ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ တတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုသည္ ၂ ၾကိမ္ တုိင္ေအာင္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မူ မရခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ တတိယအၾကိမ္တြင္မူ မိမိ၏ သားမက္ေတာ္ စစ္သူၾကီး မင္ယြီကို ယူနန္ဘုရင္ခံ ခန္႔အပ္ကာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ျမိဳ ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ အင္း၀ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေပက်င္းမွ ဘုရင့္စစ္သည္ရဲမက္ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ မင္ယြီသည္ သာမန္ စစ္ဗုိလ္ တဦး မဟုတ္ေပ၊ စစ္တုိက္ရာတြင္ အလြန္ေတာ္သျဖင့္ ခ်န္လံုမွ မိမိ၏ သမီးျဖင့္ လက္ဆက္ေစကာ မင္းသားဘြဲ႔ အထိ ခ်ီးျမင့္ ခံရသူျဖစ္၏။ (သားမက္ဟုဆိုေသာ္လည္း အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားမဟုတ္ေပ)

AD 1767 ခုႏွစ္တြင္ စစ္သူၾကီး မင္ယြီ သည္ ယူနန္မွ ေနျပီး ဆင္ျဖဴ ရွင္ ၏ နယ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရန္ စစ္ ၾကီးျပင္ဆင္ေလ၏။ ယခုတခါတြင္ ဘုရင့္၏ တပ္မၾကီးမွ စစ္သည္ရဲမက္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အလြယ္တကူ ႏုိင္မည္ ဟု မင္ယြီေရာ ခ်န္လံုပါ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေလ၏။ တပ္မၾကီး စစ္သည္ရဲမက္မ်ားအျပင္ မြန္ဂုိလူမ်ိဴ းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အထူးမြန္ဂုိရဲမက္တပ္ဖြဲ႔လည္း ပါလာရာ မင္ယြီအဖုိ႔ ယခုတို္က္ပြဲသည္ မစခင္ ကတည္းပင္ ေအာင္ျမင္ေနျပီဟု တြက္ထားေလသည္။ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အင္း၀ကို တုိက္ရန္ အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၾကေလ၏။ 

မန္ခ်ဴ း ေသနတ္တပ္သား
ယခင္က်ဴးေက်ာ္စစ္မ်ားတြင္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား ဖ်ားနာၾကသျဖင့္ ယခု အၾကိမ္ တတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ တြင္မူ မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမည့္ ေအးေသာ လတြင္ မွ ထြက္တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကေလသည္။ ယခင္က်ဴ းေက်ာ္စစ္ မ်ားတြင္မွားခဲ့ေသာ အမွားမ်ိဴ းမျပဳလုပ္မိေအာင္ ေသခ်ာစနစ္တက် စီစဥ္ျပီး ခ်ီတက္လာျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိသုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္း ျဖင့္ လုပ္ၾကံရန္ လာေနေၾကာင္းကို အင္း၀လႊတ္ေတာ္မွ ၾကားသိျပီး ၀န္မင္းမ်ား၊ မွဴ းမတ္မ်ားသည္ ဗ်ာပါေသာက မ်ားစြာ ေရာက္ကာ ဘုရင္ကို နံနက္အစည္းအေ၀းကို ဆူညံစြာ ေလွ်ာက္ တင္ၾကေလ၏။ ခ်န္လံု၏ သားမက္ေတာ္ ဦးေဆာင္လာသည္ဟု သတင္းၾကားသျဖင့္ ပုိမိုျပီးလည္း   ေၾကာက္လန္႔ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္  အေရးပင္ မလုပ္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိေလ၏။ ထုိသုိ႔ အေရးၾကီးသျဖင့္ မွဴ းမတ္မ်ား၊၀န္ၾကီးမ်ားက အထူးအေရးေပး ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ တျခား ရပ္ရြာအေၾကာင္းႏွင့္ ယုိးဒယား ကိစၥမ်ားကိုသာ စကားလမ္းလႊဲျပီး ေမးျမန္းေနသျဖင့္ တခ်ိဳ ႔ေသာ ၀န္ၾကီး မွဴ းမတ္မ်ားမွ ငိုခ်င္းခ် ၾကသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ သေဘာက် ရယ္ေမာ ျပီး မိမိ ျပန္လည္ ခုခံမည့္အစီစဥ္ကို မိန္႔ၾကားရေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ မန္ခ်ဴ းတရုတ္မွ တပ္အင္အားၾကီးစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနသည္ဟု သတင္းရခ်ိန္တြင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ တပ္မ်ားသည္ ယုိးဒယားျမိဳ ႔ေတာ္ အယုဒၵယကို မသိမ္းပိုက္ရေသးေပ။ အျမန္ျပန္လွည့္လာျပီး ခုခံရန္ အမိန္႔ထုတ္လွ်င္ အခ်ိန္မွီေသး၏။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္ျဖဴရွင္သည္ ျပန္လွည့္ေသာ အမိန္႔ကို မထုတ္ေပ။ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ မွဴ းမတ္မ်ားကိုလည္း စိတ္မပူရန္ မိန္႔ၾကားလုိက္ေသးသည္။ ယုိးဒယားကို အႏုိင္သာ တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္၏။ မန္ခ်ဴ းမ်ား ခ်ီတက္လာေနေၾကာင္း သတင္းကိုပင္ မေပးသိေစရေပ။ 

အင္း၀တပ္မ်ားသည္လည္း မုိးကုန္ျပီး ေဆာင္းရာသီတြင္မွ အယုဒၵယကို အျပီးသိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားသည္လည္း ေဆာင္းရာသီျဖစ္ေသာ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္မွ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲရန္ ျပင္ဆင္ထားေလ၏။ အမွန္ဆုိလွ်င္ ထုိသုိ႔ ၾကီးမားေသာ အင္အားကို ျပန္လည္ ခုခံရန္ ဆင္ျဖဴ ရွင္တြင္ စစ္အင္အား ၂ ေသာင္း ေက်ာ္သာ ရွိေလ၏။ ခ်န္လံု၏ စစ္တပ္ကို ဆင္ျဖဴ ရွင္အေနျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာနည္းျဖင့္ ခုခံမည္ကို မွဴ းမတ္မ်ားလည္း မစဥ္းစားႏုိင္ၾကဘဲ တခ်ိဳဴ ႔ေသာ အမတ္မ်ားသည္ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဴ းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေျပးထားခုိင္းသည္အထိ ဘုရင္အေပၚ အယံုအၾကည္ပ်က္ၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ စုိးရိမ္စိတ္ မရွိေပ။ 

ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အမတ္မ်ားမွ အကယ္၍ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား အင္း၀အထိ ေရာက္လာခဲ့လွ်င္ ဘုရင္ ႏွင့္ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ား အဆင္သင့္ ထြက္ေျပးႏုိင္ေအာင္ပင္  လ်ွိ႔၀ွက္စီစဥ္ထားၾကေလ၏။ ေခါင္းအလြန္မာေသာ ဆင္ျဖဴ ရွင္အေၾကာင္း ကို သိၾကသျဖင့္ မည္သူမွ စိတ္ေျပာင္းေအာင္ မေလွ်ာက္တင္ႏုိင္ၾကေပ။ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားကို ခုခံရန္အတြက္ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို အခိုင္အမာျဖစ္ေအာင္ ထပ္မံ ျပဳ ျပင္ေစေလ၏။ ဗန္းေမာ္ကို ျမိဳ ႔ေစာင့္တပ္အနည္းငယ္သာ ထား၏။
အ၀ါေရာင္လုိင္းသည္ မန္ခ်ဴ းတုိ႔ စစ္ေၾကာင္းျဖစ္ျပီး အနီေရာင္မွာ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ အင္း၀တပ္မ်ား စစ္ေၾကာင္းျဖစ္၏။
မုိးကုန္ျပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ မင္ယြီ ဦးေဆာင္ေသာ မန္ခ်ဴ းတပ္ၾကီးသည္ အင္း၀ပုိင္နက္ကိုျဖစ္ေသာ ဗန္းေမာ္ကို စတင္တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔ေစာင့္တပ္မ်ားသည္ မန္ခ်ဴ းတပ္ကို ျမင္လွ်င္ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို အျပင္းေျပးသြားကာ သတင္းပုိ႔ေလသည္။ ေကာင္းတံုခံတပ္တြင္ ဗလမင္းထင္မွ ထပ္မံျပီး ကြပ္ကဲေနျပီး ေကာင္းတံုခံတပ္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္မည့္ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားကို ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ရေလ၏။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား ၇ ေထာင္ျဖင့္ ဗုိလ္မွဴ းေနမ်ိဴ းစည္သူ သည္ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို အင္အားျဖည့္ရန္ ခ်ီတက္ေနျပီး ျဖစ္၏။ မင္ယြီ တပ္မ်ား ေကာင္းတံုကို ထုိးစစ္ဆင္စဥ္ ေနမ်ိဴ းစည္သူ ၏ တပ္မ်ားသည္လည္း ဗလမင္းထင္ဘက္မွ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ ခုခံ၏။ ဗလမင္းထင္၏ ေကာင္းတံု ခံတပ္ကို မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား မထုိးေဖာက္ႏုိင္ၾကေပ။

မင္ယြီ သည္   သိႏၵီ-လားရူိး-သီေပါ-စစ္ကိုင္း ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ခ်ီတက္သည္။ သိႏၵီ ကို မင္ယြီကုိယ္တုိင္ တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ ဗလမင္းထင္မွ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို မိမိမွ ခုခံႏုိင္သည္ ေသြးေသာက္သာ သိႏၵီေစာ္ဘြားကို သြားကူပါ ဟု ဗလမင္းထင္ ဆုိသျဖင့္ ေနမ်ိဴ းစည္သူ သည္ စစ္အင္အား ၄ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ သိႏၵီေစာ္ဘြားကို သြားေရာက္ စစ္ကူရေလ၏။ သိႏၵီေစာ္ဘြားလည္း မိမိရွိေသာ အင္အားျဖင့္ ခုခံ၏။ ေနမ်ိဴ းစည္သူ တပ္မ်ား အခ်ိန္မွီေရာက္လာျပီး ခုခံေသာ္လည္း မႏုိင္ေတာ့ သျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ရေလသည္။ သိႏၵီကုိ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလ၏။

ထုိေနာက္ မင္ယြီသည္ လားရူိးဘက္သုိ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေလ၏။ ေနမ်ိဴ းစည္သူ ႏွင့္ သိႏၵီေစာ္ဘြား သည္ ေကာင္းတံုခံတပ္ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာျပီး ဗန္းေမာ္စစ္ေၾကာင္း မွ ထုိးစစ္ဆင္ေနေသာ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား အင္း၀သုိ႔ မေရာက္ႏုိင္ေအာင္ အျပင္းအထန္ ခုခံၾကေလ၏။ မင္ယြီသည္ သိႏၵီတြင္ ခဏသာ နားျပီး ျမိဳ ႔ေစာင့္အျဖစ္ စစ္သည္ ၅ ေထာင္ထားခဲ့ကာ လာရူိးျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ေလ၏။ လားရူိးသည္ ျမိဳ ႔ငယ္သာျဖစ္ျပီး အေစာင့္အေရွာက္ နည္းသျဖင့္ အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလသည္။

မင္ယြီမွ လားရူိးကို သိမ္းပုိက္လုိက္ေသာ သတင္းကို သီေပါေစာ္ဘြားၾကားသိလွ်င္ မိမိျမိဳ ႔ကို အခိုင္အမာျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားၾကီးေသာ မင္ယြီတပ္ကို မခုခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ကာ ဆုတ္ခြာရေလသည္။ မင္ယြီသည္ ၈ ရက္အတြင္း ရွမ္းေစာ္ဘြား ႏွစ္ဦး၏ နယ္ကို အလြယ္တကူ သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ေလ၏။ ထုိသတင္းကို ဆင္ျဖဴရွင္ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ လက္ေရြးစင္ ၀န္ၾကီး ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ မဟာသီဟသူရ ႏွင့္ မဟာစည္သူ ကို သီေပါဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး မင္ယြီကို ခုခံေစေလ၏။

၀န္ၾကီးႏွစ္ပါးသည္ သီေပါဘက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ မင္ယြီ၏ စစ္ေၾကာင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ျဖတ္တုိက္ေလသည္။ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခိုက္ေသာ္လည္း မင္ယြီ၏ စစ္ေၾကာင္းကို မဟန္႔တားႏုိင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ျဖင့္ မင္ယြီ ၏ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားသည္ စစ္ကုိင္းျမိဳ ႔ထိေအာင္ ေရာက္လာျပီး စစ္ကိုင္းျမိဳ ႔ကိုပင္ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ ထုိအခါမွ ေကာင္းတံုခံတပ္ ကို အျပင္းအထန္ခုခံေနေသာ ေနမ်ိဴ းစည္သူ သည္ လက္ေရြးစင္ ရဲမက္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ျဖင့္ စစ္ကုိင္းကို အျပင္းစုန္ဆင္းလာသည္။

စစ္ကုိင္းကို သိမ္းပုိက္ျပီးခ်ိန္တြင္ အင္း၀ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား သည္ ဘုရင္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးဆုိရန္ ေလွ်ာက္တင္သူက ေလွ်ာက္တင္၊ ယုိးဒယားရွိ အင္း၀တပ္မ်ားကို အျမန္ျပန္ေခၚရန္ ေလွ်ာက္တင္သူကေလွ်ာက္၊ ဘုရင္ကို ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသုိ႔ စုန္ဆင္းရန္ အဆင့္သင့္ျပဳလုပ္ထားျပီးေၾကာင္း မ်က္နာယူသူကယူ အစရွိသျဖင့္ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ရွိ မွဴ းမတ္မ်ား ေဆာက္တည္ရမရ ျဖစ္ေနၾကကုန္၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ကမူ ျပတ္ျပတ္သားသား သာ မိန္႔၏၊ မိမိသည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ သားေတာ္ျဖစ္၏ ထုိေၾကာင့္ အေလာင္းမင္းတရား အတုိင္း ရန္သူကို ရင္ဆုိင္သြားမည္ ျဖစ္သည္၊ ဆုတ္ရန္ မလုိ ဟု မိန္႔ကာ မိမိကုိယ္တုိင္ အင္အား ၈ ေထာင္ရွိေသာ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး မင္ယြီ ကို ရင္ဆုိင္ရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေလသည္။ မွဴ းမတ္မ်ားလည္း မတတ္ႏုိင္ဘဲ ဘုရင္ေနာက္သို႔ စစ္၀တ္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ လုိက္ၾကရေလ၏။

မင္ယြီသည္ စစ္ကို္င္းအထိ အလ်င္အျမန္ ခ်ီတက္သျဖင့္ မိမိတပ္၏ ရိကၡာအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္လာ၏။ ရဲမက္မ်ားလည္း မရပ္မနား အျပင္းအထန္ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရသျဖင့္ ပင္ပန္းေနၾကကုန္၏။ ထုိေၾကာင့္ မင္ယြီသည္ အင္း၀ကို မတုိက္ေသးဘဲ စစ္ကုိင္းတြင္ ေခတၱ စခန္းခ်ေနေလ၏။ စစ္ကုိင္းတြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မင္ယြီကို ဆင္ျဖဴ ရွင္ ႏွင့္ ေနမ်ိဴ းစည္သူ တပ္တုိ႔ စစ္ကုိင္းထိ လာေရာက္ျပီး တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကရာ အက်အရူံးသာ မ်ားေလ၏။ မင္ယြီလည္း စစ္ကို္င္းျမိဳ ႔တြင္း သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာျပီး အခုိင္အမာ ေနေလသည္။

မင္ယြီသည္ စစ္ကုိင္းတြင္ စခန္းခ်ကာ ေကာင္းတံုဘက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ ဗန္းေမာ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းျပီးမွ အင္း၀ကို တုိက္မည္ဟု ဆုိကာ ေစာင့္ေနေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္ယြီ၏ တြက္ခ်က္မူမ်ား မွားယြင္းခဲ့ေလ၏။ ေကာင္းတံုတြင္ မိမိ၏ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား က်ရူံးျပီး ယူနန္အထိ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားရေၾကာင္း သတင္းစကား ၾကားရေလ၏။ ထုိအျပင္ သိႏၵီဘက္မွ ပုိ႔လာေသာ ရိကၡာတပ္မ်ားကို တိမ္ၾကားမင္းေခါင္တပ္မ်ားမွ ျဖတ္ယူ တိုက္ခုိက္သျဖင့္ ရိကၡာမ်ား မေရာက္လာႏုိင္ျဖစ္ေနေလ၏။ မင္ယြီမွ "ယခု မိမိမွ အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ထြက္တုိက္ေသာ္ အင္း၀ကို ရေကာင္းရႏုိင္၏၊ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္ကို ဖမ္းမိခ်င္မွ ဖမ္းမိမည္။ ဘုရင္ကို မမိဘဲ ႏွစ္ဖက္ညုပ္ တုိက္ခုိက္ခံရလွ်င္ မိမိတပ္မ်ား ပုိမုိ က်ရူံးသြားႏုိင္သည္ " ဟု သံုးသပ္ျပီး ယူနန္သုိ႔ ေခတၱ ဆုတ္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့၏။

ထုိအခ်ိန္ ဆင္ျဖဴ ရွင္အတြက္ သတင္းေကာင္း၀င္လာေလသည္။ အင္း၀တပ္မ်ား အယုဒၵယကို ေအာင္ျမင္စြာ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ီတက္လာေနေသာ သတင္းျဖစ္ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ အင္း၀တပ္ကို ရွမ္းျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေစျပီး သိႏၵီ ႏွင့္ သီေပါကို ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။ထုိအခါမွ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့သည္ မိမိ၏ ႏုိင္ငံ စစ္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရျပီး အျပင္းခ်ီတက္ေလ၏။ ရွမ္းျပည္တြင္ ၀န္ၾကီး မဟာစည္သူ ၏ တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး သိႏၵီကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလသည္။ သိႏၵီရွိ မန္ခ်ဴ းဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ လည္း မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသေလသည္။

သိႏၵီကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ AD 1768 မတ္လတြင္ ျဖစ္၏။ မင္ယြီ၏ တပ္သည္ ယူနန္ရွိ တပ္မ  ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ျပီး ရိကၡာလည္း မေလာက္ငွာ ျဖစ္ရ၏။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မင္ယြီသည္ အင္း၀ကို သိမ္းပုိက္ရန္ လက္ေလ်ာ့လုိက္ျပီး တပ္ကို ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ ဆုတ္ခြာေလသည္။ မင္ယြီတပ္မ်ား အေျခအေနမဟန္ သည္ကို သိေသာ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ စစ္အင္အား ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖင့္ ဆုတ္ခြာေသာ မင္ယြီတပ္မ်ားကို ထုိးစစ္ဆင္ ေလ၏။ မင္ယြီ၏ တပ္သားမ်ားသည္ သံခ်ပ္ကာ၀တ္ထားသည့္အျပင္ ခ်န္လံု၏ အထူးရဲမက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုိ အထူးရဲမက္ေတာ္ ေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ႏွင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ၏ အင္း၀တပ္သား ၂ ေသာင္းေက်ာ္တုိ႔ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ အျပင္းအထန္ တုိက္ပြဲျဖစ္ ၾကေလသည္။တုိက္ပြဲအျပီးတြင္ ခ်န္လံု ၏ အထူးရဲမက္ေတာ္ ေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ တြင္ ေထာင္ဂဏန္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေလသည္။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ဘက္မွလည္း အမ်ားအပါး က်ရူံးရေလ၏။
ဆင္ျဖဴ ရွင္ ပန္းခ်ီ 

မင္ယြီသည္လည္း အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရေလသည္။ ရာဂဏန္းေလာက္ရွိေသာ ရဲမက္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ းတခ်ိဳ ႔တုိ႔က ျပင္ဦးလြင္ တုိက္ပြဲ မွ လြတ္ထြက္ရုန္းထြက္ႏုိင္ျပီး ထုိအဖြဲ႔ ထဲတြင္ မင္ယြီလည္း ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္ယြီသည္ ထုိ အဖြဲ႔ ႏွင့္ မလုိက္ပါပဲ မိမိ၏ ေနာက္က်စ္စျမီးကို ျဖတ္ကာ ခ်န္လံုကို သစၥာရွိေၾကာင္း ဆက္သခုိင္းလုိက္ျပီး လမ္းခုလတ္တြင္ ကုိ္ယ့္ကို အဆံုးစီရင္သြားေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ခ်န္လံု၏ တတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့၏။

ေပက်င္းတြင္မူ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခ်န္လံုသည္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ေျမပံုကို ၾကည့္ျပီး မည္သူကိုျဖင့္ ဒီ နယ္ကို နယ္စားအျဖစ္ ခန္႔လုိက္မည္၊ ဘယ္နယ္ကိုေတာ့ ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဴ ပ္မည္ စသျဖင့္ ေျမပံုၾကည့္ျပီး အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ကိုပင္ စီစဥ္ေနျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မင္ယြီ၏ က်စ္စျမီး ႏွင့္ သတင္းဆုိး ေရာက္လာသည့္အခါမွ ခ်န္လံု မွာ ဘယ္လုိမွ စဥ္းစားလုိ႔ မရႏုိင္ျဖစ္ေလေတာ့သည္။ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ ေကာင္းတံုခံတပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ မတုိက္ႏုိင္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ကို ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ ခ်န္လံုသည္ လက္မေလ်ာ့ေသးဘဲ ေပက်င္း နန္းေတာ္တြင္ ဘုရင္ျပီးလွ်င္ ရာထူးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng (ခ်န္လံု မိဖုရားေခါင္ၾကီး ၏ အစ္ကို) ႏွင့္ အင္း၀ကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္တုိက္ႏုိင္ရန္ အထူးေဆြးေႏြးရေလသည္။

AD 1768 April 14 တြင္ ေပက်င္းဘုရင့္ နန္းေတာ္မွ စစ္သူၾကီး မင္ယြီ ေသဆံုးေၾကာင္း ေၾကဌာျပီး မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng ကို ယူနန္ နယ္စား အျဖစ္ ပူးတြဲ ရာထူးေပးအပ္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment