ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ယုိးဒယားေအာင္ပြဲ

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ ႏွင့္ မဟာေနာ္ရထာ တုိ႔ကုိ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္ခုိင္းခဲ့သည္။ မိမိ၏ ဗ်ဴ ဟာကိုသာ ခ်ျပ ခဲ့ျပီး လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီးႏွစ္ဦးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္းမယ္ေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ေသာ ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့သည္ ၁၇၆၄ ႏွစ္၊၁၀လပုိင္း၊၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လင္းဇင္းျမိဳ ႔ႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔ကို အႏုိင္ရေလ၏။ လင္းဇင္းမင္း၏ သမီးေတာ္မ်ား၊အမတ္မ်ား၊ ေရႊေငြ၊ အေျမွာက္ေသနတ္၊ တုိက္ဆင္တုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အဆက္အသ လႊတ္ေလ၏။


ထုိ႔ေနာက္ လကြန္းျမိဳ ႔ကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ေလ၏။ လကြန္းျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျပီး ထုိျမိဳ ႔တြင္ စခန္းခ် ေနၾကေလ၏။ လင္းဇင္း၊ဇင္းမယ္ တုိ႔မွ စစ္သည္အင္အားထပ္မံ စုေဆာင္းရာ အင္အား ႏွစ္ေသာင္း တုိး ေလသည္။ ၁၇၆၅ ႏွစ္၊၁၀လ၊ ၂၂ ရက္တြင္ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္သည့္ မဟာေနာ္ရထာတုိ႔ တပ္ေပါင္းစုသည္ ယုိးဒယားနယ္သုိ႔ စတင္ခ်ီတက္ေလ၏။ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမိဳ ႔မ်ားကို အဆက္မျပတ္ သိမ္းပုိက္ေလသည္။

ယုိးဒယားဘုရင္ (Ekathat , 1758-1767) မွ စစ္အင္အားေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ လႊတ္ျပီး မဟာေနာ္ရထာ၏ တပ္မ်ားကို ခုခံေစေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မေတာ္လွန္ႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ ႔ေတာ္ အယုဒၵယသုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေလသည္။ ေျမာက္ဘက္ တြင္ ေနမ်ိဳ းသီဟပေတ့ ေတာင္ဘက္တြင္ မဟာေနာ္ရထာ တပ္မ်ား ႏွစ္ဖက္ ညုပ္ျပီး ယုိးဒယားနယ္ကို ၀င္ တုိက္ ၾကသျဖင့္  ယုိးဒယားဘုရင္အလြန္ စိတ္ဓါတ္က်ေနေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ တပ္မ်ား သည္ ေအာင္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ ရရွိေနသျဖင့္ အလြန္အမင္းစိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေနၾကေလသည္။

၁၇၆၆ ၊၁၁ လပုိင္း၊ ၁၄ ရက္တြင္ ဇင္းမယ္ေၾကာင္းသည္ အယုဒၵယျမိဳ ႔၏ အေရွ႔ေျမာက္ ရွိ ပနံပသုတ္ရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။ မဲ့ပိန္ျမစ္ကို အလယ္ထားျပီး ကမ္းႏွစ္ဖက္ လက္၀ဲ လက္ယာတြင္ ခံတပ္ၾကီး ေဆာက္ ကာ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္း ေစာင့္ေနေလသည္။ မ်ိဳဴ းရိကၡာကို အျပည့္အ၀ သြင္းထားျပီး၊ ဆင္ျမင္း၊ရဲမက္ ၾကီးမ်ား ျဖင့္ အခုိင္အခံ ေနေလ၏။ ထား၀ယ္ေၾကာင္းလည္း အယုဒၵယျမိဳ ႔၏ အေနာက္ေျမာက္ယြန္း ကႏၷီရြာ တြင္ တပ္ၾကီးစြဲ ေနေလ၏။


ယုိးဒယားဘုရင္လည္း မိမိ၏ျမိဳ ႔ေတာ္ကို အခုိင္အခံ့ျပင္ဆင္ျပီး ေရက်သည္ႏွင့္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္တုိက္ေစေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ဆုတ္ခြာသြားရျပန္၏။ ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့ လည္း အယုဒၵယျမိဳ ႔ပတ္လည္တြင္ ေမွ်ာ္စင္ၾကီးမ်ား ေဆာက္ျပီး ေရွးယခင္က နည္းမ်ားအတုိင္း အေျမွာက္ၾကီးမ်ားကို တင္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ပစ္ခြင္းေလ၏။ ထုိသို႔ တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ ထုိလ ၁၉ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ မဟာေနာ္ရထာ ကြယ္လြန္ေလ၏။ ထား၀ယ္စစ္ေၾကာင္း ကို ဗုိလ္ခ်ဴ ပ္ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့မွ မိမိ၏ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး အုပ္ခ်ဴ ပ္ ေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ဆီကို လည္း အေလွ်ာက္အထား ပုိ႔လႊတ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ ယုိးဒယားကို တုိက္ေနစဥ္ တရုတ္တပ္မ်ားသည္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ပုိင္နက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေနျပီး ျမိဳ ႔မ်ားကို တျမိဳ ႔ျပီးတျမိဳ ႔သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေနရာ နန္းေတာ္ရွိ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ယုိးဒယားရွိ စစ္တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာျပီး ခုခံရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ဆင္ ျဖဴ  ရွင္မွ နားမ၀င္ဘဲ ယုိးဒယားကို အႏုိင္သာ သိမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။( တရုတ္က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ခုခံပံုကို အက်ယ္ အျဖစ္ထပ္မံ ေ၇းသားတင္ျပပါမည္) 

ဆင္ျဖဴ ရွင္လည္း ယုိးဒယားမင္း ႏွင့္တကြ ယုိးဒယားျပည္အားလံုးကို သိမ္းျပီး ျပန္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ေလ၏။ ထုိအမိန္႔ေတာ္သည္ ၁၇၆၇၊ ၂ လ၊ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ လက္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့လည္း  ယုိးဒယားျမိဳ ႔ရုိးဆီသုိ႔ ဥမင္မ်ားတူးျပီး ျမိဳ ႔ရုိးျပိဳ ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေလသည္။ ယုိးဒယားတုိ႔ဘက္မွ ဆီပူမ်ား၊ မီးမ်ားျဖင့္ ျမိဳ ႔ရုိးေပၚမွ အဆက္မျပတ္ ပစ္ကာ ျပန္လည္ခုခံ၏။ သုိ႔ေသာ္ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ထုိျမိဳ ႔ရုိးအေပၚသုိ႔ ပစ္သျဖင့္ စစ္သည္မ်ား ျမိဳ ႔ရုိးနားမကပ္၀ံ့ၾကေပ။ ျမိဳ ႔ရုိးသည္ အလြန္ခုိင္ခံ့သျဖင့္ အေျမွာက္ဒဏ္ကို ၾကံၾကံခံႏုိင္၏။
ဘုရင္ Taksin ပန္းခ်ီ
ဥမင္တူးသည္႔ တပ္သား အမ်ားအျပားေသ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့မွ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ကာ အေရးေတာ္ေအာင္လွ်င္ ေသသူ၏ မိသားစုအားလံုး အခြန္လြတ္မည္၊ ဆုေငြေရႊေငြရ မည္ဟု ဆုိသျဖင့္ တပ္သားမ်ားစြာ မိမိ၏ အသက္ကို ပဓန မထားဘဲ ေသသူေနရာ ကို အဆက္မျပတ္ ၀င္ကာ ေျမတူး မီးတုိက္ ျပီး တုိက္ခုိက္သျဖင့္ အယုဒၵယ၏ ျမိဳ ႔ရုိးမခံႏုိင္ဘဲ ျပိဳ က်ေလသည္။

ေအဒီ ၁၇၆၇၊ ၄ လပိုင္း၊ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ ႏွင့္တကြ ယုိးဒယားတျပည္လံုး ဆင္ျဖဴ ရွင္လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ရေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းလည္း ေသနတ္ပစ္ခံရျပီး နတ္ရြာစံေလသည္။ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့လည္း ထြက္ေျပးကုန္ေသာ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးေစရာ တခိ်ိဴ ႔ကို ဖမ္းဆီးမိေလ၏။ ဖမ္းဆီးရသူ ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေလ၏။ ျမိဳ ႔ရုိးမ်ားကို ဖ်က္စီးေစေလ သည္။

ယုိးဒယားဘုရင့္၏ ေရႊေငြရတနာမ်ားကုိလည္း သယ္ေဆာင္လာခဲ့ရသည္။ ဆင္၊ျမင္း၊အေျမွာက္၊စိန္ေျပာင္း ႏွင့္ အထူးထူးေသာ အရာမ်ားစြာတုိ႔ကို ယူေဆာင္လာခဲ့ရေလသည္။ ယုိးဒယားျမိဳ ႔က်ေသာ္ ယုိးဒယားဘုရင္၏ အမတ္မ်ား၊ တပ္မွဴ းမ်ား သည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ ထြက္ေျပးၾကကုန္ေလသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ တပ္မွဴ းမ်ားထဲမွ Taksin (၁၇၆၇ - ၁၇၈၂)  ဆုိသည့္ တရုတ္စပ္ေသာ အမတ္ မွ ျပိဳ လဲသြားေသာ ယုိးဒယားမင္းဆက္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့၏။Share:

No comments:

Post a Comment