သာလြန္မင္း၏ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ဘိသိတ္ထပ္မံခံရန္အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ရတနာပူရ အ၀ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ သကၠရာဇ္(၉၉၆)ခုႏွစ္၊ျပာသုိလျပည့္ေကာ်္ ၁ရက္ (ေအဒီ ၁၆၃၄ ဒီဇင္ဘာ) မွာ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ယခင္ရွိခဲ့ေသာ္ နန္းေတာ္ေဟာင္း သုိ႔၀င္ေတာ္မမူဘဲ ယာယီနန္းေတာ္ေတြေနကာ နန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။(ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား နန္းေတာ္ေဆာက္လွ်င္ ျပင္ဆင္ပံုတုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ သာလြန္မင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္အဆင္ျဖစ္ပါသည္။ )
Share:

သာလြန္မင္းမွ အင္း၀ထီးနန္းကုိ သိမ္းျပီးေနာက္...

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း)သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တပ္ျဖင့္ အေရာက္ခ်ီတက္ျပီး မင္းရဲဒိဗၺအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ၾကားနာေစေလ၏။ အမတ္တခ်ိဳ႔မွ ရဟန္းအျဖစ္ရာသက္ပန္ေနေစရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက 
ေသာ္လည္း သာလြန္မင္းမွ မိဘကို သတ္ေသာသူသည္ တရားရႏုိင္မည္ေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ မည္သူမွ မေျဖၾကားႏုိင္ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ သာလြန္မင္းမွ ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ 

Share:

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း) မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းယူပံု

မင္းရဲဒိဗၺ၏ ဦးရီးေတာ္ႏွစ္ပါးသည္ ယုိးဒယားေျမမွ ခ်ီတက္လာရာ ရက္အတန္ၾကာေသာ္ အင္း၀ပုိင္နယ္စပ္ သုိ႔ေရာက္လာေလ၏။ အင္း၀ျမိဳ႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနေသာမင္းသားငညိုလည္း ထုိသတင္းကိုၾကားလွ ်င္
ေတာင္ပလူခံတပ္ေဆာက္ျပီး ခုခံရန္ျပင္ဆင္ထားေလ၏။ မင္းသားငညိုခံေနေသာ ခံတပ္တြင္ စစ္အင္အား မ်ားျပားျပီး ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလာလွ ်င္ မခံႏုိင္ဘဲ ျဖစ္မည္ကုိ သတုိးစည္သူရိပ္မိ၏။ 

Share: