ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ေရႊဘုိ အားျပိဳင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား

မင္းတရားေနျပည္ေတာ္ တည္ေနစဥ္ သားေတာ္အၾကီးျဖစ္ေသာ သတုိးဓမၼရာဇာခ်ီတက္ရာလမ္းတြင္ ေကြ႔ တပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ရာ တုိက္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး သတုိးဓမၼရာဇမွ တပ္ကို ျပန္ဆုတ္ရျပီး ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ေကြ႔တုိ႔မွ အေလာင္းမင္းတရား၏ လက္ရုံးျဖစ္ေသာ မုဆုိးခ်ံဳဗုိလ္ မင္းလွမင္းေခါင္ကို ဖမ္း မိေလ၏။

သားေတာ္အၾကီးလည္း အငိုက္မိ တုိက္ခံရသျဖင့္ ဒဏ္ရာ ရကာ အနားယူေနရေလသည္။ ထုိေၾကာင့္  သားေတာ္အလတ္ သတုိးမင္းေစာ မွ ေကြ႔တပ္ရွိရာကို တပ္အင္အား ၾကီးမားစြာျဖင့္
 ျပန္လည္ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ေကြ႔တုိ႔ၾကား လွ်င္ ရွမ္းျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေျပးေလ၏။ မင္းလွမင္းေခါင္ကိုလည္း ျပန္လည္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။

ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ႔တြင္ အခုိင္အမာစြဲျပီး ေနေလ၏။ ေရႊဘုိေသနတ္၀န္လည္း အင္း၀ကုိ သိမ္းႏုိင္လွ်င္ အထက္ျပည္နယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္ရာ အလ်င္အျမန္သိမ္းလုိ၏။ သုိ႔ေသာ္ အေလာင္းမင္းတရားမွလည္း တပ္သားမ်ားစြာ မေပးႏုိင္သျဖင့္ မိမိရွိရာ တပ္မ်ားျဖင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆံုတြင္ တပ္အခုိင္အမာျဖင့္သာ ေနရေလသည္။

မင္းလွမင္းေခါင္သည္ မိမိ၏တပ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး ေသနတ္၀န္တပ္ကို အင္အားျဖည့္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ေလာင္သာအရပ္တြင္ တပ္ခ်ေနေသာ ဟံသာ၀တီတပ္ကို အငိုက္၀င္တုိက္ရာ ဟံသာ၀တီတပ္ ပ်က္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရေလသည္။ အင္း၀ထိတုိင္ လုိက္တုိက္ေသာ္လည္း အင္းအားမမွ် သျဖင့္ ခံတပ္ရွိရာကုိသာ ျပန္ဆုတ္လာေလ၏။

သားေတာ္လတ္ သတုိးမင္းေစာလည္း အင္း၀ျမိဳ႔ကို ထုိးစစ္ဆင္လုိသျဖင့္ အေလာင္းမင္းတရားထံ ခြင့္ ေတာင္းရာ ခြင့္ျပဳသျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔နား ေရႊၾကက္ယက္ တြင္ တပ္စခန္းခ်ျပီး ေနေလသည္။ မင္းလွမင္းေခါင္ မွ စစ္ကုိင္းတြင္ တပ္စြဲျပီး၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဆံုတြင္ ေသနတ္၀န္မွ တပ္စြဲျပီးေနေလ၏။ ထုိေနာက္ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ထုိးစစ္ဆင္ေလသည္။

ေအဒီ ၁၇၅၃၊ ၁၂လ၊ ၂၃ ရက္တြင္ မြန္တုိ႔သည္ အင္း၀ျမိဳ႔မွ အျပင္းဆုတ္ခြာေလ၏။ သားေတာ္လတ္ သတုိးမင္းေစာတုိ႔ အျပင္းလုိက္ေသာ္လည္း မမီသျဖင့္ အင္း၀ျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရားလည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလွ်င္ အခမ္းအနားျဖင့္ ၂၉ ရက္တြင္ အင္း၀ျမိဳ ႔သို႔ ခ်ီတက္ လာေလ၏။

ထုိေနာက္ စစ္ကိုင္းစားမွ အညံခံသျဖင့္ စစ္ကုိင္းကုိလည္း သိမ္းေလ၏။ သားေတာ္လတ္ ကို အထူးခ်ီးက်ဴ းျပီး ေျမဒူးျမိဳ ႔ကို အပုိင္ေပးစားေလသည္။ အေလာင္းမင္းတရား လက္မွ အင္း၀ကို ျပန္လည္ သိမ္းရန္အတြက္ ဟံသာ၀တီမွ စစ္အင္အား ၂ သိန္းေက်ာ္ ရွိ မြန္တပ္မ်ား ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၄ လ၊ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ခ်ီတက္လာေလ၏။

မင္းၾကီးလည္း ထုိသတင္းၾကားလွ်င္ မိမိတပ္ကို အလ်င္အျမန္ရုံးစုျပီး အင္း၀သုိ႔ ေစလႊတ္ေလသည္။ သားေတာ္အၾကီးလည္း ေနျပည္ေတာ္မွ ခြာျပီး ညီေတာ္ရွိရာ အင္း၀သုိ႔ တပ္အမ်ားအျပားျဖင့္ ခ်ီတက္ ေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment