စစ္ေျပး ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္း

သကၠရာဇ္ (၁၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၆၄၈ ၾသဂုတ္လ ၁၇ တြင္ သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို တက္ေတာ္မူေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွာ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္မွ တရုတ္တျပည္လံုးကို သူ႔တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဧကရာဇ္ Sunzhi (1638-1661) မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္တျပည္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့ ၏။ အဂၤလန္တြင္လည္း နာမည္ၾကီး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ Charles I မွ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ Charles I ဟာ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင့္နန္းေတာ္တုိ႔ အာဏာျပိဳင္ၾကရင္း ဘုရင္မွ ရုူံးနိမ့္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၆၄၉ မွာ လူထု ေရွ႔တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

ပင္းတလဲမင္းသည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ထံုးစံအတုိင္း မိိမိ၏ လူမ်ားကို ေျမွာက္စားေတာ္မူေလ၏။ ညီေတာ္ အၾကီးကိုလည္း မင္းရဲသီဟသူ ဟူေသာ ဘြဲ႔ခ်ီးျမွင့္ျပီး စလင္းျမိဳ႔ကုိ စားေစေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၄၉ ဧျပီ ၂ ရက္တြင္  ခမည္းေတာ္၏ ေကာင္းမူေတာ္ကို ထီးေတာ္တင္ေလသည္။

ထုိႏွစ္တြင္ မန္ခ်ဴးတုိ႔ကို စစ္ရူံးျပီး စစ္ေျပးလာေသာ ေတာင္ပုိင္းမင္မင္းဆက္၏ ဧကရာဇ္ ယုံလီ (Yongli Emperor) ၏ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ျမိဳ႔ရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား ကို လာေရာက္ထိပါးသည္ဟု အမတ္မ်ားက ေလွ်ာက္တင္ ၾကသျဖင့္ ပင္းတလဲမင္းမွ စစ္တပ္လႊတ္ရေသး၏။ ဧကရာဇ္ယံုလီ အေၾကာင္းမွာမူ မန္ခ်ဴးတုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္မူေၾကာင့္ မင္မင္းဆက္ တုိ႔ စစ္ရူံးျပီး ေပက်င္းမွ တပ္ဆုတ္ကာ နန္က်င္းတြင္ မင္းဆက္ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကေလ၏။

သုိ႔ေသာ္ မန္ခ်ဴးတုိ႔၏ အဆက္မျပတ္တုိက္ခုိက္မူေၾကာင့္ နန္က်င္းကိုလည္း လက္လႊတ္လုိက္ရျပီး ယူနန္နယ္သုိ႔ ေျပးလာကာ ထုိမွ တဆင့္ ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြားထံ ခုိလူံရန္ ေတာင္းခံလာ၏။ ဗန္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀သုိ႔ သတင္းပုိ႔ရာ ပင္းတလဲမင္းမွ စစ္ကုိင္းအနီးတြင္ ေနထုိင္ရန္ေပးထားေလ၏။ ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ စစ္ေျပးအမတ္တုိ႔သည္ အင္း၀ကုိ သိမ္းပုိက္ကာ ထုိမွတဆင့္ တရုတ္ျပည္ရွိ မန္ခ်ဴးမ်ားကို ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္လုိၾကေလ၏။

ထုိအၾကံကို အေကာင္အစည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကေလ၏။ အင္း၀တ၀ုိက္ရွိ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို သိမ္းပုိက္ရန္ ၾကိဳးစား ၾကေသာ္လည္း ပင္းတလဲမင္း၏ တပ္မ်ားမွ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ခုခံႏုိင္သျဖင့္ မေအာင္ျမင္ဘဲ ရူံးနိမ့္သြားၾကေလ၏။ သုိ႔ျဖင့္ ဧကရာဇ္ယံုလီႏွင့္အေပါင္းအပါတုိ႔သည္ ယူနန္နယ္စပ္သုိ႔ ျပန္ဆုတ္ ခြာၾကကုန္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဧကရာဇ္ယံုလီ ၏ အမတ္မ်ားသည္ လက္မေလ်ာ့ေသးဘဲ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ရန္သာ စုိင္ျပင္းေနၾကကုန္၏။

 ယံုလီႏွင့္အေပါင္းအပါသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တ၀ွက္ရွိ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကို တုိက္ခုိက္ သျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား စိတ္ဆင္းရဲ၊ကုိယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ၾကရေလ၏။ လူသူအမ်ားလည္း ယံုလီႏွင့္အေပါင္းအပါ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းမွ ေကာင္းမြန္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွ ပင္းတလဲမင္းကို စက္ဆုတ္ၾကကုန္သည္။ ထုိအခါ ျပည္ျမိဳ႔ကို စားေသာ ျပည္မင္းသားမွ ထၾကြေသာင္းက်န္း သူ ယံုလီႏွင့္အေပါင္းအပါကို ဘုရင့္ရဲမက္မာ်းကို အားမကိုးဘဲ မိမိ စစ္တပ္ျဖင့္ အေသေခ်မူန္းသျဖင့္ ယံုလီ ဘက္မွ ပင္းတလဲမင္းကို သစၥာခံပါမည္ဟု  ကတိက၀တ္လုပ္ရေလ၏။ ကတိက၀တ္လုပ္သည့္ ပြဲတြင္ တရုတ္ဘက္မွ ပင္းတလဲမင္းႏွင့္တကြ မွဴးမတ္မ်ားကို သတ္ကာ နန္းလုရန္ ၾကံထားေလ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္မင္းသား၏ အကင္းပါးမူေၾကာင့္ ထုိအၾကံမွာ ပ်က္သြားေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ ယံုလီႏွင့္ သူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုသာ ခ်န္ထားျပီး တရုတ္မွဴးမတ္မ်ား၊စစ္သူၾကီးမ်ားကို အားလံုးကို ထုိေနရာတြင္ ပင္ သတ္ပစ္ေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းမွာမူ ထုိအျခင္းအရာကို ျမင္ျပီး အလြန္ေၾကာက္လန္႔ေနေလ၏။

စစ္သူၾကီး ၀ူဆန္းေကြ႔ ပန္းခ်ီ
ထိုစဥ္ မန္ခ်ဴးဧကရာဇ္မွ လႊတ္လုိက္ေသာ ရဲမက္မ်ားသည္ ယုံလီကို အရွင္ရရ၊ေသရရ ဖမ္းရန္ ဗန္းေမာ္ကို စတင္တုိက္ခုိက္ေနၾကေလ၏။ ထုိမွ တဆင့္ အင္း၀နယ္စပ္အထိေတာင္ေအာင္ ခ်ီတက္လာႏုိင္ေလသည္။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ယံုလီႏွင့္အေပါင္းအပါ ေသာင္းက်န္းမူကို ႏွိမ္ႏွင္းေနရသျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံႏုိင္ေသာ ရဲမက္မ်ား အဆင့္သင့္မရွိေပ။ တရုတ္ရဲမက္မ်ားကို သစၥာေဖာက္လုိ႔ နာမည္ၾကီးေသာ စစ္သူၾကီး ၀ူဆန္းေကြ႔ (Wu San Gui ) မွ ရဲမက္အေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ဦးေဆာင္ျပီး ခ်ီတက္လာျခင္း ျဖစ္၏။

မန္ခ်ဴးတပ္မ်ားသည္ ေရွးဦးစြာ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ေဘးပတ္၀န္းက်င္ျမိဳ႔မ်ားကို သိမ္းပုိက္ထားေလ၏။ ထုိေနာက္ အင္း၀ကို သိမ္းရန္ၾကိဳးပမ္းေသာ္လည္း ပင္းတလဲမင္းမွ ခန္႔ထားေသာ ေပၚတူဂီအေျမွာက္တပ္ မွ အျပင္းအထန္ခုခံသျဖင့္ တရုတ္မန္ခ်ဴးတပ္မ်ား အင္း၀ျမိဳ႔ကို မသိမ္းႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလ၏။ ထုိအခါမွသာ စစ္သူၾကီး ၀ူဆန္းေကြ႔မွ ယံုလီကို ေပးပါက စစ္တပ္ကို ဆုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ရာ ပင္းတလဲမင္း ထံ ထုိစာမေရာက္မီ ျပည္မင္းသားထံ ေရာက္ေလ၏။

ျပည္မင္းသားလည္း ပင္းတလဲမင္းသည္ ႏွလံုးငယ္သူျဖစ္ျပီး ယံုလီကို ေပးမည္မဟုတ္ဟု ဆုိကာ မိမိလူယံုမ်ားကို လႊတ္ျပီး ယံုလီကို တျခားနယ္သုိ႔ ပုိ႔ေပးမည္ဟု အယံုသြင္းသျဖင့္ ယံုလီလည္း ယံုကာ ျပည္မင္းသား၏ လူမ်ားႏွင့္ လုိက္လာရာ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ မန္ခ်ဴး၏ စစ္အလံမ်ားကို ေတြ႔မွ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းေလ၏။

၀ူဆန္းေကြ႔လည္း ကတိအတုိင္း မိမိ၏ တပ္မ်ားကို ဆုတ္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ျပည္မင္းသားသည္ မဆုိင္းမတြ အင္း၀နန္းေတာ္သုိ႔ မိမိ၏ စစ္တပ္ျဖင့္ ေျမနန္းေတာ္ထိ ျမင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာ၏။ ပင္းတလဲမင္းမွ မည္သူ၏ စည္သံနည္းဟု ေျမနန္းမွ လွမ္းၾကည့္ရာ ျပည္မင္းသား တပ္မွန္းသိသျဖင့္ အေၾကာက္လြန္ျပီး နန္းေတာ္အတြင္း သြား ပုန္းေနေလ၏။

ထုိသုိ႔ နန္းေတာ္တခုလံုး ျပည္မင္းသား၏ စစ္စည္သံေၾကာင့္ အားလံုးရူပ္ေထြးေနစဥ္ ပင္းတလဲမင္း၏ မိဖုရားေခါင္မွာမူ သလြန္ေပၚတြင္ ျငိမ္သက္စြာ ထုိင္ေနျပီး မိမိ၏သားေတာ္(အသက္၅ ႏွစ္) ကို လက္ယာတြင္ ထားကာ ထုိင္ေနေတာ္မူေလ၏။ ျပည္မင္းသား၏ ရဲမက္မ်ား ေျမနန္းေတာ္ကို ၀ုိင္းရံထားျပီးမွ ပင္းတလဲမင္းသည္ ပုန္းရာက ထြက္လာျပီး မိဖုရားေခါင္ႏွင့္အတူ သလြန္ေပၚတြင္ ထုိင္ေတာ္မူေလသည္။

ျပည္မင္းသားသည္ တုိင္းျပည္ကုိကယ္တင္ရန္ ထီးနန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီးကို
ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းသည္ အေမာင္ ငါတုိ႔ ခ်မ္းသာေအာင္ ၾကံပါ ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။
ျပည္မင္းသားလည္း အင္း၀ျမိဳ႔တြင္းတေနရာတြင္ အိမ္ၾကီးတေဆာင္ေဆာက္ကာ ပင္းတလဲမင္းကို ထားေတာ္ မူေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မွဴးမတ္မ်ား၏ ကုန္းတုိက္မူေၾကာင့္ ပင္းတလဲမင္း ထီးနန္း ျပန္သိမ္းမည္ကို စုိးသျဖင့္ ပင္းတလဲမင္း၊မိဖုရားေခါင္ႏွင့္တကြ သားေတာ္ႏွစ္ပါး ကို ခ်င္းတြင္းျမစ္တြင္ ေရခ် သတ္ေလသည္။

ဧကရာဇ္ေဟာင္းယံုလီသည္လည္း ၀ူဆန္းေကြ႔၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ယူနန္တြင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။ ၀ူဆန္းေကြ႔လည္း တရုတ္ဧကရာဇ္ KangXi လက္ထက္တြင္ မင္းသားရာထူးအထိ တုိးျမင့္ျခင္းခံရျပီး ေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ မင္းဆက္တခု ထူေထာင္ခဲ့ေသး၏။ သုိ႔ေသာ္သူကြယ္လြန္ျပီး ေနာက္ မန္ခ်ဴးမွ ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျပီး သူ႔၏ ပုိင္နက္ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့၏။ ၀ူဆန္းေကြ႔ဟာ တရုတ္သမုိင္းမွ သစၥာေဖာက္အျဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ျခင္းခံရသူျဖစ္၏။

သူဟာ ယခင္မင္မင္းဆက္၏ စစ္သူၾကီးျဖစ္သည့္အျပင္ မဟာတံတုိင္းတံခါးေပါက္ကို သူဖြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ မင္မင္းဆက္က်ရူံးကာ မန္ခ်ဴးမ်ား ေပက်င္းအထိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူအား မင္းသားရာထူး ေပးအပ္ျခင္းခံရျပီးေနာက္ သူ႔ကိုယ္သူ ဧကရာဇ္အျဖစ္ ေၾကဌာသျဖင့္ မန္ခ်ဴးဘက္မွလည္း သစၥာေဖာက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ သမုိင္းတြင္ နာမည္ဆိုးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံရသူျဖစ္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment