အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေရႊဘုိမွ စစ္ခ်ီထြက္ေတာ္မူျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၁၀လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ဗုိလ္ေျခ မ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ႔စားျဖစ္ေသာ အာကာေရႊေတာင္ တုိ႔၏ ခံစစ္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္သည္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ တုိက္ရာ အင္အားမမွ် သျဖင့္ အာကာေရႊေတာင္ကို ဖမ္းမိေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဴပ္ သတ္ေလ၏။ အာကာေရႊေတာင္ က်ဆံုးေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ ႔ကို သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ထုိစဥ္ ေရႊဘုိမွ လႊတ္လုိက္ေသာ မင္းလွစည္သူ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္ကူမ်ား ေရာက္လာျပီး ဟံသာ၀တီ၏ ေလွတပ္ကုိ အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ ဆင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အေရးမသာ ဘဲ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသုိ႔ ျပန္စုန္ဆင္းရေလသည္။ ေရတပ္ဆုတ္လွ်င္ မင္းလွစည္သူသည္ ကုန္းတြင္ တပ္စြဲေနေသာ ဟံသာ၀တီတပ္ကုိ အေနာက္မွ တဖန္ ထုိးစစ္ဆင္ျပန္သည္။ ထုိသုိ႔ အေနာက္မွ ထုိးစစ္ ဆင္ေနစဥ္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္းမွ တပ္မ်ားလည္း ထြက္တုိက္သျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလ
သည္။

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ထုိႏွစ္ ၁၂ ပုိင္း၊ ၂၄ ရက္တြင္ ေရႊျမိဳ႔ေတာ္ တံခါးၾကီး ဆယ္ရပ္ကုိ တျပိဳင္နက္ တည္း ေမာ္ကြန္းစုိက္ကာ မဂၤလာယူေလသည္။ ထုိေနာက္ ပညာရွိတုိ႔၏ အခါေပးသည့္ အတုိင္း ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ စစ္ၾကီး ျပင္ေလေတာ့သည္။ ခ်ီတက္ရာတြင္လည္း ပုေရာဟိတ္တုိ႔၏ ကိန္းခန္း အတုိင္းသာ ခ်ီတက္ေလ၏

အေလာင္းမင္းတရားမွ စစ္အင္အားၾကီးမားစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္ကို ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းရ သျဖင့္ လမ္းခုလတ္တြင္ ျဖတ္တုိက္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ရွိေနေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ပုေရာဟိတ္တုိ႔ အခါေပးသည့္အတုိင္း ေအဒီ ၁၇၅၅၊ ၂ လပုိင္း၊ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စစ္အင္အား တစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေသာ ဗညားဒလဦးေဆာင္သည့္ ဆံေတာ္ရွင္ခံတပ္ကို တုိက္ေလ၏။

မင္းၾကီးမွ ျပထိပ္ေမွ်ာ္စင္မွ စစ္အခင္းအက်င္းကုိ ၾကည့္ရူေနေလ၏။ ေရႊဘုိတပ္သားမ်ား အျပင္းအထိန္ တုိက္ေသာ္လည္း ခံတပ္ကို မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလ၏။ ထုိအခါ အေလာင္းမင္းတရားကုိယ္တုိင္ ဦး ေဆာင္ျပီး ထြက္တုိက္ေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရား ထြက္ေတာ္မူသည္ကို ဗညားဒလျမင္လွ်င္ မင္းၾကီးကို သတ္ခ်င္ေစာျဖင့္ မိမိလည္း ထြက္တုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရႊဘုိဘက္မွ အျပင္းအထန္ တုိက္ရာ ဗညားဒလတပ္ပ်က္ေလသည္။

မင္းၾကီး ဆံေတာ္ရွင္ခံတပ္ကို ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔သို ႔ ဆက္လက္ ခ်ီတက္ေလ၏။ ျပည္ျမိဳ႔ တြင္ ရိကၡာျဖည့္ျပီး ဆက္လက္ခ်ီတက္ေလသည္။ မင္းၾကီး ထုိသုိ႔ ခ်ီတက္လာစဥ္ ဟံသာ၀တီလက္ေအာက္ ခံ နယ္စားမ်ား၊ ျမိဳ ႔စားမ်ားသည္ မင္းၾကီးထံ အညံခံၾကသျဖင့္ စစ္မတုိက္ရဘဲ ေအာင္ႏုိင္ေလသည္။ မင္းၾကီး သည္ လြန္ေဆးျမိဳ႔ကို ေရာက္လွ်င္ ျမိဳ ႔ကို တုိးခ်ဲ႔ကာ ျမန္ေအာင္ျမိ ု႔ဟု အမည္မွည့္ေလ၏။

မင္းၾကီးသည္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း ဟံသာ၀တီကုိ သိမ္းရန္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment