည္ခုခံၾကသျဖင့္ အေျခအေန ပုိမို ရူပ္ေထြး ကုန္ေလသည္။ ထုိေနာက္ မင္းသားႏွင့္တကြ ကၽြန္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျပီး စမ္းေဆးရာ ပုန္ကုန္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔သျဖင့္ ပူေပါင္းၾကံစည္သူ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၏ အထက္ျမက္ဆံုး ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ေဟာင္း ၀န္ၾကီးေဟာင္း မဟာသီဟသူရ ကိုပါ ဖမ္းဆီးေလ၏။

၀န္ၾကီးေဟာင္း မဟာသီဟသူရ ႏွင့္ သူ၏ သားေတာ္မ်ားကိုပါ ဖမ္းဆီးကာ ေသဒဏ္ေပးေလသည္။ စည္သာမင္းသားလည္း ေရခ် ကာ ေသဒဏ္ေပးခံရေလ၏။ (ေရခ်သတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဂုန္နီအိတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ပုိးခ်ည္ကဲ့သုိ႔ အေကာင္းစား ခ်ည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အိတ္ထဲတြင္ ေသဒဏ္ေပးခံရသူ မင္းေဆြမင္းမ်ိဴ း တဦး ကို ထည့္ကာ ၾကိဳးနီျဖင့္ ထိပ္ကို ခ်ည္ျပီး မင္းညီမင္းသား စီးေသာ ယာဥ္ေပၚမွ ေရထဲသုိ႔ စိမ္ကာ ေရနစ္သတ္ ျခင္း ျဖစ္၏။ ) 

ထုိေနာက္ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ထုိပုန္ကုန္မူကို ေျဖရွင္းျပီး စစ္ကုိင္းရွိ မိမိ အိမ္နိမ့္စံဘ၀ တြင္ေနထုိင္ခဲ့ေသာ အိမ္ေနရာ တြင္ ေစတီေတာ္ တည္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ ၅ လပုိင္းတြင္ မိမိႏွင့္အတူ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ေသာ ညီေတာ္ပင္းတလဲစား ကို ပင္းတလဲျမိဳ ႔ကို ထပ္မံျပီး အပုိင္ေပးစားေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းသား သည္ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္၏ အေရးေတာ္ပံုတြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရားဘက္မွ ရြပ္ရြပ္ျခြံျခြံ တုိက္ခုိက္ ၀ုိင္းရံ ခဲ့သူ ျဖစ္၏။

ထုိအေရးေတာ္ပံု မျဖစ္မီ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံ ပုန္ကန္ရန္ အၾကံလာေပးသူမွာ ပင္းတလဲမင္းသား ျဖစ္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ဦးေပၚဦး ႏွင့္ ပူေပါင္းကာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွလည္း နန္းရံေစရမည္ ဟူေသာ ကတိကုိ ေပးခဲ့ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ၃ လ ၾကာေအာင္ ပင္းတလဲမင္းသား ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး ယံုၾကည္ေတာ့မွ ပင္းတလဲျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ပင္းတလဲ မင္းသားမွ ဘုိးေတာ္ဘုရားကို သစၥာမဲ့သူ ဟု ရူျမင္ေလ၏။ မိမိကို အိမ္ေရွ႔စံ မေပးဘဲ ျမိဳ ႔စားရာထူး ကိုသာ ေပး သျဖင့္ မေက်နပ္ေပ။

တေန႔ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ စီးေတာ္ဆင္ျဖင့္ ျမိဳ ႔ျပင္ကို ထြက္ရာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခံရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ခ်ိဴ င္းေအာက္သုိ႔ က်ည္ဆန္ ၀င္သြားသျဖင့္ ကုိယ္အဂၤါ တစံုတရာ ထိခုိက္မူ မရွိေခ်။ ထုိေနာက္ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားက ေသနတ္လာႏုိင္ေသာ ေနရာကို ျမင္းစီးျပီး ၀ုိင္းဖမ္းၾကရာ ေသနတ္ပစ္သူကို မိေလသည္။ ထုိပစ္သူက ပင္းတလဲမင္းသား ခုိင္းသည္ဟု  ထြက္ဆုိသျဖင့္ ပင္းတလဲမင္းသားသည္လည္း ေရခ် သတ္ခံရေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ထီးနန္းကို လုယူမည့္သူ မ်ားမရွိေတာ့ေပ။ အေလာင္းမင္းတရား၏ သားေတာ္ မ်ားတြင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား တဦးသာ က်န္ရွိေနေတာ့ေလသည္။ AD 1782၊ 10 လ ပုိင္း၊ 4 ရက္ေန႔ တြင္ ေနာက္ထပ္ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ပြားျပန္ေလ၏။ ထုိပုန္ကန္မူမွာ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္၏ ငယ္ကၽြန္ ျမတ္ဖုန္း ပုန္ကန္မူ ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဖုန္းသည္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ ေဖာင္းကားစားေမာင္ေမာင္ကို သတ္ျပီး ထီးနန္း သိမ္းျပီး ေနာက္ ရွမ္းျပည္တြင္ သြားေရာက္ ပုန္းေရွာင္ေနျပီး အေျခအေန ျငိမ္သြားသည့္အခါ ပင္းယျမိဳ ႔သုိ႔ ၀င္ကာ လူသူလက္နက္စုေဆာင္းေလ၏။

အေစာင့္အေရွာက္နည္းေသာ ေတာင္မ်က္ႏွာ ေက်ာ္ဘံုတံခါး ဘက္မွေလွကားရွည္ၾကီးျဖင့္ ၀င္ကာ တံခါးကုိ ဖြင့္ေလ၏။ ဖြင့္ျပီး အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အင္း၀နန္းေတာ္ကို ညအခါတြင္ ၀င္စီးေလသည္။ ရုတ္တရက္ ၀င္စီးသျဖင့္ နန္းတြင္းရဲမက္မ်ား အငုိက္မိကုန္ေလသည္။ ျမတ္ဖုန္းတုိ႔ အုပ္စုသည္ နန္းေတာ္ေတာင္ဘက္ျခမ္းကို သိမ္းပုိက္ျပီး ျဖစ္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာမူ ထုိေန႔တြင္ နန္းေတာ္ေျမာက္ဘက္ျခမ္း တြင္ စက္ေတာ္ေခၚေနျခင္း ျဖစ္သည္။

နန္းတြင္းကို ရုတ္တရက္၀င္စီးခံရသျဖင့္ ရဲမက္မ်ားမွာ ခ်က္ျခင္း မခုခံႏုိင္ၾက။ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ ဗုိလ္ၾကီးလည္း နန္းေတာ္၀င္စီး ခံရေၾကာင္း သိသည္ႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား စက္ေတာ္ေခၚေနေသာ အေဆာင္ကို ေျပးကာ ဘုရင္ကို ႏူိးေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိ အေစာင့္အေရွာက္ ရဲမက္ အနည္းငယ္ျဖင့္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ေစေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေျပးရန္ ျပင္ေနစဥ္ ျမတ္ဖုန္းတုိ႔ အဖြဲ႔ ေရာက္လာျပီး ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိ သတ္ရန္ အျပင္း၀င္လာၾကကုန္၏။

ဘုရင့္သက္ေတာ္ေစာင့္ရဲမက္မ်ားလည္း အျပင္းအထန္ ခုခံၾကေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ျမင္းျဖင့္ နန္းေတာ္မွ ထြက္ႏုိင္ေလသည္။ အျပင္းစီးေတာ္မူျပီး အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦး အိမ္သုိ႔ ၀င္ေလ၏။ ထုိအခါမွ နန္းေတာ္ ၀င္စီးခံရေၾကာင္း အမတ္ၾကီး ဦးေပၚဦး သိရသျဖင့္ မိမိစုေဆာင္းႏုိင္သမွ် ရဲမက္မ်ား စုေဆာင္းျပီး နန္းေတာ္သုိ႔ အျပင္း သြားေလ၏။ နန္းေတာ္တြင္ သက္ေတာ္ေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ သည္ ျမတ္ဖုန္းတုိ႔ကို အျပင္းခုခံေနၾကေသး၏။ ဦးေပၚဦး တုိ႔ တပ္ဖြဲ႔ ေရာက္လာေသာ္ အင္အားခ်င္း မမွ် သျဖင့္ ျမတ္ဖုန္းတုိ႔ ရူံးနိမ့္ေလသည္။

ျမတ္ဖုန္းလည္း အင္း၀ျမိဳ ႔အတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ဘုရင္ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္ျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခၚယူေလ၏။ ျမတ္ဖုန္းသည္ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ ၏ ငယ္ကၽြန္မွန္း သိရေလ၏။ ထုိေနာက္ အင္း၀ျမိဳ ႔အတြင္း ျမတ္ဖုန္းကို အျပင္းအထန္ ရွာေဖြေစရာ မဂၤလာေစ်းအရပ္တြင္ ျမတ္ဖုန္းကို ဖမ္းမိေလသည္။

သက္ေတာ္ေစာင့္ဗုိလ္ၾကီး ျဖစ္သူ ေမာင္လြမ္းေျပကို ရဲထြတ္ေက်ာ္ထင္ ဘြဲ႔ ေပးအပ္ေလသည္။ ေမာင္လြမ္းေျပ သည္ ေထာင္မွဴ း၊ျမိဳ ႔၀န္၊ ေနာက္၀င္းမွဴ းအထိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တုိးကာ သက္ထက္ဆံုး ဘုိးေတာ္ဘုရား ထံ အမူထမ္းျပီး အားကိုးရေသာ ရဲမက္ေကာင္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္သည္ကို ကံဆုိးသည္ဟု ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ မွတ္ယူျပီး ထုိ ပုန္ကန္မူ အျပီးတြင္ ခုႏွစ္ရက္တုိင္ေအာင္ ေန႔စဥ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ျပီး သကၤန္းကပ္ျခင္း၊ ဆြမ္းကပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလသည္။

ထုိေနာက္ AD 1782၊ 10 လ၊ 20 ရက္တြင္ ထီးေပါင္းကားအရပ္ (ယခုအမရပူရျမိဳ ႔) တြင္ ေနျပည္ေတာ္ အသစ္ တည္ရန္ စီစဥ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment