ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ ယခင္ ဘုရင္ခံေဟာင္း ခ်ီတက္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာျပီး မိမိအလွည့္တြင္ ဗန္းေမာ္ ႏွင့္ သိႏၵီမွ တဆင့္ ၀င္ကာ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေပက်င္းမွလည္း စစ္သည္ရဲမက္အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ပံ့ပုိးေပးျပီး ယူနန္တြင္ အေျခခ်ၾကေလ၏။ ယူနန္ဘုရင္ခံအသစ္၏ ဗန္းေမာ္မွ တဆင့္ ခ်ီတက္မည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္တုိ႔ အရင္သိရေလသည္။ တရုတ္ကုန္သည္ မွတဆင့္ ျမန္မာကုန္သည္၊ ထုိမွတဆင့္ မွဴ းမတ္မ်ား သိရွိေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။
ဆင္ျဖဴ ရွင္လည္း စိတ္ပူပန္ျခင္းမရွိ၊ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ဗ်ဴ ဟာမွာ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား မိမိပုိင္နက္အတြင္းေရာက္လွ်င္ အေရွ႔အေနာက္၊၀ဲယာ မွ ညုပ္ျပီး ရိကၡာျဖတ္ တုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိေနာက္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကို တရုတ္ကုန္သည္မ်ားမွ ၾကားသိရသျဖင့္ စိတ္ပူပန္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ၊ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္ကဲ့သုိ႔ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ၾကံဳသလုိ မစားႏုိင္ၾကေပ၊ ထုိအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရာသီဥတု ကုိလည္း မခံႏုိင္သည္မွာ မ်ားသည္ ဟု သံုးသပ္ခဲ့ေလ၏။( ထုိသုိ႔ အမွန္တကယ္ သံုးသပ္လွ်င္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားထဲတြင္ သံုးသပ္ႏုိင္စြမ္းအရွိဆံုး၊ စစ္ေရးအရာ တြင္ အထက္ျမက္ဆံုး ဘုရင္မ်ားထဲမွ တဦးဟု သတ္မွတ္လုိ႔ ရ၏၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျမန္မာဘုရင္အမ်ားစုသည္ တရုတ္ဘုရင္၊ကုိးရီးယားဘုရင္၊ တျခားတျခားေသာ ေခတ္ျပိဳင္ဘုရင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ၊ စာေပမ်ားကို ငယ္စဥ္က ေလ့လာစရာမလုိေပ။ စာေပဆုိသည္မွာ ေရွးဘုရင္မ်ား၏သမုိင္းမ်ား၊(အေကာင္းအဆံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးသားထားေသာ သမုိင္း) ဘုရင္တတ္အပ္ေသာ စာေပ၊ စစ္ေရးစာေပ အစရွိသျဖင့္ ကို ဆုိလုိ၏။တျခားေခတ္ျပိဳင္ဘုရင္မ်ား၏နန္းေတာ္တြင္ စာၾကည့္တုိက္မ်ားရွိ၏။ ျမန္မာနန္းေတာ္တြင္ ဘုရင္ဖတ္ဖုိ႔ စာၾကည့္တုိက္မရွိေပ။ ျမန္မာဘုရင္အမ်ားစုသည္ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ရုံသာ သင္ၾကားၾကျပီး မင္းက်င့္တရား ၁၀ ပါးကိုလည္း ငယ္စဥ္က ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားမွ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ပညာရွိမ်ား၏ စကားကို သိပ္နားမေထာင္ၾကဘဲ   ေမာက္မာကုန္ၾကေလ၏။ ေတြးေခၚမူကို မသင္ၾကားခဲ့ရေပ။ ) 

ဆင္ျဖဴ ရွင္ သည္ မိမိဗ်ဴ ဟာကို ခ်ျပျပီးလွ်င္ ယခုတခါတြင္ ၀န္ၾကီးျဖစ္ေသာ မဟာစည္သူကုိ ဦးေဆာင္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာစည္သူသည္ စစ္ေရးအရတြင္ ထက္ျမက္ေသာ ၀န္ၾကီးတဦးျဖစ္ေလ၏။ စစ္သည္ရဲမက္ ၂ ေသာင္း ေက်ာ္ ျဖင့္ ဗန္းေမာ္ဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္ရေလ၏။ မန္ခ်ဴ းမ်ား၏ ရိကၡာတပ္ကို ဖ်က္စီးတုိက္ခုိက္ရန္ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရ (အေလာင္းဘုရား၏ လက္ေရႊးစင္ စစ္သူၾကီးမ်ားထဲမွ တဦး) ကို စစ္သည္ ၂ ေသာင္းေပးျပီး ဦးေဆာင္ေစေလသည္။ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္သည္မ်ား ဗန္းေမာ္သုိ႔ မေရာက္မီ ဗန္းေမာ္တြင္ ဗုိလ္မွဴ းဗလမင္းထင္ မွ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားကို ၾကံၾကံခံကာ ခုခံေနေလ၏။ 

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု 
ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလ၏။ တေၾကာင္းမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ျပီး ဗန္းေမာ္ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေနာက္ တစ္ေၾကာင္းမွာ သိႏၵီျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ဗ်ဴ ဟာအရ ဗန္းေမာ္ကို လက္လႊတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ ေရာက္လာမွ ဗလမင္းထင္လည္း ဗန္းေမာ္ကို လက္လႊတ္ကာ ဆုတ္ခြာေလသည္။ ဆုတ္ခြာျပီး ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀းမွာ ရွိေသာ ေကာင္းတံုခံတပ္တြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ေကာင္းတံုခံတပ္သည္ အေျမွာက္ခံတပ္ျဖစ္ေလ၏။ ျပင္သစ္မွ လက္ေဆာင္ေပးထားေသာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ခံထားေသာ ခံတပ္ျဖစ္သည္။ ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ မိမိထင္သည့္အတုိင္း ဗန္းေမာ္ကို အလြယ္တကူ ရလုိက္ေလ၏။ ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ကာ မိမိ တပ္မအတြက္ ရိကၡာစခန္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေလသည္။ သိႏၵီျမိဳ ႔မွာမူ မန္ခ်ဴ းမ်ား အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ေလ၏။

ဗန္းေမာ္ကို သိမ္းပို္က္ျပီးေနာက္  ေကာင္းတံုခံတပ္ကို တုိက္ေလ၏။ ေကာင္းတံုတြင္ ခံေနေသာ ဗလမင္းထင္သည္ မိမိရွိသမွ် အင္အားျဖင့္ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ ခုခံသည္။ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ အင္အားၾကီးေသာ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား မထုိးေဖာက္ႏုိင္ေပ။ ေနျပည္ေတာ္မွ ခ်ီတက္လာေသာ ၀န္ၾကီး မဟာစည္သူ သည္ ဗလမင္းထင္ကို အင္အားျဖည့္ရန္ ေရာက္ရွိလာျပီး မဆင္မျခင္ ရုတ္တရက္ မန္ခ်ဴ းတပ္ကို ၀င္တုိက္ေလ၏။ မန္ခ်ဴ းတပ္လည္း ျပန္လည္ခုခံရာ မဟာစည္သူ ၏ တပ္မ်ား အထိနာသျဖင့္ ေကာင္းတံုခံတပ္အတြင္းသုိ႔ ဆုတ္ရေလသည္။ ထုိသတင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္ၾကားလွ်င္ ေဒါသအမ်က္ထြက္ေလသည္။ 

ရိကၡာကို ျဖတ္ရန္ တာ၀န္ယူထားေသာ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရသည္ က်ိဴ င္းတံုဘက္တဆင့္ ဗန္းေမာ္ဘက္ကို ခ်ီတက္ေလသည္။ မုိးမိတ္ဘက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ လက္၀ဲမွဴ းသည္ သိႏၵိီျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္ရန္ အျပင္းအထန္ တုိက္ရေလသည္။ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရသည္ သိႏၵီျမိဳ ႔တြင္ ရွိေသာ မန္ခ်ဴ းအတြက္ လာသမွ် ရိကၡာတပ္မ်ားကို ျဖတ္တုိက္ေလသည္။ ထိုေနာက္ မိိမိတပ္အင္အားတခ်ိဳ ႔ကို ေနမ်ိဴ းစည္သူကို ေပးကာ  ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔ကိုသြားေရာက္သိမ္းပုိက္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာသီဟသူရသည္ သိႏၵီတြင္ လက္၀ဲမွဴ းနဲ႔ တပ္ေပါင္းျပီး သိႏၵီမွ ဆုတ္ခြာသြားေသာ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားကို လုိက္လံတုိက္ခုိက္ေလ၏။

ေနမ်ိဴ းစည္သူလည္း ဗန္းေမာ္ျမိဳ ႔ကို ရုတ္တရက္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ျပီး ျမိဳ ႔ကို အခုိင္ခံ့ေနေလသည္။ ထုိေနာက္ ယူနန္ဘက္မွ လာသမွ် ရိကၡာမ်ားကို ျဖတ္တုိက္ေလသည္။ယူနန္ဘုရင္ခံလည္း ရိကၡာမရွိလွ်င္ ၾကာရွည္ တုိက္နုိင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ရန္ ျပင္ေနစဥ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ တပ္မ်ား ႏွစ္ဖက္ညုပ္ကာ ဖိတုိက္ေလ၏။ ဗလမင္းထင္လည္း ေကာင္းတံုမွ ထြက္တုိက္ေလ၏။ မဟာစည္သူလည္း ထြက္တုိက္ေလသည္။ထုိအခါ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား သည္ ရိကၡာလည္းမရ ၊ဖ်ားနာသူလည္း မ်ားလာ သျဖင့္ ယူနန္ဘုရင္ခံသည္ အင္း၀တပ္မ်ား ၏ထုိးစစ္ကို မခံနုိင္ေတာ့သျဖင့္ မိမိတပ္ကို စုနုိင္သမွ် ျပန္စုျပီး ယူနန္ဘက္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေလ၏။ ထုိသို႔ ဆုတ္ခြာေနစဥ္ နယ္စပ္တြင္ေစာင့္ေနေသာ ၀န္ၾကီးမဟာသီဟသူရ တပ္ႏွင့္ေတြ႔ျပီး စစ္ပြဲ ျဖစ္ျပန္ရာ မန္ခ်ဴ းတပ္အမ်ားအျပား ထပ္မံ က်ရူံးရေလသည္။ 

မန္ခ်ဴ းေယာက်ၤားေလးမ်ား ထားရေသာ ဆံပင္ပံုစံ
ယူနန္ဘုရင္ခံမွာလည္း ကံေကာင္းေထာက္မစြာျဖင့္ ယူနန္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားေလ၏။ ထုိသုိ႔ စစ္မရူံးမီ ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ ေပက်င္းသုိ႔ စာတေစာင္ ပုိ႔ထားေလ၏။ ထုိစာတြင္ ဗန္းေမာ္တ၀ွက္ သည္ တရုတ္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ကုန္ပါျပီ၊ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆံပင္သည္လည္း က်စ္စမီး မ်ား ျဖစ္ကုန္ပါျပီ( မန္ခ်ဴ းလူမ်ိဴ းမ်ား ထားရေသာ ဆံပင္ပံုစံ) ၊ မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား၏ ထူးခၽြန္စြာ တုိက္ခုိက္မူေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္တပ္မ်ား အထိနာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိေနၾကပါျပီ။ထပ္မံတုိက္လွ်င္ အလြယ္တကူရႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင္မွ ေမတၱာတရားၾကီးမားစြာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စစ္ကို ထပ္မံမတုိက္ေတာ့ပါရန္ အစရွိသျဖင့္ စီကံုးကာ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ခ်န္လံုသည္ ဥာဏ္ပညာရွိေသာ မင္းျဖစ္ရာ ထုိစာကို အလြယ္တကူ မယံုၾကည္ေပ။ ထုိေၾကာင့္ မိမိယံုရေသာ အမတ္တဦးကို လွ်ိဳ ႔၀ွက္လႊတ္ျပီး ယူနန္ဘုရင္ခံ ေလွ်ာက္သည့္အတုိင္းအမွန္ဆုိလွ်င္ ဆုခ်ဖုိ႔ အမိန္႔ေတာ္တခု၊ လိမ္ညာျပီး ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ ေပက်င္းလာျပီး ေသဒဏ္ကို လက္ခံဖုိ႔ အမိန္႔တခု ဆုိျပီး အမိန္႔ေတာ္ႏွစ္ခုျဖင့္ လွ်ိဳ႔ ၀ွက္သြားကာ အေျခအေနကို ေလ့လာခုိင္းေလသည္။

ထုိအမတ္လည္း ေပက်င္းမွ ခရီးထြက္လာျပီး ယူနန္ေရာက္လွ်င္ စနည္းနာထြက္ ေလ့လာရာ ယူနန္ဘုရင္ခံမွ လိမ္ညာျပီး ေလွ်ာက္တင္ထားေၾကာင္း သိရွိရသျဖင့္ ယူနန္ဘုရင္ခံကို ေသဒဏ္ေပးေသာ အမိန္႔ေတာ္ ဖတ္ကာ ေပက်င္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ ဒုတိယ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကိုလည္း ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ စစ္တပ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ခုခံႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ ယူနန္ဘုရင္ခံလည္း ေပက်င္းတြင္ ေသဒဏ္ေပးခံရေလ၏။ ဒုတိယအၾကိမ္ မွာလည္း ေပက်င္းမွ စစ္ရူံးရသျဖင့္ ဧကရာဇ္ခ်န္လံု ႏွင့္တကြ မန္ခ်ဴ းအမတ္မ်ားအားလံုး မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကျပီး၊ ထုိအေၾကာင္းကုိ နန္းတြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးရာ မိမိလႊတ္ေသာ စစ္တပ္ေၾကာင့္ဟု ခ်န္လံုမွ သံုးသပ္မိေလ၏။ ခ်န္လံုေစလႊတ္ေသာ စစ္တပ္သည္ အဓိက စစ္တပ္ၾကီးမွ တပ္သားမ်ား မဟုတ္ေပ။ အရံစစ္တပ္ ျဖစ္ျပီး  ထုိတပ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ တပ္သားမ်ားသည္လည္း စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္သားရွား၏။ ထုိေၾကာင့္ ခ်န္လံုသည္ တတိယအၾကိမ္အတြက္ မိမိ၏ အဓိကတပ္မၾကီးမွ တပ္သားမ်ားကို ေစလႊတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ေလ၏။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ခ်န္လံုသည္ မိမိ၏ သားမက္ေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ မင္ယြီ(Mingrui) ကုိ ယူနန္ဘုရင္ခံ အျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ ဘုရင္၏ အဓိကတပ္မၾကီးမွ ရဲမက္အင္အား ၅ ေသာင္းေက်ာ္၊ ျမင္း ၂ ေသာင္း ျဖင့္ အင္း၀ ကို အျပီးအျပတ္ သိမ္းရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ကာ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment