အေလာင္းမင္းတရားမွ ဒဂုံကို ရန္ကုန္ဟု အမည္ေျပာင္းေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေရႊဘုိတပ္ၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၇၅၅၊၄လ၊၁၄ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီ တပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းလူိင္၀ခံတပ္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခုခံနုိင္ေတာ့သျဖင့္ ခံတပ္မွ ဆုတ္ခြာျပီး ဒဂုံ၊ဒလ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာေလ၏။ ထုိမွ မခံႏုိင္ေတာ့မွန္း ရိပ္မိသျဖင့္ မင္းညီမင္း သားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေလရာ ဒဂုံျမိဳ ႔စားႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားအမ်ား လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ တျမိဳ ႔လံုး ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

Share:

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေရႊဘုိမွ စစ္ခ်ီထြက္ေတာ္မူျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၁၀လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ဗုိလ္ေျခ မ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ႔စားျဖစ္ေသာ အာကာေရႊေတာင္ တုိ႔၏ ခံစစ္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္သည္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ တုိက္ရာ အင္အားမမွ် သျဖင့္ အာကာေရႊေတာင္ကို ဖမ္းမိေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဴပ္ သတ္ေလ၏။ အာကာေရႊေတာင္ က်ဆံုးေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ ႔ကို သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Share:

အင္း၀မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္း မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိ ဟံသာ၀တီတြင္ ေရခ်သတ္ခံရျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၄ လ၊ ၂၉ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီမွခ်ီတက္လာေသာ မြန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုပါ၀င္သည့္ တပ္မ်ား သည္ ေသနတ္၀န္၏ ေလွတပ္ကို တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ေသနတ္၀န္မွ မခံႏုိင္ဘဲ ခံတပ္မွ ခြာရေလ၏။ မင္းတရားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္သျဖင့္ ေသနတ္၀န္သည္ ရုံးမိသမွ် တပ္သားမ်ားကို စု ျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။

Share:

ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ေရႊဘုိ အားျပိဳင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ား

မင္းတရားေနျပည္ေတာ္ တည္ေနစဥ္ သားေတာ္အၾကီးျဖစ္ေသာ သတုိးဓမၼရာဇာခ်ီတက္ရာလမ္းတြင္ ေကြ႔ တပ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ရာ တုိက္ပြဲအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး သတုိးဓမၼရာဇမွ တပ္ကို ျပန္ဆုတ္ရျပီး ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ေကြ႔တုိ႔မွ အေလာင္းမင္းတရား၏ လက္ရုံးျဖစ္ေသာ မုဆုိးခ်ံဳဗုိလ္ မင္းလွမင္းေခါင္ကို ဖမ္း မိေလ၏။

Share: