သာလြန္မင္း၏ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ဘိသိတ္ထပ္မံခံရန္အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ရတနာပူရ အ၀ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ သကၠရာဇ္(၉၉၆)ခုႏွစ္၊ျပာသုိလျပည့္ေကာ်္ ၁ရက္ (ေအဒီ ၁၆၃၄ ဒီဇင္ဘာ) မွာ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ယခင္ရွိခဲ့ေသာ္ နန္းေတာ္ေဟာင္း သုိ႔၀င္ေတာ္မမူဘဲ ယာယီနန္းေတာ္ေတြေနကာ နန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။(ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား နန္းေတာ္ေဆာက္လွ်င္ ျပင္ဆင္ပံုတုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ သာလြန္မင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္အဆင္ျဖစ္ပါသည္။ )
ေရႊနန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ရန္ ဘုရင္မွမိန္႔ၾကားျပီးလွ်င္ ၀န္မင္းတုိ႔မွ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းျပီးသည္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ကာ သစ္ေကာင္းမ်ားကိုရွာရန္ စစ္ကုိင္း၊စကု၊ေက်ာ္ေမာ္ေဒသမ်ားသို႔ အမတ္မ်ားၾကီးၾကပ္ျပီး သြားရ၏။ သစ္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ျပီးေသာ္ ေအဒီ ၁၆၃၄ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေဗဒင္ပုေရာဟိတ္မ်ား၏ အခါေတာ္အတုိင္း သစ္မ်ားကိုေရခ်ကာ တဘက္ကမ္းမွ မင္းသား၊မွဴးၾကီးမတ္ရာတုိ႔မွ သဘင္ၾကီးစြာစီရင္ျပီး ျမိဳ႔ေစာင့္နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပထားႏွင့္ေလ၏။ ထုိပူေဇာ္ပြဲက်င္းပေနစဥ္ မဂၤလာစည္ေတာ္တီးေစျပီး ထုိသစ္မ်ားကို ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ ဆြဲလာရေလ၏။ ေလွၾကီးျဖင့္ မတင္ရေပ။ ထုိအခါ ျမင္ကြင္းမွာ ေလွငယ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ သစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိ႔ ျမစ္ေရေပၚေတြ ေပါေလာေပါေလာျဖင့္ တဘက္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္လာေလ၏။

ထုိသစ္မ်ားကိုထဲမွ အၾကီးဆံုးသစ္တလံုး ကို က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္အညီ ၾကံ၊ငွက္ေပ်ာ၊အုန္းသီး၊ပန္းနံ႔သာ၊ဆီးမီး တုိ႔ျဖင့္ အေစာင့္အေရွာက္ ဘီးလူးမင္းအား မႏၱန္ရြတ္ကာပူေဇာ္ျပီးမွ ေရႊလြ၊ေငြလြတုိ႔ျဖင့္ အရင္း လက္ေလးသစ္၊ အဖ်ားလက္ေလးသစ္ျဖတ္ကာ ထုိဘီးလူးမင္းအား ျဖတ္ထားေသာ သစ္မ်ားကို ဆက္သထားေလ၏။ ဘီးလူးမင္းသည္ မင္းတုိ႔၏ အိမ္ေတာ္နန္းေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ 

ထုိဘီလူးပူေဇာ္ျခင္းအစီအရင္ျပီးေသာ္ ပုေရာဟိတ္တုိ႔ေပးေသာ အခါေတာ္အတုိင္း ၾသဂုတ္ ၁၄ရက္ တြင္ တုိင္းျပည္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေသာနတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပေလ၏။ ထုိပူေဇာ္ပြဲက်င္းပရာေနရာသုိ႔ ဘုရင္ကိုယ္တုိင္ၾကြမည္ျဖစ္ရာ လမ္းတေလွ်ာက္ နတ္၀တ္တန္ဆာ၀တ္ျပီး ကပြဲမ်ားမရပ္မနား ကေနရ၏။ ထုိပူေဇာ္ပြဲသုိ႔ မင္းညီမင္းသားမ်ား၊မွဴးမတ္မ်ား၊ရဲမက္မ်ားျဖင့္ ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ၾကြလာျပီး ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ေလ၏။ 

ထုိပူေဇာ္ပြဲျပီးလွ်င္ နန္းေတာ္ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမေနရာကို ဘုရင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ေရႊထြန္၊ေငြထြန္၊ တုိ႔ျဖင့္ ၾကန္လကၡဏာျပည့္စံုေသာ ရွစ္ရွဥ္းေသာ ႏြားတုိ႔ကို ေရႊၾကိဳး၊ေငြၾကိဳး တုိ႔ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ကာ ပုေရာဟိတ္ ရွစ္ဦး ျခံရံျပီး ေျမကိုထြန္ေတာ္မူေလ၏။ ပုေရာဟိတ္ ရွစ္ဦးတုိ႔လည္း ထြန္ေနစဥ္ မဂၤလာမႏၱန္မ်ား ရြတ္ပြားရေလ၏။ ဘုရင္မွ ေျမထြန္ျပီးလွ်င္ ဗိသုကာမ်ားမွ ထုိေျမျမတ္ေနရာကုိ ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ဘုရင္ႏွင့္တကြ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ကာခြင့္ေတာင္းရေလ၏။ဘုရင္မွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ျပန္လွ်င္ ဗိသုကာမ်ား စတင္ျပီး
 ေရႊနန္းေတာ္ ကို ေဆာက္လုပ္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္ရေလ၏။ 
သာလြန္မင္းနန္းေတာ္ပံုစံ

သာလြန္မင္းနန္းေတာ္ပံုစံ
(မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ သာလြန္မင္း၏ နန္းေတာ္ပံုစံကို က်ေနာ္မွ စိတ္၀င္စားသျဖင့္ sketchup warehouse တြင္ရွိေနျပီးေသာ နန္းေတာ္ပံုကို ေဒါက္တာတုိးလွ၏  ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ၾကငွန္း စာအုပ္ပါ သာလြန္မင္း၏ နန္းေတာ္ပႏၷက္ပံုစံအတုိင္း Sketchup တြင္ျပန္လည္ပံုဖြဲ႔ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္)
 ဗိသုကာမ်ားမွ ျပင္ဆင္မူမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးေသာ္ ေျမနန္းျပႆဒ္ေတာ္ၾကီး၏ ဗဟုိတုိင္စုိက္မယ့္ေနရာ ကို ဘုရင္ႏွင့္တကြ မင္းသားမ်ား၊ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းမ်ား သစ္တုိမ်ားစုိက္ကာ ထုၾကေလ၏။ထုျပီးမွ ထီးျဖဴျဖင့္ အုပ္ျပီး ထန္းခုိင္၊အုန္းခုိင္၊ငွက္ေပ်ာခုိင္တုိ႔စုိက္ေလ၏။ ေနာက္တရက္ေနမွ ဗဟုိတုိင္ၾကီးမ်ားကို ဗိသုကာ မ်ားမွ စုိက္ထူေလ၏။ ဗိသုကာတုိ႔လည္း ပုေရာဟိတ္တုိ႔ အခါေတာ္ေပးသည့္အတုိင္း နန္းေတာ္ အေဆာင္ မ်ားကို သူ႔ရက္သူ႔ေန႔အတုိင္းေဆာက္လုပ္ၾကရေလ၏။ ေပးထားေသာ ရက္ကာလအတုိင္းျပီးေအာင္ 
ေဆာက္ရေလ၏။ 

ေအဒီ ၁၆၃၅ မတ္လ ၁၅ ေရာက္မွသာ နန္းျမိဳ႔တံခါးေဆာက္လုပ္ရေလ၏။ျမိဳ႔တံခါးေဆာက္ျပီး ေရႊနန္းေတာ္ အတြင္းရွိအေဆာင္ေတာ္မ်ားနီးပါး ျပီးေနေလ၏။ ေမလ ၁၆ တြင္နန္းေတာ္ ကမၸည္းတုိင္ထူျပီး 
 ေရႊနန္းေတာ္အသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျပီးစီးေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment