အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီပဲခူးကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ ၀ုိင္းရံေနရာမွ ျမိဳ ႔၏ တာရွစ္ရာအကြာ တြင္ ေဇတု၀တီျမိဳ ႔ကို စတင္ တည္ေဆာက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္မူကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၆ ၁၂ လပုိင္း ၇ ရက္ေန႔ နံနက္မုိးေသာက္အခ်ိန္တြင္ မြန္အမာခံ တပ္သား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ကို စစ္သူၾကီး တလပန္း ကြပ္ကဲျပီး ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ ၀ုိင္းရံေနေသာ တပ္မ်ားကို ရုတ္တရက္၀င္တုိက္သျဖင့္ ေရႊဘုိတပ္သား အမ်ားအျပား က်ရူံးရေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ သိမ္း တုိက္ပြဲ (၁)

သန္လ်င္ခံတပ္က်လွ်င္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ဘုရင္၏ သမက္ေတာ္ ေစာျဗ ႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ ပယ္ေက်ာ္ တုိ႔ကို ကမာပီအရပ္ ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ၀အရပ္တြင္ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ကာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္ကို ခုခံ ရန္ျပင္ဆင္ေတာ့၏။ မင္းတရားလည္း ရန္ကုန္တြင္ အနားယူျပီး ကမာပီ ခံတပ္ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ ၀ ခံတပ္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္မွ ေအာင္ျမင္ေလ၏။ တပ္သားမ်ားစြာလည္း က်ရူံးေလသည္။ ျမစ္ၾကီးမ်ားလည္း က်ရူံးေသာ စစ္သားမ်ားမွ စီးေသာ ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ေသြးေရာင္သန္းေနေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ သန္လ်င္ခံတပ္ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိလွ်င္ တလပန္းႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ပယ္ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမိဳ ႔သစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေစာင့္မင္းလွမင္းေခါင္မွ အျပင္းခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို သိမ္းနုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သြားေရာက္ သိမ္းသြင္းေနေသာ ေသနတ္၀န္မင္းကို အလ်င္အျမန္ဆင့္ေခၚေလ၏။

Share: