မင္းတုန္းမင္းသားမွ ပုန္ကန္ျခင္း

ေအာက္ျပည္တြင္ အဂၤလိပ္မ်ား၏ တုိက္ခုိက္မူကုိ ခံေနရေသာ္လည္း အမရပူရနန္းတြင္း အာဏာလြန္ဆြဲပြဲမွာ ၾကီးထြားလာသည္။  ပုဂံမင္းသည္ ၾကက္တုိက္ရာေနရာမွ မခြာဘဲ မွဴ းမတ္မ်ား ေလွ်ာက္တင္လာသမွ် ကို နားေထာင္ျပီး လုပ္ေစ၊ ျဖစ္ေစ ဟူေသာ ႏူတ္မိန္႔ကုိသာ ေပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ နန္းတြင္းတြင္ ပုဂံမင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွဴ းမတ္မ်ား တန္ခုိးအာဏာၾကီးထြားလာကာ ထင္တုိင္းၾကဲေလေတာ့သည္။ ထုိေနာက္ဆက္တြဲေၾကာင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔ ပုန္ကန္မူ ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ 
Share:

ျဗိတိသွ် ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္ ႏွင့္ မင္းတုန္းမင္းသား ၏ ပုန္ကန္မူ

အမရပူရေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ တုိ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့သည့္အခါ စစ္ေၾကဌာ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေလေတာ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္ကဲ့သုိ႔ စာႏွင့္ေပျဖင့္ တရား၀င္ မေၾကဌာေသာ္လည္း ေအဒီ ၁၈၅၂၊ ၄ လပုိင္း၊ ၁၁ ရက္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ကင္းတပ္ကို သေဘၤာေပၚမွ အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲ စတင္ဖန္တီးေလေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ဆိပ္ကမ္းတပ္မွလည္း အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ျပီး စစ္ပြဲမွာ ၃ ရက္ၾကာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘက္မွ ပစ္ေသာ အေျမွာက္မ်ားသည္ အလြန္ေခတ္မွီသည့္အျပင္ စြမ္းအားလည္းၾကီးသျဖင့္ ျမန္မာတပ္မ်ား ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္နားထိ ဆုတ္ခြာရေလေတာ့၏။ 
Share:

အဂၤလိပ္တုိ႔၏ မတရားေသာ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ပုဂံမင္းသည္ ဘုိင္ဆိပ္အေရးအခင္းအျပီးတြင္ သတိေခတၱ၀င္ကာ ျပည္သူအမ်ားမွ မိမိ၏ အုပ္ခ်ဴ ပ္ပံုကို အလြန္အမင္း မုန္းတီးေနၾကေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ စိတ္သက္သာရာရေစရန္ အလွဴ အဒါန္း
အၾကီးအက်ယ္ျပဳ လုပ္ေလသည္။ ေရႊနန္းေတာ္ ေလးျပင္ေလးရပ္တြင္ ျပႆ      ဒ္ ၾကီးမ်ား ေဆာက္ကာ ခ်မ္းသာမေရြး၊ လူတန္းစား မေရြး၊ အလွဴ လာခံသူမွန္သမွ် ကို အလွဴ ေပးေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္ တြင္ ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် အလွဴ ပစၥည္းရၾကေလ၏။

Share:

ျမိဳ ႔၀န္ ဘုိင္ဆိပ္ အေၾကာင္း

ပုဂံမင္းသည္ မိမိ၏ မယ္ေတာ္ မိဖုရားၾကီး အကူအညီျဖင့္ အမရပူရထီးနန္းကို ရရွိလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမဟုတ္သျဖင့္ နန္းေတာ္လႊတ္ေတာ္အေရးမ်ားကို မင္းတုန္းမင္းသား၊ ကေနာင္မင္းသား ႏွင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကို လႊဲအပ္ထားကာ မိမိမွာမူ မနက္မ်က္လံုးဖြင့္သည့္ႏွင့္ ၾကက္တုိက္၊ အရက္ေသာက္ရာ ေနရာ သုိ႔ အျမဲတမ္းၾကြေလ့ရွိေလ၏။ မ်က္ႏွာလုိသူ သေဌးမ်ား၊ အမတ္မ်ားသည္ ပုဂံမင္း ႏွင့္အတူ ၾကက္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိသုိ႔ ၾကက္တုိက္ရာတြင္ ပုဂံမင္း အျမဲတမ္းႏုိင္ေအာင္ မင္းသားဘ၀ ကတည္းက ကူညီေပးသူတဦး ရွိေလသည္။ ထုိသူသည္ ေပၚတူဂီ ေသြးစပ္သူ ဘုိင္ဆိပ္ (ပုိင္သတ္ ဟုလည္း မွတ္တမ္းတခ်ိဳ ႔တြင္ေတြ႔၏) ျဖစ္ေလသည္။

Share:

ျပည္မင္းသား၏ သားေတာ္ ျပည္ထိပ္တင္တုတ္ အေၾကာင္း

ျပည္မင္းသားၾကီးသည္ သာယာ၀တီမင္း၏ မိဖုရားေခါင္ လုပ္ၾကံမူေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္သား ျဖစ္သြားရေလေတာ့သည္။ မိဖုရားေခါင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ နန္းတြင္းရဲမက္မ်ား ေစလႊတ္ကာ မင္းသားၾကီး ႏွင့္ သားေတာ္ ၄ ပါးကို အေသရရ၊အရွင္ရရ ဖမ္းေစေလသည္။ ျပည္မင္းသားၾကီးတြင္ သားေတာ္ ၅ ပါး ႏွင့္ သမီးေတာ္ ၁ ပါး ရွိေလ၏။

(၁) သတုိးမင္းေစာ၊ အသက္ ၁၇ ၊ တပ္မွဴ း
(၂) သတုိးမင္းဖ်ား၊ အသက္ ၁၅၊ တပ္မွဴ း
(၃) သတုိးမင္းလွ၊ အသက္ ၁၂
(၄) သတုိးမင္းဒင္၊ အသက္ ၉၊
(၅) ျပည္ထိပ္ေခါင္တင္၊ အသက္ ၇၊
(၆) ျပည္ထိပ္တင္တုတ္၊ အသက္ ၃၊

Share:

သာယာ၀တီမင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ရာဇ၀င္သမိုင္းဆုိးမ်ား

သာယာ၀တီမင္း၏ သားေတာ္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္မင္းသား၊ ပခန္းမင္းသား၊ ပုဂံမင္းသား၊ မင္းတုန္းမင္းသား ႏွင့္ ကေနာင္မင္းသား တုိ႔သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အျပိဳင္အဆုိင္ စင္ျပိဳင္ျပီး ၾကီးျပင္းလာၾကရသည္။ သာယာ၀တီမင္း မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ မင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ျပိဳင္ဆုိင္မူ မွာ ပုိမုိ ၾကီးထြားလာၾကေလသည္။ သားေတာ္အၾကီးဆံုးမွာ ျပည္မင္းသားျဖစ္ေလသည္။


Share:

သာယာ၀တီမင္း ၏ ေနာက္ဆံုးရန္သူ

သာယာ၀တီမင္း သည္ မိမိ၏ တူေတာ္ေညာင္ရမ္းမင္းသား ကို ကြပ္မက္ျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလ၏။ ျပည္သူေထာက္ခံမူရရန္အတြက္ ရဟန္းေတာ္ ၄ ေထာင္ကို နန္းေတာ္သုိ႔ ပင့္ကာ ဆြမ္းေလာင္းလွဴ ေလ၏။ ထုိျပင္ အလွဴ အဒါန္းမ်ားစြာကိုလည္း ျပဳ လုပ္ေလ၏။ သာယာ၀တီမင္း သည္ ေနာင္ေတာ့္မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္သာ မယ္ႏုကို ေထာင္သြင္းမခ်ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ မယ္ႏု ၏ ေမာင္ေတာ္ ဦးအုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို ေထာင္သြင္းခ်ထားေလသည္။ ထုိျပင္ ဦးအုိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္သမွ် ကိုလည္း သိမ္းလုိက္သျဖင့္ ဦးအုိ၏ သမီးမ်ား သည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ေဟာင္းတြင္ ေတာင္းရမ္းသည့္ ဘ၀ သုိ႔ ေရာက္သြားေလ၏။ ဘုရင့္အမိန္႔ရွိသျဖင့္ မည္သူမွ မကူညီ၀ံ့ၾကေပ။

Share:

ကံမေကာင္းရွာေသာ စၾကာမင္းသားေလး

ေအဒီ ၁၈၃၇ ၊ ၄ လပုိင္း၊ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ သာယာ၀တီမင္း မွ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ကာ ဘုရင္ အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလသည္။ ေခတ္ျပိဳင္ မင္းမ်ားမွာ
 ျဗိတိန္တြင္ ၀ိတုိရိယ ဘုရင္မ- Queen Victoria ,1837 June 20 - 1901 Jan 22 ( အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္ခဲ့သူ ) ,
တရုတ္ျပည္တြင္ Daoguang Emperor - 1820 Oct 3 - 1850 Feb 25 ( ၈ ေယာက္ေျမာက္ မန္ခ်ဴ း ဧကရာဇ္ - ျဗိတိန္ ႏွင့္ ဘိန္းစစ္ပြဲ ( First Opium War) ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မန္ခ်ဴ းတရုတ္ရူံးနိမ့္ကာ ေဟာင္ေကာင္ ကို ျဗိတိန္သုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ရ )

Share:

သာယာ၀တီမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

ေအဒီ ၁၈၃၇၊ ၃ လပုိင္း၊ ၆ ရက္တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ စစ္ဗုိလ္မွဴ း ျဖစ္သူ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ မွ စုိင္နံရြာ ခံတပ္ၾကီး ကို စစ္သံုးမ်က္ႏွာ ဖိျပီး တုိက္ခုိက္ေလသည္။ တုိက္ပြဲ မွာ ျပင္းထန္ျပီး ေနာက္ဆံုး စုိင္နံရြာခံတပ္ရွိ ဘၾကီးေတာ္တပ္ မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ကုန္ေလ၏။ ထုိစဥ္ စစ္ကူရန္ ခ်ီတက္လာေသာ ပင္းတလဲမင္းသား တပ္မွ အင္း၀ဘုရင္႔ ၀တ္စုံ ရဲမက္မ်ားစြာ ပရမ္းပတာ ေျပးေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္ အားလံုး ကို ျပန္လည္ စုရုံးျပီး ေရႊဘုိရွိ သာယာ၀တီမင္းသားကို တုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေလသည္။


Share:

ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ၏ စစ္ပြဲ

သာယာ၀တီမင္းသား သည္ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု၏ အၾကံအစည္ကို ရိပ္မိသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူရာ ဘုရင္ကို ပုန္ကန္သူ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မင္းသားေမာင္အုိလည္း ထုိ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဘုရင့္တပ္ အင္အား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသားကို ဖမ္းရန္ ေစခုိင္းေလသည္။

သာယာ၀တီမင္းသား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ္ နန္းတြင္းရွိ မင္းသား၏ ၀န္စာေရးၾကီး ႏွင့္ မင္းသားကို သစၥာရွိေသာ အမတ္မ်ားကိုဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ထဲတြင္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကေလ၏။ ထုုိျပင္ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီး အိမ္ေတာ္ကိုလည္း ၀င္စီးကာ မင္းသမီး ႏွင့္တကြ အိမ္သားမ်ား၊ ကၽြန္ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေလ၏။

Share:

သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၁၈၂၉၊ ၅ လ၊ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ညီလာခံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီးကို ေရးသားလုိစိတ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေလ၏။ ထုိခ်ိန္က စဥ္႔ကုိင္သေဌးသား ေမာင္ကုလား ေရးသားေသာ ရာဇ၀င္ၾကီး ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မွ ျပဳစုလုိသျဖင့္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ဆုိျပီး ထြက္ေပၚလာေလသည္။

ဘၾကီးေတာ္သည္ ဘုရားတည္ျခင္း၊ တုိင္းခန္းလွည့္ခန္း မ်ားကိုသာ ျပဳမူေနျပီး တုိင္းေရးျပည္မူမ်ားကို စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ေဆာက္ရြက္ေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာျပီး မက်န္းမမာျဖစ္လာေလ၏။ ကိန္းခန္းအရ ေရႊနန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ယာယီတဲနန္းကို ေဆာက္လုပ္ကာ ထုိေနရာတြင္ စံျမန္းေလ၏။

Share:

သမိန္ပရူခံ ငစပ္၏ ပုန္ကန္မူ

ပထမ-အဂၤလိပ္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ ဘၾကီးေတာ္ကုိ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ သည္လည္း တုိင္းျပည္အေရးကိစၥအ၀၀ လ်စ္လ်ဴ ရာမွ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ ႏွင့္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု တုိ႔ထံ အလံုးစံုေသာ အာဏာ အလုိလုိ ေရာက္လာသလုိ ျဖစ္သြားေလ၏။ ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု သည္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမိဳ ႔ရြာမ်ားက စည္ပင္ေအာင္ တနည္းအားျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမူ ျပန္ရေအာင္ ၾကိဳး ပမ္းၾကေလ၏။
Share:

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

Share:

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး သံမွဴ း John Crawfurd ၏ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား ညီလာခံ မွတ္တမ္း

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ သံမွဴ း John Crawfurd ၏ မွတ္တမ္း ကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံအဖြဲ႔ကို ေရွ႔ေတာ္သုိ႔မ၀င္မီ လႊတ္ေတာ္၏ အေရွ႔တြင္ရွိေသာ အေဆာင္တခုတြင္ နားေနၾကရန္ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္းသားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဇရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ေရႊခ်ျခင္း၊ ပန္းပုလက္ရာတုိ႔ႏွင့္ မြမ္းမ့ျခင္း မရွိပါ။ ထရံမ်ားလည္း မရွိပါ။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ ၏ ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခတၱရပ္နားခဲ့ေသာ ဗိမာန္မွာ ယခုရုံးေတာ္ထက္ အပံုၾကီး သာပါသည္။

Share:

အဂၤလိပ္-ကုန္းေဘာင္ ပထမ စစ္ပြဲ

 အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဴ ပ္ ေလာ့အမ္းမွတ္ ( Lord Earl Amherst) မွ ၁၈၂၄ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ တြင္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ႏွင့္ တရား၀င္ စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိစစ္ေၾကညာစဥ္ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ ၏ စစ္သူၾကီး  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ရခုိင္နယ္စပ္တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီး ရွင္မျဖဴ ကၽြန္းအေရးကို စစ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ တြင္လည္း အထူးအေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚယူၾကျပီး အဂၤလိပ္ကို ခုခံရန္ ေဆြးေႏြးၾကရေလ၏။ 

 စစ္ေသနာပတိ ျဖစ္သည္႔ မဟာဗႏၶဳလ ၏ ကြပ္ကဲမူ ေအာက္တြင္ ရွိေသာ တပ္မ သည္ ထုိေခတ္က အေကာင္းဆံုး တပ္ဟု ဆုိႏုိင္၏။  မဟာဗႏၶဳလ ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ျပီး အျမဲတမ္းစစ္တပ္ မထားရွိသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ အရည္အေသြး ရွိေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိတပ္မ ျဖင့္  မဟာဗႏၶဳလ သည္ ပန္း၀ါ(ရာမူး) တုိက္ပြဲ တြင္ ျဗိတိသွ် တပ္မ်ားကို အႏုိင္တုိက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

Share:

အာသံ အေရးအခင္း

ဘၾကီးေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ေလ့မရွိေပ။ ကိစၥအရပ္ရပ္အားလံုးကို မင္းသားေမာင္အိုမွ ဆံုးျဖတ္ ၏။ လႊတ္ေတာ္ရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ပလႅင္ေပၚတြင္ ထုိင္ကာ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျပန္ျခင္း မ်ားကို ဘုရင္သဖြယ္ျပဳ မူ၏။ ထုိေၾကာင့္ သာယာ၀တီမင္းသား ၏ အုပ္စုမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ သာယာ၀တီ မင္းသားလည္း ေမာင္အို၏ ျပဳမူခ်က္မ်ားကို မေတြ႔လုိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တက္ေလ့မရွိေတာ့ေပ။

နန္းတြင္း ထဲတြင္ အင္အားအနည္းဆံုး မင္းသားမွာ စၾကာကုိယ္ေတာ္ ေခၚ ေညာင္ရမ္းမင္းသားေလး ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု တုိ႔ အုပ္စု တြင္ စစ္သူၾကီး မဟာဗႏၶဳလ၊ ျမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစ အစရွိသည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ သူမ်ား ရွိေနသည္။ 

Share:

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။
Share:

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား နတ္ရြာစံျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကို မိမိ နတ္ရြာစံမစံခင္ ျပီးစီးေစရန္ ေန႔ေရာညပါ လူသူ အင္အား ေျမာက္ျမားစြာ သံုးကာ ေဆာက္လုပ္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပင္ပန္းၾကရကုန္၏။ ထုိျပင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ ျပည္သူမ်ားကို အခစား ေပးကာ ခုိင္းေစေသာ္လည္း အရာရွိမ်ားမွ အခေၾကးေငြကုိ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကသျဖင့္ မသိေသာ ျပည္သူမ်ားမွ ဘုရင့္ကို စိတ္နာၾကဥ္းၾကေလကုန္၏။ ထုိေၾကာင့္ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ျပီးလွ်င္ ဘုရင္ နတ္ရြာစံမည္ ဟူေသာ သေဘာင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားလာေလ၏။ 
Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ အခ်စ္ဆံုးျမစ္ေတာ္ ေညာင္ရမ္းမင္းသား(စၾကာမင္းကေလး)

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၁၂၊ ၉ လပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ အမရပူရ နန္းေတာ္ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္းရွိ ကသစ္ျဖဴ ပင္ ၏ အရြက္မ်ား အကုိင္းမ်ားမွ ေရမ်ား ပန္းပန္းထြက္သျဖင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရားကုိယ္ေတာ္တုိင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရူ၏။ ထုိစဥ္က အမရပူရေနျပည္ေတာ္ တ၀ွက္တြင္ မၾကံဳ ဖူးေသာ ငလ်င္ငယ္မ်ားစြာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လူပ္ေလ့ ရွိ ၏။ ပညာရွိမ်ားက စစ္ကုိင္းမင္းသား ၏ မိဖုရား ဆင္ျဖဴ မယ္ တြင္ ဘုန္းကံၾကီးသူ တဦး သေႏၶယူေနေၾကာင္း တြက္ခ်က္ၾက၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားအိပ္မက္၊ ငလ်င္နိမိတ္၊ မ်ားအေပၚမူတည္ျပီး တြက္ၾကျခင္း ျဖစ္၏။

Share:

ဆင္ျဖဴ ၾကိဳ ပြဲ အီတာလ်ံ ကုိယ္ေတြ႔

လူိင္ျမိဳ ႔က ဖမ္းမိေသာ ၀ါဂြမ္းကဲ့သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္မ ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ သီရိမလႅာမဟာ ဘြဲ႔ ခ်ီးျမင့္ထား၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ကို သာသနာျပဳ ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီး စန္ဂါမႏုိ (Sanagarmano) ၏ ျမန္မာ့အင္ပါယာ အေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ စိတ္၀င္စား ဖြယ္ တင္ျပထားသည့္အတုိင္း
ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါမည္။

ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ျမင့္ျမတ္ပံုကို ျမန္မာတုိ႔ အဘယ္မွ် အယူသီးစြာ ေလးစားသည္မွာ အမရပူရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ကို ဖမ္းမိျပီ ဆုိသည္ႏွင့္ အနီေရာင္ၾကိဳး မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္ေစလ်က္ ဆင္အေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္နားလည္ေသာ မင္းမူထမ္းမ်ားကို ေစလႊတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေစသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းညီမင္းသားႏွင့္ တန္းတူျဖစ္ေသာ တန္ေဆာင္းေတာ္(ဆင္တင္းကုပ္) ကိုလည္း အျမန္ ေဆာက္လုပ္ေစသည္။

Share:

နိဗၺာန္ရြာမွ ပိတ္ျဖဴ ကဲ႔သုိ႔ ျဖဴ ေသာ ဆင္ျဖဴ ေတာ္

ထား၀ယ္ကို လာတုိက္ေသာ ယုိးဒယားတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကို ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ အလြန္သေဘာေတာ္က်ကာ မိမိ၏ သားေတာ္ကို ဘုရင္နီးပါး အာဏာရွိေသာရာထူးကုိ ေပးသနား ေတာ္မူေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားမွာမူ မင္းကြန္းတြင္ ပုထုိးေတာ္ၾကီး ေဆာက္လုပ္ေရးကိုသာ အာရုံစုိက္ကာ ေနေလ၏။
Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား မွ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ၾကီးကုိ စတင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ယုိးဒယားကို ခ်ီတက္ေစရာတြင္ ဇင္းမယ္နယ္ဘက္ကို အရင္ ခ်ီတက္ တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ ဦးေဆာင္ျပီး ခ်ီတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်ိဴ င္းတုံမွတဆင့္ ဘားသင္ျမိဳ ႔ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယုိးဒယားဘက္မွ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေပ။ ၀န္ၾကီး မဟာေဇယ်သူရ တပ္မ်ားသည္ ဇင္းမယ္ရွိ ျမိဳ ႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တပ္ေၾကာင္း ၾကီးမ်ား ခြဲကာ တုိက္ခုိက္ေသာ ဗ်ဴ ဟာကို သံုးကာ ၃ လနီးပါး တုိက္ေသာ္လည္း တျမိဳ ႔မွ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ေပ။

Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား ႏွင့္ တရုတ္သံအဖြဲ႔ အေၾကာင္း

ဘိုးေတာ္ဘုရားသည္ ယုိးဒယားကို  ပထမအၾကိမ္က်ဴ းေက်ာ္ရာတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း မိဖုရားေခါင္ၾကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသဒဏ္မေပးခံခဲ့ရေပ။ ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ သိႏၵီေစာ္ဘြားမွ ေပက်င္း တရုတ္သံမ်ား ေရာက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လာေလသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္း ထုိသံအမတ္ ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုေလ၏။ ထုိသံအမတ္သည္ ယခင္ ဆင္ျဖဴ ရွင္လက္ထက္က အက်ဥ္းတန္ရူံးနိမ့္ခဲ့ေသာ မန္ခ်ဴ းတုိ႔၏ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ကို သမုိင္းလွေအာင္ ျပန္လည္ ေရးသားမည့္ သံအမတ္မ်ား ျဖစ္၏။ ေပက်င္းရွိ မွဴ းမတ္တဦး ၏ အၾကံေပးမူျဖင့္ ခ်န္လံုမွ လႊတ္သျဖင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

Share:

စိတ္လုိက္မာန္ပါ လုပ္တတ္ေသာ ဘုိးေတာ္ဘုရား

ရခုိင္ကို သိမ္းပုိက္ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားၾကီးသည္ ရခုိင္မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ကို ပင့္ေဆာင္ရန္ မွဴ းမတ္မ်ားႏွင့္တကြ မဟာျမတ္မုနိရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ စံပယ္ရာ ေက်ာင္းေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ ကာ အခမ္းအနားၾကီးက်ယ္စြာျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပါမည့္အေၾကာင္း ဂါထာေတာ္မ်ား၊ စည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ တီးခတ္ကာ ပူေဇာ္ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပညာရွိမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးကို ေသခ်ာ ေလ့လာျပီး ပင့္ေဆာင္ရန္ အစစရာရာ ျပင္ဆင္ၾကရေလ၏။

Share:

ဓည၀တီျပည္ၾကီးကို သိမ္းပိုက္ျခင္း

ဓည၀တီျပည္ၾကီးသည္ အေလာင္းမင္းတရား လက္ထက္မွ စျပီး ကုန္းေဘာင္းမင္းဆက္၏ အေႏွာက္အယွက္ ကုိ မခံခဲ့ရေပ။သုိ႔ေသာ္ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္မူ ယခင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ ဓည၀တီျပည္ၾကီးကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမရပူရေရႊျမိဳ ႔ေတာ္မွ အင္အား ၃၃၀၀၀ရွိေသာ တပ္
ေတာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။

Share:

ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ပထမဦးဆံုးေသာ စစ္ပြဲ

ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မႏွစ္သက္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ရန္သူမ်ားက အင္း၀နန္းေတာ္၏ ပံုစံ၊ အေဆာင္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကို သိေနသည္ဟု ဘုိးေတာ္ဘုရားမွ ယူဆ၏။ ထုိေခတ္က ဘုန္းကံၾကီး သည္ဟု မိမိကုိယ္ကုိ ယူဆေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ျမိဳ ႔သစ္ထူေထာင္ေလ့ရွိ၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရားလည္းထုိနည္းတူ ထီးေပါင္းကား အရပ္တြင္ ျမိဳ ႔သစ္တည္ရန္ ေလ့လာေစေလသည္။ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ ကို ဦးေဆာင္သူမွာ ၀န္ၾကီးမဟာစည္သူ ျဖစ္သည္။

Share:

နန္းတြင္း ပုန္ကန္မူမ်ားၾကားက ဘုိးေတာ္ဘုရား

ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အင္း၀ေရႊနန္းကုိ AD 1782၊ 2 လ၊ 11 ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံျပီး ဘုရင္ လုပ္ေလသည္။ ဘြဲ႔ေတာ္မွာ သိရီပ၀ရ၀ိဇယာနႏၱ ယသႀတိ ဘ၀နာဒိတ်ာဓိပတိ ပ႑ိတ မဟာဓမၼ ရာဇာဓိရာဇာ  ျဖစ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ မိမိ၏ ငယ္ကၽြန္မ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူရာ ဦးေပၚဦးတုိ႔လုိ ငယ္ကၽြန္ မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္၀န္ၾကီး ေနရာကို ရရွိၾကေလ၏။ နန္းသိမ္းပြဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ေငြအသျပာ သံုးေထာင္စီ ခ်ီးျမင့္ေလသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ေဟာင္းျဖစ္ေသာ မဟာသီဟသူရ ကို အင္း၀ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ၾကီး တေနရာ ေပးျပီး တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဴ ပ္ရာတြင္ ကူညီရန္ ဆုိေသာ္လည္း မဟာသီဟသူရ မွ လက္မခံ ပယ္ခ်ခဲ့ေလ၏။

Share:

အိမ္နိမ့္စံ ဗဒံုမင္းသားၾကီး ႏွင့္ ငယ္ကၽြန္မ်ား

ဘုိးေတာ္ဘုရား ဟု နာမည္မေက်ာ္ခင္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ငယ္နာမည္မွာ ေမာင္၀ုိင္း ျဖစ္သည္။ သူကို ေမြးစဥ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို မြန္ဟံသာ၀တီမ်ား ၀ုိင္းရံေနသျဖင့္ အေလာင္းဘုရား မွ ေမာင္၀ုိင္း ဟု အမည္မွည့္ထားေလ၏။ ဗဒံုျမိဳ ႔ကို အပုိင္စားရျပီး ဗဒံုမင္းသား ဟု လည္း မင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းထဲတြင္ သိၾကကုန္၏။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သည္ အေနအထုိင္ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း လက္ထက္တြင္ မင္းသားအေဆာင္အေယာင္တုိ႔ႏွင့္ ေျမွာက္စား ခံရ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း စဥ္႔ကူးမင္း လက္ထက္တြင္ ရာထူးမ်ား သိမ္းခံရျပီး ၉ ႏွစ္ တုိင္ေအာင္ အိမ္နိမ့္စံဘ၀ ႏွင့္ မထင္မရွား ေနရေလ၏။

Share:

ေသြးစြန္းခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္ရာဇ၀င္

စဥ့္ကူးမင္းသည္ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရ ၏ ကူညီမူျဖင့္ ဘုရင္ျဖစ္လာသူျဖစ္၏။ ဘုရင္ မျဖစ္ခင္က ကဗ်ာေရးဖြဲ႔ျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ အစရွိသည့္ အႏုပညာတြင္သာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနသူျဖစ္သျဖင့္ စဥ့္ကူးမင္းကို အမ်ားမွ အထင္အျမင္ေသးၾကေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအထင္အျမင္သည္ စဥ့္ကူးမင္းနန္းတက္ေသာ္ ထက္တက္စင္ လြဲေလေတာ့၏။

 AD 1777၊ 5 လပုိင္း၊ 22 ရက္ေန႔ တြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထူးျခားေသာ အမိန္႔တခု ဖတ္ၾကား ေစခဲ့သည္။ စဥ့္ကူးမင္းမွာမူ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမတက္ေပ။ အမိန္႔ေတာ္ကား ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ မဟာသီဟသူရကို စစ္ကုိင္းသို႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေသာ စာျဖစ္၏။ ထုိအျပင္ မဟာသီဟသူရ၏ သမီးေတာ္ ေျမာက္နန္း မိဖုရားကိုလည္း ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ ေပးရေသာ အေၾကာင္းအရင္းအမွန္ကို မည္သူမွ် မသိရွိရေပ။

Share:

တံုပူရီဘုရင္ Taksin ႏွင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္

မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ား ဆုတ္ခြာသြားျပီးေနာက္ ဆင္ျဖဴ ရွင္သည္ ဇရပ္ေဆာက္ျခင္း၊ဘုရားတည္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ျပႆ      ဒ္ မ်ားကိုေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္ကာ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ေလ၏။ မန္ခ်ဴ းက်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ အင္း၀အင္ပါယာ၏ သတင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ သတင္းသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သုိ႔ ေက်ာ္ၾကားေလ၏။ AD 1771 , 6 လ , 7 ရက္ေန႔ မနက္လင္းအားၾကီးခ်ိန္တြင္ မေကြးျမိဳ ႔အနီးေတာစပ္နား တြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ ေတြ႔ေၾကာင္း ျမိဳ ႔သူ၊ျမိဳ ႔သားမ်ားမွ မေကြးစားကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

Share:

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ စတုတၱက်ဴ းေက်ာ္စစ္

မန္ခ်ဴ းတရုတ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏုိင္ျပီးေနာက္ AD 1768 ဧျပီလတြင္ ပုဂံရွိ ေရႊစည္းခံုေစတီေတာ္ သည္ငလ်င္ေၾကာင့္ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ထီးေတာ္အသစ္သြားေရာက္ တင္လွဴ ေလ၏။ ထုိသုိ႔ တင္လွဴ ျပီး ၆ လပုိင္းတြင္ ငလ်င္ျပင္းစြာ ထပ္လူပ္သျဖင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္သည္ ပထမေဖာင္းတုိင္ျပိဳ ကာ ထီးေတာ္ေျမခသျဖင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္မွ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ေဟာင္းကို ငံုကာ (ယခုလက္ရွိ ဥာဏ္ေတာ္အတုိင္း) ျပန္လည္ျမင့္တင္ျပီး ျပဳျပင္ေတာ္မူေလ၏။ ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္လည္း ေရႊေငြမ်ားစြာကို ထုတ္ေပးေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ယူနန္တြင္ ခ်န္လံု၏ မင္းအတုိင္အပင္ခံ ၀န္ၾကီးခ်ဴ ပ္ Fuheng ေရာက္ရွိေနျပီး အင္း၀ကို ထပ္မံ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပန္ေလ၏။

Share:

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု၏ တတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာကို တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံုသည္ ၂ ၾကိမ္ တုိင္ေအာင္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မူ မရခဲ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ တတိယအၾကိမ္တြင္မူ မိမိ၏ သားမက္ေတာ္ စစ္သူၾကီး မင္ယြီကို ယူနန္ဘုရင္ခံ ခန္႔အပ္ကာ ကုန္းေဘာင္အင္ပါယာ၏ ျမိဳ ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ အင္း၀ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေပက်င္းမွ ဘုရင့္စစ္သည္ရဲမက္ ၇ ေသာင္းေက်ာ္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ မင္ယြီသည္ သာမန္ စစ္ဗုိလ္ တဦး မဟုတ္ေပ၊ စစ္တုိက္ရာတြင္ အလြန္ေတာ္သျဖင့္ ခ်န္လံုမွ မိမိ၏ သမီးျဖင့္ လက္ဆက္ေစကာ မင္းသားဘြဲ႔ အထိ ခ်ီးျမင့္ ခံရသူျဖစ္၏။ (သားမက္ဟုဆိုေသာ္လည္း အိမ္ေရွ႔စံမင္းသားမဟုတ္ေပ)

Share:

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ ယခင္ ဘုရင္ခံေဟာင္း ခ်ီတက္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာျပီး မိမိအလွည့္တြင္ ဗန္းေမာ္ ႏွင့္ သိႏၵီမွ တဆင့္ ၀င္ကာ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေပက်င္းမွလည္း စစ္သည္ရဲမက္အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ပံ့ပုိးေပးျပီး ယူနန္တြင္ အေျခခ်ၾကေလ၏။ ယူနန္ဘုရင္ခံအသစ္၏ ဗန္းေမာ္မွ တဆင့္ ခ်ီတက္မည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္တုိ႔ အရင္သိရေလသည္။ တရုတ္ကုန္သည္ မွတဆင့္ ျမန္မာကုန္သည္၊ ထုိမွတဆင့္ မွဴ းမတ္မ်ား သိရွိေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။
Share:

တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းမွ ယုိးဒယားကိုမဟာဗ်ဴ ဟာအသစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစသည့္အခ်ိန္ AD 1765 ႏွစ္တြင္ ဂုံရွမ္းတုိ႔ ဌာေနျဖစ္ေသာ က်ိဳဴ င္းတံုျမိဳ ႔သုိ႔ မန္ခ်ဴ းတရုတ္တပ္မ်ား စတင္က်ဴ းေက်ာ္ေလ၏။ တရုတ္ျပည္ကုိ အုပ္စုိးေနေသာ မင္းမွာ ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု (Qianlong 1735-1796) ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အလြန္အမင္း တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳ းေနျပီး ဘုရင့္ေရႊတုိက္သည္လည္း အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊေငြရတနာမ်ား အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္။ ခ်န္လံု၏ အိပ္မက္သည္ အာရွတခြင္လံုးကို မန္ခ်ဴ းအင္ပါယာသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရလည္း အင္အားၾကီး၊ စစ္ပြဲတုိင္းလည္း အႏုိင္ရေနသျဖင့္ ခ်န္လံုသည္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေလးတခုျဖင့္  ျမန္မာကို ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ၏။

Share:

ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ယုိးဒယားေအာင္ပြဲ

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ ႏွင့္ မဟာေနာ္ရထာ တုိ႔ကုိ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္ခုိင္းခဲ့သည္။ မိမိ၏ ဗ်ဴ ဟာကိုသာ ခ်ျပ ခဲ့ျပီး လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီးႏွစ္ဦးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္းမယ္ေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ေသာ ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့သည္ ၁၇၆၄ ႏွစ္၊၁၀လပုိင္း၊၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လင္းဇင္းျမိဳ ႔ႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔ကို အႏုိင္ရေလ၏။ လင္းဇင္းမင္း၏ သမီးေတာ္မ်ား၊အမတ္မ်ား၊ ေရႊေငြ၊ အေျမွာက္ေသနတ္၊ တုိက္ဆင္တုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အဆက္အသ လႊတ္ေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ စကားကိုပယ္ေသာ ေမာင္ရြ (ေခၚ) ဆင္ျဖဴ ရွင္

ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေအဒီ ၁၇၆၃၊ ၁၁ လ ပုိင္း၊ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို တရား၀င္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။ ၆ လၾကာမွ တရား၀င္ နန္းတက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ထုိ ၆ လအတြင္း ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ မိမိ၏ တန္းခုိးၾသဇာၾကီးမားလာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနရ၏။ ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီး ရုတ္တရက္ နတ္ရြာစံ မူေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ ႔စားရြာစားမ်ား မပုန္ကန္ေအာင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေဆာင္ရြက္၏။ နန္းေတာ္အတြင္းအျပင္ အကုန္လံုး မိမိယံုၾကည္ရသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္၏။

Share:

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း၏ ေနာက္ဆံုးည

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းမွ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာပုန္ကန္မူကို တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ မသိလုိက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ သူ၏ညီေတာ္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ယုိးဒယားမွ အျပန္တြင္ သစၥာေဖာက္ျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အလြန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေသာ မင္းသား တဦးျဖစ္ျပီး ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ေဇယ်နွင့္ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ၀င္တုိက္ခုိက္ဖူးျပီး မိမိကုိယ့္ကုိ အလြန္အထင္ၾကီးေသာ မင္းသားတဦးလည္းျဖစ္၏။ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္ မုတၱမအေရာက္တြင္ မိမိႏွင့္အတူတကြ ပါလာေသာ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို သစၥာေပး၏။ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း သစၥာခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ သေဘာမတူဘဲ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကိုသာ သစၥာခံရန္ တုိက္တြန္း၏။

Share:

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း ႏွင့္ သခြားယာခင္းရွင္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ မာန္မာန နည္းေသာမင္းျဖစ္၏။ ေရႊဘုိႏွင့္စစ္ကို္င္း ႏွစ္ျမိဳ ႔ကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းစံ ေလ့ရွိ၏။ မိမိ၏ ျမင္းသည္ ျမင္းေကာင္းျဖစ္သျဖင့္" ငါ စစ္ကုိင္းသြားအံုးမည္ (သုိ႔) ငါ ေရႊဘုိ သြားဦးမည္ " ဟု ဆုိျပီး ရုတ္တရက္ ျမင္းစီး၍ ထြက္လာတတ္၏။ ထုိအခါမွ စစ္သည္ရဲမက္ ေနာက္လုိက္မ်ားမွာ ကပ်ာကသီ ျမင္းျပင္၍ လုိက္ရသျဖင့္ မမီသည္က မ်ား၏။

တခါေသာ္ စစ္ကုိင္းမွ ေရႊဘုိသုိ႔ အျပန္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အေျခႊအရံမ်ား ေ၀းလံစြာ က်န္ရစ္ေနသျဖင့္ မိမိတပါးတည္း ေခါေတာ္အရပ္သုိ႔ ေရာက္လာေလ၏။ ထုိအရပ္တြင္ သခြားယာခင္းတစ္ခင္း ေတြ႔လွ်င္ ဆာေလာင္ သျဖင့္ ျမင္းကို ယာခင္းျပင္ဘက္မွာ ခ်ိတ္ထားျပီး ယာတြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ယာရွင္ ေယာက်္ားအား သခြားသီး စားပါရေစ ဟု ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္း၏။ ယာရွင္လည္း ၾကည့္လုိက္ရာ သာမန္ ခရီးသြားသူတစ္ဦး လုိ႔သာ ထင္သျဖင့္ "အလုိရွိသမွ် စားေလ၊အပင္ အႏြယ္ အကင္းတုိ႔ကို မပ်က္ေစႏွင့္ "လုိ႔ ဆုိေလ၏။

Share:

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ စစ္ကုိင္းအေရာက္ခ်ီတက္ျပီးလွ်င္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ရုိးကို ျဖတ္ျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပီး ျမိဳ ႔ျပင္ကသာ ရံ၍ ေနၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရံထားစဥ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ရာ ရံထားေသာ တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေလ၏။

Share:

ပေဒသရာဇ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ

ေနာင္ေတာ္ၾကီး ၏ လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ေတာ္အရ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို အရွင္ဖမ္းရန္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ ၀န္ မွ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကုိ ဘုရင္မွ ဒီအတုိင္းခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးထားရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း သတိၾကီးစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ႔အနီးတြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ ႔၀န္ သတုိးသခၤသူ လည္း ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို မိမိ အိမ္ေတာ္တြင္ ဆြမ္းကပ္မည္ျဖစ္ရာ လာလုိလွ်င္ လာေရာက္ျပီး တရားနာပါရန္ ဖိတ္ေခၚေလ၏။

Share:

ဦးတြန္(ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွ ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ေရႊဘုိထီးနန္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇယ် သည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္အယုဒၵယကို ၀ုိင္းရံေနစဥ္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ဆုတ္လာရာ အျပန္လမ္းတြင္ နတ္ရြာ စံေတာ္မူေလခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေမာင္ေလာင္ (ေခၚ) ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရား သည္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားသည္ ပင္ကိုစရုိက္သည္ ရုိးရုိးေအးေအး ေနတတ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ဖမည္းေတာ္ မွာထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏ ညီေတာ္ (ေနာင္အခါ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။  ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းတက္ေသာ္ နန္းတြင္းအေရးအခင္း တခု ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

ဟံသာ၀တီပဲခူးကို ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူလွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေအဒီ ၁၇၅၇၊ ၇ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရတနာပူရေရႊဘုိသုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ ဆန္တက္ျပီး တလ အ ၾကာ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူသူမ်ားစြာ လာေရာက္အေျခခ်သျဖင့္
ျမိဳ ႔ေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္ အသစ္ ခ်ဲ ႔ရေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီပဲခူးကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ ၀ုိင္းရံေနရာမွ ျမိဳ ႔၏ တာရွစ္ရာအကြာ တြင္ ေဇတု၀တီျမိဳ ႔ကို စတင္ တည္ေဆာက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္မူကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၆ ၁၂ လပုိင္း ၇ ရက္ေန႔ နံနက္မုိးေသာက္အခ်ိန္တြင္ မြန္အမာခံ တပ္သား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ကို စစ္သူၾကီး တလပန္း ကြပ္ကဲျပီး ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ ၀ုိင္းရံေနေသာ တပ္မ်ားကို ရုတ္တရက္၀င္တုိက္သျဖင့္ ေရႊဘုိတပ္သား အမ်ားအျပား က်ရူံးရေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရား၏ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ သိမ္း တုိက္ပြဲ (၁)

သန္လ်င္ခံတပ္က်လွ်င္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ဘုရင္၏ သမက္ေတာ္ ေစာျဗ ႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ ပယ္ေက်ာ္ တုိ႔ကို ကမာပီအရပ္ ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ၀အရပ္တြင္ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ကာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္ကို ခုခံ ရန္ျပင္ဆင္ေတာ့၏။ မင္းတရားလည္း ရန္ကုန္တြင္ အနားယူျပီး ကမာပီ ခံတပ္ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ ၀ ခံတပ္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္မွ ေအာင္ျမင္ေလ၏။ တပ္သားမ်ားစြာလည္း က်ရူံးေလသည္။ ျမစ္ၾကီးမ်ားလည္း က်ရူံးေသာ စစ္သားမ်ားမွ စီးေသာ ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ေသြးေရာင္သန္းေနေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ သန္လ်င္ခံတပ္ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိလွ်င္ တလပန္းႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ပယ္ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမိဳ ႔သစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေစာင့္မင္းလွမင္းေခါင္မွ အျပင္းခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို သိမ္းနုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သြားေရာက္ သိမ္းသြင္းေနေသာ ေသနတ္၀န္မင္းကို အလ်င္အျမန္ဆင့္ေခၚေလ၏။

Share: