အျမင့္မင္းသားရန္က လြတ္ေသာ္လည္း ကံတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သာလြန္မင္း

သားေတာ္အျမင့္မင္းသား လူလႊတ္ျပီးလုပ္ၾကံသည္ကို  သာလြန္မင္းမွ အလြန္ေဒါသျဖစ္ျပီး စိတ္လည္း အလြန္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ၾကာၾကာေနရန္ မျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ကို တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ သာလြန္မင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေတာ္ေရာက္လာေလသည္။ သာလြန္မင္းလည္း တုိင္းတားမင္းသားႏွင့္တကြ က်န္ မင္းသားမ်ားကို စစ္ကုိင္း ၾကက္ယက္တြင္ စခန္းတည္ေနေစေလ၏။ မိမိမွာမူ ဗညားက်န္းေထာတပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။

သာလြန္မင္းသည္ အေျမွာက္မ်ားမရွိသျဖင့္ ရႊံမ်ား၊သစ္လံုးမ်ားကို အေျမွာက္ဆံျပဳကာ ျမိဳ႔တြင္းရွိ အျမင့္မင္းသားတပ္သားမ်ားရွိရာ သုိ႔ အဆက္မျပတ္ပစ္ခတ္ေစေလ၏။ ျမိဳ႔ျပင္မွလည္း အဆက္မျပတ္ စစ္ေမာင္းမ်ားတီးခတ္ေစေလ၏။ အျမင့္မင္းသားမွမူ ျမိဳ႔ျပင္ကို ထြက္တုိက္ျခင္းမျပဳေပ။ ထုိအခါ နန္းေတာ္ရွိ မင္းညီမင္းသားတခ်ိဳ႔မွ သာလြန္မင္း၏ တပ္ကို ျမင္သျဖင့္ သာလြန္မင္းမွ အလံုးအရင္း၀င္တုိက္ေသာ္ အျမင့္မင္းသားရူံးႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကျပီး အျမင့္မင္းသားကို ဖမ္းကာ သာလြန္မင္းထံ အပ္ႏွံရန္ ျပင္ဆင္ ၾကေလ၏။

လူသူစုရုံးျပီး နံနက္ သံုးခ်က္တီးတြင္ နန္းေတာ္၏ အေရွ႔တံခါးတြင္ ဆင္မ်ားျဖင့္ အျမင့္မင္းသားကို ေစာင့္
ေနေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို အျမင့္မင္းသားသိလွ်င္ ေဒါသထြက္ျပီး က်ိဳင္းထြတ္ေျပာင္မံု ဟူေသာ ဆင္ကို စီးကာ အေရွ႔တံခါးေတာ္သို႔ အျပင္းစီးလာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အေရွ႔တံခါးတြင္ ဆင္အေကာင္မွာ ၁၀ ေကာင္
ေလာက္ရွိသျဖင့္ အားမတန္ႏုိင္ပါ ဆုတ္ပါ ဟု ေဘးက လူယုံအမတ္မ်ားက ေျပာဆုိသျဖင့္ အေနာက္တံခါးမွ ထြက္ရန္ ဆုတ္ရန္ ဆင္ဦးလွည့္ေလ၏။  သုိ႔ေသာ္လည္း အေရွ႔တံခါးနန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္တြင္ ရွိေနေသာ ေသလုတ္လုလင္မွ လွမ္းပစ္ရာ ဆင္ထက္ေပၚတြင္ ဆံုးေလသည္။

မင္းညီမင္းသားတုိ႔လည္း အျမင့္မင္းသား၏ လူယံု ရွင္တရုပ္ကို အရွင္ဖမ္းျပီး အေပါင္းအပါမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ စစ္သူၾကီးဗညားက်န္းေထာထံ အပ္ႏွံၾကေလသည္။ ပုန္ကန္သူမွန္သမွ်ကို အစစ္အေဆးမရွိ အားလံုး ကြပ္မက္ျခင္းခံရေလ၏။ အျမင့္မင္းသားႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ မင္းေဆြမင္းမ်ိဳးမ်ားအားလံုးလည္း ကြပ္မက္ခံရေလ၏။သာလြန္မင္းလည္း  ေလးထပ္ၾကီးတြင္ ၇ ရက္ေနေတာ္မူျပီး ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ကို ပင့္ကာ ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္ ဆြမ္းကပ္ကာ မင္းဆရာအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ နန္းတြငး္ေရး ရူပ္ေထြးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ ေသာင္ထြပ္ျမိဳ႔ ကို အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀န္းရံထားေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို ေသာင္ထြပ္ေစာ္ဘြားမွ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ သာလြန္မင္းလည္း အင္း၀တပ္ကုိ ေစလႊတ္ကာ ေသာင္ထြပ္ျမိဳ႔ကို ကာကြယ္ေစေလ၏။

ေအဒီ ၁၆၄၈ ခုနွစ္ အျမင့္မင္းသားအေရးအခင္းအျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သာလြန္မင္းတရားသည္
 ေနမေကာင္း ျဖစ္လာရာ နန္းတြင္းသမားေတာ္မ်ားမွ ၾကိဳးစားကုသေသာ္လည္း မကုႏုိင္ဘဲ ရွိေနရာ ၁၇ ၾသဂုတ္လ ၁၆၄၈ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ သာလြန္မင္းနတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသားမွ နန္းတက္ကာ ဘုရင္အျဖစ္ခံယူေတာ္မူေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment