ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း၏ ေနာက္ဆံုးည

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းမွ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာပုန္ကန္မူကို တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ မသိလုိက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ သူ၏ညီေတာ္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ယုိးဒယားမွ အျပန္တြင္ သစၥာေဖာက္ျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အလြန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေသာ မင္းသား တဦးျဖစ္ျပီး ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ေဇယ်နွင့္ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ၀င္တုိက္ခုိက္ဖူးျပီး မိမိကုိယ့္ကုိ အလြန္အထင္ၾကီးေသာ မင္းသားတဦးလည္းျဖစ္၏။ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္ မုတၱမအေရာက္တြင္ မိမိႏွင့္အတူတကြ ပါလာေသာ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို သစၥာေပး၏။ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း သစၥာခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ သေဘာမတူဘဲ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကိုသာ သစၥာခံရန္ တုိက္တြန္း၏။


ေျမဒူးမင္းသား ရန္ကုန္ေရာက္ေသာ္ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မွဴ းမတ္မ်ားမွ သေဘာမတူသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ခမည္းေတာ္နတ္ရြာစံျခင္းသတင္းကို ပုိ႔လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္းကို မသိေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ မိမိ၏ ညီေတာ္ကို အိမ္ေရွ႔စံခန္႔ေလ၏။ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကို ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ပုန္ကန္မူကို ႏွိမ္နင္းျပီးမွ သိရသျဖင့္ အလြန္ေဒါသထြက္ျပီး ညီေတာ္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေနစဥ္   မယ္ေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ အသနားခံသျဖင့္ ေျမဒူးမင္းသား အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ သေဘာထားအလြန္ၾကီးေသာ မင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိညီေတာ္ကို မည္သုိ႔မွ ဒဏ္မခတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ဘုရင္ျဖစ္ဖုိ႔အေရးသာ စဥ္းစားေနသည္ကို မည္သူမွ မသိေပ။ ေအဒီ ၁၇၆၁ တြင္ ဦးရီးေတာ္ေတာင္ငူစား သတုိးသခၤသူမွ ပုန္ကန္ျခားနားေလ၏။ ထုိတုိက္ပြဲသုိ႔ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဦးေဆာင္ ခ်ီတက္၏။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိအား သစၥာေဖာက္ခဲ့ေသာ ညီေတာ္ကို အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားကို အေစာင့္အေရွာင္အျဖစ္ ယံုၾကည္စြာထားခဲ့ေလသည္။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ထုိႏွစ္ ၉ လပုိင္းတြင္ ေရေၾကာင္း၊ၾကည္းေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ဗဒံုမင္းသား(ဘုိးေတာ္ဘုးရား) သည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးႏွင့္ လုိက္ပါသြား၏။ ထုိေနာက္ ေတာင္ငူကို အျပင္းအထန္ တုိက္ရာ ေအဒီ ၁၇၆၂၊ ၂လ၊ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ငူျမိဳ ႔ကို သိမ္းပို္က္ ႏုိင္ေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ မိမိ ဦးရီးေတာ္ကို မည္သည့္အျပစ္ဒဏ္မွ မေပးသျဖင့္ ဦးရီးေတာ္မွ သံေ၀ဂ ရျပီး ရဟန္း၀တ္သြားေလ၏။

မင္းၾကီးသည္ ေတာင္ငူကို ေအာင္ႏုိင္ျပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေလသည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္ငူကို တုိက္ေနစဥ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အမတ္ၾကီးမ်ား၊မွဴ းမတ္မ်ားကို မိမိဘက္ ပါႏုိင္သမွ် ပါေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္း၏။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ ေတာင္ငူရန္ကို ႏွိမ္နင္းျပီးေသာ္ ေကာင္းမူကုသိုလ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေလ၏။ စစ္ကုိင္းျမိဳ ႔တြင္ နန္းေတာ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေလသည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ေနာင္ေတာ္ၾကီး၏ မိဖုရားေခါင္မွ သားေတာ္ ေမာင္ႏု ကို ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ၾကီး သည္ ထုိသားေတာ္ကုိ အလြန္ခ်စ္ေတာ္မူေလသည္။ အလြန္လည္း ယုယေတာ္မူေလရာ နန္းေတာ္တြင္ ေကာလဟာလ ထြက္ေလ၏။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ မိမိသားေတာ္ အရြယ္ေရာက္လွ်င္ အိမ္ေရွ႔စံ ရာထူး ေပးအပ္လိမ့္မည္ ဟုေသာ စကားပင္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိေကာလဟာလ သတင္းကို ေျမဒူးမင္းသားမွ အလြန္ ေၾကာက္လန္႔၏။ ဘုရင္အလြန္ျဖစ္ခ်င္သူျဖစ္ေလရာ မိမိ၏ ေနာင္ေတာ္မွ အမွန္တကယ္ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ကို အလြန္ေၾကာက္လန္႔ေနေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ မၾကံစဥ္အပ္ေသာ အရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကံစဥ္ေလေတာ့၏။ အၾကံၾကီးၾကံစည္ေနသူအဖုိ႔ အခြင့္ေကာင္းကို အျမဲတမ္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေလ၏။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ လသာတဲ့ညတုိင္းမွာ ေလညင္းခံေတာ္မူေလ့ရွိ၏။ မိဖုရားၾကီးငယ္မ်ားကို အနားမွာ ခစားေစျပီး က်ီစယ္ေလ့ရွိ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို သိေသာ ေျမဒူးမင္းသား သည္ မိမိ၏ လူယံုတခ်ိဳ ႔ကို ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ထားေစျပီး ေနာင္ေတာ္ၾကီး စံျမန္းမည့္ လသာေဆာင္ထဲသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားျပီးျဖစ္၏။

ေအဒီ ၁၇၆၃၊ ၅ လပိုင္း၊ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ လုပ္ေနၾကအတုိင္း လသာေဆာင္တြင္ စံစားျပီး မိဖုရားမ်ားကို က်ီစယ္ေနေလ့၏။မိဖုရားေခါင္ၾကီးလည္း သားေတာ္ေလးကို ရင္ခြင္တြင္ ကုိယ္တုိင္ ခ်ီမ ထား၏။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးလည္း ၃ လသားသာ ရွိေသးေသာ သားေတာ္ကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီေတာ္မူျပီး က်ီစယ္ေနရာ သားေတာ္မွ ရယ္ေနရင္း ထငုိသျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးလည္း မတ္တပ္ရပ္လုိက္ျပီး အငိုတတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း မတိတ္သျဖင့္ မိဖုရားေခါင္ကို လွမ္းေပးေလ၏။ မိဖုရားေခါင္မွ အထိန္းေတာ္ကုိ လွမ္းေပးေလ၏။

ထုိသုိ႔ မတ္တပ္ရပ္ေနေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ လအလင္းေရာင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ မီးအလင္းေရာင္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္ထင္ရွားေနေလရာ ထုိအခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေနေသာ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အေ၀းမွ လွမ္းပစ္ေလသည္။ အတၱၾကီးေသာ ေျမဒူးမင္းသားေၾကာင့္ ႏွလံုးေကာင္းစိတ္ခံရွိေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ ထုိေနရာတြင္ လွဲက်သြားေလသည္။ မိဖုရားေခါင္ၾကီးလည္း ေယာင္ေယာင္ယမ္းယမ္းႏွင့္ လွမ္းဖမ္းေလ၏။ ထုိေသနတ္သံေၾကာင့္ ကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ားလည္း စူးစူး၀ါး၀ါး ေအာ္ဟစ္ၾကကုန္ေလ၏။ သက္ေတာ္ေစာင့္တုိ႔လည္း အလ်င္အျမန္ ၀င္လာၾကေသာ္လည္း အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ေျမဒူးမင္းသား၏ တပ္သားမ်ား၏ ေသနတ္မ်ားေၾကာင့္ က်ရူံးသြားရေလ၏။

ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးဆီကို အလ်င္အျမန္ေျပးသြားျပီး ေနာင္ေတာ္အသက္မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာသည္ႏွင့္ မိမိ၏ တပ္သားမ်ားကို နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ေစေလသည္။ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း လုပ္ၾကံ ခံရ ေသာ သတင္းကို အေျပးအလႊားသတင္းပုိ႔ေသာ ကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရင့္သက္ေတာ္ေစာင့္ ဗုိလ္မွဴ း မင္းလွမဟာ သည္ မိမိရုံးစုႏုိင္သမွ် ရဲမက္မ်ားျဖင့္ ခုခံရန္ ၾကိဳး ပမ္းေသာ္လည္း နန္းေတာ္တခုလံုး ေျမဒူးမင္းသား၏ ရဲမက္မ်ား ေနရာယူျပီး ျဖစ္သျဖင့္ မခုခံႏုိင္ေတာ့ေပ။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၏ အာဏာသိမ္းပြဲကား ျပီးဆံုးသြားခဲ့ေလ၏။ ထုိညတြင္ ဘုရင့္ရဲမက္ဘက္မွ အေျမွာက္ငယ္မ်ားျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္း၏ တပ္မ်ားကို တ၀ုန္း၀ုန္းျဖင့္ ပစ္ခတ္ေသး၏။ ထိုေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေျမွာက္သံမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားရေလသည္။ ထုိအေျမာက္အသံမ်ားကို ေနာက္တေန႔တြင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေနာင္ေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံေသာေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ေတာ္လဲသံ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းလြင့္ေသးေလ၏။ ထုိသတင္းကို မသိေသာ ျပည္သူအမ်ားမွ ယံုၾကည္ၾကေလ၏။ ထုိလုပ္ၾကံမူသတင္း ကိုေနာင္ေတာ္ၾကီးကို သစၥာရွိသူမ်ားမွ တန္ျပန္ သတင္းျပန္ျဖန္႔ေလရာ ေျမဒူးမင္းသားသည္ ထုိသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မသၤကာသူ မွန္သမွ် ကို ေသဒဏ္ေပးသျဖင့္ မည္သူမွ် မေျပာဆုိရဲၾကေတာ့ေပ။

ေနာင္ေတာ္ၾကီး နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္မွာ ၂၉ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည္။ တခ်ိဳ ႔ေသာ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကို အသဲေရာင္အသား၀ါေရာဂါျဖင့္ နတ္ရြာစံေၾကာင္း ေရးသားၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိညတြင္ အေျမွာက္အသံၾကီးမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာၾကားရေၾကာင္းကိုမူ အားလံုးမွ မွတ္တမ္းတင္ထားၾကေလ၏။ ထုိအေျမွာက္အသံမ်ားအျပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းပိုက္ျပီး နန္းစဥ္မွတ္တမ္းတြင္လည္း နတ္မ်ားမွ ဗံုသံမ်ားျဖင့္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကို ပူေဇာ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားေလရာ လံုး၀ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ၾကံမူ တခုသာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။  ။ ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေနာက္တခ်ိန္တြင္ တရုတ္၏ က်ဴး ေက်ာ္စစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့သမုိင္းတေလွ်ာက္ စစ္ေရးအရာတြင္ အေတာ္ဆံုး မင္းအျဖစ္ သမုိင္းဆရာမ်ားက ခ်ီးက်ဴ းၾကေလ၏။ )


Share:

No comments:

Post a Comment