အေလာင္းမင္းတရား၏ စကားကိုပယ္ေသာ ေမာင္ရြ (ေခၚ) ဆင္ျဖဴ ရွင္

ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေအဒီ ၁၇၆၃၊ ၁၁ လ ပုိင္း၊ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို တရား၀င္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။ ၆ လၾကာမွ တရား၀င္ နန္းတက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ထုိ ၆ လအတြင္း ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ မိမိ၏ တန္းခုိးၾသဇာၾကီးမားလာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနရ၏။ ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီး ရုတ္တရက္ နတ္ရြာစံ မူေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ ႔စားရြာစားမ်ား မပုန္ကန္ေအာင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေဆာင္ရြက္၏။ နန္းေတာ္အတြင္းအျပင္ အကုန္လံုး မိမိယံုၾကည္ရသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္၏။


မိမိကို သစၥာမခံဟု ထင္သူမွန္သမွ် ကို ျပည္နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ရာထူးခ်ျခင္း၊ ေသဒဏ္ေပးျခင္း အစရွိသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလသည္။ ထုိအျပင္ တုိင္းျပည္တြင္ စစ္တပ္၏ အေရးပါအရာေရာက္မူကို သိရွိထားသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ လက္ေအာက္ခံ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို ေျမွာက္စားကာ မိမိ လူျဖစ္ေအာင္ သိမ္းသြင္းေလ၏။ စစ္တပ္ကို လည္း အင္အားၾကီးေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေလသည္။

ထုိသို႔ ၆ လၾကာေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီးမွ ေျမဒူးမင္းသားသည္ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ သီရိပ၀ရသုဓမၼမဟာရာဇာဇီႏၵာဓိပတိ ျဖစ္၏။ ေရႊဘုိတြင္ စံေနရာ မိမိ၏ လုပ္ရပ္မ်ား အိပ္မက္ဆုိး ေပးဟန္တူ၏။ ၂ ႏွစ္မွ် စံျမန္းျပီး မင္းေနျပည္ေတာ္ကို အင္း၀သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔စံစားေလသည္။ ေျမဒူးမင္းသည္ ဘုရင္ ျဖစ္ေသာ္ ခမည္းေတာ္မွာၾကားထားသည္ကို မလုိက္နာဘဲ ညီေတာ္ အျမင့္မင္းသားကို ထီးနန္းေပးမည့္ အစား မိမိ၏ သားေတာ္ စဥ့္ကူးမင္းသားကို အိမ္ေရွ႔စံဘြဲ႔ ေပးအပ္ေလ၏။

အျမင့္မင္းသားမွ စိတ္ကြပ္ေသာ္လည္း ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အျမင့္မင္းသား ႏွင့္ ဗဒံုမင္းသားတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သြားေရးလာေရး အလြန္သတိထားရ၏။ တခ်က္မွားလွ်င္ ေျမဒူးမင္းမွ ေသဒဏ္ေပးရန္ ၀ံ့မေလးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၁၇၆၄ ႏွစ္ ၃ လ ၃ ရက္တြင္ မင္းလွေနာ္ရထာ ၾကီးမွဴ းျပီး အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္ေဆာက္တည္ရသည္။ ၅ လပုိင္းတြင္ ျပီးစီးသျဖင့္ မဟာသၾကၤန္ ေခၚျပီး ေနာက္ထပ္ ရာဇာဘိေသက ခံေတာ္မူေလ၏။

ေျမဒူးမင္း ေခၚ ဆင္ျဖဴ ရွင္ သည္ ယုိးဒယားကို အျပတ္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဗုိလ္မွဴ းမဟာေနာ္ရထာ ကို စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္း ဦးစြာပထမ ခ်ီတက္ေစေလသည္။ မိမိမွာမူ ေနာက္မွ တပ္မၾကီးကို ဦးေဆာင္ ခ်ီတက္ရန္ စီစဥ္ေနရာ ကသည္းမွ ပုန္ကန္ျခားနားေၾကာင္း စာေရာက္သျဖင့္ မိမိအစီအစဥ္ကို ဖ်က္ျပီး ကသည္းသုိ႔ ခ်ီတက္ ေလ၏။ မဟာေနာ္ရထာကို ထား၀ယ္တြင္ စခန္းခ်ေစေလသည္။

ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ကသည္းျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ အျပင္းအထန္ ခုခံေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ တပ္ကို မတုိက္ႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးၾကရေလ၏။ ကသည္းကုိ ေအာင္ ျမင္ျပီးလွ်င္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခတၱ ျပန္ နားေတာ္မူေလသည္။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သည္  တေန႔တျခား လူသူမ်ားစြာ ထူထပ္လာသျဖင့္ ၁၇၆၇ ၊ ၁ လပုိင္း၊ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမိဳ ႔ေဟာင္းကို ဆက္ျပီး ျမိဳ ႔သစ္တည္ကာ ေနရာ ခ်ဲ ႔ေတာ္မူေလ၏။

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခတၱ အနားယူျပီးေသာ္ ယုိးဒယားကုိ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ ထား၀ယ္ရွိ မဟာေနာ္ရထာမွ စစ္သည္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ စုေဆာင္းမိေၾကာင္း ေပစာေရာက္ လာသျဖင့္ အားရေတာ္မူေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ယုိးဒယားကို ခ်ီတက္ေတာ္မူရာတြင္ စစ္ဗ်ဴ ဟာ ေျပာင္းျပီး ခ်ီတက္၏။ ေရွးယခင္ဘုရင္မ်ားမွာ တပြဲထုိး ျမိဳ ႔ေတာ္ကိုသာ သိမ္းပုိက္ျပီး ျပန္သြားေလ့ရွိသည္။

ဆင္ျဖဴ ရွင္မွာမူ ထုိသုိ႔ မလုပ္၊ မိမိ၏ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို အရင္ဆံုး ယုိးဒယားေျမာက္ပုိင္းနယ္မ်ားအားလုံး သိမ္းပုိက္ေစေလသည္။ ေရာက္ရာအရပ္တြင္ စနစ္တက် အားျဖည့္ကာ လယ္ယာသီးႏွံမ်ားပင္ စုိက္ပ်ိဴ းၾကေစေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ၏ ဗ်ဴ ဟာအတုိင္း ဇင္းမယ္ေၾကာင္းကို ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့မွ ခ်ီတက္ေလ၏။ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့သည္ ေျမာက္ပုိင္း ယုိးဒယားကို သိမ္းပုိက္ရန္ တာ၀န္ေပးထားျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ္လည္း မိမိ၏ ဗ်ဴ ဟာျဖစ္သည့္ ေျမာက္ပုိင္းတလႊားကို ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ သိမ္းပုိက္ျပီးမွ ခ်ီတက္မည္ဟု သေဘာထား ျပင္ကာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ပင္ ျပန္လည္ စံျမန္းေနေတာ့၏။ ထား၀ယ္ဘက္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မဟာေနာ္ရထာကိုလည္း ထား၀ယ္ဘက္မွ ယုိးဒယားနယ္မ်ားကို သိမ္းရန္ အမိန္႔ေတာ္ခ် ေလ၏။Share:

No comments:

Post a Comment