အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီပဲခူးကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ ၀ုိင္းရံေနရာမွ ျမိဳ ႔၏ တာရွစ္ရာအကြာ တြင္ ေဇတု၀တီျမိဳ ႔ကို စတင္ တည္ေဆာက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္မူကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၆ ၁၂ လပုိင္း ၇ ရက္ေန႔ နံနက္မုိးေသာက္အခ်ိန္တြင္ မြန္အမာခံ တပ္သား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ကို စစ္သူၾကီး တလပန္း ကြပ္ကဲျပီး ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ ၀ုိင္းရံေနေသာ တပ္မ်ားကို ရုတ္တရက္၀င္တုိက္သျဖင့္ ေရႊဘုိတပ္သား အမ်ားအျပား က်ရူံးရေလ၏။

၁၈ ရက္ေန႔ေရာက္ေသာ္ ဟံသာ၀တီနန္းတြင္းအတြင္းေရး ရူပ္ေထြးျပီး သစၥာအရွိဆံုးျဖစ္သည့္ စစ္သူၾကီး တလပန္းသည္ မိမိ၏ တပ္သားတခ်ိဳ ႔ႏွင့္ ဟံသာ၀တီမွ ထြက္ခြာကာ ေကာ့ကြန္းအရပ္တြင္ သြားေရာက္ စခန္းခ်ေလ၏။ ထုိသတင္းကို အေလာင္းမင္းတရားၾကားေသာ္လည္း ဘာမွ မလုပ္ဘဲ ဟံသာ၀တီ နန္းေတာ္ဆီမွ သတင္းကုိသာ ေစာင့္ေနေလ၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။မြန္အမတ္တခ်ိဳ ႔မွ စစ္ေျပျငိမ္းရန္ ဘုရင္ဗညားဒလ ကို ေလွ်ာက္ရာ စစ္သူၾကီးတလပန္း မွ အေသတုိက္ရန္သာ ျပန္ေလွ်ာက္ရာ အမတ္မ်ားႏွင့္ တလပန္း တုိ႔  အၾကီးအက်ယ္ ျငင္းခံုၾကျပီးေနာက္ ဘုရင္မွ အမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို လက္ခံသျဖင့္ တလပန္းမွ စိတ္နာကာ တံခါးမွဴ းကို သတ္ကာ မိမိ လူယံုတပ္သားမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔ ေတာ္မွ ထြက္ခြာသြားျခင္းျဖစ္ေလ၏။)


 ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးမွ အင္း၀ရွစ္ေထာင့္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ အင္း၀ဘုရင္ေဟာင္း အမတ္စာဆုိ မင္းရာဇတုိ႔သည္ အေလာင္းမင္းတရားထံ ေမတၱာရပ္ခံလာေလ၏။ ဟံသာ၀တီဘုရင့္သမီးေတာ္ တပင္တုိင္ မင္းသမီး ေရႊနန္းရွင္ကို ဆက္သမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာေလရာ အေလာင္းမင္းတရားလည္း စစ္ေျပျငိမ္းျခင္းကို လက္ခံလုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ အမတ္ႏွစ္ဦး၊ စစ္သည္တပ္သားအျပည့္အစံုျဖင့္ တပင္တုိင္မင္းသမီးကို သြားယူေဆာင္ေစေလ၏။

ထုိေနာက္ တပင္တုိင္မြန္မင္းသမီးကို အေလာင္းမင္းတရား တည္ထားေသာ ေဇတု၀တီျမိဳ ႔အတြင္းတြင္ မဂၤလာပြဲက်င္းပကာ သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ထုိေန႔မွစျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္တုိက္ျခင္းမရွိေပ။သုိ႔ေသာ္လည္း အေလာင္းမင္းတရားသည္မိမိ၏ တပ္ေတာ္ကိုမူ ဆုတ္ျခင္းမရွိေပ။ ဟံသာ၀တီဘုရင္ဗညားဒလသည္း မိမိဘက္မွ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားေသာ္လည္း ရန္သူေတာ္သည္ လံုး၀ ဆုတ္ခြာရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ရိပ္မိေသာ္ ျမိ ု႔တံခါးပိတ္ကာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား တင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္စင္ၾကီးမ်ားကို ေဆာက္ေစျပီး အေလာင္းမင္းတရား၏ စစ္တပ္ရွိရာသုိ႔ ေန႔စဥ္ ပစ္ခတ္ေလေတာ့၏။

အေလာင္းမင္းတရားလည္း ေမွ်ာ္စင္ၾကီး ျပန္ေဆာက္ကာ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ေန႔စဥ္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ ေလ၏။ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲအေနႏွင့္ ျမိ ု႔တြင္းတြင္ စစ္သည္ ၅ ေထာင္ စုေဆာင္းမိျပီး ထုိ စစ္သည္မ်ား ထြက္တုိက္ရာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္သာ အႏုိင္ရျပန္ေလ၏။ ထုိေန႔မွစျပီး အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီျမိ ု႔ကို ဆူးတပ္ကာရံကာ ျမိ ု႔တြင္းမွ ထြက္လာသူမွန္သမွ် သတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလေတာ့၏။


ထုိအခါ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔သားမ်ား အလြန္ငတ္မတ္ရေလသည္။ ထုိသုိ႔ ၀ုိင္းရံထားျပီး ေအဒီ ၁၇၅၇၊ ၅ လပုိင္း ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ကို တပ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္တုိက္ ေလေတာ့သည္။ ျမိဳ ႔ထဲတြင္ခုခံႏုိင္သူ စစ္သားမွာ ၅၀၀ ပင္ မျပည့္ေတာ့ေပ။ ျမိဳ႔သူျမိ ု႔သားမ်ား သည္ မရွိရွိသည့္အင္အားျဖင့္ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ခုခံခဲ့ရာ မနက္မွ တုိက္ေသာ စစ္ပြဲ သည္ ညေနခင္း မွသာ ျမိ ု႔တံခါးကုိ ေဖာက္ႏုိင္ကာ အေလာင္းမင္းတရား၏ ေရႊဘုိတပ္မ်ား ျမိဳ ႔တြင္း၀င္ကာ လူသူမ်ားစြာ အသတ္ခံရေလ၏။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားမ်ားကို မႏွိပ္စက္ရန္ အမိန္႔မထုတ္ထားသျဖင့္ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားမ်ားစြာ ေသဆံုးရေလ၏။ မြန္ဘုရင္ ဗညားဒလသည္ ထြက္မေျပးဘဲ နန္းေတာ္ရွိ ရာဇပလႅင္ေဘးရွိ အမတ္ၾကီးေနရာတြင္  ထုိင္ကာ အေလာင္းမင္းတရားအလာကို ေစာင့္ေနေလ၏။ ဘုရင္၏ သမက္ေတာ္ ေစာျဗ ႏွင့္ စစ္သူၾကီး ဗညားက်ည္တုိ႔သည္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားကို ေခၚကာ ဟံသာ၀တီမွ ထြက္ေပးေလ၏။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ျမိ ု႔ေတာ္က်ျပီး ၇ ရက္ၾကာမွသာ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ေတာင္မ်က္ႏွာ မုိးညွင္းတံခါး( မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ မိမိ၏ လူမ်ားကို လႊတ္ကာ ေဆာက္ထားေပးေသာတံခါး) မွ ၀င္ကာ ျမိဳ ႔ႏွင့္ နန္းေတာ္ကို သိမ္းေလ၏။ ျမိဳ ႔ေစာင့္နတ္မ်ားကိုလည္း အေလာင္းမင္းတရားအား သစၥာခံရန္ အမိန္႔ေတာ္ ျပန္၊ ဟံသာ၀တီဘုရင့္ထီးျဖဴ မ်ားကို မီးရူိ႔၊ ဘုရင့္ဗဟုိရ္စည္ေတာ္ကိုလည္း ေဖာက္ကာ ဟံသာ၀တီ ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။

ဟံသာ၀တီဘုရင္ဗညားဒလကိုမူ သားမက္ေတာ္နန္းေဆာက္သုိ႔ ပုိ႔ကာ ေနရေလသည္။ ထုိေနာက္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေရခ်အသတ္ခံခဲ့ရေသာ အင္း၀ေနာက္ဆံုးဘုရင္ကို နန္းက်မင္းဟု မသံုးရန္ႏွင့္ ဟံသာ၀တီေရာက္မင္း ဟု ေခၚရမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလ၏။ ေရခ်ခဲ့ေသာ ျမစ္ေနရာတြင္ လည္း ဆြမ္းကပ္ကာ အမွ်ေ၀ ေပးေလ၏။ အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီကုိ ေအာင္ႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းသည္ ေနရာအနွံျပန္႔သြားျပီး ျမိ ု႔စား၊နယ္စား၊ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း လက္ေဆာင္မ်ားစြာ ပုိ႔ကာ အမူေတာ္ကို ထိမ္းေဆာင္မည့္အေၾကာင္း သံအမတ္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလကုန္၏။

ေအဒီ ၁၇၅၆ မွ စတင္ခဲ့ေသာ အေလာင္းမင္းတရား၏ ဟံသာ၀တီျမိ ု႔သိမ္းတုိက္ပြဲသည္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ျပီး ေနာက္ ေအဒီ ၁၇၅၇တြင္
ျမိ ု႔ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ကာ အလုိေတာ္ျပည့္ေလ၏။ ျမိ ု႔ကို အေျခကုပ္ျပီး ပုန္ကန္မည့္ စုိးေသာေၾကာင့္ မီးရူိ႔ဖ်က္စီးျပီး၊ သေဌးသူၾကြယ္၊ စာဆုိပညာရွိ၊ မင္းမ်ိဳ းမင္းႏြယ္မ်ားကုိ
 ေရႊဘုိေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ေလသည္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သား တခ်ိဳ ႔မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုိင္ၾကျပီး တခ်ိဳ႔မွာမူ ယုိးဒယားဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ကုန္ၾကေလ၏။

သုိ႔ျဖင့္ အင္း၀မင္းဆက္ကို ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္ကာ ဟံသာ၀တီမင္းဆက္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ဗညားဒလသည္ စစ္သူၾကီးတဦး လည္းျဖစ္ျပီး၊အမတ္တဦးလည္းျဖစ္ကာ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ သူတဦးျဖစ္ေလ၏။ အင္း၀မင္းဆက္ကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ ဗညားဒလသည္ မြန္လူမ်ိဳ းလည္းျဖစ္ လူသူအမ်ားေလးစားေသာ သမိန္ေထာဗုဒၵကိတၱိ (ေအဒီ ၁၇၄၀ မွ ၁၇၄၇ ထိ မင္း အျဖစ္စိုးစံ)ကို ဘုရင္အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေလ၏။ သမိန္ေထာဗုဒၵကိတၱိ သည္ဘုန္းၾကီးလူထြက္ျဖစ္ရာ
 ေလာကီအေရးမ်ားကိုစိတ္သိပ္မ၀င္စား ဘုရင္လည္း မလုပ္လုိေတာ့သျဖင့္ နန္းဆင္းကာ ဗညားဒလကို ထီးနန္းအပ္သျဖင့္ ဗညားဒလသည္ ဘုရင္ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ (ထုိေနာက္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ခ်င္းမုိင္သုိ႔ သြားေရာက္ေနထုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။)

ဗညားဒလသည္ ရွမ္းႏွင့္ မြန္ စပ္သူ ျဖစ္ကာ အမတ္မ်ိဳးႏြယ္မွ ဆင္းသက္သူျဖစ္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼာရာဇာဓိပဓိလက္ထက္တြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔အရာကို အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ အမတ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရာထူးထိ ခ်ီးျမင့္ျခင္းခံရသူျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ေဟာင္း ဗညားဒလသည္ အေလာင္းမင္းတရား၏ သားေတာ္ဆင္ျဖဴ ရွင္ လက္ထက္တြင္ ေသဒဏ္ေပးျခင္း ခံရေလ၏။ ငယ္မည္မွာ ေအာင္လွ ျဖစ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment