အိမ္နိမ့္စံ ဗဒံုမင္းသားၾကီး ႏွင့္ ငယ္ကၽြန္မ်ား

ဘုိးေတာ္ဘုရား ဟု နာမည္မေက်ာ္ခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္၀ုိင္း ျဖစ္သည္။ သူကို ေမြးစဥ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မြန္ဟံသာ၀တီမ်ား ၀ုိင္းရံေနသျဖင့္ အေလာင္းဘုရား မွ ေမာင္၀ုိင္း ဟု အမည္မွည့္ထားေလ၏။ ဗဒံုျမိဳ ႔ကို အပုိင္စားရျပီး ဗဒံုမင္းသား ဟု လည္း မင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲတြင္ သိၾကကုန္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အေနအထုိင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း လက္ထက္တြင္ မင္းသားအေဆာင္အေယာင္တုိ႔ႏွင့္ ေျမွာက္စား ခံရ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း စဥ္႔ကူးမင္း လက္ထက္တြင္ ရာထူးမ်ား သိမ္းခံရျပီး ၉ ႏွစ္ တုိင္ေအာင္ အိမ္နိမ့္စံဘ၀ ႏွင့္ မထင္မရွား ေနရေလ၏။


စစ္ကုိင္းတြင္ ေနထုိင္ရျပီး စဥ္႔ကူးမင္းမွ သံုးစြဲရန္ ေငြ လံုး၀ ေပးျခင္းမရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ အိမ္ေတာ္ထိန္း
ေမာင္ေပၚဦး၊ ေမာင္ေက်ာ္ေရြး၊ ေမာင္ျမတ္ထင္ တုိ႔မွ စစ္ကိုင္းတြင္ လုိက္ပါ ေနထုိင္ျပီး လုပ္ကုိင္ေကၽြးေမြး ၾကသည္။ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ တခ်ိဴ ႔ လည္း ေစ်းေရာင္းၾကရသည္။ သမီးေတာ္မ်ားလည္း ရက္ကန္းရက္ရ၏။ ေက်ာ္ေရြးက မန္က်ည္းရြက္ႏု မ်ား ခူး၏။ ေပၚဦးက မန္က်ည္းရြက္ႏု မ်ားကို ေစ်းတြင္ ေရာင္းရ၏။ ျမတ္ထင္ကမွာမူ အင္အားၾကီးသျဖင့္ ဗန္းေမာ္-ေကာင္းတံု သုိ႔ ေလွထုိးလုိက္ကာ ဗဒံုမင္းသားၾကီး တုိ႔ မိသားစု ကို ေကၽြးေမြး ၾကရေလသည္။

ဗဒံုမင္းသားၾကီး၏ မိဖုရားေခါင္ မယ္လြန္းမယ္ ကုိယ္တုိင္ ၀ါၾကိတ္၊ ၀ါဖန္၊ ဗုိင္းငင္ လုပ္ရသည။ ဗဒံုမင္းသား ကုိယ္တုိင္ ခ်ည္ခင္မ်ားကို မဲနယ္ဆုိးေပးရ၏။ ဗဒံုမင္းသားၾကီး၏ အိမ္ေတာ္ထိန္း ၃ ဦးကို သားေတာ္၊သမီးေတာ္ မ်ားမွ ခ်စ္ေၾကာက္ရုိေသၾက၏။ ဗဒံုမင္းသား ဘုရင္ျဖစ္သည့္တုိင္ ယခင္က အတုိင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ျဖင့္သာ ဆက္ဆံၾက၏။ အထူးသျဖင့္ ျမတ္ထင္က အလြန္ အဆဲသန္၏။ စကားလံုးတုိင္း ဆဲ ေသာ စကားလံုး ပါ၏။

ထုိသုိ႔ ၉ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အတူတကြ ရုန္းကန္ခဲ့ရသျဖင့္ မိသားစု ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနၾကကုန္သည္။ ထုိ အိမ္ေတာ္ထိန္း ၃ ဦးတြင္ ေပၚဦး သည္ အလြန္စကားတတ္ သူျဖစ္ျပီး၊ က်မ္းဂန္စာေပ မ်ားလည္း ႏွံစပ္သျဖင့္ ဗဒံုမင္းသား ၏ အတုိင္အပင္ခံ လည္းျဖစ္သည္။ ေပၚဦးသည္ မိမိ၏ သခင္ဗဒံုမင္းသားအတြက္ အခြင့္အေကာင္း ေပၚတုိင္း အၾကံေကာင္းမ်ားလည္း ေပးတတ္၏။

မဟာသီဟသူရ စစ္ကိုင္းသုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ ခံရေသာအခါ သြားေတြ႔ရန္ အၾကံေပး၏။ သုိ႔ေသာ္ မဟာသီဟသူရ ကို ဗဒံုမင္းသားမွ မၾကည္၊ မဟာသီဟသူရ လည္း မၾကည္သျဖင့္ မေတြ႔ျဖစ္ၾကေပ။ ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္လုိက္ျပီး ဦးရီးေတာ္မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ လာေရာက္ ေခၚ ယူေသာ အခါ ေပၚဦးမွ ဗဒံုမင္းသားကို ေသလွ်င္ ေျမၾကီး ရွင္လွ်င္ ေရႊထီး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ တင္ခဲ့၏။

ဗဒံုမင္းသား သည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ ရွိ အိမ္ေတာ္တြင္ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ခံရစဥ္ ေနျပည္ေတာ္ တခုလံုး ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္၏ လူမ်ား ရမ္းကားေနၾကရာ ဘုရင္အာဏာ မလႊမ္းမုိး ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဗဒံုမင္းသားမွ ယခင္က အေလာင္းမင္းတရား၏ သစၥာခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အင္း၀ နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဒံုမင္းသားမွ အင္း၀ထီးနန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၃၈ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားဟု အမည္တြင္ျခင္းမွာ ကုန္းေဘာင္ေႏွာင္း ဘုရင္ မ်ား၏ အဘုိး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
ဘုိးေတာ္ဘုရား နန္းရလွ်င္ မိမိ၏ ငယ္ကၽြန္မ်ားကို ေျမွာက္စားေလသည္။ ဦးေပၚဦး ကို အတြင္း၀န္မင္း အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ကိုပါ အပုိင္စား ရေလသည္။ ဦးေက်ာ္ေရြး ကိုမူ ေျမထဲျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားေလသည္။ ျမတ္ထင္ မွာမူ ဘုိးေတာ္ဘုရား အင္း၀ထီးနန္းကို မသိမ္းမီ ၁ ႏွစ္အလုိတြင္ ပင္ပန္းဒဏ္ကို မခံႏုိင္ေတာ့ သျဖင့္ မိမိ၏ ရြာသုိ႔ ျပန္ကာ ပဲစုိက္စား ေနေလ၏။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုရင္ေဒါင္း တံဆိပ္
ဘုိးေတာ္ဘုရား အထြပ္အျမတ္ တုိ႔ ေရာက္ေသာ္အခါ ျမတ္ထင္ မသိရွိရေပ။ဘုိးေတာ္ဘုရား မွာလည္း နန္းတြင္း ေရး၊ သူပုန္အေရး၊ ကို ကုိင္တြယ္ေနရ သျဖင့္ ငယ္ကၽြန္ ျမတ္ထင္ကို သတိမရေပ။ ရြာတြင္လည္း ကုိယ့္၀မ္းေရး မ်ားကိုသာ လံုးပန္းေနၾကသျဖင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သည္မ်ားကို မည္သူမွ ဂရုစုိက္ မအားၾကေပ။ ျမတ္ထင္ အဆုိအရ တေန႔ တဲေပၚတြင္ ေန႔ခင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္ လူၾကီးမွ လာျပီး " ဟဲ့ နင့္အရွင္ အထြက္အျမတ္ ေရာက္ေနျပီ၊ သြားေတြ႔ေခ် " ဟု သံုးၾကိမ္ တုိင္ေအာင္ အိပ္မက္ ေပးရာ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္အထိ လာျပီး စံုစမ္းေလ၏။

ထုိအခါမွ အုပ္ခ်ဴ ပ္မင္းလုပ္ေနသူမွာ ဗဒံုမင္းသား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ အလြန္ေပ်ာ္ျပီး အတြင္းေတာ္ သုိ႔ အခစား ၀င္ရန္ ၾကိဳးစားေလသည္။ ျမတ္ထင္သည္ သာမန္ ေတာသား ပံုစံသာျဖစ္သျဖင့္ တံခါးမွဴ းမွ မေပး ၀င္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမတ္ထင္မွ တံခါးမွဴ း ကို သူ႔အက်င့္အတုိင္း ဆဲဆုိ ေနေလ၏။ ထုိအခ်ိန္ အနီးအနားမွ ျဖတ္သြားေသာ နန္းတြင္းအပ်ိဴ ေတာ္ မွ ျမတ္ထင္၏ အသံကို သတိထားမိသျဖင့္ လွမ္းၾကည့္ရာ ျမတ္ထင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီး မယ္လြန္းမယ္ ထံ ေခၚေဆာင္သြားရေလ၏။

မိဖုရားေခါင္ မယ္လြန္းမယ္လည္း ျမတ္ထင္ အခစား ၀င္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ အတြင္းေတာ္မွ ရုတ္ျခည္း ထြက္ေတာ္မူလာ၏။ ထုိအခါ ျမတ္ထင္က သယ္လာေသာ ပဲစည္းကေလးေတာင္းကို ခ်ျပီး မိဖုရားေခါင္ၾကီး ၏ ေျခေထာက္ေတာ္ကို ေျပးဖက္ကာ ငုိေလသည္။ မိဖုရားလည္း " ဟဲ့ သေပါက္မသား၊ အခု မွ လာေတြ႔ ရသလား " ဆုိျပီး ၀မ္းသာမ်က္ရည္ဆုိ႔ေလ၏။

ထုိေနာက္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးမွ နန္းေတာ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ညီလာခံ လုပ္ေနေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရားထံ အရိပ္အေယာင္ ျပလုိက္ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား လည္း ညီလာခံ ကို စဲကာ အတြင္းေဆာင္သုိ႔ ၾကြေလ၏။ အတြင္း ေဆာင္ေရာက္ေသာ္ ဘယ္အေရးလဲ ဟု ေမးရာ မိဖုရားေခါင္မွ မ်က္ႏွာခ် ရွိခုိးေနေသာ လူဆီကို လက္ညိဳ းထုိးကာ"ေမာင္ေမာင္ဘုရား သည္ အေကာင္ကို သိေတာ္မူပါရဲ႔လား"ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ေရွ႔သုိ႔လွမ္းျပီး မိမိ၏ လက္သံုးေတာ္ ေဒါင္းေမႊးျဖင့္ ထိကာ ေမွ်ာ္ဖူးေစ ဟု ဆိုလိုက္မွ ျမတ္ထင္ မွန္း သိသျဖင့္"ဟဲ့.. ေခြးမသား၊ နင္ ခုမွ လာတယ္လား။ နင္ တယ္မုိက္တာကုိး ဟဲ့၊ နင္ ရြာမွာ ဘာလုပ္ေနလဲ ဟု ေမးေတာ္မူေလ၏။ ျမတ္ထင္လည္း ပဲခင္းစုိက္ေနပါတယ္ဘုရား"ဟု ငိုလ်က္ ျပန္ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ" ေအး ေအး ေကာင္းျပီ၊ နင့္ကို ငါ ၾကည့္ေတာ္မူမည္။ ယခု နင့္သားမယားမ်ား စားသံုးရန္ ေငြဆယ္ပိႆ      ာ ယူသြားေလ" ဟု ခ်ီးျမင့္ေလ၏။

ျမတ္ထင္လည္း ထုိေငြကုိယူကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြတဦးမွ ဗုိလ္ၾကီး ျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသျဖင့္ သြားကာ ထုိ ဗုိလ္ကို ေငြမ်ား ေပးလ်က္ ၃ ရက္အတြင္း ၀န္ၾကီးအ၀တ္တန္ဆာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေျပာျပီး ေနာက္လုိက္မ်ားလည္း လုိအပ္သလုိ ငွားေပးရန္ ေျပာေလ၏။ ထုိေနာက္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ကာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းမ်ား ထုိင္ေသာေနရာတြင္ ၀င္ထုိင္ေလ၏။ နံနက္ ငါးခ်က္တီးတြင္ အစည္းအေ၀း တက္ ရန္ လာၾကကုန္ေသာ အမတ္မ်ား လည္း ျမင္သျဖင့္ အံ့ၾသေလ၏။ လႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဦးေပၚဦး လည္း အေ၀းမွ ေတြ႔၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမတ္ထင္ကို ေၾကာက္သျဖင့္ ျမိဳ ႔၀န္ ဦးေက်ာ္ေရြး ကို ေခၚကာ ဘုရင့္ထံ အရင္ ၀င္ခစားၾကေလ၏။

ဦးေပၚဦး ။ မွန္လွပါ၊ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ၄ ပါး သာ ခန္႔ထားျမဲ ျဖစ္ရာ ယခု ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ၅ ပါး ျဖစ္ေနပါသည္ ဘုရား။

ဘုရင္   ။      ။ ၀န္ၾကီး တပါး ဘယ္က ပုိေနျပန္ သလဲကြယ့္။

ဦးေက်ာ္ေရြး ။    ။ မွန္လွပါ၊ ျမတ္ထင္သည္ လႊတ္ေတာ္ေပၚတက္ျပီး ၀န္ၾကီး လုပ္ေနပါသည္ ဘုရား။

ဘုရင္          ။    ။ ေဟ.. ငါက သင္းကို ၀န္ၾကီး မခန္႔ေသးပါဘူး၊ သင္းကို ဆုေတာ္ေငြေတာ့ သနားေတာ္ မူထားတယ္။ သင္းကို အတြင္းေတာ္ေခၚခဲ့ၾက။

                    ဦးေပၚဦး တုိ႔ ၃ ဦး အတြင္းေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အရွင္ႏွစ္ပါးတုိ႔ ျပံဳ းလ်က္ ရွိ၏။

ဘုရင္         ။     ။ ဟဲ့.. ျမတ္ထင္၊ ေမာင္မင္းကို မည္သူက လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ခန္႔ထားလုိ႔လဲ။

ျမတ္ထင္    ။     ။ မွန္ပါ၊ ခမည္းေတာ္ဘုရားကပဲ သူေကာင္းျပဳေတာ္မူမည္ဟု မိန္႔ထားေၾကာင္းပါ။ ထုိေန႔က
                           မယ္မယ္ဘုရား အေဆာင္မွာ မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ ေက်ာ္ေရြးလည္း ၀န္ၾကီး၊ ေပၚဦး လည္း
                           ၀န္ၾကီး၊ နင္လည္း ၀န္ၾကီးျဖစ္မွာေပါ့ ဟု နာခံရပါတယ္၊ ယခု ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴ း ရွိေနေသာ
                           ေၾကာင့္ ၀န္ၾကိး ျဖစ္လာရပါေၾကာင္း ဘုရား၊ စစ္ကိုင္းဘက္မွာ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴ းက ေလွထုိး
                            လုိက္ေကၽြး ရပါသည္ဘုရား။ ေက်ာ္ေရြးမွာ သားေတာ္မ်ား ထိန္းျပီး ရံခါ မန္းက်ည္းရြက္ႏု
                           ေရာင္းပါသည္ဘုရား၊ ေပၚဦးမွာကေတာ့ ဖင္က်ယ္လုပ္ျပီး မန္းက်ည္းရြက္ ေရာင္းသလုိလုိ၊
                           ပဲေလွာ္ ေရာင္းသလုိလုိ ႏွင့္ အိမ္ေတာ္မွာ ညာေနပါသည္ဘုရား၊ ထုိေၾကာင့္ ေပၚဦးထက္
                           ေအာက္မက်ေအာင္ ဆုေတာ္ေငြ ႏွင့္ ၀န္ၾကီးတန္ဆာမ်ား ၀တ္ခ်ဴ ပ္ကာ ၀န္ၾကီး ျပဳပါသည္
                            ဘုရား။

                          ထုိအခါ ဘုိးေတာ္ဘုရား ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္တုိ႔မွာ အားရပါးရ ရယ္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ငယ္ကၽြန္ေတာ္ အတြက္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွာ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး ၀န္ဌာန တခုကို ျမတ္ထင္ အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရေလ၏။ အကၠပတ္ျမင္း၀န္ ေခၚေသာ ၀န္ၾကီးဌာန အသစ္တခုကို ျမတ္ထင္အတြက္ ဖန္တီး
ေပးေလသည္။ ထုိဌာနမွာ ယခုေခတ္ဆုိလွ်င္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီး ဌာန က့ဲသုိ႔ ျဖစ္၏။ ယခု မႏၱေလး မဟာျမတ္မုနိ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းပရိ၀ုဏ္ အတြင္းရွိ ျမင္း၀န္တုိက္ သည္ ၀န္ၾကီးဦးျမတ္ထင္ လွဴ ဒါန္း ထားျခင္းျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။   ။ စကားအသြားအလာ မ်ားကို ညိဳျမ၏ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ရွာပံုေတာ္ စာအုပ္မွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment