အေလာင္းမင္းတရားမွ သန္လ်င္ခံတပ္ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိလွ်င္ တလပန္းႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ပယ္ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမိဳ ႔သစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေစာင့္မင္းလွမင္းေခါင္မွ အျပင္းခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို သိမ္းနုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သြားေရာက္ သိမ္းသြင္းေနေသာ ေသနတ္၀န္မင္းကို အလ်င္အျမန္ဆင့္ေခၚေလ၏။

ေသနတ္၀န္မင္း ေရႊဘုိေနျပည္ေတာ္ေရာက္လွ်င္ မဟာေသနာပတိဘြဲ႔ကို တုိးျမင့္ခ်ီးျမွင့္ကာ ရန္ကုန္သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေစေလသည္။ ေသနတ္၀န္ ရန္ကုန္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ရိကၡာမ်ားစြာ ကို သြင္း ေစေလ၏။ ထိုေနာက္ က်ံဳး ကိုလည္း က်ယ္စြာ တူးခုိင္းေလည္။ ျမိဳ႔ တြင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား ဖူလံုေအာင္ ေရကန္ၾကီးမာ်းစြာ တူးေဖာ္ေစေလ၏။

စစ္သူၾကီး တလပန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ထပ္မံ ခ်ီတက္လာျပီး ရန္ကုန္ကို သိမ္းရန္ ၾကိဳး ပမ္းျပန္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေသနတ္၀န္မင္း ႏွင့္ မင္းလွမင္းေခါင္တုိ႔မွ အျပင္းအထန္ခုခံသျဖင့္ မထုိးေဖာက္ ႏုိင္ေပ။ မင္းၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၇၅၆ ၂ လပုိင္း၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္ ေလ၏။ ေနျပည္ေတာ္ကို သားေတာ္အျမင့္မင္းသားႏွင့္ ဗဒံုမင္းသား(ေနာက္အခါဘုိးေတာ္ဘုရား) တုိ႔ကို ျမိဳ႔ ေစာင့္အျဖစ္ထားခဲ့ေလသည္။

ယခု ခ်ီတက္ျခင္းသည္ ဟံသာ၀တီကို အျပီးတုိင္ သိမး္ပုိက္ရန္ခ်ီတက္ျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္ ၃ လပုိင္း တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ကို ေရာက္ေလသည္။  ရန္ကုန္ မင္းညီလာခံတြင္ အေလာင္းမင္းတရားမွ  ဟံသာ၀တီျမိဳ႔တံခါးတြင္ စာဆြဲရန္ မည္သူ သြား၀ံ့သနည္း ဟု ေမးရာ မင္းလွမင္ေခါင္မွ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳ း ဆြဲ၀ံ့သည္ဟု ေလွ်ာက္ရာ သေဘာေတာ္က်ျပီး မိမိ၏ လွံေတာ္ကို ေပးေလ၏။

မင္းလွမင္းေခါင္လည္း စစ္သူရဲေကာင္း ၁၀၀ ကို ေရြးျပီးလွ်င္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔တံခါး(အေရွ႔) ရွိရာသုိ႔ ျမင္းျဖင့္ ဒုန္းစုိင္း ခ်ီတက္ေလ၏။ အေလာင္းမင္းတရားလည္း အေ၀းမွရူစားေလ၏။ မင္းလွမင္းေခါင္၏ စစ္သည္ ခ်ီတက္လာသည္ကို ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ရုိးအေစာင့္မ်ား ျမင္လွ်င္ ျမိ ု႔တြင္းမွ စစ္သည္အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ ကို လႊတ္ကာ တုိက္ေစေလ၏။ မင္းလွမင္းေခါင္မွ ထုိ တပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ တုိက္ႏုိင္ျပီး လွံကို အားျဖင့္ ျမိ ု႔တံခါး ထိပ္သုိ႔ လွမ္းပစ္ကာ စာကို ဆြဲႏုိင္ေလ၏။

ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ အဓိကက်ေသာ သန္လ်င္ခံတပ္ကို အလ်င္တုိက္ရန္ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာ အေလာင္းမင္းတရားလည္း သန္လ်င္ခံတပ္ကို သိမ္းရန္ မိမိ၏ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို အမိန္႔ေပးေလသည္။ ဦးေဆာင္ သူမွာ မဟာေသနာပတိဘြဲ႔ခံ ေသနတ္၀န္မင္းျဖစ္ေလ၏။ ေသနတ္၀န္သည္ သန္လ်င္ျမိဳ႔ ကို ၀န္းရံျပီး ၾကည္းတပ္၊ေရတပ္မ်ားျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ၾကံေသာ္လည္းမရ။ ရိကၡာမ်ား မရေအာင္ ၀န္းရံ ထားေသာ္လည္း သန္လ်င္ျမိဳ ႔၀န္ ဗညားဒလမွ လက္မေလ်ာ့သျဖင့္ ျမိဳ႔က်ျခင္းမရွိေပ။

သန္လ်င္ျမိဳ ႔တြင္းမွ အေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္သားမ်ားစြာ က်ရူံးေလ၏။ ထုိအခါ တခ်ိဳ ႔တပ္သားမ်ား ထြက္ေျပးသျဖင့္ အေလာင္းမင္းတရားကုိယ္တုိင္ ျမင္းစီးကာ တပ္သားမ်ား စိတ္ဓါတ္မက်ေစရန္ လုိက္လံ့ ေျပာၾကားေလ၏။

ေအဒီ ၁၇၅၆ ၊ ၇ လ၊ ၁၄ ရက္တြင္ ေသနတ္၀န္မွ သန္လ်င္ျမိဳ ႔ကို ၀ုိင္းရံလုပ္ၾကံေနစဥ္ ျမိဳ ႔ရုိးေပၚမွ ပစ္ေသာ ေသနတ္မွန္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ တပ္သားမ်ား စိတ္ဓါတ္က်မည္ ဆုိးေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္မွဴ းတုိ႔မွ တိတ္တဆိတ္ ေလွေပၚတင္ကာ ရန္ကုန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေလ၏။ မင္းၾကီးလည္း ထုိသတင္းၾကားလွ်င္ သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ အျပင္းအထန္ ကုသေစေသာ္လည္း မရဘဲ မင္းၾကီး၏ သလြန္ေပၚတြင္ က်ဆံုးေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ မိမိ၏ စစ္သူၾကီးကို ထီးျဖဴအုပ္ကာ သျဂၤဳဟ္ေစေလ၏။ မင္းၾကီးသည္ မိမိ၏ တပ္သားမ်ားထဲမွ အမာခံ သူရဲေကာင္း ကုိးဆယ့္ကို ေရြးကာ မိမိႏွင့္အတူ စားေတာ္ေခၚေစေလ၏။ ထုိေနာက္ ထုိ အမာခံ သူရဲ ကုိးဆယ့္တုိ႔ကို သန္လ်င္ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ တိတ္တဆိတ္၀င္ေစျပီး ျမိ ု႔ကို မီးတုိက္ေလေစ၏။ မင္းၾကီးလည္း အျပင္မွ စစ္သည္မ်ားစြာျဖင့္ အျပင္းအထန္ တုိက္သျဖင့္ သန္လ်င္ျမိ ု႔ ကို ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အလိုျပည့္ေလ၏။

အမာခံ သူရဲ ၈ ဦး က်ဆံုးျပီး ရွင္သူ ၈၅ ဦးကို ေရႊတံုးေငြတံုးမ်ားစြာ ခ်ီးျမင့္ေလ၏။ မင္းၾကီးသည္ သန္လ်င္ျမိ ု႔တြင္းရွိ ေပၚတူဂီ စစ္သားမ်ားကို သစၥာေပးကာ မိမိ၏ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္သားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ ၏။ ဗညားဒလလည္း ျမင္းတစ္စီး၊ ကုိယ္ရံေတာ္တခ်ိဳ ႔ ျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေျပးေလ၏။

Share:

No comments:

Post a Comment