အင္း၀မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္း မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိ ဟံသာ၀တီတြင္ ေရခ်သတ္ခံရျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၄ လ၊ ၂၉ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီမွခ်ီတက္လာေသာ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ တပ္မ်ား သည္ ေသနတ္၀န္၏ ေလွတပ္ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေသနတ္၀န္မွ မခံႏုိင္ဘဲ ခံတပ္မွ ခြာရေလ၏။ မင္းတရားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္သျဖင့္ ေသနတ္၀န္သည္ ရုံးမိသမွ် တပ္သားမ်ားကို စု ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရား၏ သားေတာ္အၾကီးသည္ ညီေတာ္ကို ကူညီရန္ အင္း၀သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီ၏ တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ကုိ ၀န္းရံထားေလသည္။ ဟံသာ၀တီစစ္သူၾကီး တလပန္း ဦးေဆာင္ ေသာ ေလွတပ္ကို တုိက္ရန္ မင္းတရားမွ ေသနတ္၀န္ကို တာ၀န္ေပးေလ၏။ ေသနတ္၀န္
ေနျပည္ေတာ္ ျပန္သြားေၾကာင္း သတင္းကို ၾကားထားေသာ တလပန္းမွာ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ႔ေလ်ာ့ ေနမိသည့္ အတြက္ ေသနတ္၀န္ေလွတပ္မ်ား ရုတ္တရက္ ၀င္တုိက္လွ်င္ မခံနုိင္ဘဲ ေလွတပ္ပ်က္ေလ၏။

တလပန္း၏ေလွတပ္လည္း ခရမ္းေပါက္အရပ္သုိ႔ အျပင္းစုန္ဆင္းရေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရား သည္ ေရႊဘုိမွ စစ္တပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ရွိ သားေတာ္မ်ားကို အင္အားျဖည့္ေလသည္။ ထုိေနာက္ ထုိႏွစ္ ၅ လပုိင္း၊ ၂၅ ရက္တြင္ အင္း၀ျမိဳ႔တြင္းမွ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထြက္ျပီး ဟံသာ၀တီတပ္ကို တုိက္ရာ ဟံသာ၀တီဘက္မွ အထိနာျပီး တပ္ဆုတ္ရေလသည္။

မြန္တုိ႔ဘက္မွ အထိနာသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ စစ္သူၾကီးတလပန္းကို အေစာင့္ထားခဲ့ျပီး ဦးေဆာင္လာေသာ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇသည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ဆုတ္ေလ၏။ အေလာင္းမင္းတရားလည္း ေရႊဘုိသုိ႔ ျပန္လည္ ၾကြ ခ်ီေတာ္မူေလ၏။ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လွ်င္ အေဆာင္ ၅၂ ေဆာင္ရွိေသာ ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္မူကို ၾကီးၾကပ္ေလသည္။

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၉ လ၊ ၂၈ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတြင္ ဖမ္းဆီးခံရေသာ  ယခင္အင္း၀မင္းဆက္၏
 ေနာက္ဆံုးမင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼာရာဇဓိပဓိ ႏွင့္တကြ မင္း၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္၊ မွဴ းၾကီးမတ္ၾကီး စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ တုိ႔ သည္ ေသဒဏ္ေပးခံရေလ၏။ နန္းက်ဘုရင္ကိုမူ ဘုရင့္ထံုးစံအတုိင္းေရတြင္ ေဖ်ာက္ေလ၏။ က်န္ေသာ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳး မ်ားကိုလည္း သတ္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီတြင္ ရွိေနေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး (ဗမာ) (မွတ္ခ်က္။ မွတ္တမ္းထဲတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳ း ဟု ေရးထားပါသည္) မ်ားကိုလည္း ဆားခ်က္ရန္ မုတၱမသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေလ၏။

ေငြခ်မ္းသာသူမ်ားလည္း စည္းစိမ္မ်ားအသိမ္းခံရျပီး ဆားခ်က္ရန္ ပုိ႔ေဆာင္ခံရေလ၏။ ထုိသတင္းကို ထြက္ေျပးလာသူမ်ားမွ တဆင့္ အေလာင္းမင္းတရား ၾကားသိရျပီး အလြန္ေဒါသထြက္ကာ ဟံသာ၀တီကို သိမ္းျပီးလွ်င္ အေၾကာင္းကို သိေစရမည္ဟု ၾကံဳး၀ါးေလသည္။

ထုိသုိ႔ ဟံသာ၀တီတြင္ လူသတ္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ ယခင္အင္း၀မင္းဆက္ကုိသာ သစၥာရွိေသာ အာကာေရႊေတာင္ ႏွင့္ သတုိးေက်ာ္သူ ဆုိသူ ႏွစ္ဦးသည္ မိမိေနာက္လုိက္တခ်ိဳ႔ အင္းအား စုစုေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို ၀င္စီးေလ၏။ ထုိစဥ္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ စစ္သူၾကီးတလပန္း မရွိဘဲ ဗုိလ္မွဴ းသမိန္သံလုိက္ တုိ႔ ေစာင့္ေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ အာကာေရႊေတာင္ ႏွင့္ သတုိးေက်ာ္သူ တုိ႔သည္ ျပည္ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏုိင္လွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားထံ စာပုိ႔ကာ ျပည္ျမိဳ႔ ကို ဆက္သေလသည္။

အေလာင္းမင္းတရားလည္း သေဘာက်ျပီး ႏွစ္ဦးလံုးကို ျမိဳ ႔စားအျဖစ္ခန္႔ကာ ျမိဳ႔ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ စစ္သည္မ်ားကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ေပးေလသည္။ ထုိႏွစ္ ၁၀ လပုိင္းတြင္ ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီး သျဖင့္ မဟာသၾကၤန္ေခၚေတာ္မူျပီး နန္းတက္ကာ ဘိသိက္ခံေတာ္မူေလသည္။ 


Share:

No comments:

Post a Comment