အေလာင္းမင္းတရား၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

ဟံသာ၀တီပဲခူးကို ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူလွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေအဒီ ၁၇၅၇၊ ၇ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရတနာပူရေရႊဘုိသုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ ဆန္တက္ျပီး တလ အ ၾကာ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူသူမ်ားစြာ လာေရာက္အေျခခ်သျဖင့္
ျမိဳ ႔ေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္ အသစ္ ခ်ဲ ႔ရေလ၏။


မင္းၾကီးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေနေသာ ကာလတြင္ သာသနာေတာ္ကို ခ်ီးျမင့္ျခင္း၊ ျမိဳ ႔ေတာ္သာယာေအာင္ ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေစေလသည္။ကသည္းေစာ္ဘြားမွ ဆက္သျမဲ လက္ေဆာင္ မ်ားျဖင့္ ဆက္သျခင္းမရွိသျဖင့္ ေအဒီ ၁၇၅၈ ၊ ၁၁ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္  သားေတာ္ေျမဒူးမင္းကို ေရွ႔တပ္တြင္ ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ကာ ကသည္းျပည္သုိ႔ ခ်ီ တက္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေရတပ္၊ၾကည္းတပ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ရာ ေအဒီ ၁၇၅၉ တြင္ ကသည္းနယ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး အျပင္းအထန္တုိက္သျဖင့္ ကသည္းျမိဳ ႔က်ေလ၏။ ကသည္းေစာ္ဘြားလည္း မိမိေဆြေတာ္မ်ိဳဳဴ းေတာ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးေလ၏။

မင္းၾကီး၏ တပ္မ်ားလည္း ေနရာအႏွံရွာေဖြေသာ္လည္း မေတြ႔ၾကေခ်။ မေတြ႔ေသာ္ ကသည္းျမိဳ ႔ကို အုပ္ခ်ဳဳ ပ္ ရန္ စႏၵေရာ္ေမာ္နီ အမည္ရေသာ မင္းသားတပါး ကို ခန္႔ေလ၏။ ကသည္းတြင္ တႏွစ္နီးပါး စံျမန္းေတာ္ မူ ျပီး  ေအဒီ ၁၇၅၉ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စုန္ဆင္းေတာ္မူေလသည္။ ထုိေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တခဏ နားေတာ္မူျပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ဆင္းကာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို လံုးေတာ္အျပည့္ေရႊသကၤန္းျပန္လည္ လွဴ ဒါန္းေတာ္ မူေလ၏။


ရန္ကုန္တြင္ စံျမန္းေနစဥ္ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ယုိးဒယားတုိ႔သည္ နယ္စပ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကို လာေရာက္ထိပါး ေႏွာက္
ယွက္ၾကသျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ ဒုကၡခံေနရေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ယုိးဒယားတုိ႔ကို ဆံုးမရန္ စစ္ေရး ျပင္ ဆင္ေလ၏။ ေပၚတူဂီတပ္သားအပါအ၀င္ မိမိ၏ ေရတပ္ေတာ္ကို ထား၀ယ္သုိ႔ အလ်င္ ခ်ီေစေလသည္။ မိမိမွာ မူ ၾကည္းေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ကာ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ထား၀ယ္မွ တနသၤာရီ၊ တနသၤာရီမွ ယုိးဒယားနယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေလ၏။ ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္ရာ ယုိးဒယားနယ္စပ္ ျဖစ္သည့္ ဗန္လြန္ရြာတြင္ ရြာသားမ်ားမွ ခုခံတုိက္ခုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေျမဒူးမင္း ဦးေဆာင္ေသာ  တပ္သည္ ခုခံသူမွန္သမွ်ကုိ သတ္ပစ္ေလ၏။ မင္းၾကီး ခ်ီတက္လာသည္ကို သိေသာ ယုိးဒယားတုိ႔မွ ဘုရင့္စစ္သည္ သံုးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ လာေရာက္ခုခံေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေလာင္းမင္းတရား ၏ တပ္ေတာ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မခုခံႏုိင္သျဖင့္ ဆုတ္ရေလ၏။

အေလာင္းမင္းတရား၏တပ္မ်ားသည္ ယုိးဒယားျမိဳ ႔မ်ားကို တျမိဳ ႔ျ႔ပီးတျမိဳ ႔လြယ္ကူစြာ တုိက္နုိင္သျဖင့္ မင္းၾကီးလည္း အယုဒၵယအထိ သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလေတာ့သည္။ ရပ္ဗူရီျမိဳ ႔တြင္ စစ္သူၾကီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ တပ္မ်ားႏွင့္ ယုိးဒယားတပ္မ်ား တုိက္ၾကရာ ယုိးဒယားတုိ႔က ရဲရင့္စြာ ခုခံၾကေသာ္လည္း မခုခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ ႔ေတာ္အထိ ဆုတ္ခြာၾကရေလသည္။

မင္းတရားၾကီးသည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္ထိ ခ်ီတက္လာေသာ အခါ ျပည္သူတုိ႔ ဗရုတ္ဗရက္ ျဖစ္ကာ ဘုရင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္သူမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကသျဖင့္ ဘုရင္ျဖစ္သူ အာကာတပ္မွ ရဟန္း ၀တ္ေနေသာ မင္းသားၾကီး ဥတြန္ပံု ကို အေျခအေနထိန္းေပးရန္ ေလွ်ာက္တင္ရေလေတာ့၏။ မင္းသားၾကီး ဥတြန္သည္ ထုိအခါမွ ဘုရင့္အာဏာကို လက္ခံကာ ျမိဳ ႔ေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားတပ္မ်ား ပန္ခ်ာဗူရီျမိဳ ႔ေရာက္ေသာ္ ယုိးဒယားဗုိလ္မွဴ း ဘုရာ့မဟာေသန မွ ဦးေဆာင္ ခုခံ တုိက္ခုိက္သည္။ ခ်ာကရပ္ ျမစ္ကမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ခံတပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ခုခံသည္။ အယုဒၵယျမိဳ ႔ေတာ္သည္ ျမစ္ဆံုတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ထုိျမစ္တုိ႔မွ က်ံဴ းသျဖင့္ ျမိဳ ႔ေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးလ်က္ရွိေန၏။ အေလာင္းမင္းတရားတပ္မ်ားမွ ထုိျမစ္မ်ားကို ကူးျပီးခံတပ္မ်ားကို တုိက္ရေလ၏။ ထုိသုိ႔ ျမစ္ကူးခ်ိန္တြင္ ယုိးဒယားတုိ႔မွ အေျမာက္စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ သဲသဲမဲမဲ ပစ္ခတ္သည္။ ေျမဒူးမင္းသား ႏွင့္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ ၏ တပ္မ်ားသည္ ထုိ စစ္ဗ်ဴ ဟာေၾကာင့္ တေန႔တျခား တပ္သားမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အေလာင္းမင္းတရားတပ္မ်ားသည္ တပ္ကို မဆုတ္ဘဲ အျပင္းအထန္တုိက္သျဖင့္ ဗုိလ္မွဴ း ဘုရာ့မဟာေသန က်ရူံးေလသည္။ မင္းၾကီး၏ တပ္မ်ားလည္း အယုဒၵယျမိဳ ႔ေတာ္ေျမာက္ဘက္ကို သိမ္းပိုက္ ႏုိင္ေလသည္။ ထုိအခ်ိန္ ယုိးဒယားေနျပည္ေတာ္ရွိ တရုတ္လူမ်ိဳဴ းမ်ားမွ တရုတ္အမ်ိဳဴ းသား ၂၂၀၀ ပါေသာ တပ္တခုကို ဖြဲ႔ကာ အေလာင္းမင္းတရားတပ္ကို ထြက္တုိက္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း က်ရူံးကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ျပန္ လည္ ဆုတ္သြားၾကရေလသည္။

ထုိအခါ ယုိးဒယားတပ္မ်ားသည္ ျမိဳ ႔ေတာ္မွ ထြက္လာျခင္းမရွိေတာ့သျဖင့္ မင္းၾကီးသည္ အေျမွာက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ေန႔စဥ္ ပစ္ခတ္ေစေလ၏။  ျမိဳ ႔ေတာ္ကုိ ၀ုိင္းရံ ထားျပီး ၄ လအၾကာ ေအဒီ ၁၇၆၀ ၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မင္းၾကီးသည္ ကုိယ္ေတာ္ မအီမသာ ျဖစ္ လာသျဖင့္ သားေတာ္ ေျမဒူးမင္း၊ စစ္သူၾကီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာတုိ႔ကို ဆက္လက္၀ုိင္းရံေစျပီး ယုိးဒယားတုိ႔ မသိေအာင္ ဆုတ္ေတာ္မူေလ၏။ သားေတာ္ ေျမဒူးမင္းသား သည္ မင္းၾကီး အနား အနီးကပ္ ျပဳစု ခစားျပီးဆုတ္ခြာေလ၏။ စစ္သူၾကီး မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွမူ ယုိးဒယားတပ္မ်ား လုိက္လာလွ်င္ ခုခံရန္ ေနာက္မွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆုတ္လာေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရား အျပင္းဖ်ားေတာ္မူျပီး ဆုတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို ယုိးဒယားတုိ႔ မသိရွိေပ။ ေအဒီ ၁၇၆၀ ၅ လပုိင္း ၁၁ ရက္ တြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလ၏။ မုတၱမျမိဳ ႔နယ္ရွိ ကင္းရြာစခန္းတြင္ နတ္ရြာစံရာ နတ္ရြာစံေၾကာင္းကို သားေတာ္ ေျမဒူးမင္းသား ႏွင့္ အနီးအနားရွိ မွဴ းၾကီးမတ္ၾကီး တုိ႔သာ သိၾက ေလ၏။

မင္းၾကီးနတ္ရြာစံေၾကာင္းကို မည္သူမွ မသိေစဘဲ လူယံုေတာ္တဦးကို ေျမဒူးမင္းသားမွ ပုရပိုက္စာထည့္ကာ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေနာင္ေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသားကို အလ်င္အျမန္အသိေပးရေလ၏။ လူယံုေတာ္လည္း ျမင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အျပင္းႏွင္ရေလ၏။ မင္းၾကီး၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကိုလည္း မည္သူမွ မသိေအာင္ ပင့္ေဆာင္လာျပီး ရန္ကုန္ေရာက္မွ နတ္ျပည္စံေၾကာင္း ေၾကညာေလသည္။

မင္းၾကီး နတ္ရြာစံေၾကာင္း သတင္းကို ထုိႏွစ္ ၆ လပုိင္း ၆ ရက္ေန႔ တြင္မွ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ၾကားသိရေလ၏။ တလၾကာမွ သတင္းသိရျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေနာက္ေန႔ ၇ ရက္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ကာ ဘုရင္ အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment