တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းမွ ယုိးဒယားကိုမဟာဗ်ဴ ဟာအသစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစသည့္အခ်ိန္ AD 1765 ႏွစ္တြင္ ဂုံရွမ္းတုိ႔ ဌာေနျဖစ္ေသာ က်ိဳဴ င္းတံုျမိဳ ႔သုိ႔ မန္ခ်ဴ းတရုတ္တပ္မ်ား စတင္က်ဴ းေက်ာ္ေလ၏။ တရုတ္ျပည္ကုိ အုပ္စုိးေနေသာ မင္းမွာ ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု (Qianlong 1735-1796) ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အလြန္အမင္း တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳ းေနျပီး ဘုရင့္ေရႊတုိက္သည္လည္း အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊေငြရတနာမ်ား အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္။ ခ်န္လံု၏ အိပ္မက္သည္ အာရွတခြင္လံုးကို မန္ခ်ဴ းအင္ပါယာသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရလည္း အင္အားၾကီး၊ စစ္ပြဲတုိင္းလည္း အႏုိင္ရေနသျဖင့္ ခ်န္လံုသည္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေလးတခုျဖင့္  ျမန္မာကို ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ၏။


ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြား၊သိႏၵီေစာ္ဘြား မ်ားကုိ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ရာထူးခ်သျဖင့္ မေက်နပ္ၾကဘဲ ယူနန္ နယ္စား ဆီသုိ႔သြားေရာက္ကာ လက္ေဆာင္မ်ားေပးျပီး ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾက ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ က်ိဳဴ င္းတံုနယ္အတြင္း တရုတ္ကုန္သည္ ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား အေခ်အတင္ျဖစ္ၾကျပီး တရုတ္ကုန္သည္ တဦး ေသဆံုးမူ ကိုလည္း အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ယူနန္ နယ္စားသည္ ခ်န္လံု ထံ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္ ၀င္ေရာက္ခစားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ကုိ ခ်ီတက္ရန္ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

ခ်န္လံုသည္ နယ္ေ၀းနယ္ဖ်ားကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေသာ နယ္စားမ်ားကို မိမိ အလြန္ယံုၾကည္သူ၊အရည္အခ်င္းရွိသူ ဟု မိမိ ထင္မွတ္သူမ်ားကိုသာ ေရြးျပီး ေစလႊတ္ေလ့ရွိ၏။ ယူနန္နယ္စားသည္ ဘုရင္၏ ယံုၾကည္ရသူတဦးျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင့္ကို အနီးကပ္ကာ ျမန္မာကို စစ္ခ်ီတက္ရန္ ရေအာင္ ေလွ်ာက္တင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေလွ်ာက္တင္လွ်င္ တျခားေသာ အမတ္မ်ား ကန္႔ကြက္ေနသျဖင့္ ဘုရင္စိတ္ေျပာင္းသြား ႏုိင္ေသး၏။ တုိင္းျပည္တခုကို စစ္ခ်ီတက္ရျခင္းသည္ ေျပာသေလာက္မလြယ္ပါ။

ယူနန္ နယ္စား၏ အေလွ်ာက္အတင္ေကာင္း မူေၾကာင့္ ဧကရာဇ္ခ်န္လံုမွ ျမန္မာကို စစ္ခ်ီတက္ရန္ စစ္အင္အား ရဲမက္ ၂ ေသာင္း၊ ျမင္း ၂ေထာင္ ေက်ာ္ျဖင့္ က်ိဳင္းတံုျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ထို စစ္ခ်ီလာေသာ သတင္းကို က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားၾကားသိလွ်င္ မိမိျမိဳ ႔အတြင္းရွိေနေသာ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴ း စစ္ကဲေရႊေတာင္ ႏွင့္ တုိင္ပင္ရေတာ့ေလသည္။ စစ္ကဲေရႊေတာင္လည္း စာပုိ႔လုလင္ကုိ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျမင္းျဖင့္ အျပင္းေစလႊတ္ျပီး ေလွ်ာက္တင္ရေလ၏။ ( တခ်ိဳ ႔မွတ္တမ္းမ်ားသည္ စစ္သည္ ေထာင္ဂဏန္းျဖင့္ ခ်ီတက္သည္ဟု ျပၾက၏၊ ျမန္မာ့မွတ္တမ္းတြင္ ေသာင္းဂဏန္းျပသည္။ခ်န္လံုဆီမွ လာေသာ အမိန္႔သည္ ေထာင္ဂဏန္း မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ေပ၊ ထုိေၾကာင့္  အနည္းဆံုး ေသာင္းဂဏန္းမွ သာလွ်င္ ဘုရင့္ဆီမွာ အခြင့္ေတာင္းရသည္။ ေထာင္ဂဏန္းဆုိလွ်င္ ယူနန္ဘုရင္ခံ အခ်ိန္ရွိတုိင္း ထတုိက္လုိ႔ရ၏။)

ပံုမွန္အားျဖင့္ ၂ လမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စာေရာက္ေလ့ရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ စာပုိ႔လုလင္သည္ အျပင္းအထန္ ဒုန္းစုိင္းစီးလာသျဖင့္ ၂ ပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္လည္း ထုိစာကုိ နံနက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ရူ ေစေလသည္။ စစ္ကဲေရႊေတာင္၏ ေလွ်ာက္တင္စာေၾကာင့္မွဴ းမတ္မ်ားမွ ဆင္ျဖဴ ရွင္ကို ယုိးဒယားကို တုိက္ေနေသာ တပ္တခ်ိဳ ႔ကို က်ိဳဴ င္းတံုဘက္သုိ႔ ပုိ႔ျပီး ခုခံရန္ အၾကံမ်ား ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ လက္မခံဘဲ ဗုိလ္မွဴ းေနမ်ိဴ းစည္သူ ကို အခ်ဴ ပ္ျပဳ ျပီး စစ္သည္ရဲမက္ ၁ ေသာင္းျဖင့္ က်ိဴ င္းတံုကို အလ်င္ ခ်ီတက္ေစျပီး ခုခံေစေလ၏။

ျမန္မာကို ခ်ီတက္စဥ္ အသံုးျပဳေသာ မန္ခ်ဴ းစစ္တပ္

ေနမ်ိဴ းစည္သူသည္ အလ်င္ခ်ီတက္ရာ ထိုႏွစ္ ၁၂ လပုိင္း၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳ င္းတံုသုိ႔ေရာက္သည္။ ေရာက္ေသာ္ က်ိဳ င္းတံုကို ၀ုိင္းရံေနေသာ မန္ခ်ဴ းတပ္ ႏွင့္ အၾကီးအက်ယ္စစ္ျဖစ္ပြားေလသည္။ မန္ခ်ဴ းတပ္သည္ မိမိ၏ စစ္တပ္အေရအတြက္ကို အထင္အလြန္ၾကီးျပီး ျမန္မာတပ္ကို အထင္ေသးသျဖင့္ အရူံးၾကီးရူံးျပီး ဆုတ္ခြာ ရေလသည္။ ေနမ်ိဴ းစည္သူသည္ ယူနန္နယ္ထဲအထိ ၀င္ေရာက္ျပီး မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ားကို တုိက္ေလ၏။  မန္ခ်ဴ းတပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးသြားမွ ေနမ်ိဴ းစည္သူ တပ္ကို ျပန္သိမ္းျပီး က်ိဴ င္းတုံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ေလသည္။

ယူနန္နယ္စား သည္ မိမိဦးေဆာင္ေသာ စစ္ပြဲ ရူံးနိမ့္သြားသျဖင့္ အလြန္အရွက္ရျပီး၊ ေဆြစဥ္မ်ိဴ းဆက္ အသတ္ခံရမည္ကို စုိးသျဖင့္ ဘုရင့္အမိန္႔မခ်ခင္ မိမိကုိယ္ကုိ အဆံုးစီရင္ကာ ဘုရင့္အေပၚသစၥာရွိေၾကာင္း မိမိ၏ ေသြးျဖင့္ ေရးသားေစလ်က္ ဘုရင့္ဆီကို စာေရးသားပုိ႔ေလသည္။ ထုိသုိ႔ မန္ခ်ဴ းစစ္တပ္ စစ္ရူံးေၾကာင္း သတင္းကို ခ်န္လံုၾကားလွ်င္ ေဒါသလည္း ထြက္၊ သိကၡာလည္း က်သျဖင့္ ျမန္မာကို အႏုိင္တုိက္ရန္  ၾကိဳးပမ္းေလေတာ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ ခ်န္လံုသည္ စစ္ပြဲတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားျပီး၊ အရည္အခ်င္း ရွိသည္ဟု ယူဆသူ Yang Yingju အမည္ရေသာ စစ္ဗုိလ္မွဴ းေဟာင္း တဦးကို ယူနန္ နယ္စား(ဘုရင္ခံ) အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ၏။

Yang သည္ သည္အတုိင္း လာသူမဟုတ္ေပ၊ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ အစီအစဥ္ကိုပါ သယ္ေဆာင္လာသူ ျဖစ္ေလ၏။ ယူနန္ဘုရင္ခံ အသစ္သည္ က်ိဳင္းတံုဘက္မွ မတုိက္ခိုက္လုိပဲ ဗန္းေမာ္ဘက္မွ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ လုိ၏။ ထုိမွတဆင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတုိင္း စုန္ဆင္းကာ အင္း၀ကို သိမ္းပုိက္မည္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ဗ်ဴ ဟာကို ဘုရင္ထံ တင္ျပေလွ်ာက္တင္ျပီးမွ ဘုရင္သေဘာက်သျဖင့္ ယူနန္နယ္စား အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသူျဖစ္၏။

AD 1766 ဧျပီလပုိင္းေလာက္တြင္ ယူနန္ကုိ ဘုရင္ခံ အသစ္ Yang Yingju ေရာက္ရွိလာျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။

Share:

No comments:

Post a Comment