အေလာင္းမင္းတရား၏ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ သိမ္း တုိက္ပြဲ (၁)

သန္လ်င္ခံတပ္က်လွ်င္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ဘုရင္၏ သမက္ေတာ္ ေစာျဗ ႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ ပယ္ေက်ာ္ တုိ႔ကို ကမာပီအရပ္ ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ၀အရပ္တြင္ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ကာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္ကို ခုခံ ရန္ျပင္ဆင္ေတာ့၏။ မင္းတရားလည္း ရန္ကုန္တြင္ အနားယူျပီး ကမာပီ ခံတပ္ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ ၀ ခံတပ္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္မွ ေအာင္ျမင္ေလ၏။ တပ္သားမ်ားစြာလည္း က်ရူံးေလသည္။ ျမစ္ၾကီးမ်ားလည္း က်ရူံးေသာ စစ္သားမ်ားမွ စီးေသာ ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ေသြးေရာင္သန္းေနေလ၏။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္ကူမ်ားေရာက္လာသည္ႏွင့္ အင္အားျဖည့္ျပီး ဟံသာ၀တီကုိ သိမ္းရန္ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ ထား၀ယ္စားမွ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အစာေရစာရိကၡာမ်ားကို ဆက္သ ျပီး သစၥာခံေလသည္။မင္းၾကီးသည္ ဟံသာ၀တီ၏ ခံတပ္ျဖစ္ေသာ က်ိဳက္ဖတုိင္ခံတပ္ကို တုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရက္အတန္ၾကာေအာင္ တုိက္ေသ္ာလည္း မႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနေလသည္။

ထုိေၾကာင့္ သန္လ်င္ခံတပ္ကို တုိက္သည့္အတုိင္း သူရဲေကာင္း(အေသခံ) တပ္သား ၂၀၀ ကုိ ေရြးကာ တုိက္ေစေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေပ။ မႏုိင္သျဖင့္ လွည္းရထားအမ်ားကို စီရင္ျပီး မီးရူိ႔ ေစကာ ထုိခံတပ္ဆီသုိ႔ အဆက္မျပတ္လႊတ္ေစေလ၏။ ထိုအခါ ခံတပ္နံရံမ်ား မခံႏုိင္မည္စုိးသျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ တပ္ ၃ တပ္ခြဲကာ ဆုတ္ေလ၏။

မင္းၾကီးလည္း ထုိဆုတ္ေသာ တပ္မ်ားကို လုိက္လံတုိက္ခုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီဘက္မွ အျပင္းအထန္ ျပန္တုိက္သျဖင့္ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလသည္။ ဆုတ္ခြာသြားေသာ တပ္မ်ားသည္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔တြင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာႏုိင္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ဟံသာ၀တီပဲခူးကို ၀ုိင္းရံလုိက္ ျပီး က်ံဴ းေရမ်ားကို ေဖာက္လႊတ္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီဘက္မွ ရဟန္းေတာ္မ်ားလႊတ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးဆုိေသာ္လည္း မင္းၾကီးမွ လက္မခံဘဲ ဆြမ္းကပ္ကာ ျပန္လႊတ္လုိက္ေလ၏။

မင္းၾကီးသည္ ဟံသာ၀တီႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းေနရာတြင္ မဂၤလာနန္းေတာ္ကို တည္ေလ၏။ မိမိ၏ တပ္မ်ားကုိ လည္း ျမိဳ ႔ပတ္ပတ္လည္ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ၀ိုင္းရံထားေသာ တပ္မ်ားကို ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျမိဳ႔တြင္းမွ ထြက္ျပီး တုိက္ေသာ္လည္း မေအာင္ႏုိင္၊ အေလာင္းမင္းတရားတပ္မ်ားမွာလည္း ထုိးစစ္မဆင္ဘဲ ၀ုိင္းရံျမဲ ၀ုိင္းရံထားေလ၏။

ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေျမာက္မ်က္ႏွာတြင္ မြန္ဘက္မွ ဆံုကုန္းခံတပ္(အင္အား ၂ ေထာင္) ေလာက္ရွိေသာ အင္အား ျဖင့္ အခုိင္အမာေနသည္ကို တိမ္ၾကားနတ္ အမည္ရွိေသာ ဗုိလ္မွဴ းမွ ညတြင္ ၀င္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ရာ ဆံုကုန္းခံတပ္ပ်က္ေလ၏။ ဆံုကုန္းခံတပ္မက်မီ ျမိဳ႔တြင္းမွ မြန္မ်ားမွ အေသခံတုိက္ေသာ္ လည္း တိမ္ၾကားနတ္၏ တပ္သားမ်ားမွ အျပင္းအထန္ဖိတုိက္သျဖင့္ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ မြန္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ ရေလ၏။

ျမိ ု႔ေျမာက္မ်က္ႏွာခံတပ္ကို သိမ္းရေၾကာင္း မင္းၾကီးသိရလွ်င္  ေရႊဖလားေတာ္ကုိ ဆုေၾကးအျဖစ္ တိမ္ၾကားနတ္ ကုိ ခ်ီးျမွင့္ေလ၏။ ပဲခူးျမိဳ႔ေတာင္မ်က္ႏွာကို တပ္ငါးတပ္ ျဖင့္ စြဲထားစဥ္ မြန္တပ္သားမ်ား ထြက္ တုိက္ရာ မင္းၾကီး၏စစ္သည္ေတာ္ တခ်ိဳ႔ စစ္မ်က္ႏွာတြင္ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ျခင္း၊ တခ်ိဳ႔မွ ရုတ္တရက္ ထငိုျခင္း၊ တခ်ိဳ ႔လည္း ဘာမွန္းမသိ ေျပးေနျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ပုေရာဟိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ၾကရာ ေမွာ္ပညာမ်ားျဖင့္ ျပဳစားေနေၾကာင္း မင္းၾကီး ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ မင္းၾကီးမွ တန္ျပန္ တုိက္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလ၏။

ထုိသတင္းကို တိမ္ၾကားနတ္ ၾကားလွ်င္ မိမိတာ၀န္သာထား ဟု မိခင္ေပးလုိက္ေသာ အေဆာင္ကို ဦးေသွ်ာင္တြင္ ထည့္ကာ  ပဲခူးျမိဳ ႔ေတာင္ဘက္ရွိ မြန္စစ္သည္ မ်ားကို တုိက္ရာ ေအာင္ျမင္ျပန္ေလ၏။ မင္းၾကီးလည္း သေဘာအလြန္က်ေတာ္မူျပီး စစ္ပြဲျပီးလွ်င္ နယ္အပုိင္ ေပးမည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလ၏။

ပဲခူးဟံသာ၀တီသည္ ျမိဳ ႔ခုိင္ခံ့လြန္းသျဖင့္ မင္းတရားမွ ထုိးစစ္ကို မဆင္ႏုိင္ဘဲ ျမိ ု႔ပတ္လည္ကိုသာ ၀ုိင္းရံျမဲ ၀ုိင္းရံထားရေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment